Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tenkis kavram ve Hukuki niteli ğ i  Saklı paylarının karşılı ğ ını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebilece ğ i kısmı aşan tasarruflarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tenkis kavram ve Hukuki niteli ğ i  Saklı paylarının karşılı ğ ını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebilece ğ i kısmı aşan tasarruflarının."— Sunum transkripti:

1

2 Tenkis kavram ve Hukuki niteli ğ i  Saklı paylarının karşılı ğ ını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebilece ğ i kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.  Yenilik do ğ uran bir haktır.  Dava şahsi nitelik taşır, dava açılırsa tenkise tabi tasarruf mirasın açıldı ğ ı tarihten etkisiz olur.  Eda davası niteli ğ inde olup olmadı ğ ı tartışılmalıdır

3 Mirasta denkleştirme ve Tenkis  Denkleştirme ile ilgili kurallar tamamlayıcı Tenkis ile ilgili kurallar ise emredicidir.  Denkleştirmede bozulan eşitli ğ in korunması tenkiste ise saklı pay sahiplerini korunması söz konusudur.  Denkleştirme kazandırmanın tamamı ve Tenkis ise saklı payı aşan hissesi indirilir.  Denkleştirme sadece sa ğ lararası kazandırmalarda söz konusu..  Tenkis sadece saklı pay mirasçıları isteyebilir…  Denkleştirme borçlusu sadece kanuni mirasçıdır…  Talep süreleri bakımından farklılık arz etmeketedir.

4 Konusu(2/1):  Saklı paya tecavüz eden ölüme ba ğ lı tasarruflar  Sa ğ lararası tasarruflar 1. Miras bırakan miras payına mahsuben yaptı ğ ı halde denkleştirme dışı kalmış kazandırmalar: (MK m. 670 karşılaştırılmalı ) a) Mirasbırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras payına mahsuben yapmış oldu ğ u sa ğ lararası kazandırmalar, b) Geri verilmemek kaydıyla altsoyuna malvarlı ğ ı devri veya borçtan kurtarma yoluyla yaptı ğ ı kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi, 2. Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar, 3. Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptı ğ ı ba ğ ışlamalar 4. Ölümünden önceki bir yıl içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında yapmış oldu ğ u ba ğ ışlamalar, 5. Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptı ğ ı açık olan kazandırmalar. 6. Hayat sigortalarının satın alma bedeli tenkis edilir

5 İ ntifa hakkı veya irat bakımından (2/2)  MADDE 568.- Mirasbırakan, tahmin edilen devam sürelerine göre sermayeye çevrilmeleri hâlinde tasarruf edilebilir kısmı aşan intifa hakkı veya irat borcu ile terekesini yükümlü kılarsa, mirasçıları, intifa hakkının veya irat borcunun tenkisini ya da tasarruf edilebilir kısmı vererek bu yükümlülü ğ ün kaldırılmasını isteyebilirler. Soru: İ ntifa hakkının de ğ eri nasıl hesaplanacaktır?

6 Davacılar(2/1):  Saklı pay mirasçıları : 1. Mirasbırakanın ölümü anında mirasçı olmalıdır 2. Saklı payına tecavüz edilmiş olmalıdır. Tenkis davası açma hakkı, kişye ba ğ lı bir haktır. TMK m. 560 Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer alan kurallar, mirasbırakanın arzusunun başka türlü oldu ğ u tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır.

7 Davacılar(2/1) İ flâs idaresi veya bu alacaklılar: 1. Saklı payı zedelenen mirasçı olmalıdır 2. Alacaklıların mirasın geçti ğ i tarihte kendisine karşı ellerinde ödemeden aciz belgesi bulunmalıdır. 3. İ htarda bulunmuş olması gerekir. 4. İ htara ra ğ men tenkis davası açılmazsa İ flâs idaresi veya bu alacaklılar, alacaklarının elde edilmesi için gerekli olan oranda ve mirasçıya tanınan süre içinde tenkis davası açabilirler. Soru: süre neye göre belirlenecektir? (BK m.123 ve 124 kıyasen uygulanabilir mi?)  Mirasçılıktan çıkarılanın çıkarma tasarrufuna itiraz etmemesi durumunda da iflâs idaresi veya alacaklılar, aynı koşullarla tenkis davası açabilirler

8 Davalılar ()  Ölüme ba ğ lı ve ya sa ğ lararası tasarruftan yararlanan kişi veya kişiler  Kanuni ve ya atanmış mirasçı olabilece ğ i gibi vasiyet alacalısı da olabilir.  Davanın bütün kazananalara karşı açılması gerekir. Soru: Kazanan kişi ölmüşse mirasçılarına dava açılabilir mi? Tenkis konusunun 3. Kişiye devri durumunda on karşı dava açılabilir mi?: Yargıtay: İ BK 13.1.1975 tarihli kararında iki şart aramaktadır.

9 Süresi ve Yetkili mahkeme Mahkeme: Mirasbırakanın son yerleşim yeri Asli hukuk mahkemesi İ spat: davacının üzerindedir. Süre:  Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendi ğ ini ö ğ rendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, di ğ er tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.  Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlü ğ e girmesini sa ğ larsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar. Tenki defi: Tenkis iddiası, def'i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

10 Tenkiste sıra (2/1)  Tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme ba ğ lı tasarruflardan;  bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine do ğ ru geriye gidilmek üzere sa ğ lararası kazandırmalardan yapılır.  Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme ba ğ lı tasarruflar ve sa ğ lararası kazandırmalar en son sırada tenkis edilir.  Vasiyetname ile kanuni sıra de ğ iştirilemez.

11 Tenkiste sıra (2/2)  Tenkis, mirasbırakanın arzusunun başka türlü oldu ğ u tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasçı atanması yoluyla veya di ğ er bir ölüme ba ğ lı tasarrufla elde edilen kazandırmaların tamamında, orantılı olarak yapılır.  Ölüme ba ğ lı tasarrufla kazandırma elde eden kimse, bazı vasiyetleri yerine getirmekle yükümlü kılınmışsa, kazandırmanın tenkise tâbi tutulması hâlinde, bu kimse mirasbırakanın arzusunun başka türlü oldu ğ u tasarruftan anlaşılmadıkça vasiyet borçlarının da aynı oranda tenkis edilmesini isteyebilir.

12 Örnek  M’nin geride o ğ lu O kalmış, dostlarından D 30.000, B’ye ise 45.000 lira vasiyet etmiştir.  Toplam tereke mevcudu 100.000’dir. O’nun saklı payı 50.000’dir Ölüme ba ğ lı tasarruf 75.000 = saklı pay 25.00 ihlal edilmiştir. Tenkis talebi: D’ye 30000 1/3= 10000 B’ye 45000 1/3 = 15000

13 Tenkisle ilgili özel durumlar ()  Ölüme ba ğ lı kazandıra mı yoksa sa ğ lararası kazandırma mı sayılaca ğ ı tartışmalı olan kazandırmalar bakından uygulanacak hükümler net de ğ ildir.  Örne ğ in mirasbırakanın hayatayken yapmış oldu ğ u kredi sözleşmeleri veya sa ğ lı ğ ında yapmış olmakla ölümünde hüküm ifade edecek ba ğ ışlamalar uygulanacak hükümler tartışılmalıdır (BK m.290)

14 Ölüme ba ğ lı tasarruf  Tasarruf= ölümden sonra hüküm ifade edecek emirler, karalar.  Bir işlemin sa ğ lararası mı yoksa ölüme ba ğ lı işlem mi oldu ğ u hususunda dikkate alınacak ölçülerle ilgili farklı görüşler mevcuttur. En önemli kıstas tarafların iradesi kıstası:  İ ki taraflı hukuki işlemlerde tarafları iradeleri esas alınmalıdır. Taraf sa ğ lı ğ ında malvarlı ğ ından mı yoksa öldükten sonra terekeden mi çıkmasını istiyor?  Zaman kıstası: Sonuçlar hangi anda ortaya çıkacaktır ona bakılır.

15 Ölüme ba ğ lı ba ğ ışlama  Ölüme ba ğ lı ba ğ ışlama ile ölüme ba ğ ı tasarruf karıştırılmamalıdır.  Yerine getirilmesi ba ğ ışlayanın ölümüne ba ğ lı olan ba ğ ışlamada, vasiyete ilişkin hükümler uygulanır(BK m. 290/II)  Sa ğ lararası olup, ölüme ba ğ lı tasarrufun hükümleri uygulanır.  Bunun sonucu, şekil, ehliyet, temsil yasa ğ ı ve saklı pay ile ilgili hükümler uygulanması gerekir.  Tenkisi…

16 Ölümden sonra hüküm ifade edecek vekalet ilişksi  Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas  MADDE 513- Sözleşmeden veya işin niteli ğ inden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendili ğ inden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişili ğ in sona ermesinde de uygulanır  Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.

17 Terekenin hesaplanması  Malvarlı ğ ı(aktifler) +  Eklenecek de ğ erler –  Çıkarılacak de ğ erler = Tereke mevcuduna

18 Terekenin hesaplanması Malvarlı ğ ı de ğ eri  160.000 TL de ğ erindeki Sarıyer’de bulunan dairesi  250.000 TL de ğ erindeki evi  25.000 TL de ğ erindeki arsı,  50.000 TL tutarındaki alaca ğ ı  40.000 TL bankadaki parası Eklenecek olanlar  O’ya verdi ğ i 75.000 TL Çıkılacak de ğ erler  15.000 TL kredi borcu  5000 cenaze işlemleri  50000+48000 e ğ itim masrafları Toplam= 482.000

19 Tenkis oranların hesaplanması  Olayımızda birinci zümre mirasçılı ğ ı oldu ğ undan E’nin miras payı ¼ olacaktır. Kalan ¾ oran O, K, Y ve T ve D arasında dörde bölünecektir.  Bu durumda E’nin yasal payını tamamı aynı zamanda onun saklı payıdır  Altsoyunda ise yasal paylarının yarısı saklı paylarını oluşturmaktadır.

20 Saklı pay oranı MirasçıMiras payıSaklı payı E¼= 16/64 K12/646/64 O12/646/64 Y12/646/64 T 3/64 D6/64 3/64

21 Saklı pay miktarı MirasçıMiras payıSaklı payı E¼ =120500120500 K9037545187.5 O9037545187.5 Y9037545187.5 T 22593.75 D 45187.522593.75 Toplam 301250

22

23 Miras sebebiyle istihak  Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.  Miras sebebi ile mirastaki çıkarlarının korunması maksadı ile tanınmıştır.  Mülkiyete dayanan istihaktan farkı

24

25

26

27


"Tenkis kavram ve Hukuki niteli ğ i  Saklı paylarının karşılı ğ ını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebilece ğ i kısmı aşan tasarruflarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları