Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler"— Sunum transkripti:

1 ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler
TWINNING TURKEY "Assistance on the Transport of Dangerouse Goods Ankara 2014 ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler

2 Başka bir şekilde kararlaştırılmadığı sürece, ADR madde ve nesneler:
2017 Başka bir şekilde kararlaştırılmadığı sürece, ADR madde ve nesneler: 30 Haziran 2015 tarihine kadar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerli olan kurallara göre taşınabilir.

3 Sunum planı ADR 2015 2017 Muafiyetlerle ilgili şartlarda değişiklikler
LQ (sınırlı miktar) muafiyeti için geçici dönemin sonu Yeni tanımlar Soğutucu olarak tehlikeli maddelerin kullanım şartlarında değişiklik Sınıflandırma ile ilgili değişiklikler Sınıf 7 maddeleri ile ilgili genel şartların değişikliği Geri dönüşüm veya imha için taşınan boş, temizlenmemiş ambalajlamaların yeni sınıflandırma şekli İşaret, etiket ve levhaların, toplu ambalajların işaretlenmesi için kullanılan harflerin ebatları ile ilgili şartlarındaki değişiklikler. Tank dolum oranı hesaplamalarında ve vakumlu dolum yapılan tankların kullanımındaki değişiklikler Yazılı talimat örneğinin değişmesi Tanklarda taşımada katkı maddelerin dozlama cihazları ile ilgili yeni şartlar Sınıf 7 ve yükseltilmiş sıcaklıktaki maddeleri taşıyan araçların işaretlenmesi Dökme halinde taşıma şartlarında değişiklik Sürekli beslenen elektrikli devrelerin koruma şartlarında ve uygulanan stndartlarda değişiklik P 200 talimatnamesinde değişiklikler Silindir demetlerinin yeni işaretlenme şekli Geçici kurallarında değişiklikler

4 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
c (c) şirketler tarafından ana faaliyet alanı dışındaki yardımcı faaliyet olarak yapılan taşımada, örneğin şantiyelere akaryakıt tedariği (ambalaj başına 450l’ye kadar buna OHC (IBC) ve büyük ambalaj da dahil ve muafiyetinden fazla olmayan) c Sadece, basıncı 200 kPa’yı aşmayan ve taşıma sırasında sıvılaştırılmış veya soğutularak sıvılaştırılmış olmayan A ve O grup gazların taşıması lambalar için uygulanmaz. (h) ampullarda bulunan gazlar; bir ampulun patlaması sebebiyle meydana gelen parçaların saçılması, bir ambalajın içi ile sınırlı kalacak şekilde paketlendi ise.

5 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
Tehlikeli madde içeren, ancak radyoaktif madde veya 3.3 bölümündeki 366 numaralı şartta belirtilen toplam miktarda (1 kg’dan fazla değil ise) cıva içermeyen lamba ve ampullar, ADR kapsam dışındadır: Munferit kullanıcılar ve evler kaynaklı olup depolama veya geri dönüşüm yerlerine taşınırken 1g’dan falza tehlikeli madde içermeyen lamba ve ampullar ve lamba içeren ambalaj 30g’dan fazla tehlikeli maddeyi aşağıdaki şartlarda içermiyor ise : Onaylı kalit yönetim sistemi şartlar doğrultusunda üretildi ise (örn. ISO 9001:2008) İç ambalajlara tek tek olarak paketlenmiş, ayırıcılarla ayrılmış veya dolgu maddesi ile doldurulmuş ve sonra yeterli dayanıklık parametrelerine sahip maddesinin genel şartlarına uygun ve 1.2 m yükseklikten düşmeye karşı dayanıklı bir harici ambalaja yerleştirilmiş Kullanılmış, hasar görmüş vetya arızalı olan ve 1 g’dan fazla tehlikeli maddeyi içermayen, Sadece boğucu ve yükseltgen gazlar içeren lambalar; yeter ki, patlama ile ilgili etki bir ambalajın içi ile sınırlı kalsın.

6 ADR 2015 – 2017 4.1.1.1 Tehlikeli maddeler:
İyi kalitedeki ambalajlara paketlenmelidir, Taşıma sırasında yükleme ve elleçleme işlemlerine dayanıkla olacak şeklinde sağlam olmalıdır. Normal taşıma şartlarında; titreşim, ısı, nem veya basıncın (örneğin irtifanın değişmesinden dolayı) değişmesi sonucunda içindeki maddelerin herhangi bir şekilde azaltılmasını imkansız kılan şekilde yapılmış ve kapatılmış olmalıdır Üretici tarafından verilen talimatnameye göre kapatılmalıdır Taşıma sırasında, ambalajın dış yüzylerinde tehlikeli maddenin herhangi bir kallıntı bulunmamalıdır

7 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 Boğucu gazlar Yükseltgen, alevlenir ve zehirleyici olmayan, hava içindeki oksijeni incelten veya yerine geçen gazlar. Yükseltgen gazlar Genel olarak, oksijen salgılama neticesinde diğer maddelerin yanmasına sebep olan veya havadan daha etkili ölçüde yardımcı olan gazlardır. Bu gazlar, saf gazlardır veya ISO 10156:2010 standartlarında verilen metod yardımıyla belirtilen yükseltgenlik derecesi %23,5’ten yüksek olan gazların karışımlarıdır.

8 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a ve c Akaryakıt taşıması ile ilgili muafiyetler. ADR’de yer alan şartlar, aşağıdaki durumlarda uygulanmamaktadır: Taşıma işlemi yapan aracın depolarında bulunan ve bu aracın veya onun teçhizatını taşıma sırasında çalıştırılması için kullanılan veya kullanılması için bulunan akaryakıt. c) Kendiliğinden hareket edebilen ancak karayollarında trafikte hareket etmeyerek yük olarak taşındığında, bu makinelerin depolarında bulunan ve bu makinelerin veya onların teçhizatlarının çalıştırılması için bulunan akaryakıt. Bu akaryakıt, makinenin veya teçhizatının motoru ile doğrudan ve kurallara uygun bir şekilde bağlanmış depolarda bulunması gerekir. Gerektiğinde makineler uygun bir konumda yüklenmeli ve devrilmemesi için sabitlenmelidir.

9 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 363 İşbu maddeyı, yapı tip onayına uygun olarak kargo ünitesi ile entegre olan cihaz veya makinelerde (örn. jeneratör, kompresör, ısıtma ünitesi gibi) bulunan, sütun (7a)’da belirtilen miktarların üzerinde akaryakıtlar için uygulanır. Aşağıdaki şartlara uygun ise, diğer ADR şartları uygulanmaz: (b) Tüm vana ve kapaklar taşıma sırasında kapalıdır; (c) Makine veya teçhizat, tehlikeli maddenin dışarıya sızmasını önleyen şekilde yerleştirilmiş ve hareket etmesine karşın sabitlenmiştir; (d) – kargo ünitesi 60 litreden büyük, 450 litreyi geçmiyor, makine veya cihazların dış yüzeyleri ’ye göre işaretlenmiştir, hacmi 450 litreden büyük, ancak 1500 litreyi geçmemektedir, makine veya cihazlar, 5.2.2’ye göre dış yüzeylerin tüm dört tarafından işaretlenmiştir, (e) Kargo ünitesinin hacmi 1500 litreyi geçer, makine veya cihazlar, ’e göre dış yüzeylerin tüm dört tarafından işaretlenmiştir, 5.4.1’deki şartlar uygulanır ve taşıma evraklarında ilave ibare yazılır: ,,363 No.lu Özel Hüküm uyarınca taşımadır”.

10 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
aşağıdaki maddeler uygulanmaz: - … - Kısım 8, bunlar hariç: (a), do , 8.2.3, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, bölüm 8.4, S1(3) ve (6), S2(1), S4 ve S5, S14’ten S21’e kadar ve S24 - bölüm 8.5’ten;… S5: - istisnai ambalaj olarak taşınan Sınıf 7 radyoaktif maddelerin taşıması ile ilgili olan özel hükümler (UN 2908, 2909, 2910 ve 2911). (b)’de belirtilen ve yazılı talimatlarla ilgili olan şartlar uygulanmaz 8.2.1, 8.3.1’de belirtilen (Yolcular) ve (Taşınabilir aydınlatma cihazları)

11 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
ölçü birimleri Sıvılar için, tehlikeli madde miktarı litre olarak; Sıkıştırılmış, adsorbe edilmiş ve basınç altındaki kimyasaller için kapların su hacmi litre olarak ADR şartlarından nominal hacmin tanımı çıkartılmıştır a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve no.lu alt bölümlerde belirtilen şartlara göre muaf tutulan tehlikeli maddeler için İşbu alt bölümün kullanımı için dikkate alınmamalıdır.

12 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ADR şartları, aşağıdakiler için uygulanmaz: (a) özel kişiler tarafından gerçekleştirilen tehlikeli maddeler taşımasında, eğer taşınan tehlikeli maddeler perakende satışında kullanılan ambalajlardadır ve şahsi kullanım amaçlı taşıma yapılıyor ise. Taşınan madde sıvı, alevlenir, tekrar doldurulabilen ambalajlarda ise tekli ambalajın hacmi 60 litreyi, taşıma ünitesinde ise toplam 240 litreyi geçemez. IBC, büyük ambalaj veya tanklarda bulunan tehlikeli maddeler, perakende satış amaçlı olarak kabul edilmez. (b) işbu ekte belirtilmemiş, aksamlarında tehlikeli madde içerebilen makine veya teçhizatın taşımalarında, (c) Şirketlerin esas faaliyet alanın dışındaki yardımcı faaliyetin gerçekleştirilmesi için yapılan taşımalar, (d) İlgili makamlar tarafından gerçekleştirilen, kurtarma amaçlı faaliyetler kapsamındaki taşımalar, (e) acil yardım amaçlı taşımalar, (f) boş, temizlenmemiş ve daha önce sınıf 2; A, O veya F grubu gaz, sınıf 3 veya 9’a ait II veya III ambalajlama grubu maddeleri ya da sınıf 6.1, II veya III ambalajlama grubu pestisitleri için depolama amaçlı kullanılan sabit tanklarının taşımaları.

13 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
do ADR’de yer alan şartlar, aşağıdakilerin taşımasında uygulanmaz: (a) araçların depolarında bulunan ve aracın ya da onun teçhizatının (örn. soğutma tertibatın) çalıştırılması için kullanılan gazlar veya (b) taşınan araçların yakıt depolarında bulunan gazlar, (c) A ve O grubu gazlar ( ’e göre), kap veya tanktaki basıncı 20°C sıcaklıkta 200 kPa (2 bar) geçmiyor ise ve taşıma sırasında tamamen gaz halinde ise, lambalar için kullanılmaz. (d) aracın donanımında (örn. yangın söndürücülerde) ve yedek parçalarda da dahil (örn. şişirilmiş lastiklerde) kullanılan gazlar; işbu muafiyet, yük olarak taşınan şişirilmiş lastikler için de kullanılır, (e) aracın özel donanımında bulunan ve taşıma sırasında bu donanımın (soğutma sistemleri, balık depolama, ısıtıcılar vs.) çalışabilmesi için gereken gazlar, (f) gıda ve içeceklerde bulunan gazlar (UN1950), (g) spor amaçlı toplarda bulunan gazlar, (h) ampullarda bulunan gazlar (bir ampulun patlaması sebebiyle meydana gelen parçaların saçılması, bir ambalajın içi ile sınırlı kalacak şekilde paketlendi ise).

14 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
’den ’e kadar Akaryakıt taşıması ile ilgili muafiyetler. ADR şartları, aşağıdaki taşımalarda uygulanmaz: taşıma işlemi gerçekleştiren aracın depolarında bulunan ve bu aracın veya teçhizatının çalıştırılması için taşıma sırasında kullanılan veya kullanılması için gereken akaryakıt. (b) yük olarak taşınan araçların (örn. tekne) veya diğer ulaşım teçhizatların depolarında bulunan akaryakıt c) Kendiliğinden hareket edebilen ancak karayollarında trafikte hareket etmeyerek yük olarak taşındığında, bu makinelerin depolarında bulunan ve bu makinelerin veya onların teçhizatlarının çalıştırılması için bulunan akaryakıt. Bu akaryakıt, makinenin veya teçhizatının motoru ile doğrudan ve kurallara uygun bir şekilde bağlanmış depolarda bulunması gerekir. Gerektiğinde makineler uygun bir konumda yüklenmeli ve devrilmemesi için sabitlenmelidir.

15 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
do 3.3 bölümündeki bazı özel hükümler, belirli tehlikeli maddelerin kısmen veya tamamen ADR kapsamından muaf tutmasını sağlar. Bahis konusu maddelerle ilgili, 3.2. bölümündeki A tablosunun sütun (6)’da bir özel hüküm numarası yer alıyor ise – kısmi veya komple - muafiyet uygulanır. . Nr UN Klasa Kod klasyfikacyjny Opakowanie Nazwa i opis Ilości ograniczone Grupa pakowania Przepisy szczególne Nalepki Instrukcja pakowania Przepisy szczególne Pakowanie razem 3.3 3.1.2 2.2 2.2 5.2.2 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9b) 144 601 F1 III 3 P001 IBC03 LPO1 R001 ETANOL W ROZTWORZE (ALKOHOL ETYLOWY W ROZTWORZE) 3 5l E1 PP2 MP19 1170 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Hacmen %24’ ten fazla alkol içermeyen sulu çözeltiler, ADR kapsamı dışındadır.

16 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve ADR şartları, aşağıda belirtilen durumlarda elektrik enerjisini depolayan veya üreten cihazlar için (örn. lityum piller, elektrik kondansatörler, asimetrik kondansatörler, depolama sistemleri ve yakıt üniteleri) uygulanmaz: taşıma işlemi gerçekleştiren araçta monte edilen ve bu aracın veya teçhizatının çalıştırılması için kullanılanlar, (b) aracın donanımında bulunan ve taşıma sırasında kullanılan cihazların çalıştırılması için kullanılan veya kullanım için bulunanlar (örn. dizüstü bilgisayarda vb.)

17 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve / soğutucu olarak kullanılan tehlikeli maddeler kuru buz (UN 1845), soğutularak sıvılaştırılmış azot (UN 1977) soğutularak sıvılaştırılmış argon (UN 1951) - ambalajın içinde bulunan ve - ambalajsız maddeler olarak Bu şartlar aşağıdaki durumlarda uygulanmaz: soğutma tertibatlarında taşınan gazlar için, yukarıdaki bahis konusu maddeler, tehlikeli madde içeren ambalaj olarak taşınmakta ise tank veya ÇEGK’nin soğutması için kullanılıyor ise.

18 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve / 5.5.3 Soğutucu madde olarak kullanılan tehlikeli madde Soğutucu madde olarak kullanılan tehlikeli maddei içeren ambalaj, iyi havalandırılan araç ve konteynerlerde taşınmalıdır. Bu şart, ATP anlaşmasına göre uygun taşıma aracı kullanılıdığında aranmaz Soğutma amaçlı kullanılan tehlikeli madde içeren ambalajlar, Tablo A’nın (2) sütunünda belirtilen maddenin ismi ve: „SOĞUTUCU MADDE” ibaresi ile işaretlenmelidir. Bu ibare, gerçekleştirilen taşıma işlemi ile ilgili olan ülkeler arasındaki anlaşmalar aksini hükmetmedikçe, gönderen ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır ve eğer bu dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değil ise, ilaveten İngilizce, Fransızca veya Almanca da yazılmalıdır.

19 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve / 5.5.3 Soğutucu madde olarak kullanılan tehlikeli madde Paketlenmemiş kuru buz kullanıldığında, metalin ufalamasını önlemek için aracın veya konteynerin metal yüzeylerle temas etmemelidir. Araç veya konteyner ile kuru buz arasındaki izolasyon, asgari 30 mm mesafe bırakılarak sağlanabilir (örn. ahşap tahta, palet vs. düşük ısı iletkenlik özelliklerine sahip malzeme kullanılarak).

20 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
a,b ve d-f, ’den ’e kadar, , ve / Soğutucu olarak kullanılan tehlikeli maddeler Araçlar ve konteynerler, kolay görünen ve erişebilecek yerde konulan ikaz işareti ile işaretlenmelidir. Bu işaret, araç veya konteyner üzerinde, aşağıdaki şartlar yerine getirilene kadar kalmalıdır: (a) Soğutucunun tehlikeli yoğunluğu giderilene kadar aracın veya konteynerin havalandırma işlemi gerçekleştirilmiştir ve (b) Soğutulan veya iklimlendirilen maddeler boşaltılmıştır Taşıma sırasında bulundurulan evraklarda, aşağıdaki bilgi yer almalıdır: (a) „UN” harflerden sonra UN numarası ve (b) Tablo A’nın Sütun 2’de yer alan doğru taşıma adından sonra, gönderen ülkenin resmi dilinde „SOĞUTUCU OLARAK” ibaresi ve gönderen ülkenin resmi dili, ADR resmi deilleri olan: İngilizce, Fransızca veya Almanca değil ise, ilaveten bu dillerden birinde. Bu şartlar sadece, gerçekten bir boğma riski mevcut olduğunda uygulanır. Bu durumun değerlendirme kriterleri: soğutucu maddenin oluşturduğu tehlikeler, maddenin miktarı, taşıma süresi ve kullanılan ambalajlama türü.

21 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
DİKKAT ’dan itibaren gereklidir

22 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler muafiyetler
ÇEGK – çok elemanlı gaz konteynerleri işaretleme ve ikaz etiketlerin uygulanması ile ilgili ADR şartlarına uygun omazsa bile, deniz veya hava yolu ile taşıma kısmı da içeren kombine taşımacılık için müsade edilir, ancak, IMDGKodeksi’nin veya ICAO Teknik Talimatnamelere ve ilaveten no.lu maddedeki şartlara uygun oldukları zaman

23 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler yeni tanımlar
Acil durum büyük ambalajı Özel ambalaj türüdür ve: mekanik elleçlemeye elverişli şekilde üretilmiştir, net 400 kg ağırlığı veya 450 litre hacminden büyüktür, ancak hacmi 3m3’ten büyük değildir 50AT/Y/…

24 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler yeni tanımlar
"Dökme halinde taşıma için konteyner" – taşıma ünitesi ile doğrudan temasta kalan katı maddelerin taşıması için olan ve: Çok defa kullanılması için sağlam ve dayanıklı yapıya sahip, Bir çeşit taşıma türü veya kombine taşıma için uygun ve başka taşıma ünitesine aktarmadan taşımasını kolaylaştıran yapıya sahip, Elleçlenmesini kolaylaştıran cihazlarla donatılmış, - Hacmi 1.0 m3’ten küçük olmayan taşıma ünitesidir. Dökme halinde taşıma için konteynerlerin örnekleri: konteynerler … kaplar, değiştirilebilir kasa, oluklu konteynerler, silindirli konteynerler, araçların yük bölümleri; DİKKAT: Bu tanım, sadece 6.11’deki dökme halinde taşıma konteynerlerle ilgilidir. „Dökme halinde taşıma için örtülü /brandalı/ konteyner” – sert zeminli (alttan boşaltmalı tip te dahil), üstü açık, yan, ön ve arka duvarlı ve esnek örtülü (brandalı) BK1 „Dökme halinde taşıma için kapalı konteyner”…, sabit, esnek olmayan zemine, ön, arka ve yan duvarlara ve tavana sahip bir konteynerdir… Bu tanım, taşıma sırasında kapatılabilen ancak genel olarak açılır tavan, ön, arka ve/veya yan duvarlara sahip konteynerleri de kapsar. Kapalı konteynerler, taşıma sırasında içindeki buhar ve gazların hava ile sirkülasyonu/değişimi sağlamak, içindekilerin dışarıya çıkmamsaı ve içeriye yağmur ve diğer sıvıların girmemesini önleme amaçlı deliklerle donatılmış olabilir BK2. bu tanımlar 6.11’den çıkartılmıştır

25 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler yeni tanımlar
ADR 2013 „Gaz kartuşu” bakınız „Gaz içeren küçük kap ” „Gaz içeren küçük kap ”, basınçlı gaz veya gazların karışımı içeren (valflı olabilir) tek kullanımlık bir kaptır: - metal kaplar için su hacmi 1000 ml ’den büyük olmayanlar - plastik veya cam kaplar için su hacmi 500 ml ’den büyük olmayanlardır

26 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Kompozit ambalaj - iç kap Kombine ambalaj - iç ambalaj

27 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
1.6.6 IAEA’ya uygun ambalajlar için ayrı şartlar - Onay gerektirmeyen ambalajlar - Onay gerektiren ambalajlar - Bölünebilir maddeler için ambalajlar

28 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
Aşağıdaki taşımalarda ADR şartları uygulanmaz: (a) Taşıma aracın entegre kısmı olan radyoaktif maddelerin taşımasında; (b) İç güvenlik mevzuatına sahip kurumun içerisinde taşınan, karayolu veya demiryolu ile taşıması gerçekleştirilmeyen radyoaktif maddelerin taşımalarında; (c) Kişiye veya hayvana teşhis veya tedavi amaçlı verilen veya uygulayan radyoaktif maddeler; (d) tedavi amaçlı taşınan insanın vucüdünün içinde veya üzerinde bulunan radyoaktif madde ve bu madde (bilinçli veya tesadüfen) emilmiş ya da radyoaktif kontaminasyon sonucu bulaşmış ise, (e) Tüketicilere satışı için onay alan tüketim ürünlerinde bulunan radyoaktif maddeler; (e) doğal radyonüklidleri içeren doğal madde ve minerallerin … onların radyoaktif yoğunluğu ’de belirten veya ’den ’ye kadar maddelere göre hesaplanmış değerinin 10 katını geçmiyor ise; (f) Yüzeyinde, ’de belirtilen kontaminasyon tanımındaki limitleri aşmayan miktarlarda radyoaktif maddeleri bulunan, radyoaktif olmayan nesnelerin (katı cisimlerin) taşımasında.

29 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
Sınırlı miktarda radyoaktif madde içeren, alet, ürün ve ’de tanımlanan boş ambalajlardan oluşan, ’de belirtilen istisnai ambalajlar, 5’ten 7’ye kadarki kısımlarda bulunan sadece aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır: (a) , , , , , ve CV33 (3.1), (5.1)’den (5.4)’ye kadar ve (6) (b) 6.4.4’daki istisnai ambalajlar ile ilgili Radyoaktif madde, sınıf 7’den farklı bir sınıfa sınıflandırmak gerekir ise (talimat 290, 369 bölüm 3.3), bu durumda o sınıfın şartları belirleyicidir, (a) ve (b)’deki şartlar ise ilaveten uygulanır.

30 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
İstisnai ambalajlar – dış ambalajların işaretlenmesi Radyoaktif maddelerin taşıması için kullanılan ambalajlar – bunlara IBC ve tanklar da dahil, beta, gamma ve düşük seviyeli alfa ışınları yayanlar 0,4 Bq/cm2‘den daha düşük seviyeye kadar; diğer alfa ışınları yayanlar 0,04 Bq/cm2‘den daha düşük seviyeye kadar radyasyon seviyesi düşürülmediği sürece, diğer maddelerin depolanması veya taşınması için kullanılmamalıdır ve – tip, taşıma, ambalaj onay belgeleri İstisnai ambalaj... Aşağıdaki şekilde işaretlenmelidir…: (a) UN harflardan sonra UN numarası; (b) gönderen, alıcı veya ikisinin bilgileri ve (c) 50 kg aşıyor ise, azami brüt ağırlığı Taşıma belgesinde; UN harflardan sonra UN numarasını, gönderen ve alıcının ismi ve adresi UN harflardan sonra UN numarası yazılmalıdır. Evraklarla ilgili, 5.4’te belirtilen şartlar uygulanmaz – yön okları

31 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
İstisnai ambalajlar CV33: (3.1) Ambalajlar güvenli bir şekilde istiflenmelidir. (5.1) ve (5.2)…ambalajın hasarlanması veya sızdırmazlığın bozulması…, (5.3) Radyoaktif maddelerin taşıması için sürekli kullanılan araçlar, radyoaktif kontaminasyon seviyesinin tespit etmek amacıyla periyodik olarak kontrol edilmelidir. (5.4) Madde (5.5 – münhasır kullanım)’te belirtilen istisna haricinde her araç, teçhizat veya diğer aksam ve parçaları; radyoaktif maddelerin taşıması sırasında ’de belirtilen sınır değerlerin üstünde bir radyoaktif kontaminasyon seviyesine çıktıysa veya yüzeydeki radyoaktivite seviyesi 5mSv/saat’tan yüksek ise, radyoaktif kontaminasyonundan arındırılmalıdır. (6)…gönderi alıcıya ulaştırılamıyor ise…

32 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
madde SINIF Ambalajlama grubu Baskın/ana tehlike natężenie zagrożenia Sınıflandırma kodu İlave tehlike „Ambalajlama grubu” Nesnelere ambalajlama grubu atanmamaktadır Ambalajlamaların dayanıklılığı, ilgili ambalajlama talimatında belirtilmiştir.

33 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
TEHLİKE SINIFI 2 Gazlar Sınıf 2 1. Sıkıştırılmış gaz: tk ≤ -50ºC; 2. Sıvılaştırılmış gaz: yüksek basınçlı: -50ºC > tk ≤+65ºC düşük basınçla: tk >+65ºC; 3. Soğutularak sıvılaştırılmış gaz: düşük sıcaklık nedeniyle kısmen sıvı halde; 4. Çözülmüş gaz: sıvı çözeltici içinde; 5. Aerosol kaplar ve kaz içeren küçük kaplar; 6. Basınçlı gaz içeren diğer nesneler; 7. Özel şartlar gerektiren, sıkıştırılmamış gazlar (gaz numuneleri).   8. Basınç altındaki kimyasallar. 9. Gözenekli katı maddenin içinde taşıması için paketleme sırasında adsorbe edilmiş gaz. t=200 C’de basınç <101.3kPa, t=500 C’de ise basınç <300 kPa A,     O,     F,     T,     TF,   TC,   TO,   TAC, TOC A, O,  F,  T,  C,  CO, FC, TF, TC, TO, TAC, TOC 

34 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
SINIF 3 I tkaynama başlangıç ≤ 35°C II tparlama< 23°C sıvı, alevlenir, akışkan tparlama< 23°C (şarta uygun olan) III 23°C ≤ tparlama ≤ 60°C sıvı, alevlenir, akışkan 23°C ≤ tzap ≤ 60°C (şarta uygun olan) ADR DEĞİL

35 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
Sıvı, alevlenir, akışkan maddeler (boya, emaye, vernik, yapışkan ve benzeriler) tparlama< 23°C, aşağıdaki şartlarda III AG’ye atanabilir: tabloya göre viskozite ve sıcaklık ayrılan inceltici katmanın yüksekliği < %3 ne karışım ne de ayrılan incelticilerden hiç biri, sınıf 6.1 veya 8’in kriterlerine uygun değildir hacmi ≤ 450 litre olan kaplara paketlenmeiştir

36 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
Aşağıdaki sıvı, akışkan maddeler: Sıvı, alevlenir, akışkan maddeler 23°C ≤ tparlama ≤ 60°C zehirleyici, aşındırıcı ve çevreye zararlı omayan kuru maddede azot oranı %12,6’dan yüksek olmayan nitroselülözün %20’den fazla içermeyenler hacmi 450 litreden büyük olmayan kaplara paketlenmiş olanlar aşağıdaki durumlarda ADR şartlarına tabi değildir: incelticiyi ayırma testinde, ayıran inceltici katmanının yüksekliği tüm yüksekliğin %3’ünden daha az ise ve ISO 2431:1993 standardına göre; 23°C sıcaklıkta, çapı 6 mm olan akıtma ağızlı akıtma kabından maddenin akma süresi: (a) 60 saniyeden kısa değil ise veya (b) 40 saniyeden kısa değil ise ve sınıf 3 maddelerin içerdiği oran %60’tan fazla değil ise.

37 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
Sınıf 3 kriterlerine uygun olan alevlenir ve zehirleyici sıvılar Aşağıdakilere göre sınıf 6.1 maddeleridir: Herhangi bir parlama sıcaklığı – solunum yoluyla çok zehirleyici - doğru taşıma adında: „solunum yoluyla zehirleyici” ibaresi var ise veya sütun 6’da 354 yazıldı ise Parlama sıcaklığı ≥ 23 0C - zehirleyici Parlama sıcaklığı ≥ 23 0C – az zehirleyici pestisitler bile

38 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
TEHLİKE SINIFI yükseltgen Katı madde – madde/selulöz kütlesi oranı 4:1 veya 1:1 olan test edilen numunedeki madde alevlenir veya ortalama yanma süresi, potasyum bromyan/selulöz kütlesi oranı 3:7 olan karışımın yanma süresine eşit veya daha kısa, veya ortalama yanma hızı ≥ kalsiyum peroksit ve selüloz kütlesi oranı 1:2 olan karışımın yanma hızından

39 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıflandırma
SINIF 5.1 Yükseltgen katılar test 0.3 I malzeme - selülöz kütlesel oranı 4:1 veya 1:1 olan numunenin ortalama yanma hızı, kalsiyum peroksit ve selülözün 3:1 kütlesel oranda karışımın ortalama yanma hızından yüksek ise II malzeme - selülöz kütlesel oranı 4:1 veya 1:1 olan numunenin ortalama yanma hızı, kalsiyum peroksit ve selülözün 1:1 kütlesel oranda karışımın ortalama yanma hızına eşit veya daha yüksek ise III malzeme - selülöz kütlesel oranı 4:1 veya 1:1 olan numunenin ortalama yanma hızı, kalsiyum peroksit ve selülözün 1:2 kütlesel oranda karışımın ortalama yanma hızına eşit veya daha yüksek ise

40 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş atık ambalajlamalar
İmha, geri dönüşüm veya yapıldı malzemelerin kazandırılması için ve - yenileme, tamirat, normal bakım, modernizasyon veya tekrar kullanım dışındaki farklı bir sebeple boş, temizlenmemiş ambalajlar taşımasında (büyük ambalajlar, IBC’ler ve onların parçaları da dahil) UN olarak sınıflandırılabilir.

41 UN 3509 taşıma şartları özel hüküm 663 - Tablo A, sütun 6
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş temizlenmemiş atık ambalajlamalar ADR 2015 2017 UN 3509 taşıma şartları özel hüküm Tablo A, sütun 6 ambalajlamalar ve onların parçaları, taşıma için sevk edildiğinde bu dereceye kadar boşaltılmış olmalıdır ki, içindeki tehlikeli madde kalıntıları sadece: sınıf 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9 maddeler şeklinde olabilir ve aşağıdakiler hariçtir: I AG Tablo A, sütun 7a’da „0” bulunanlar sınıf 3 ve 4.1 duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar kendiliğinden reaksiyona girenler sınıf 4.1 radiyoaktif asbest, poliklorlu difenil ve poliklorinlenmiş di- ve trifenil Sınıf 5.1 tehlikesi mevcut ise, diğer atık ambalajlamalarla birlikte paketlenmemeli ve yüklenmemelidir.

42 UN 3509 taşıma şartları - Talimat P003 Hüküm RR9
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş temizlenmemiş atık ambalajlamalar ADR 2015 2017 UN 3509 taşıma şartları - Talimat P003 Hüküm RR9 6.1.4 veya konstrüksiyon şartlarına uygun olan ambalajlar test ve sertifikasyonsuz sızdırmaz, delinmeye dirençli döşeme veya çuvallar büyük, elastik ambalajlamalar – kalıntı sadece, taşıma sırasında sıvı hale geçemeyen katılardan ibaret ise sıvı kalıntılar – sadece absorbe malzemeli sert ambalajlamalar taşımadan önce ambalajlamaların kontrolü (hasarlı ambalajlamaları eleyen) sınıf 5.1 kalıntıları – ahşap ve dieğr yanıcı maddeler ile temassız LP02 talimatında yeni hüküm LL1

43 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş temizlenmemiş atık ambalajlamalar
UN 3509 taşıma şartları TAŞIMA BELGESİ Doğru sevkiyat adı – „... ATIKLARI İÇERİR” ibaresi ve tehlike sınıf numaraları (sınıf no.’ya göre sıralanır) ile tamamlanır. tehlikeli maddelerin toplam miktarın belirtmesinde gerek yoktur „UN 3509 BOŞ TEMİZLENMEMİŞ AT IK AMBALAJLAMALAR (3, 4.1, 6.1, 9 ATIKLARI İÇERİR)”

44 UN 3509 - BK2 konteynerlerde taşıma şartları
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler boş temizlenmemiş atık ambalajlamalar ADR 2015 2017 UN BK2 konteynerlerde taşıma şartları sadece kapalı BK2 konteynerler kullanılabilir sızdırmaz ve delinmeye karşı dirençli malzeme ile döşenmelidir taşıma sırasında çıkan sıvıların içinde tutmasını sağlanmalıdır absorbe malzeme sınıf 5.1 tehlikesi – ahşap ve diğer yanan malzemelerle teması önlenmelidir

45 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Radyoaktif maddelerin sınıflandırılması UN numarasının belirlenmesi ( ve ’ü dikkate alınarak) İstisnai ambalaj UN 2908 – UN 2911 ve UN 3507 Aktivite seviyesi düşük olan maddeler (LSA – I’den LSA – III’e kadar) UN 2912, UN 3321, UN 3322, UN 3324, UN3325 Yüzeysel kirlenmiş nesneler (SCO-I, SCO-II) UN 2913, UN 3326 A tipi ambalajlar: UN 2915, UN 3327, UN 3332, UN 3333 B (U) tipi ambalajlar: UN 2916, UN 3328 B (M) tipi ambalajlar: UN 2917, UN 3329 C tipi ambalajlar UN 3323, UN 3330 özel şartlar UN 2919, UN 3331

46 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınıf 7 genel şartlar
Yeni 3.3 hükümler 367 boya benzeri madde 368 sınıf sınıf amonyum nitrat kondansatörler 373 radyasyon detektörleri 375 yeni muafiyet 583 hüküm değişikliği (LPG)

47 çizgi kalınlığı 1 mm’ye kadar inceltilebilir
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler ADR 2015 2017 ’den itibaren şart LQ miktar … l 1 Temmuz 2015 UN … UN … ve İşasret küçülttüğü zaman çizgi kalınlığı 1 mm’ye kadar inceltilebilir

48 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler
1 Temmuz 2015

49 ambalajların toplam brüt ağırlığı > 8 ton
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler ADR 2015 2017 1 Temmuz 2015 Taşıma ünitesi başına ambalajların toplam brüt ağırlığı > 8 ton

50 ambalajların toplam brüt ağırlığı > 8 ton
ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler ADR 2015 2017 1 Temmuz 2015 Taşıma ünitesi başına ambalajların toplam brüt ağırlığı > 8 ton

51 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sınırlı miktarda paketlenen maddeler
1 Temmuz 2015’ten itibaren sınırlı miktarda paketlenen maddeler: sürücü dışındaki diğer kişilerin eğitim zorunluluğu yükün yerleştirilmesi ve sabitlenmesi ile ilgili şartlar

52 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanakları
ADR 2015 2017 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanakları Konstrüksiyon yapısı bunu ögörmedikçe, ambalajlar üstüste istiflenmemelidir. Farklı konstrüksiyon tiplerine sahip olan ambalajlamalar birlikte yüklenecek ise istiflenme açısından uyumluluk kriterine dikkat edilmelidir. Gerektiğinde, diğer ambalajların altında bulunan ambalajlar, olası hasardan korunma amaçlı ayırıcı katmanlar kullanılmalıdır. 31H1/Y/09 99/PL /BA76/1500/1300 Sembol üzerindeki rakam, konstrüksiyon tipi testinde uygulanan yük değerinin bölü 1,8 değerini geçemez. 1500 – yük (kg) istifleme testleri 1300 – IBC’nin azami brüt ağırlığı(kg) ’den sonra imal, revize veya tamir edilmiş IBC’ler

53 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanakları
ADR 2015 2017 7.5.11 CV9: Ambalajlar atılmamalı ve darbelere maruz bırakılmamalıdır. Kaplar, aracın veya konteynerin içinde öyle istiflenmelidir ki, devrilme veya düşmeye mahal vermemelidir. CV10: Silindirler aracın veya konteynerin boyunca aksına paralel veya dik şekilde yerleştirilmelidir; ancak ön duvarın dibindeki silindirler bu aksına dik şekilde yerleştirilmelidir. Kısa boyulu ve geniş çaplı (30 cm ve fazla) silindirler araç veya konteynerin boylama aksına paralel yerleştirilebilir, ancak onların baş kısımların aracın veya konteynerin içine doğru yönlendirilmelidir. Yeterince sabit durabilen veya devirmeden etkili bir şekilde korunan düzenekte taşınan silindirler dik olarak yerleştirilebilir. Yatay konumda bulunan silindirler, uygun ve emin bir şekilde takozlanmalı, sabitlenmeli veya hareket etmekten başka şekilde koruma altına alınmalıdır. CV11: Kaplar her zaman, tasarlandığı pozisyonda yerleştirilmelidir ve diğer ambalajlar tarafından veilebilecek herhangi bir hasar verilmekten korunmalıdır.

54 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanakları
ADR 2015 2017 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin yasal dayanakları Çift akslı ve 18 tonluk kamyonun yük dağılım şeması: 13,6 m uzunluktaki römörkün yük dağılım şeması:

55 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin ve sabitlenmesinin yasal dayanakları
ADR 2015 2017 W razie potrzeby, pojazd ve kontener powinny być wyposażone w elementy ułatwiające mocowanie towarów niebezpiecznych…. Sztuki przesyłki zawierające materiały niebezpieczne veya nieopakowane przedmioty niebezpieczne powinny być umocowane przy użyciu odpowiednich urządzeń (np. pasów spinających, burt przesuwanych veya przegród nastawnych), umożliwiających ich unieruchomienie w pojeździe veya w kontenerze w sposób zapobiegający takiemu ich przemieszczaniu podczas przewozu, które mogłoby spowodować zmianę orientacji sztuk przesyłki veya ich uszkodzenie. Wymagania określone w tym przepisie uważa się za spełnione, jeżeli ładunek jest zabezpieczony zgodnie z normą EN : Przepisy podane pod mają również zastosowanie do załadunku, rozmieszczenia ve rozładunku kontenerów, kontenerów-cystern, cystern przenośnych oraz MEGC na ve z pojazdów.

56 ADR 2015 2017 Yüklerin yerleştirilmesi ve sabitlenmesi ile ilgili bilginin kaynakları EN Gergilerle sabitlenme kuvvetlerin hesaplanması EN Gergili sabitlenme noktaları EN Kasa yapısının dayanıklılığı EN Plastik şeritli gergiler EN Zincirli gergiler EN Çelik halatlardan gergiler EN 283 Değişebilir kasalar EN Örtüler (brandalar)

57 Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesinin ve sabitlenmesinin yasal dayanakları
ADR 2015 2017 … Ambalajın hareket etmesini engellemek için, arasındaki tüm boşlukları ayırıcı tabakalar kullanılıp doldurularması veya ambalajlamaları bloke edilerek ya da serleştirilerek önlem alınabilir. Şerit veya kemer şeklinde bağlama elemanları kullanıldığında, ambalajın deformasyonuna veya hasar görmesine sebep olabilecek fazla gerdirme uygulanmamalıdır. Tehlikeli maddeler diğer yüklerle birlikte taşındığında (örneğin ağır makine veya sandıklarla), araçta veya konteynerde bulunan tüm maddeler, tehlikeli maddelerin serbest kalmasını engelleyecek şekilde paketlenmeli veya sabitlenmelidir.

58 ADR 2015 2017 Yüklerin yerleştirilmesi ve sabitlenmesi ile ilgili bilginin kaynakları Tehlikeli maddelerin yerleştirilmesi ile ilgili bilgi, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan: "European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport" adlı belgede bulunmaktadır. Diğer el kitapları da ilgili makamlar ve endüstriyel organizasyon birimleri tarafından kullandırılmaktadır. Karayolları taşımada yüklerin güvenli sabitlenme hakkındaki uluslararası talimatlar IRU_CIT-2014 Kombine taşıma işlemi gerçekleştirilmesi durumunda diğer şartlar uygulanabilir: IMO/ILO/UN ECE yük birimlerin oluşturma talimatı (IMO/ILO/UN ECE, Guidelines for packing of cargo transport units) (CTU kodeksi).

59 Yüklerin sabitlenme sistemleri
ADR 2015 2017 Sabitlenme noktaları: Karşılıklı çift olarak Aracın aksı boyunca her 0,7-1,2 m’de bir Yan duvarlardan azami 0,25 m’de Dayanıklılık daN a.b.a.>12 ton ise, daN tavsiye edilir Gergiler: kalite miktar germe şekli

60 Araçların konstrüksiyonu – yan duvarın dayanıklığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 FR= kapasitenin %30’ü FR2 = kapasitenin %6’sı FR1 = kapasitenin %24’ü Sadece blok eşik sabitlenme için FR = kapasitenin % 0

61 Araçların konstrüksiyonu – yan duvarın dayanıklığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Ściany boczne poddaje się testom na przyjęcie siły odpowiadającej 30 % ładowności rozłożonego w sposób jednolity na długości ve na wysokości ściany bocznej Projektowe przyspieszenie poprzeczne wynosi 0,5 g. Jeżeli współczynnik tarcia wynosi co najmniej 0,2, Ściany boczne są wystarczająco wytrzymałe, aby wytrzymać działanie sił poprzecznych wytwarzanych przez ładunek . Uwaga: ściany boczne pudeł z opończą boczną (kurtynowych) wykonane zgodnie z EN L uważa się wyłącznie za ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Uwaga: Jeżeli ściany boczne są wykorzystywane do mocowania blokowego ładunku, ważne jest, aby typ ve liczba używanych listew zgadzały się ze świadectwem badania. Listwy powinny być umieszczone tak, aby ciężar ładunku rozkładał się na nośnych częściach ścian bocznych, żebrach, belce dachowej ve podłodze.

62 ADR 2015 2017 Araçların konstrüksiyonu – ön ve arka duvarların dayanıklığı EN L FR = kapasitenin %40’ı azami 5000 daN FR = kapasitenin %25’i azami 3100 daN

63 Araçların konstrüksiyonu – ön ve arka duvarların dayanıklığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Ściany przednie są w stanie wytrzymać działanie siły odpowiadającej 40 % ładowności pojazdu. W przypadku pojazdów o ładowności powyżej 12,5 t, wymóg dotyczący wytrzymałości ogranicza się do siły daN. W odniesieniu do tego limitu w tabeli poniżej podano ciężar ładunku w tonach, który można zablokować opierając o ścianę przednią o wytrzymałości ograniczonej do daN w przypadku różnych współczynników tarcia. Jeżeli ciężar ładunku jest większy niż odpowiednia wartość podana w tabeli, wymagane są dodatkowe rozwiązania w zakresie mocowania. Podczas transportu ładunku w jednostce ładunkowej ze ścianą przednią pozbawioną wszelkiej wytrzymałości, veya gdy ładunek nie jest mocno dociśnięty do ściany przedniej, cały ciężar ładunku należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się do przodu, np. pasami.

64 Araçların konstrüksiyonu – ön duvarın dayanıklığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Araçların konstrüksiyonu – ön duvarın dayanıklığı EN L Współczynnik tarcia μ Öne doğru hareket etmesini önlemek için, ön duvara yaslanılarak bloke edilebilen yükün ağırlığı (ton olarak) 0,15 7,8 0,20 8,4 0,25 9,2 0,30 10,1 0,35 11,3 0,40 12,7 0,45 14,5 0,50 16,9 0,55 20,3 0,60 25,4

65 Araçların konstrüksiyonu – arka duvarın dayanıklığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Ściany przednie są w stanie wytrzymać działanie siły odpowiadającej 25 % ładowności pojazdu. W przypadku pojazdów o ładowności powyżej 12,5 t, wymóg dotyczący wytrzymałości ogranicza się do siły daN. W odniesieniu do tego limitu w tabeli poniżej podano ciężar ładunku w tonach, który można zablokować opierając o ścianę tylną o wytrzymałości ograniczonej do 3100 daN w przypadku różnych współczynników tarcia. Jeżeli ciężar ładunku jest większy niż odpowiednia wartość podana w tabeli, wymagane są dodatkowe rozwiązania w zakresie mocowania. Podczas transportu ładunku w jednostce ładunkowej ze ścianą tylną pozbawioną wszelkiej wytrzymałości, veya gdy ładunek nie jest mocno dociśnięty do ściany tylnej, cały ciężar ładunku należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się do tyłu, np. pasami.

66 Araçların konstrüksiyonu – arka duvarın dayanıklığı EN 12642 L
ADR 2015 2017 Araçların konstrüksiyonu – arka duvarın dayanıklığı EN L Współczynnik tarcia μ Arka doğru hareket etmesini önlemek için, arka duvara yaslanılarak bloke edilebilen yükün ağırlığı (ton olarak) 0,15 9,0 0,20 10,5 0,25 12,6 0,30 15,8 0,35 21 0,40 31,6

67 Araçların konstrüksiyonu – yan duvarın dayanıklığı EN 12642 XL
ADR 2015 2017 FR= kapasitenin %40’ı FR= kapasitenin %40’ı FR= kapasitenin %40’ı

68 Araçların konstrüksiyonu – yan duvarın dayanıklığı EN 12642 XL
ADR 2015 2017 Ściany boczne poddaje się testom na przyjęcie siły odpowiadającej 40 % ładowności rozmieszczonej w sposób jednolity na długości ve co najmniej do wysokości stanowiącej 75 % wewnętrznej wysokości ściany bocznej Projektowe przyspieszenie poprzeczne wynosi 0,5 g. Jeżeli współczynnik tarcia wynosi co najmniej 0,1, Ściany boczne są wystarczająco wytrzymałe, aby wytrzymać działanie sił poprzecznych wytwarzanych przez maksymalny ładunek. Uwaga: Jeżeli ściany boczne są wykorzystywane do mocowania blokowego ładunku, ważne jest, aby typ ve liczba używanych listew zgadzały się ze świadectwem badania. Listwy powinny być umieszczone tak, aby ciężar ładunku rozkładał się na nośnych częściach ścian bocznych, żebrach, belce dachowej ve podłodze.

69 ADR 2015 2017 Araçların konstrüksiyonu – ön ve arka duvarların dayanıklığı EN XL FR = kapasitenin %50’si FR = kapasitenin %30’ü

70 Araçların konstrüksiyonu – ön duvarın dayanıklığı EN 12642 XL
ADR 2015 2017 Ön duvar, yük kapasitesinin %50’sine tekabul eden kuvvetin etkisine karşı koyabilmektedir. Öne doğru hareket sırasında hesaplanan hızlandırma 0,8 g’dir. Bu durumda, sürtünme katsayısı en az 0,3 ise ve ön duvar, azami yükün öne doğru etki eden kuvvetlerine karşı koyabilmesi için yeterince dayanıklıdır.

71 Araçların konstrüksiyonu – arka duvarın dayanıklığı EN 12642 XL
ADR 2015 2017 Arka duvar, yük kapasitesinin %30’una tekabul eden kuvvetin etkisine karşı koyabilmektedir. Arkaya doğru hareket sırasında hesaplanan hızlandırma 0,5 g’tır. Bu durumda, sürtünme katsayısı en az 0,2 ise ve arka duvar, azami yükün arkaya doğru etki eden kuvvetlerine karşı koyabilmesi için yeterince dayanıklıdır.

72 Bloke edilerek sabitlenme
ADR 2015 2017 Yük bölümün zeminindeki çıkıntılar, yükün platformda kaymasını önlenmesi açısından oldukça kullanışlıdır. EN 12642:2006’ya göre. Çıkıntıların yüksekliği asgari 15 mm olmalıdır ve Yük kapasitesinin 0,4’üne kadar dayanıklı olmalıdır.

73 Kemerler – şartlar ADR 2015 2017 Kemer işaretlenme unsurları
Kemerin kullanılamaz olduğunun göstergeleri LC – sabitleme kapasitesi (LC ≥ 5kN [kN]; LC <5 kN [daN]) Yırtılma, kesilme, taşıyıcı liflerin kırılması, ısınmadan dolayı deformasyon, paslanma izleri, düğümleme, kimyasallarla temas, tanıtıcı etiketin bulunmaması. LG – uzunluk [m] SHF – nominal el kuvveti STF – nominal germe kuvveti [daN] „Asmak değil, sabitlenmek içindir” yazısı Kemer malzemesi – sentetik lifler Üretici veya tedarikçi ismi veya logosu Üretici veya tedarikçi kodu EN

74 Kemerler – yanlış bağlama
ADR 2015 2017 Kemerler – yanlış bağlama

75 Sentetik liflerden kemerler
ADR 2015 2017 Kemerler – şartlar Sentetik liflerden kemerler -40 °C’den 80 °C’ye kadar Polipropilen (PP) kahve rengi Asit ve bazlara dayanıklı Tinerlere dayanıklı değil -40 °C’den 100 °C’ye kadar Poliamit (PA) yeşil Bazlara dayanıklı Asitlere ve neme dayanıklı değil -40 °C’den 100 °C’ye kadar Poliyester (PES) mavi Asitlere dayanıklı Bazlara ve neme dayanıklı değil Kemerin esnekliği %7’ye kadardır, zincirin ise %1’e kadardır. Yükün aynı yöne doğru sabitlenmesi için hem kemer hem de zincir kullanılamaz.

76 Kemer sayısının tespiti – eylemsizlik kuvvetleri
ADR 2015 2017 Kemer sayısının tespiti – eylemsizlik kuvvetleri

77 Feylemsizlik = -m x aaracın
ADR 2015 2017 Kemer sayısının tespiti – eylemsizlik kuvvetleri eylemsizlik sistemleri Feylemsizlik = -m x aaracın

78 Kemer sayısının tespiti – eylemsizlik kuvvetleri
ADR 2015 2017 Yük sabitlenme sisteminin dayanması gerektiği: yük ağırlığının 0,8’i kadar – öne doğru yük ağırlığının 0,5’i kadar – yanlara ve arkaya doğru Yük ağırlığının 0,6’sı kadar – yana doğru, yükün devrilme riski var ise

79 Sürtünmeli sabitlenme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi
ADR 2015 2017 Sürtünmeli sabitlenme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi β

80 Sürtünmeli sabitlenme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi
ADR 2015 2017 Sürtünmeli sabitlenme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi ve: mg – yük ağırlığı µ - sürtünme katsayısı n – kemer sayısı STF x sinβ – kemer germe kuvvetinin dikey bileşeni Cxyz - hızlandırma katsayısı (0,8 – x ekseni yönünde, 0,5 - y ekseni yönünde, 1 - z ekseni yönünde) fs (1,25) – kemer germe kuvvetlerinin eşitsiz dağılım belirsizliğinden kaynaklanan güvenlik katsayısı

81 Kemer sayısı veya yük ağırlığının tespiti
ADR 2015 2017

82 Yükleme birimlerinin oluşturulması hakkındaki IMO/ILO/UN ECE el kitabı
ADR 2015 2017 Yükleme birimlerinin oluşturulması hakkındaki IMO/ILO/UN ECE el kitabı LC 1600 veya STF 400 daN, farklı karakteristiklere sahip olan ekipmanlar kullanıldığında, kayma ve eğilme ile ilgili tablolardaki rakamları uygun katsayılarla çarpmak gerekir. Örn. STF / 400 veya LC / 1600

83 Sürtünmeli sabitlenme (üstten kemer) – kuvvetler denklemi
Doğrudan sabitlenem Tabloya göre kemer sayısı Gergili sabitlenme Kemer sayısı x 2 Doğrudan / gergili sabitlenme β Diğer sabitlenme metodu

84 Kemer sayısı veya yük ağırlığının tespiti
ADR 2015 2017 Sandık, iki tane üstten kavrayan kemer ve hareket yönüne doğru bir adet gergili sabitlenme ile güven altına alınmıştır. Sabitlernme değeri LC daN, ön germe ise 500 daN’dır. Üstten kavrayan kemerler: Kemerler ve platform arasındaki dikey sabitlenme açısı α ≈ 55° Gergili sabitlenme: Gergi ve platform arasındaki dikey sabitlenme açısı α ≈ 39°, gergi ve aracın uzunlamasına aksın arasındaki yatay açı β ≈ 35° Ahşap tahta sandık ve yük bölümün kontrplaktan zeminin arasındaki sürtünme kaysayısı μ 0,45’tir.

85 Yük ağırlığının tespiti
ADR 2015 2017 m = yük ağırlığı n = 1; gergili sabitleme sayısı FR = LC = 2000 daN = 20 kN μ = 0,45; sürtünme katsayısı fμ = 0,75; güvenlik katsayısı α = 39°; sabitlenmenin dikey açısı β = 35°; sabitlenmenin yatay açısı yanlara: 13,7 ton öne: 1,7 + 7,5 = 9,2 ton arkaya: 13,7 ton

86 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN DOLUM ORANI çok zehirleyici veya çok aşındırıcı çevreye zararlı/DEĞİL H tankı alevlenir çevreye zararlı ilave tehlike yoktur H olmayan tank alevlenir ve az zehirleyici veya az aşındırıcı çevreye zararlı/DEĞİL H tankı zehirleyici veya aşındırıcı çevreye zararlı/DEĞİL H olmayan tank t F   sıvının dolum sırasında ortalama sıcaklığı d15 ve d sıvı maddenin 15°C ve 50°C sıcaklıktaki yoğunluğu.

87 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN DOLUM ORANI API-ASTM-IP API STD 2540 Amerika Petrol Enstitüsü (ABD) ASTM D 1250 Amerika Malzeme Test Derneği (ABD) IP Petrol Enstitüsü (Birleşik Krallık) Tablo 53 B tx sıcaklıkta ölçülen yoğunluğun t=150C sıcaklıktaki yoğunluğa göre yoğunluk düzeltilmesi [kg/m3] d15 ve d sıvı maddenin 15°C ve 50°C sıcaklıktaki yoğunluğu

88 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler TANKLARIN DOLUM ORANI
1. 220C sıcaklıkta d = 709 kg/m3 yoğunluk değeri verilmiştir 2. Üst sağ köşede, 709 değerinin bulunduğu dilim arıyoruz 3. Üstten ilk satırda 709 rakamını buluyoruz Sonuç d15 = 715,4 kg/m başlıklı sütunün, 22 0C temsil eden satırın kesiştiği noktadadır

89 d 27' d27" ADR 2015 2017 d15‘ d15"

90 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN DOLUM ORANI d50 = d50" – { (d15" - d15) : [ (d15" - d15‘) : (d50" – d50' ) ] } ve: d50 sıvının 500 C sıcaklıktaki yoğunluk d15 sıvının 150 C sıcaklıktaki yoğunluk d15‘ en yakın yoğunluk < d15 tablo 53 B ‘den bilinen d50' için alınan d15" en yakın yoğunluk > d15 tablo 53 B ‘den bilinen d50‘’ için alınan d50‘ tablo 53 B ‘te bulunan en yakın yoğunluk < d50 d15‘‘e uygun yoğunluk değeri d50" tablo 53 B ‘te bulunan en yakın yoğunluk > d50 d15" ‘e uygun yoğunluk değeri d15 tam değerinin tabloda bulunmadığında d50’nin hesaplaması

91 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN DOLUM ORANI Çok hazneli tanklarda, her haznenin kapasitesinden sonra – haznelerin hacmi dalgakıranlar ile ≤ 7500 l kısımlara bölündü ise - „S” sembolu Tank haznelerin hacmi dalgakıranlar ile ≤ 7500 l kısımlara 1 Ocak 2009’ dan önce bölündü ise, bir sonraki periyodik muayeneye kadar (6 yıl/5 yıl) S sembolu tankın hacminden sonra yazılması zorunlu değildir.

92 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
TANKLARIN KULLANIMI Sınıf 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ve 9 maddeleri içeren atıklar, atıkların taşıması için yapılmış ve bölüm 6.10’da belirtilen şartlara uygun olan ve bu maddelerin tanklarda taşıması ... bölüm 4.3’te belirtilen şartlara uygun ise - vakümlü dolum yapılan tanklarda taşınabilir. Odpady zawierające materiały przyporządkowane do kodu cysterny L4BH veya ’te verilen tank hiyerarşisine göre yerine kullanılabilir diğer kodla uygun olan maddeleri içeren atıklar, tank kodunun üçüncü hanesinde „A” veya „B” harfi ile işaretlenmiş, atıkların vakümlü dolum yapılan tanklarla yapılabilir... – madde atık olmayan maddelere de uygulanır

93 ADR 2015 – 2017 Tank hiyerarşisi ADR 2015 2017 S (stałe) → L (ciecze)
C*BN C*BH C*CN C*CH C*DN C*DH P*BN P*BH P*CN P*CH P*DN P*DH R*BN R*CN R*DN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH C#BH, C#CH, C#DH C#CN, C#DN, C#CH, C#DH C#CH, C#DH C#DN, C#DH C#DH P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH P#BH, P#CH, P#DH P#CN, P#DN, P#CH, P#DH P#CH, P#DH P#DN, P#DH P#DH R#BN, R#CN, R#DN R#CN, R#DN R#DN S (stałe) → L (ciecze) G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 barów A → B → C → D V → F → N → H

94 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler tankların kullanımı
Özel Hüküm 664 – sütun 6 tablo A katkı maddelerin dozlama tertibatı Sabit , ayrılabilir tanklar, aşağıdakilerin taşıması için: UN 1202, UN 1203, UN 3475, UN 1268, UN 1863 Katkı maddelerı: UN1202, UN1993 GPIII, UN 3082, ADR’li olmayan maddeler dozowniki stanowią część wyposażenia obsługowego: połączenia rurowe, węże, urządzenia zamykające, pompy, urządzenia dozujące – są na stałe podłączone do urządzenia służącego do opróżniania cysterny zawierają naczynia: jako integralną część zbiornika cysterny (komora cysterny) - wymagania 6.8 lub na stałe zamocowane do zewnętrznej części – wyłącznie wymaganie: wykonane z metalu ve odpowiednia grubość ścianki całkowita pojemność naczynia max 400 l badanie dozownika: sprawdzenie stanu zewnętrznego ve próba szczelności (0,2 bara) dozowniki mogą posiadać przyłącza do opakowań – wtedy opakowanie nie stanowi części dozownika: wykonane z metalu ve spełnia wymagania konstrukcyjne 6.1 odpowiednio (inne też) nie działa zakaz otwierania przez członka załogi sztuki przesyłki przyłączanie opakowania możliwe tylko podczas opróżniania cysterny podczas przewozu zamknięcia ve przyłącza mają być szczelnie zamknięte

95 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler tankların kullanımı
Przepis szczególny 664 z kol. 6 Tab A dozowniki dodatków cysterny stałe, odejmowalne Dozownik nie jest objęty oryginalnym zatwierdzeniem typu cysterny – : dodatkowe badanie ve zatwierdzenie cysterny ograniczone do dozownika świadectwo zatwierdzające dozownik wydane przez właściwą władzę kopia tego świadectwa stanowi część dokumentacji cysterny DOKUMENT PRZEWOZOWY … dodatkowo informacje dotyczące dodatku „Przewóz zgodny z przepisem szczególnym 664" Obecność dozownika ve dodatków w nim zawartych nie ma wpływu na oznakowanie tablicami znakami ve nalepkami cystern

96 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler tankların kullanımı
Przepis szczególny 664 z kol. 6 Tab A dozowniki dodatków cysterny stałe, odejmowalne służące do przewozu: UN 1202, UN 1203, UN 3475, UN 1268, UN 1863 Cysterny stałe ve odejmowalne wyposażone w dozowniki dodatków zaprojektowane ve zbudowane przed dniem 1 lipca 2015 zgodnie z przepisami krajowymi ale nie spełniające przepisu 664 mogą być używane do terminu pierwszego badania pośredniego veya okresowego przeprowadzonego po dniu r. Po upływie tego terminu takie cysterny mogą być używane jedynie na terytoriach tych państw, których właściwe władze wyrażą na to zgodę.

97 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
„DIŞ AMBALAJ” yazısı – harf yüksekliği asgari 12 mm – od ’den itibaren gerekir Yön okları… - iki karşılıklı yanda: ’e göre işaretlenmesi gereken ancak işaretlenme gözükmediği ambalajlar, (ii) ’ye göre işaretlenmesi gerekmeyen, sıvı maddeleri içeren ambalajların içinde bulunduğu dış ambalajlar – kapakların gözüktüğü durumlar hariç UN 1202 DIŞ AMBALAJ

98 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Kategoriye sınıflandırılmış olan Ambalajlar, dış ambalajlar, konteynerler kategori I-BEYAZ Radyasyon seviyesi 0,005 mSv/h’ye kadar TI -0 kategori II-SARI Radyasyon seviyesi 0,005’ten 0,5 mSv/h’ye kadar TI 0’dan 1’e kadar Munhasır kullanım için - Konteynerler hariç kategori III-SARI Radyasyon seviyesi 0,5’ten 2 mSv/h’ye kadar (10 mSv/h) TI 1’den 10’a kadar veya > 10

99 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
İSTİSNAİ AMBALAJLAR SINIF 7 TAŞIMA EVRAKI 5.4 şartlar aranmaz, aşağıdakiler hariç: UN … gönderen ve alıcının ismi ve adresi her tip onay belgesinin tanımlama işareti onay belgesinin tanımlama işareti konteyner paketleme sertifikası Taşıma evrakların kopyaları 3 ay boyunca muhafaza edilir

100 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Eğer araç, konteyner, ÇEGK, tank konteyner, portatif tank için aynı zamanda 7D ve 7A, 7B, 7C etiketler gerekir ise sadce 7A, 7B, veya 7C kullanılabilir

101 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler turuncu levhalar ile ilgili şartlar
Turuncu levhalar fosforlu /yansımalı/ özelliğine sahip olmalı, genişliği 40 cm ve yüksekliği 30 cm olmalıdır; siyah renkli ve 15 mm kalınlığında çerçeve ile çevrilmelidir. İmalatta kullanılan malzemeler hava etkenlerine dayanıklı olmalıdır işaretlenmenin kalıcı olması gerekir. Levha, sabitleştirildiği yerde 15 dakika yangın içinde dayanılmalıdır. Araç ne konumda olursa olsun, levha sabitlendiği yerde kalmalıdır. Ortadan da yatay , 15 mm kalınlığında siyah çizgi geçebilir. Aracın büyüklüğü veya konstrüksiyon özelliklerinden doalyı bu ebatlarda turuncu levhalar için alan yeterli değil ise; genişlik 300 mm’ye, yükseklik 120 mm’ye, siyah kenarların kalınlığı ise 10 mm’ye küçültülebilir. Aracın ön ve arkasında ki turuncu levhaların ebatları farklı olabilir (yukarıdaki şartlar dikkate alındığında)

102 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Tankerler Tank-konteynerler Portatif tanklar Özel araçlar Özel konteynerler Özel donatılmış araç ve konteynerler; En az 1000C sıcaklıkta sıvı halde veya En az 2400C sıcaklıkta katı halde taşınan veya sevk edilen maddeler içerdiğinde, bu işareti: Aracın iki yanında ve arkasında, Konteyner, tank-konteyner ve portatif tanklar ise iki yanında, önde ve arkasında

103 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler sürücü için talimatlar
ve S1 Sigara içme yasağı elektronik sigara ve benzeri cihazları da kapsar Talimatın ilk sayfasında eklenen – …sigara… ‘dan sonra ”elektronik sigara ve benzeri cihazlar da kullanılmaz” Talimatın son sayfasında - çıkartıaln: …yelek… „örneğin, standart EN 471’de belirtildiği gibi” …göz koruma… ”örneğin: gözlük" …kürek… ”dipnot" Örneğin: A1B1E1K1-P1 veya A2B2E2K2-P2 tipi gaz/toz entegre filtreli, EN 141 Avrupa standardınakinin benzeri." wymagane od

104 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
8.5 - S1 Sınıf 1 madde veya nesneleri taşıyan araçların, yükleme veya boşaltma amacıyla umuma açık bir yerde park etme/bekleme gerekirse, duran araçların arasındaki en az 50 m’lik mesafe korunmalıdır. … bu mesafe, aynı taşıma ünitesine ait araçlara uygulanmaz.

105 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler tütsüleme işareti
Tütsüleme ikaz işareti dikdörtgen şeklinde olmalıdır, ebatlar: genişliği en az 300 mm 400 mm yüksekliği en az 250 mm 300 mm ’den itibaren şart

106 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) ……. VV hukümleri yeni VC yeni AP hükümleri ADR - kısım 7 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

107 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
VC hukümleri VC1 (örtülü araçlarda, konteynerlerde veya büyük konteynerlerde dökme halinde taşıma mümkündür) VC2 (kapalı araçlarda, konteynerlerde dökme halinde taşıma mümkündür) VV1 yerine (kapalı veya örtülü araçlarda, kapalı konteynerlerde, örtülü büyük konteynerlerde dökme halinde taşıma mümkündür) AP hukümleri Aşağıdaki konularla ilgili bilgi içerir: Kargo birimlerinin havalandırma şartı, Dolum ve boşaltma kapaklarının hermetik kapanması, Aracın kasası veya konteynerin yapılması gereken malzeme türü …

108 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
Tablo A sütun 10 sütun 17 BK1 BK2 VC… AP… CSC TDT ONAYI

109 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
Tehlikeli madde, araçlarda veya konteynerlerde ancak aşağıdaki şartlarda dökme halinde taşınabilir: Bu taşıma türü net bir şekilde BK kodlu veya Tablo A’nın sütun (10)’daki diğer özel hükme göre ve ilgili şartlar yerine getirildi ise….; veya      Bu taşıma türü net bir şekilde VC kodlu veya Tablo A’nın sütun (17)’deki diğer özel hükme göre ve ilgili şartlar yerine getirildi ise ve bu özel hükmün şartları ile bilrikte bölümündeki AP ilave hükümleri ve işbu bölümün şartları yerine getirildi ise...         

110 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler dökme halinde taşıma
taşıma olur sütun 17’de VC ve AP talimatı sütun 10 ‘da BK 1 veya BK 2 7.3.1 7.3.2 SINIFLAR:4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7, 8 6.11 Diğer CSC’ye uygun Yetkili makamın onayı ’ye uygun kayıt 7.3.1 genel şartlara uygun 7.3.3 (VC ve AP) özel şartlara

111 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler yangın söndürücüler
Gaśnice powinny być zaopatrzone w plombę potwierdzającą, że nie były one używane. Ponadto powinny być one oznakowane znakiem zgodności z normą uznaną przez właściwą władzę ve napis wskazujący co najmniej datę (miesiąc, rok) następnej kontroli veya , odpowiednio, maksymalny dopuszczalny okres użytkowania. Gaśnice powinny podlegać okresowym kontrolom zgodnie z przyjętymi normami krajowymi Gaśnice powinny być zamontowane na jednostkach transportowych w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla załogi pojazdu. Sposób zamontowania gaśnic powinien zapewniać ich ochronę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, gwarantującą bezpieczną eksploatację. Podczas przewozu nie powinny być przekroczone terminy określone pod Do 3,5 t dmc - min 4 kg Do 7,5 t dmc - min 8 kg Powyżej 7,5 t dmc - min 12 kg

112 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler

113 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Sürekli elektrikle beslenmesi gereken devreler – standart IEC 60079 EN standardın genel şartlarının veya yerine EN 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, ya da standartların ilave şartlarının seçilerek uygulanmasına kabul edilir.

114 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
W zakresie stosowania przepisów cz 9 nadal mogą być używane pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy veya dopuszczone do ruchu przed 1 listopada 2014 zatwierdzone zgodnie z dyrektywami uchylonymi przez ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ve RADY (WE) NR 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części ve oddzielnych zespołów technicznych

115 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania, inne niż naczynia kriogeniczne, powinny być sprawdzane okresowo, zgodnie z wymaganiami określonymi pod veya w przypadku naczyń nieoznakowanych symbolem UN oraz odpowiednią instrukcją pakowania P200, P205 veya P205. Zawory obniżające ciśnienie w naczyniach kriogenicznych zamkniętych podlegają badaniom okresowym ve próbom zgodnie z przepisami podanymi pod oraz instrukcją pakowania P203. Napełnione naczynia ciśnieniowe nie powinny być kierowane do przewozu: (a) jeżeli są nieszczelne; (b) jeżeli zostały uszkodzone w takim stopniu, że mogło dojść do naruszenia całości naczynia veya wyposażenia obsługowego; (c) dopóki, podczas badania, nie stwierdzi się dobrego stanu technicznego naczynia ve jego wyposażenia obsługowego; oraz (d) jeśli nieczytelne są oznakowania dotyczące certyfikacji, badań ve napełniania.

116 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 Naczynia ciśnieniowe, włącznie z ich zamknięciami, powinny spełniać wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania, kontrolowania ve badania, określone w dziale 6.2. Badanie ve próba okresowa Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania, inne niż naczynia kriogeniczne, powinny podlegać badaniom ve próbom okresowym przez jednostkę upoważnioną przez właściwą władzę, w następującym zakresie: UWAGA 4: W odniesieniu do częstotliwości badań ve prób okresowych, patrz instrukcja pakowania P200 pod veya , dla chemikaliów pod ciśnieniem, patrz instrukcja pakowania P206 pod Badanie ve próba okresowa (dla naczyń ciśnieniowych nieoznaczonych symbolem UN ) Badanie ve próba okresowa powinny być zgodne z

117 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 6.2.2 UN işaretli basınçlı kaplar için şartlar Periyodik test ve muayeneler Następujące normy mają zastosowanie do badań okresowych ve prób butli UN … Periyodik test, muayeneler ve sertifikasyon Naniesienie oznakowania na naczyniu ciśnieniowym oznacza zgodność z normami ve wymaganiami ADR. Jednostka wykonująca badania ve próby okresowe powinna nanieść na każdym zbadanym naczyniu ciśnieniowym oznaczenia o przeprowadzonym badaniu okresowym … Tekrar kullanılabilen UN basınçlı kapların işaretlenmesi 6.2.3 UN ambalaj sembolu ile işaretlenmemiş basınçlı kaplar için genel şartlar Wymagania dla naczyń ciśnieniowych nieoznaczonych symbolem opakowań UN projektowanych, konstruowanych ve badanych zgodnie z przywołanymi normami Wymagania dla naczyń ciśnieniowych nieoznaczonych symbolem opakowań UN, które nie są projektowane, konstruowane ve badane zgodnie z przywołanymi normami

118 01.01.2003’e kadar üetilen tüpler - ADR 2001
- numer zatwierdzenia typu, - numer fabryczny, data (miesiąc ve rok) badania odbiorczego ve ostatniego badania okresowego, - stempel rzeczoznawcy, - znak veya nazwa wytwórcy, - pojemność wodna w litrach, - ciśnienie próbne, - tara naczynia bez osprzętu - maksymalne dopuszczalne ciśnienie napełniania w temp. 15C Przepisy dodatkowe dotyczące towarów klasy 2 (a) numer rozpoznawczy UN ve prawidłowa nazwa przewozowa gazu veya mieszaniny gazów, W przypadku gazów zaklasyfikowanych do określenia i.n.o., oprócz numeru rozpoznawczego powinna być podana tylko nazwa techniczna gazu W przypadku mieszanin, należy podać najwyżej dwa składniki, które mają największy wpływ na zagrożenia; (b) w przypadku gazów sprężonych napełnianych według masy oraz gazów skroplonych, maksymalna masa napełnienia ve tara naczynia wraz z zamontowanym osprzętem ve akcesoriami stosowanymi podczas napełniania veya masa brutto; (c) data (rok) następnego badania okresowego.

119 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 (e) ilk muayene tarihi,
yıl (dört rakam) ve akabinde ay (iki rakam), taksimle ("/") ayırmış olarak

120 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 Powyższe znaki powinny być umieszczane w trzech grupach: znaki produkcyjne naniesione w kolejności podanej pod znaki eksploatacyjne podane pod powinny tworzyć środkową grupę, znaki certyfikacyjne naniesione w kolejności podanej pod Ponadto, każde naczynie ciśnieniowe wielokrotnego użytku, które przeszło badania ve próby okresowe wymagane w , powinno być oznakowane dodatkowo: (c) datą badania ve próby okresowej: rokiem (dwie cyfry), następującym po nim miesiącem (dwie cyfry), oddzielone ukośnikiem (tj. "/"). Dla oznaczania roku mogą być zastosowane cztery cyfry. Przepisy dodatkowe dotyczące towarów klasy 2 (a) numer rozpoznawczy UN ve prawidłowa nazwa przewozowa gazu veya mieszaniny gazów, dla i.n.o., UN ve tylko nazwa techniczna gazu. W przypadku mieszanin, należy podać najwyżej dwa składniki, które mają największy wpływ na zagrożenia; (b) w przypadku gazów sprężonych napełnianych według masy oraz gazów skroplonych, maksymalna masa napełnienia ve tara naczynia wraz z zamontowanym osprzętem ve akcesoriami stosowanymi podczas napełniania veya masa brutto; (c) data (rok) następnego badania okresowego.

121 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 Oznakowanie powinno być zgodne z podrozdziałem z odstępstwami: "UN" opakowań nie powinien być stosowany Znaki dla UN 1965: (g) (masa pustego naczynia) ve (h) (minimalna gwarantowana grubość ścianki) oraz (m) (identyfikacja gwintu butli) nie są wymagane Umieszczając datę według wymagań (c) (data badania ve próby okresowej) dla gazów, dla których badania okresowe są przeprowadzane co 10 lat veya rzadziej nie ma konieczności podawania miesiąca (dla naczyń ciśnieniowych nieoznaczonych symbolem UN ) Oznakowanie zgodne z może być wygrawerowane na pierścieniu wykonanym z odpowiedniego materiału przymocowanym do butli jeżeli jest zainstalowany zawór, który może być zdejmowany tylko w przypadku demontażu zaworu z butli.

122 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 Talimat P200 … (3) Trzy tabele zamieszczone poniżej obejmują gazy sprężone (tabela 1), gazy skroplone ve rozpuszczone (tabela 2) oraz materiały nienależące do klasy 2 (tabela 3). Tabele te zawierają następujące dane: (a) numer UN materiału, jego nazwę, opis ve kod klasyfikacyjny; (b) wartość LC50 dla materiałów trujących; (c) typy naczyń dopuszczonych do określonego gazu; są one wskazane literą „X”; maksymalny przedział pomiędzy kolejnymi badaniami okresowymi naczyń ciśnieniowych; UWAGA: Częstotliwość badań okresowych naczyń ciśnieniowych wykonanych z materiałów kompozytowych powinna być określona przez właściwą władzę, veya jednostkę przez nią wyznaczoną, która wydała zatwierdzenie typu. (e) minimalne ciśnienie próbne naczyń ciśnieniowych; (f) maksymalne ciśnienie robocze naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do gazów sprężonych veya maksymalny stopień (stopnie) napełnienia dla naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do gazów skroplonych ve rozpuszczonych; (g) szczególne przepisy pakowania właściwe dla danego materiału.

123 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 Talimat P200 … Periyodik muayeneler
Naczynia ciśnieniowe przewidziane do wielokrotnego napełniania powinny podlegać badaniom okresowym zgodnie z przepisami podanymi odpowiednio w ve W przypadku, gdy dla danych materiałów nie zamieszczono w poniższych tabelach przepisów szczególnych, badania okresowe powinny być przeprowadzane w następujących odstępach czasu: (a) co 5 lat w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do przewozu gazów o kodach klasyfikacyjnych: 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F ve 4TC; co 5 lat w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do przewozu materiałów innych klas; (c) co 10 lat w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do przewozu gazów o kodach klasyfikacyjnych:1A, 1O, 1F, 2A, 2O ve 2F

124 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 Özel ambalajlama talimatları (10)
Periyodik muayeneler v: (1) przedział pomiędzy badaniami okresowymi butli stalowych, innych niż butle stalowe spawane wielokrotnego napełniania dla numerów UN 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978, może być wydłużony do 15 lat: za zgodą właściwej władzy (władz) kraju (krajów), gdzie odbywa się badanie okresowe ve przewóz …

125 ADR 2013 – 2015 ADR 2013 2015 Özel ambalajlama talimatları (10)
Periyodik muayeneler v: (2) w przypadku bulli stalowych spawanych wielokrotnego napełniania dla numerów UN 1011, 1075, 1965, 1969 veya przedział pomiędzy badaniami okresowymi może być wydłużony do 15 lat jeżeli są spełnione wymagania określone w punkcie (12) niniejszej instrukcji. va… (12)… 1.2 Właściciel butli powinien złożyć wniosek do właściwej władzy o przyznanie 15 letniego przedziału czasowego pomiędzy badaniami… 1.5 …Dopuszczenie powinno być przekazane właścicielowi. … Właściciel powinien przechowywać dokumentację tak długo, jak butle są dopuszczone do 15 letniego przedziału czasowego pomiędzy badaniami okresowymi. 4. Znakowanie Butle z przyznanym 15 letnim przedziałem czasu pomiędzy badaniami okresowymi zgodnie z niniejszym punktem powinny być dodatkowo, wyraźnie ve czytelnie oznakowane "P15Y". Oznakowanie to powinno być usunięte jeżeli butla nie jest dopuszczona do 15 letniego przedziału czasu pomiędzy badaniami okresowymi.

126 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 DİKKAT: Bu işaretlenme, , numaralı maddelerde yer alan geçici şartlara tabi silindirler için uygulanmamalıdır. Szczególny przepis pakowania (10) v instrukcji pakowania P200 w podrozdziale , obowiązujący do dnia 31 grudnia 2010 r., może być stosowany przez Umawiające się Strony do butli zbudowanych przed dniem 1 stycznia 2015 r. Butle stalowe, spawane, do wielokrotnego użytku, przeznaczone do gazów UN: 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978, dla których właściwa władza państwa (państw), którego dotyczy przewóz, zezwoliła na wykonywanie badań okresowych w odstępie 15 lat, zgodnie ze szczególnym przepisem pakowania (10) v instrukcji pakowania P200 w podrozdziale , obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., mogą być nadal poddawane badaniom okresowym na podstawie tego przepisu.

127 ADR 2009 Talimat P200 Özel ambalajlama talimatları
(10) Periyodik muayeneler v: przedział pomiędzy badaniami okresowymi butli stalowych może być wydłużony do 15 lat: za zgodą właściwej władzy (władz) kraju (krajów), gdzie odbywa się badanie okresowe ve przewóz; oraz (b) zgodnie z przepisami technicznymi, normami uznanymi przez właściwą władzę veya z normą EN 1440:1996 „Transportowe butle spawane wielokrotnego użytku przeznaczone do gazów naftowych skroplonych (LPG) - Okresowe badanie zgodności”.

128 ADR 2015 – 2017 ADR 2015 2017 4.1.6.10 Basınçlı kaplar
nie powinny być napełniane po upływie terminu badania okresowego, ale mogą być przewożone po tym terminie w celu: przeprowadzenia badania veya likwidacji, włącznie z pośrednimi operacjami przewozowymi. Daha önce tehlikeli madde içerdiği ... boş ambalajlar… podlegają tym samym wymaganiom co opakowania napełnione, o ile nie zastosowano odpowiednich środków w celu zlikwidowania zagrożeń. Butle dla klasy 2, …są zaopatrzone w nalepki, …oraz, jeżeli jest wymagany, w znak materiału zagrażającego środowisku, których wymiary zostały zmniejszone, zgodnie z normą ISO 7225:2005….nalepki ve znak materiału zagrażającemu środowisku mogą zachodzić na siebie. …nalepka odpowiadająca zagrożeniu dominującemu oraz cyfry umieszczone na wszystkich nalepkach powinny pozostać widoczne a symbole …powinny być rozpoznawalne. Próżne, nieoczyszczone naczynia ciśnieniowe do gazów klasy 2, z nalepkami uszkodzonymi veya niezgodnymi z obowiązującymi przepisami, mogą być przewożone w celu ich ponownego napełnienia, badania, naniesienia nowych nalepek zgodnych z obowiązującymi przepisami veya pozbycia się.

129 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Alüminyum alışımlardan yapılmış silindir ve silindir takımlarının periyodik muayeneler arasındaki süre 15 yıla kadar uzatılabilir – alt madde (13)’teki şartlar uygulandı ise. Bu istisna, AA6351 kodlu alüminyum alaşımdan yapılmış silindirler için uygulanmaz ua… va… EN ISO 15996:2005+A1:2007 standarda uygun tasarlanmış ve testlere tabi tutulmuş kalıntı basınç valfları ile donatılmış olan dikişsiz çelik silindirlerin (demetlerin) periyodik muayeneler arasındaki süre 15 yıla kadar uzatılabilir – alt madde (13)’teki şartlar uygulandı ise.

130 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
P200 talimatının (13). maddesi 15 yıllık muayene süresinin şartları Muayene süresinin tahsis yetkisi sadece ilgili makamın nezdinde 15 yılda bir muayene müsadesi için sahibi başvuruda bulunur 15 yıllık muayene süresi, UN işaretli silindirlere uygulanmaz Dolum merkezleri gereken kalite sistemi sağlamaktadır Her dolumdan önce ilave prosedürler net ve okunaklı işaretlenme "P15Y".

131 ADR 2015 – 2017 şartlarında değişiklikler
Yeni şart UN sembolu ile sertifikalı silindir demetlerinin işaretlenmesi Tekli silindirler ’ye göre İşaretler : Sertifikasyon – üst gruptaki işaretler İşletim – orta gruptakiş işaretler İmalat – alt gruptaki işaretler İlaveten demet çerçevesinin ağırlığı İmalatçı ve işletim işaretleri belirli sırayla ’den önce imal edilmiş silindir demetleri, 1 Temmuz 2015’ten sonra yapılacak olan periyodik muayeneye kadar ADR 2011 versiyonuna göre işaretlenebilir. ’ten önce periyodik muayene yapılan silindir demetleri, 1 Temmuz 2015’ten sonra yapılacak olan periyodik muayeneye kadar yeni tip işaretleme kurallarına uygun olmayabilir.


"ADR 2015 – 2017 versiyonundaki değişiklikler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları