Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

08 Haziran 2015Ortak Sınavlar Puanlarının İlanı 24 Haziran 2015Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 24 Haziran 2015 10 Temmuz 2015 Sınavla Öğrenci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "08 Haziran 2015Ortak Sınavlar Puanlarının İlanı 24 Haziran 2015Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 24 Haziran 2015 10 Temmuz 2015 Sınavla Öğrenci."— Sunum transkripti:

1

2 08 Haziran 2015Ortak Sınavlar Puanlarının İlanı 24 Haziran 2015Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 24 Haziran 2015 10 Temmuz 2015 Sınavla Öğrenci Alacak Özel Okulların Kayıt İşlemleri 06-16 Temmuz 2015 (Saat 17.00’ye kadar Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 14 Ağustos 2015Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt 14 Ağustos 2015Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 17-21 Ağustos 2015İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Tercih Başvuruların Alınması 24 Ağustos 2015Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

3 24 -28Ağustos 2015Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularının Alınması 31 Ağustos 2015 Yerleştirmeye Esas Nakil Sonuçlarının İlanı 31 Ağustos-4 Eylül 2015Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularının Alın

4 7 Eylül 2015 Yerleştirmeye Esas Nakil Sonuçlarının İlanı 07-10 Eylül 2015 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca İl/İlçe Sınırları İçerisinde Nakil Tercih Başvuruların Alınması 11 Eylül 2015 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Nakil Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 14 Eylül 20152015-2016 Öğretim Yılı Açılışı

5 TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ  Fen Liselerine,  Sosyal Bilimler Liselerine,  Anadolu Liselerine,  Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine,  Çok Programlı Anadolu Liselerine,  Mesleki ve Teknik E ğ itim Merkezlerine,  Anadolu İ mam ‐ Hatip Liselerine,  Açık ö ğ retim Kurumlarına 2015–2016 ö ğ retim yılı için, ö ğ rencilerin Yerleştirmeye Esas Puanına (YEP) göre okul türlerine yerleştirme işlemleri yapılacak olup yerleştirme sonuçları aynı ö ğ retim yılı için geçerli olacaktır

6 TERCİH İŞLEMLERİ  Yerleştirmede ö ğ renciler tüm okul türlerini içeren 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.  Tercih işlemleri, Bakanlı ğ ımız http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde velisi tarafından 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. http://oges.meb.gov.tr  Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlü ğ ü, tercih işlemlerini ö ğ renci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdi ğ i Ek-1’deki “Yerleştirme İ şlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na ba ğ lı kalarak veli adına yapacaktır (16 Temmuz 2015 saat 17:00’ye kadar).

7 TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ  Sınavla ö ğ renci alacak özel okullar 24 Haziran -10 Temmuz 2015 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecektir.  Kayıt işlemini yapan bu ö ğ rencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak bu ö ğ renciler okul de ğ iştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir.

8 TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ  Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme işlemleri güzel sanatlar ve spor liselerine giriş mevzuatı esas alınarak, tercihler do ğ rultusunda merkezi olarak yapılacaktır.  Ancak güzel sanatlar ve spor liseleri için tercih yapacak ö ğ rencilerin bu liselere kayıt kabul şartlarını taşımaları gerekecektir

9 TERCİH İŞLEMLERİ  Tercihler ö ğ renci/veli tarafından, https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabilece ğ i gibi mezun oldu ğ u okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlü ğ ünden de yapılabilecektir.  Sınavla ö ğ renci alacak özel okullara kayıt işlemini yaptıran ö ğ renciler tercihte bulunamazlar.  İ nternet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldı ğ ında, tercih işlemleri ekranında, «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRDIM TERC İ H YAPMAYACA Ğ IM » ve «TERC İ H YAPMAK İ ST İ YORUM» butonlarının seçenek olarak sunulması sa ğ lanacak

10 TERCİH İŞLEMLERİ  Tercihler okul müdürlü ğ ü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır.  Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır.  Onaylama işlemi yapıldı ğ ı anda ö ğ rencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde ö ğ renci tercih yapmamış sayılacaktır.  Tercihlerin elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e ‐ kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir.  Tercih listesinden ö ğ renci velisi, onay işleminden ise okul müdürlü ğ ü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.

11 TERCİH İŞLEMLERİ  Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme İ şlemi Tercih Ön Çalışma Formu”nun çıktısı alınarak okul müdürlü ğ ü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılı ğ ı veliye verilecektir.  Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.  Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılaca ğ ından başvuru işleminden sonra de ğ iştirilemeyecektir.

12  Yerleştirme işlemleri *YEP üstünlüğü, *tercih önceliği *okul kontenjanına göre yapılacaktır.  Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme işlemleri güzel sanatlar ve spor liselerine giriş mevzuatı esas alınarak, tercihler doğrultusunda merkezi olarak yapılacaktır.  Tercih ekranında hiçbir işlemi yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise sistem tarafından açık öğretim kurumlarına gerçekleştirilecektir.  Ancak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri açık öğretim kurumlarına yapılmayacaktır.

13  Yerleşemeyen öğrenciler Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 (beş) tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre 24 Ağustos 2015 tarihine kadar merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecektir.  Öğrencilerin kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.  Yerleştirme işlemleri bir defaya mahsus yapılacak olup yedek yerleştirme yapılmayacaktır.

14  Özelokullar için %100 burslu okutacakları öğrencilerin yerleştirilmesi, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır.  Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.  Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacaktır.  Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.

15 KAYNAŞTIRMA ÖĞREN CİLERİ Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri,Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri ile Mesleki veTeknik Eğitim Merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.

16 KAYNAŞTIRMA ÖĞREN CİLERİ Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin puanları, yerleştirildikleri okulların puanlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir

17 YERLEŞTİRME ESASLARI Yerleştirme yapılacak okul kontenjan listeleri http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır. YEP’ lerin eşit olması hâlinde *8’inci sınıf AOSP * bunun da eşit olması hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflarda YBP üstünlüğü, *eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, *özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı yine eşitlik bozulmaz ise *öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınacaktır

18 YERLEŞTİRME ESASLARI Kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu Liseleri Anadolu imam hatip liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Çok Programlı Anadolu Liseleri Mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile sağlanacaktır.

19 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRME ESASLARI Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bilgileri öğrenci il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonunun ekranına düşecektir,

20 ÖZEL E Ğİ T İ M İ HT İ YACI OLAN Ö Ğ RENC İ LERLE İ LG İ L İ REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZLER İ NCE YAPILACAK İ ŞLEMLER Özel e ğ itim okul/kurumuna devam edecek ö ğ renciler için özel e ğ itim de ğ erlendirme kurulu raporu düzenleyerek uygun ortaö ğ retim kurumuna yönlendirmek. Ö ğ renciler ile ilgili hazırlamış oldu ğ u özel e ğ itim de ğ erlendirme kurulu raporunu il/ilçe özel e ğ itim hizmetleri kuruluna göndermek. Ö ğ rencilere, ailelerine, okul müdürlüklerine yerleştirme ve nakil ile ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi vermek.

21 ÖZEL E Ğİ T İ M İ HT İ YACI OLAN Ö Ğ RENC İ LERLE İ LG İ L İ İ L/ İ LÇE ÖZEL E Ğİ T İ M H İ ZMETLER İ KURULUNCA YAPILACAK İ ŞLEMLER il/ilçe ö ğ renci yerleştirme ve nakil komisyonları işbirli ğ i ile yürütmek. Ö ğ rencilerin engel durumu ve özellikleri ile ikamet adreslerini dikkate alarak gidebilecekleri okul/kurumları il/ilçe ö ğ renci yerleştirme ve nakil komisyonuna bildirmek. İ l/ilçe ö ğ renci yerleştirme ve nakil komisyonunca ortaö ğ retim kurumunda kaynaştırma yoluyla e ğ itime erişimi sa ğ lanan ö ğ rencilerin bilgilerini MEBB İ S RAM modülüne işlemek Özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ rencilerin kaynaştırma yoluyla e ğ itimlerini sürdürmeleri ön görülen okul/kurumlara erişimini sa ğ lamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması hususunda il/ilçe ö ğ renci yerleştirme ve nakil komisyonuna bilgi vermek.

22 YERLEŞT İ RME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI YEP ile ö ğ renci alan okulların yerleştirme sonuçları; Yerleştirme sonuçları 14 ve 24 A ğ ustos 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilân edilecektir.. Ö ğ rencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir

23 OKUL TANITIM B İ LG İ LER İ YEP sonuçlarına göre ö ğ renci alan okulların “okul tanıtım bilgileri” http://oges.meb.gov.tr adresinde yer almaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine ait alan ve dal tanıtım bilgileri http://megep.meb.gov.tr adresinden ö ğ renilebilmektedir.

24 PARASIZ YATILILI Ğ A TERC İ H VE YERLEŞT İ RME İ ŞLEMLER İ 2014-2015 ö ğ retim yılında bütün ortaö ğ retim kurumlarına YEP ile ö ğ renci yerleştirilece ğ inden, PYBS’ye başvuran bütün ö ğ rencilerin tercihleri bursluluk talebi olarak de ğ erlendirilecektir PYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan ö ğ renciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlü ğ üne belgeleri ile birlikte 30 Eylül 2015 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

25 TEŞEKKÜRLER


"08 Haziran 2015Ortak Sınavlar Puanlarının İlanı 24 Haziran 2015Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 24 Haziran 2015 10 Temmuz 2015 Sınavla Öğrenci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları