Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME PROGRAMININ AMAÇLARI Dış Paydaş+İç Paydaş+Üniversite Vizyon ve Misyonu Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, sosyal beceri sahibi, bilgiyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME PROGRAMININ AMAÇLARI Dış Paydaş+İç Paydaş+Üniversite Vizyon ve Misyonu Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, sosyal beceri sahibi, bilgiyi."— Sunum transkripti:

1 İŞLETME PROGRAMININ AMAÇLARI Dış Paydaş+İç Paydaş+Üniversite Vizyon ve Misyonu Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, sosyal beceri sahibi, bilgiyi üreten, paylaşan ve kullanan öğrenciler yetiştirirken; toplumsal değerlerden güç alarak liderlik ve girişimcilik ruhu kazandıran, ulusal rekabete hazır, iş dünyasına ve bölge halkına katkıda bulunan bireyleri topluma kazandırmaktır. Belirlenen misyon çerçevesinde yetiştirilen bireylerle bilimde ulusal ve uluslar arası marka ve referans noktası olmak, ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek ve üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak.

2 İŞLETME PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ulusal Yeterlilikler 1.Belli bir alanda genel ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine inşa edilmiş ve kendi alanının en yeni bilgilerini içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek. 2.Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini, geniş bir alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz etmek için kullanabilmek; kendi alanındaki sıradan problemlerin dışında kanıta ve araştırmalara dayalı öneri ve tartışmalar yapabilmek. 3.Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına alanları ile ilgili ya da toplumsal konularda açıklamalar yapabilmek, onları bilgilendirmek ve onlara düşüncelerini, problemleri ve çözümlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. 4.Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini göstermek. 5.Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmek. 6.Alanındaki kişi ve grupların, mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilmek. 7.Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 8.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 9.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 10. İş güvenliği ve çevre koruma konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.

3 Sektörel Yeterlilikler Bir örgütü çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme Örgütün belli bir alanında uzmanlaşma Uzmanlık dışı alanlar hakkında belli bir düzeyde bilgi sahibi olma Operasyonel düzeyde problem çözebilme ve belli bir fikri savunabilme

4 Sistematik Yetkinlikler ► Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi ► Araştırma becerisi ► Öğrenme kapasitesi ► Yeni durumlara uyabilme becerisi ► Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık) ► Liderlik ► Farklı kültür ve geleneklerini anlayabilme ► Bağımsız çalışabilme yeteneği ► Proje tasarımı ve yönetimi ► Atılımcı ve girişimci ruh ► Kalite anlayışına sahip olma ► Başarı arzusu

5 Yardımcı Yetkinlikler ► Analiz ve sentez kapasitesi ► Organizasyon ve planlama kapasitesi ► Temel genel bilgi (Kültür) ► Mesleki temel bilgi ► Anadilde sözlü ve yazılı iletişim ► İkinci dil bilgisi ► Bilgisayar becerisi ► Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği ► Problem çözme becerisi ► Karar verme becerisi

6 Kişilerarası Yetkinlikler ► Eleştiri ve öz-eleştiri yeteneği ► Takım çalışması ► Kişiler arası beceri ► Disiplinler arası bir takımda çalışma yeteneği ► Başka alanların uzmanları ile iletişim becerisi ► Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük ► Uluslar arası alanda çalışma yeteneği ► Etik bağlılık

7 Modüller Lisans 4 Yıl Kredi (%) Temel İşletme/Yönetim İşletme/Yönetim İşletme Bağlamı İşletme Bağlamı İşletme Fonksiyonları İşletme Fonksiyonları İşletme Çevresi İşletme Çevresi3010 510 5 DestekMatematikİstatistik Bilgi Teknolojileri 25101010 Organizasyon ve İletişim Öğrenmeyi öğrenme Yabancı Dil 1055 UzmanlaşmaLojistik20 TransferProjeler Lisans- Tezi 15 510

8 Dersin Adı KoduTürüYarıyılıAKTSKredisi Ders (Saat/Hafta) 3 Uygulama (Saat/Hafta) 0 Örgütlerde ÇokkültürlülükİŞL301Seç743 Laboratuar (Saat/Hafta) 0 Dersin DiliTürkçe Sınav ŞekliYazılı Dersin KoordinatörüYrd. Doç.Dr. Tuncay YILMAZ Dersi veren(ler)Yrd. Doç.Dr. Tuncay YILMAZ Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin İçeriğiÖrgütlerde farklılığın/çeşitliliğin ve çok kültürlülüğün takdir edilmesi. Çokkültürlü bağlamda çalışma kapasitesi Takım çalışması Sözlü ve yazılı iletişim Uygulamada, bilgiye başvurma kapasitesi Kültürleri ve diğer ülkelerin geleneklerini anlama. Kültürel sistem yapılarını anlama kapasitesi Güncel konulara ilişkin bağımsız olarak hüküm verebilme kapasitesi. Ders Kitabı (Notu) Diğer Kaynaklar Ön Koşul Dersleri Öğrenci SayısıI. Öğretim (21) - II. Öğretim (20)

9 Eğitim Çıktıları/SonuçlarıEğitsel Faaliyetler Saat Olarak Tahmini Öğrenci Çalışma Süresi Değerlendirme Kültüre farklı yaklaşımlara aşina olma ve uygulamalarını anlayabilme. Kültürel kimlik, çokkültürlülük, toplumsal ayrım, bağlam ve anlam gibi anahtar kavramları yeterince kullanabilme ve anlama kapasitesi A) Kültürün farklı katmanları B) Kültürel sembollere toleransın farklı seviyeleri ile ilgili güncel tartışmalar içinde anahtar konular ile ilgili, öğrencinin kendi düşünsel çerçevesinin gelişimi Geçmiş bilgilerin sınanması½ saatDerse katılım* (%5) Sunumlar (%5) 1. Ders: Kültüre Yaklaşımlar1 saat Kültürün tanımı üzerine grup çalışmaları1saat Sınıf tartışması1saat Okuma çalışması5saat Okuma çalışması üzerine sınıf semineri½ saat 2. Ders: Algı ve Kültür1saat Ders üzerine okuma çalışması3 saat Okuma çalışması üzerine sınıf semineri½ saat 3. Ders: Kültürel kimlikler, grup, birey ve toplum1 saat Ders üzerine okuma çalışması5 saat Okuma çalışması üzerine sınıf semineri½ saat 4. Ders: Semboller, kahramanlar ve değerler1 saat 1. Takım çalışmasının yazımı ve sunumu: Gazetelerdeki güncel tartışmalarda kültürel semboller (internetten ilgili makale ile alakalı araştırma, kişisel bir dosyanın oluşturulması,okuma ve analiz) 15 saat 3 saat Boşluk, zaman, eşitlik, hiyerarşi, yüksek- düşük bağlam vb. yaklaşımlar içinde kültürel değişikliklerin farklı boyutlarını anlama ve tanımlama Sınıf tartışmasını takiben, 8 kısa vaka analizi üzerine grup çalışması Ödev (%10) Kültürel boyutlar üzerine teorik perspektiflerin sunumu1 ve ½ X 8= 12 saat Seçilen metinlerin için ön okuma12 saat 1 saat

10 Eğitim Çıktıları/Sonuçları Eğitsel FaaliyetlerSaat Olarak Tahmini Öğrenci Çalışma Süresi Değerlendirme Örgütsel kültürde güncel konuları ve gelecek için mümkün çözümleri anlamak Örgütlerde farklı kültürler ve gruplar için oluşturulan sosyal modeller ve politikalar hakkında yapılan tartışmaları anlama 9. Ders: Çeşitliliğin Değeri.1 saat Vize (%30) Okuma çalışması5 saat Okuma çalışması üzerine sınıf semineri1 saat 10. Ders: Çeşitliliğin Yönetimi1 saat 11. Ders: İmajlar ve Çokkültürlülüğün gerçekliği 1 saat 2. Takım çalışmasının yazımı ve sunumu: Kültürel uyuma doğru. Çözümler. Çokkültürlü örgütte politikalar (ilgili bilgilerin araştırılması, okuma ve analiz) 15 saat 3 saat Örgütlerde Kültür sahasında araştırma konuları ve farklı yaklaşımların bilincinde olmak 12. Ders: Temel araştırma yaklaşımları1 saat Final (%40) Farklı araştırma konularında grup çalışmaları 1 saat Eğitim Raporunun sunumu3 saat Toplam125 saat%100

11 Eğitim Çıktıları/SonuçlarıEğitsel FaaliyetlerSaat Olarak Tahmini Öğrenci Çalışma Süresi Değerlendirme Etnosentrizmden etnorelativizme geçiş ve kendisinin/bir başkasının süreçlerini açık şekilde ortaya koyma kapasitesi süreçlerinin anlaşılması 5. Ders: grup tarafından eleştirel perspektiflerin eşliğinde Bennet’in modelinin sunumu 1 saat Kısa Sınav 1 (%5) 6. Ders: Grup tarafından belirli aşamaların tanımlanmasının ardından sürecinin anlatılması 1 saat Okuma çalışması4 saat Derste sunulan temaların kişisel yansımaları1 saat 3 saat Kültürler arası iletişim yolları ve engellerini anlama Kapsamlı dinlemenin ve uygun kültürel kurgu içinde cevap verme kapasitesinin geliştirilmesi Saygılı tutum ve farklılıklara takdirin geliştirilmesi Farklı kültürlerden sunucuların paneli ve tartışma. Yansıtma uygulaması 3 saat Kısa Sınav 2 (%5) 7. Ders: Kültürler arası iletişim. Anahtar konular1 saat Okuma çalışması3 saat Derste sunulan temaların kişisel yansımaları1 saat Film: ‘ No Man’s Land’2 saat Film hakkında sınıf tartışması1 saat 8. Ders: Kültürler arası iletişimde algının rolü1 saat Okuma çalışması2 saat Okuma çalışmalarında en önemli olan üç nokta nedir? sınıf tartışması 2 saat NGO ve farklı kültürlerden insanların çalıştığı türde farklı örgütlerin ziyareti 4 saat

12 İş Yükü ve AKTS Kredilerinin tespiti ► Ders yüklerini hesaplamada aşağıdaki faktörler rol oynar: ► Ders başına toplam görüşme süresi (haftalık saat sayısı x hafta sayısı) ► Dersten önceki hazırlık ve ders/seminerden sonra notların kesinleştirilmesi ► Dersi başarıyla sonlandırabilmek için gerekli olan bağımsız çalışma miktarı

13 ► Son madde hesaplanması en zor olan madde olup büyük ölçüde ilişkili disipline ve konunun karmaşıklık derecesine bağlıdır. Bağımsız çalışma aşağıdakileri içerebilir: ► Gerekli materyallerin toplanması ve seçilimi ► Materyallerin okunması ve üzerinde çalışılması ► Sözlü ya da yazılı bir sınavın hazırlanması ► Bir tez ya da makale hazırlanması

14 Sürdürülebilir Gelişme ve Kalite ► Öğrencilerin görevlerini öngörülen sürede gereğince yerine getirip getiremediklerini düzenli olarak kontrol etmek için anketlerin kullanılmasının çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bu anketlerde öğrencilere sadece ders dönemini nasıl geçirdikleri değil aynı zamanda ders için ayrılan süre ile derse ilişkin motivasyonları hakkında sorular da sorulmaktadır.


"İŞLETME PROGRAMININ AMAÇLARI Dış Paydaş+İç Paydaş+Üniversite Vizyon ve Misyonu Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, sosyal beceri sahibi, bilgiyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları