Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Bülent EKER 14.101.2010 NKU. Yeterlilik:  Bir e ğ itim kademesini ba ş arı ile tamamlayan bir ki ş inin neleri bilece ğ i,neleri yapabilece ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Bülent EKER 14.101.2010 NKU. Yeterlilik:  Bir e ğ itim kademesini ba ş arı ile tamamlayan bir ki ş inin neleri bilece ğ i,neleri yapabilece ğ."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Bülent EKER 14.101.2010 NKU

2 Yeterlilik:  Bir e ğ itim kademesini ba ş arı ile tamamlayan bir ki ş inin neleri bilece ğ i,neleri yapabilece ğ i ve nelere yetkin olaca ğ ının tanımıdır. Yeterlilikler çerçevesi bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır.

3 3 1.Genel veya mesleki orta ö ğ retimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta ö ğ retim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradı ğ ını göstermek 2.Alanında tanımı iyi yapılmı ş problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya dü ş ünsel becerileri kullanabildi ğ ini göstermek. 3.Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalı ş ma arkada ş larına, üstlerine ve hizmet verdi ğ i ki ş i ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalı ş ması yapabilmek 4.Alanında ba ğ ımsız olarak ö ğ renmeyi ve ö ğ rendiklerini uygulayabildi ğ ini göstermek. ULUSAL YETERL İ L İ KLER ÇERÇEVES İ ÖN L İ SANS

4 4 5.Alanı ile ilgili çalı ş malarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yetene ğ ini kazandı ğ ını göstermek 6.Sorumlulu ğ u altında çalı ş anların performanslarını objektif olarak de ğ erlendirmek ve denetlemek 7.Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2) 8.Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesle ğ inin gerektirdi ğ i yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level) 9.Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik de ğ erler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak, 10.Alanı ile ilgili konularda, i ş güvenli ğ i, i ş çi sa ğ lı ğ ı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ULUSAL YETERL İ L İ KLER ÇERÇEVES İ ÖN L İ SANS

5 5 1.Ortaö ğ retimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve di ğ er bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayı ş a sahip olmak, bunları kullanabilmek 2.Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle de ğ erlendirmek, karma ş ık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartı ş malar yapabilmek, kanıta ve ara ş tırmalara dayalı öneriler geli ş tirebilmek 3.Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara dü ş üncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek 4.Ö ğ renmeyi ö ğ renme becerileri ve ele ş tirel dü ş ünceyle, ileri düzey çalı ş maları ba ğ ımsız olarak yürütebilece ğ ini gösterebilmek ULUSAL YETERL İ L İ KLER ÇERÇEVES İ L İ SANS

6 6 5.Alanındaki uygulamalarda kar ş ıla ş abilece ğ i öngörülemeyen karma ş ık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 6.Sorumlulu ğ u altında çalı ş anların mesleki geli ş imine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek 7.Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslekta ş ları ile ileti ş im kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) 8.Alanının gerektirdi ğ i düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bili ş im ve ileti ş im teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level) ULUSAL YETERL İ L İ KLER ÇERÇEVES İ L İ SANS

7 7 9.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması a ş amalarında toplumsal, bilimsel ve etik de ğ erleri gözetme yeterlili ğ ine sahip olmak 10.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması a ş amalarında bilimsel, sosyal ve etik de ğ erleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak 11. İş güvenli ğ i, i ş çi sa ğ lı ğ ı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak ULUSAL YETERL İ L İ KLER ÇERÇEVES İ L İ SANS

8 8 1.Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin geni ş letilmesi ve derinle ş tirilmesi ile birlikte bilimsel ara ş tırma yaparak bilgiye ula ş abilme, bilgiyi de ğ erlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek 2.Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geli ş tirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek 3.Alanındaki bir problemi, ba ğ ımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geli ş tirmek, çözmek, sonuçları de ğ erlendirmek ve gerekti ğ inde uygulayabilmek 4.Alanındaki güncel geli ş meleri ve kendi çalı ş malarını, alanındaki ve dı ş ındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir ş ekilde aktarabilmek 5.Alanındaki uygulamalarda kar ş ıla ş aca ğ ı öngörülmeyen karma ş ık durumlarda, yeni stratejik yakla ş ımlar geli ş tirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek ULUSAL YETERL İ L İ KLER ÇERÇEVES İ YÜKSEK L İ SANS

9 9 6.Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geli ş tirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde de ğ erlendirebilmek 7.En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı ileti ş im yetene ğ ine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2) 8. Alanının gerektirdi ğ i bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bili ş im ve ileti ş im teknolojilerini kullanabilmek ve geli ş tirebilmek 9.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması a ş amalarında bilimsel, sosyal ve etik de ğ erleri gözeterek bu de ğ erleri ö ğ retebilmek ve denetlemek 10.Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalı ş malarda uygulayabilmek. ULUSAL YETERL İ L İ KLER ÇERÇEVES İ YÜKSEK L İ SANS

10 10 1.Genellikle yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda bilgilerin geni ş letilmesi ve derinle ş tirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde ba ğ ımsız olarak ara ş tırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 2.Bir alanda en yeni bilgilere sistematik bir yakla ş ımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili ara ş tırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 3.Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geli ş tiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalı ş manın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını geni ş leterek bilime katkıda bulunmak ULUSAL YETERL İ L İ KLER ÇERÇEVES İ DOKTORA

11 11 4. Yeni ve karma ş ık fikirlerin ele ş tirel analizini, sentezini ve de ğ erlendirmesini yapabilmek 5. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel ileti ş im kurabilmek ve tartı ş abilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1) 6. Akademik ve profesyonel ba ğ lamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak ULUSAL YETERL İ L İ KLER ÇERÇEVES İ DOKTORA

12 Prof.Dr.Bülent EKER 14.01.2010 NKU

13 13 SNSN GENEL DEĞERLENDİRMESONUÇ 1Birimde BEK ile ilgili yapılan Eğitim/Bilgilendirme sayısı  1-2 3-4 5 + 2Birim BEK Ekibi Var Eksik Yok 3Birim BEK’lerinin Organize ettiği Toplantı sayısı  1-2 3-4 5 + 4Birimde Bologna Süreci ile ilgili alınan Karar Sayısı  1-2 3-4 5 + 5Birimde Bologna Süreci ile ilgili Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı  1-2 3-4 5 + 6Birimde belirlenen Kıyas Ortağı (Referans Alınan Üniversite/ler)  Var Eksik Yok

14 14 7Birim Özdeğerlendirme Çalışması Var Eksik Yok 8Birim Stratejik Planı Var Eksik Yok 9Birim Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri Var Eksik Yok 10Birim Kalite Yönetim Sistemi Var Eksik Yok 11Birim Kalite/Performans Göstergeleri Var Eksik Yok 12Birim Müşteri memnuniyet anketleri uygulaması (Öğrenci, akademik ve idari personel, Toplum, Öğretim Üy.)  Var Eksik Yok 13Birimde Hareketliliğin artırılması ve sürekliliği (Öğretim Üyesi/Öğrenci Değişimi, Erasmus/Farabi)  Var Eksik Yok 14Mezunlarla İletişim Var Eksik Yok 15İç denetim sistemi Var Eksik Yok 16Dış denetim sistemi Var Eksik Yok

15 15 İYİLEŞTİRİLECEK ALANLAR 1 2 3 4 5 …

16 16 ………………………………………………………………… PROGRAMI/ANABİLİM DALI/BÖLÜMÜ 1Ders müfredatlarının revizyonu (Önceki Müfredatı ve Sonraki Müfredatı)  Var Eksik Yok 2Ders Bilgi Paketinin hazırlanması (Türkçe-İngilizce)  Var Eksik Yok 3Ders Bilgi Paketlerinde AKTS hesaplaması  Var Eksik Yok 4Her dersin AKTS hesaplama (formu/formatı) bilgisi  Var Eksik Yok 5Yeni Ders Müfredatı (Dersler+Krediler+AKTS)  Var Eksik Yok 6Seçmeli Ders belirlemesi Var Eksik Yok 7Diploma Eki Var Eksik Yok 8Program Yeterliklerinin Tespiti Var Eksik Yok

17 17 9Ders Müfredatlarının Sektörel (Alan) Yeterlik Çerçevesi ile İlişkisi  Var Eksik Yok 10Ders Müfredatlarının Ulusal Yeterlik Çerçevesi ile ilişkisi  Var Eksik Yok 11Çalışmalarda Anabilim Dalı> bölüm>Dekanlık /Müdürlük zinciri  Var Eksik Yok 12Dekanlık /Müdürlük Yönetim Kurulu Kararı  Var Eksik Yok 13Birim BEK çalışmalarına Öğrencilerin Katılımı ve Bilgi Paylaşımı  Var Eksik Yok 14Birim BEK çalışmalarına Öğretim Elemanlarının Katılımı ve Bilgi Paylaşımı  Var Eksik Yok 15İlgili Kurum-Kuruluş ve STK’ların Katılımı ve Bilgi Paylaşımı  Var Eksik Yok 16Ders bilgi paketlerinin Web’e konulması (Türkçe-İngilizce)  Var Eksik Yok


"Prof.Dr.Bülent EKER 14.101.2010 NKU. Yeterlilik:  Bir e ğ itim kademesini ba ş arı ile tamamlayan bir ki ş inin neleri bilece ğ i,neleri yapabilece ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları