Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRANSFER FİYATLANDIRMASI"— Sunum transkripti:

1 TRANSFER FİYATLANDIRMASI
Kavram ve Raporlama

2 A- Transfer Fiyatlandırması Kavramı
Örtülü Kazanç dağıtımı : Kurum kazancının vergilendirilmeden kurum dışına aktarılmasını ifade etmektedir. Örtülü Sermaye : Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları her türlü borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacaktır. İşletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi için; Doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi, İşletmede kullanılması, Bu şekilde kullanılan borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşması gerekmektedir.

3 A- Transfer Fiyatlandırması Kavramı
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı : İlişkili kişilerin aralarında yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerindeki fiyat veya bedeli, emsallerinden farklı tespit etmek suretiyle vergi matrahını aşındırmaları ve kurum kazancının vergilendirilmeden ortaklara veya diğer ilişkili kişilere aktarılmasıdır.

4 A- Transfer Fiyatlandırması Kavramı
İlişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunulması durumunda, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Etken olaylar Kurumlar Vergisi Yönünden Gelir Vergisi Yönünden Mal veya hizmet alım satımı Kurum tarafından Teşebbüs sahibi tarafından İlişkili kişilerle işlem Kurumun yaptığı işlem Teşebbüs sahibinin işlemi “emsallere uygunluk ilkesi” ne aykırı fiyat veya bedel tespiti

5 A- Transfer Fiyatlandırması Kavramı
Kimler uygulama kapsamına giriyor ? Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı, uygulama kapsamındadır. Bu gerçek kişi ve kurumların ilişkili kişilerle gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

6 A- Transfer Fiyatlandırması Kavramı
Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İşlemler: Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nın uygulaması bakımından; • Alım, • Satım, • İmalat ve inşaat, • Kiralama ve kiraya verme, • Ödünç para alınması ve verilmesi, • İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren diğer işlemler mal veya hizmet alımı ya da satımı olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca bir gayri maddi varlığın/hakkın satışı ya da lisanslanması işlemleri de mal veya hizmet alım ya da satımı kapsamında değerlendirilmektedir.

7 B- İlişkili Kişilerle İşlemler
G Kurumu H Kurumu Finans Müdürü R D Kurumu Derneğin İktisadi İşletmesi Z Gerçek Kişisi Kuruma Bağlı Çalışan M Gerçek Kişi F Derneği I Kurumu AD GK/K Ortak B Kurumu GK/K Gerçek kişi yada kurum A Kurumu A Kurumunun; Ortak B, Ortak B’nin doğrudan ortağı olduğu G, Ortak B’nin dolaylı olarak ortağı olduğu H, Ortak B’nin kurucusu olduğu F Derneği ve bu derneğin iktisadi işletmesi, F derneğine ait iktisadi işletmede çalışan Z, Ortakla ilişkili F’nin kurucularından I, Ortakla ilişkili F’nin dolaylı olarak bağlı bulunduğu AD, Ortak B’nin doğrudan ortağı olduğu D, Ortak D’de çalışan finans müdürü R, Ortak B’de çalışan M, ile yaptığı mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri, ilişkili kişilerle yapılan işlemler olarak değerlendirilir. Ancak aynı derneğe üye olan kişiler, sadece aynı derneğin üyeleri olmaları nedeniyle ilişkili kişi değildir.

8 Eş K nın Üstsoyu ve Yansoyu
B- İlişkili Kişilerle İşlemler Ortak J nin Altsoyu Üstsoyu ve Yansoyu Ortak J Gerçek Kişisi Eş K nın Üstsoyu ve Yansoyu T Kurumu A Kurumu Eş K Yönetim Kurulu Başkanı Ş S İş Ortaklığı AB Kurumu L Kurumu AC Derneği Ortak J, Ortak J’nin altsoyu, üstsoyu ve yansoyu, Ortak J’nin eşi K, Ortak J’nin eşi K’nın üstsoyu ve yansoyu, Ortak J’nin doğrudan ortağı olduğu L, Ortak J ile ilişkili L’nin doğrudan ortağı olduğu AB, AB’nin yönetim kurulu başkanı Ş, Yönetim kurulu başkanı Ş’nin üye olduğu AC Derneği, S iş ortaklığı, S iş ortaklığının diğer ortağı T,

9 B- İlişkili Kişilerle İşlemler
A Kurumu Y Gerçek Kişisi İştirak C P Kurumu R Kurumu AE GK/K AF Vakfı V GK/K U Kurumu N Kurumu O Kurumu İştirak (C), İştirak (C)’nin doğrudan ortağı olduğu (P), İştirak (C) ile ilişkili (P)’nin doğrudan bağlı bulunduğu (R), İştirak (C) ile ilişkili (P)’nin dolaylı olarak bağlı bulunduğu (AE), İştirak (C) ile ilişkili (P)’nin kurucusu olduğu (AF) Vakfı, İştirak (C)’nin doğrudan ortağı olduğu (N), İştirak (C)’nin dolaylı olarak ortağı olduğu (O), İştirak (C)’nin doğrudan bağlı bulunduğu (Y), İştirak (C)’nin doğrudan bağlı bulunduğu (U), İştirak (C)’nin dolaylı olarak bağlı bulunduğu (V)

10 B- İlişkili Kişilerle İşlemler
Bir kurumun ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumların kendi aralarındaki ilişki ve bir kurumun ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumların kendi aralarındaki ilişki de TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımı uygulamasında ilişkili kişi kapsamında değerlendirilir. J nin Alt ve Üstsoyu ile Yansoyu Uzman V Bölge Müdürü U Finans Müdürü T G Kurumu Eş J Ortak F Kurumu A Kurumu Ortak I Gerçek kişisi I nın Alt ve Üstsoyu ile Yansoyu H Gerçek Kişisi Muhasebe Yetkilisi Z A’nın; Ortak F, Ortak F’de çalışan bölge müdürü U, Ortak F’nin ortağı G, G’de çalışan uzman V, Ortak F’nin ortağı H, Ortak I, Ortak I’nın eşi J, Ortak I’nın eşi J’nin alt ve üstsoyu ile yansoyu, Ortak I’nın alt ve üstsoyu ile yansoyu, Finans müdürü T, Muhasebe yetkilisi Z ile yaptığı mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri, ilişkili kişilerle yapılan işlemler olarak değerlendirilir.

11 B- İlişkili Kişilerle İşlemler
Bir gerçek kişi açısından ilişkili kişi; Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile Doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, Doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketlerin ortakları, Doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketleri ifade etmektedir.

12 C- Emsal Tespiti Emsallere Uygunluk İlkesi;
Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Emsallere uygun fiyat veya bedel; aralarında ilişkili kişi tanımına uygun herhangi bir ilişki olmayan kişilerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki koşullar altında oluşturduğu piyasa ya da pazar fiyatı olarak da adlandırılan tutardır. Bu fiyat veya bedel, işlem anında hiçbir etki olmaksızın objektif olarak belirlenen en uygun tutar olup, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyat veya bedelin bu tutar olması gerekmektedir.

13 C- Emsal Tespiti Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespiti;
Emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak için öncelikle iç emsal karşılaştırmaya esas ölçü olarak alınacaktır. Bu şekilde kullanılan fiyat ya da bedellerin bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde dış emsal karşılaştırmada esas alınacaktır. Amaç, en doğru ve güvenilir şekilde emsallere uygun fiyat ya da bedeli tespit etmektir.

14 C- Emsal Tespiti İç Emsal;
Mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade etmektedir. (A) Kurumu, ürettiği (X) malını hem ilişkili (B) Kurumuna hem de ilişkili olmayan (C) Kurumuna satmaktadır. Bu durumda, (A) Kurumunun ilişkisiz (C) Kurumuna yaptığı satışlarda (X) malı için kullandığı fiyat, ilişkili olan (B) Kurumuna yaptığı satışlarda, diğer koşulların da varlığı halinde, iç emsal olarak dikkate alınabilecektir.

15 C- Emsal Tespiti Dış Emsal;
İlişkisiz kişilerin kendi aralarında yaptıkları karşılaştırılabilir nitelikteki işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade etmektedir. (A) Kurumu, ürettiği (X) malını sadece ilişkili (B) Kurumuna satmaktadır. (A) Kurumu (X) malını ilişkisiz bir gerçek kişi veya kuruma satmadığı için benzer malı üreten (C) Kurumunun ilişkili olmayan (D) Kurumuna yaptığı satışlarda kullandığı fiyat, (A) Kurumunun ilişkili (B) Kurumuna yaptığı (X) malı satışlarında, diğer koşulların da varlığı halinde, dış emsal olarak dikkate alınabilecektir.

16 D- Karşılaştırılabilirlik Analizi
Karşılaştırılabilirlik analizinin gerçekleştirilmesindeki temel amaç, emsallere uygun fiyatı veya bedeli bulmaktır. İlişkili kişiler arasındaki mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerindeki koşullarla, aralarında ilişki bulunmayan kişiler arasındaki benzer nitelikteki işlemlerin koşullarının tespiti karşılaştırılabilirlik analizi sonucu belirlenecektir. Bu karşılaştırmaların güvenilir sonuçlar vermesi; karşılaştırılan durumlar arasında farklılıklar varsa, bu farklılıkların işlemi somut bir biçimde etkilememesi veya söz konusu farklılıkların etkisini ortadan kaldırmak için uygun düzeltmelerin yapılmasına bağlıdır.

17 D- Karşılaştırılabilirlik Analizi
İŞLEMLER Kontrol altındaki işlemler Kontrol dışı işlemler KİŞİLER İlişkili kişiler İlişkisi bulunmayan kişiler Karşılaştırılabilirlik analizi, kontrol altındaki işlemler ile kontrol dışı işlemlerin karşılaştırılabilir olmasını ifade etmektedir. kontrol altındaki işlem, birbirleriyle ilişkili olan kişiler arasındaki işlemleri; kontrol dışı işlem ise birbirleriyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunmayan kişiler arasındaki işlemleri kapsamaktadır.

18 E- Emsal Fiyat Aralığı Emsal fiyat aralığı, aynı yöntemin farklı karşılaştırılabilir kontrol dışı işlem verilerine uygulanmasından veya aynı verilere farklı transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulanmasından elde edilen değişik emsal fiyatların oluşturduğu fiyatlar dizisidir.

19 F- Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
Geleneksel İşlem Yöntemleri Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Maliyet Artı Yöntemi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi İşleme Dayalı Kâr Yöntemleri Kâr Bölüşüm Yöntemi İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi İlişkili kişilerle işlemlerde yukarıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanı seçilerek, fiyat belirlenmelidir.

20 F- Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
Emsallere uygun fiyata geleneksel işlem yöntemlerinden herhangi biriyle ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak işleme dayalı kâr yöntemlerini kullanabilir. Ancak, işleme dayalı kâr yöntemlerinin de emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine olanak vermemesi durumunda, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de kullanabilecektir.

21 F- Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir. Bu yöntem, işleme konu mal veya hizmet ile işlemin koşullarının gerek ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde, gerekse aralarında ilişki bulunmayan kişilerin arasındaki işlemlerde benzer nitelikte olması şartıyla kullanılabilecektir.

22 F- Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
Örnek : Denizli’de yerleşik A Kurumu, İstanbul’da bulunan ilişkili kurumu B’ye ve ilişkili olmayan C’ye Nevresim satmaktadır. Aynı ürünün hem ilişkili hem de ilişkisiz şirketlere satılması nedeniyle karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uygulanarak emsallere uygun bedel tespit edilebilecektir. Emsallere uygun bedel tespitinde iç emsal kullanılacak olup, iç emsalin kullanılması emsallere uygun bedelin bulunmasında yeterli olduğundan ayrıca dış emsal aranmamalıdır.

23 F- Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
Maliyet Artı Yöntemi Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder. Makul brüt kâr oranı, işlemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere ilişkin olarak ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde uyguladığı brüt kâr oranı olacaktır. Böyle bir brüt kâr oranı mevcut değilse ya da karşılaştırma için gerekli işlem sayısı yetersizse, karşılaştırılabilir işlemler arasında belirlenen fiyat ya da bedeli etkileyen bir farklılık bulunmaması veya var olan farklılıkların düzeltilebilir nitelikte olması şartıyla ilişkisiz kişilerin karşılaştırılabilir işlemlerine ait brüt kâr oranları da bu yöntemin uygulamasında kullanılabilecektir.

24 F- Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
Bürüt kâr oranı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: Bu yöntem özellikle hammadde ve yarı mamuller ile imal edilen mallara ilişkin işlemlerde, fason imalatlarda ve hizmet tedarikinde uygulanabilecektir.

25 F- Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade etmektedir. Söz konusu hesaplama aşağıdaki formül kullanılarak yapılacaktır: Bu yöntem, özellikle pazarlama ve dağıtım faaliyetleri gibi ilişkili şirketin satın aldığı mal veya hizmeti ilişkisiz kişilere sattığı işlemlerde kullanılabilecektir.

26 F- Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
Kar Bölüşüm Yöntemi ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler arasında emsallere uygun olarak bölüştürülmesini esas alan transfer fiyatlandırması yöntemidir. Özellikle işlemlerin birbirleriyle iç içe geçtiği ve bağlantılı olduğu veya her bir işlemin ayrı ayrı ele alınmasının zor olduğu durumlarda kullanılabilecek bir yöntemdir.

27 F- Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri
İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi Mükellefin kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Yöntemin uygulanmasında ilişkili kurumların işlev analizinin yapılması gereklidir. Aralarında ilişki bulunmayan işletmelerin net faaliyet kâr marjlarının kullanılacağı durumlarda, güvenilir sonuçların elde edilebilmesi için işlemlerin karşılaştırılabilir olup olmadığı ve ne kadar düzeltme yapılması gerektiği belirlenmelidir. Bu yöntem kullanılarak yapılan analizlerde, ilişkili kurumun tek bir kontrol altındaki işlemine ait kâr dikkate alınmalıdır.

28 ÖRNEK UYGULAMALAR

29 ÖRNEK UYGULAMA - 1 Tam mükellef (A) Kurumu, dolaylı ortağı olan (B) Kurumuna faizsiz olarak 2 milyon TL borç vermiştir, aynı dönemde (R) Bankasına olan borçlarına ise yıllık % 8 faiz ödemiştir. Söz konusu şirket dolaylı ortağına faizsiz olarak para kullandırmak suretiyle örtülü kazanç dağıtımı kapsamına girecek bir işlem yaptığından, ilişkili kişiler arasındaki bu işlemde emsallere uygun faiz bedeli tespit edilmelidir.

30 ÖRNEK UYGULAMA - 2 Manisa’da faaliyet gösteren (A) Kurumu, Almanya'da bulunan ilişkili (B) Kurumuna mesir macunu satmaktadır. (A) Kurumunun Almanya'da bulunan ilişkisiz şirketlere mesir macunu satmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla iç emsal bulunmamaktadır. Türkiye'de bulunan ve ilişkili olmayan (C), (D) ve (E) Kurumları ise benzer özelliklere sahip macunları hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki bağımsız şirketlere ortalama % 20 kâr marjıyla satmaktadır. (A) Kurumunun kg başına maliyet bedeli 10 TL olarak hesaplanmıştır. Bu durumda, maliyet bedeline  % 20 kâr marjı eklenmesi suretiyle hesaplanan (10 x 1.20=) 12 TL  (A) Kurumunun ilişkili (B) Kurumuna uygulayacağı transfer fiyatı olmalıdır. Diğer bir ifade ile ilişkili kişiye satış bedeli 12 TL’nin altında olamayacaktır.

31 ÖRNEK UYGULAMA - 3 Türkiye’de tam mükellef (A) Kurumu, İngiltere'de bulunan ana şirketi adına Türkiye'de beyaz eşya pazarlamaktadır. (B) Kurumu ise Türkiye'de ilişkisiz bir şirket olarak söz konusu ana şirket ile ticaret yapmakta ve benzer ürünleri aynı şekilde pazarlamaktadır. Ana şirket, ilişkisiz (B) Kurumuna tanıtım ve pazarlama maliyetlerini bedelsiz sağlarken, ilişkili (A) Kurumu tanıtım ve pazarlama maliyetlerine kendi katlanmaktadır. Ana şirket, ilişkisiz (B) Kurumu ile olan işlemlerinde garanti risklerini üstlenirken, ilişkili (A) Kurumu ile olan işlemlerinde garanti riskini üstlenmemektedir. (B) Kurumu sattığı beyaz eşyaların net satışlar tutarının % 5‘i kadar komisyon almaktadır. Buna göre, İngiltere'de bulunan ana şirket ile (A) Kurumu arasındaki emsallere uygun fiyat aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

32 ÖRNEK UYGULAMA - 3

33 ÖRNEK UYGULAMA - 4 X A.Ş.’ nin tarihindeki öz sermayesi TL dir yılındaki borçlarının A ortağına ait tutarı TL dir TL Faiz tahakkuk ettirilerek gider yazılmıştır. Başka ortak veya ilişkili kişiye borcu yoktur. Borç/Öz sermaye Kıyaslaması Şirketin Ortak A’ ya toplam borcu TL Kıyaslamada Esas Alınan Borç TL Öz sermayenin 3 katı TL Örtülü sermaye TL A ortağının örtülü sermayesine isabet eden finansman maliyeti (KKEG ve Dağıtılmış Kar Payı Sayılacak Tutar) Örtülü Sermaye/Toplam Borç x Faiz Tutarı = / x = TL

34 ÖRNEK UYGULAMA - 5 (X) kurumunun öz sermayesi 100 TL olup, borçlanmaları şöyledir; a) Ortak Gerçek Kişi (A)’dan 100 TL b) Ortak (B)’nin arsasını teminat göstererek Bay (Y)’den 200 TL c) Ortak Gerçek Kişi (C)’den 150 TL d) Kurumun ortağı olan (D) Bankasından TL e) İştirak (H) A.Ş.’nin (E) Bankasından aldığı ve aynen aktardığı 300 TL Çözüm: (b) ve (e) deki borçlanmalar dikkate alınmaz. D Bankasına borç %50 oranında dikkate alınır. Örtülü sermayeye esas borç; -Ortak (A) dan TL -Ortak (C) den TL -Ortak (D) Bankasından TL Toplam = 750 TL

35 ÖRNEK UYGULAMA - 5 (Öz sermayenin 3 katı 100 TL x 3 = 300 TL)
Örtülü sermaye tutarı: (750 TL 300 TL = 450 TL) Örtülü sermayenin dağılımı: Ortak (A) için = (100 / 750) x 450 = 60 TL Ortak (C) için = (150 / 750) x 450 = 90 TL Ortak (D) için = (500 / 750) x 450 = 300 TL a) Ortak (A)’ya Ödenen Faiz 5 TL c) Ortak (C)’ye Ödenen Faiz 10 TL d) Ortak (D) Bankasına Ödenen Faiz 100 TL Olsun Örtülü Sermayeye İsabet Eden Faiz Tutarı (Örtülü Sermaye/Borç Tutarı x Faiz Tutarı) A Ortağı : 60 TL /100 TL X 5 TL = 3 TL C Ortağı : 90 TL /150 TL X 10 TL = 6 TL D Ortağı : 300 TL /1.000 TL X 100 TL = 30 TL

36 ÖRNEK UYGULAMA - 5 Toplamda 115 TL faiz gideri yazıldığı halde, örtülü sermayeye isabet eden 39 TL tutar KKEG ve ortaklara dağıtılmış Kar Payı sayılacaktır. 39 TL tutar ayrıca ortağa dağıtılmış kar payı olarak da sayılacak, gerçek kişi ortaklara ait olan 9 TL brüt tutarı üzerinden stopaj hesaplanıp, muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekecektir. (3/85 X 100) = 3,60 TL 3,60 X %15 = 0,60 TL (6/85 X 100) = 7,10 TL 7,1 0X %15= 1,10 TL Toplam 10,70 TL ,70 TL

37 TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU

38 G- Belgelendirme Belgelendirmenin amacı
Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme ile amaçlanan, transfer fiyatlandırmasına ilişkin sürecin anlaşılması ve hesaplamaların ayrıntılarının gösterilmesidir. Bu nedenle, mükellefler tarafından, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda işlem yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin hazırlanması ya da temin edilmesi, ayrıca belgelendirmeye ilişkin bu bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere hazır tutulması zorunludur.

39 G- Belgelendirme Rapor Hazırlama ve İbraz
İlgililer Sorumluluk Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mükellefleri Rapor hazırlayacaklar Diğer Kurumlar Vergisi Mükellefleri Yalnızca yurtdışı işlemler için rapor hazırlanacaktır. Yurt içi işlemler için gerekli belgeler hazır bulundurulacaktır. Gelir Vergisi Mükellefleri Yurtiçi ve Yurtdışı işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri hazır bulunduracaklar. Transfer Fiyatlandırması Raporunun herhangi bir yere verilmesi söz konusu değildir, idare ve incelemeye yetki olanlarca talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurulacaktır.

40 G- Belgelendirme evet KV Mükellefinin ilişkili işlemleri var mı? hayır
KV Mükellefi BMVD’ ne kayıtlı mı? hayır TF raporu gerekmez Yurtiçi Yurtdışı Sadece Yurtdışı işlemler için gerekir

41 G- Belgelendirme Yıllık TF Raporu hazırlanmazsa ne olur?
Her yıl hazırlanmak zorunda KV beyanı ekinde vergi dairesine verme zorunluluğu yoktur. Resmi Yazılı Tebligat Kabülü 15 gün içinde başvurup ek süre talep edip ek süre içinde ibraz 15 gün içinde ibraz Hiç ibraz edememe Ceza Yok Ceza Yok Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Mük. Md. 355) Vergi incelemesine sevk Tarhiyat Vergi Ziyaı cezası Gecikme Faizi

42 G- Belgelendirme Yıllık TF Belgelendirme Raporunu Diğerlerinden Ayıran Özellikler

43 G- Belgelendirme Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunda Bulunması Zorunlu Bilgiler Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde yer alan formata uygun şekilde hazırlanacaktır. Buna göre, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu; • Genel Bilgiler, • İlişkili Kişiler Hakkındaki Bilgiler, • İlişkili Kişiler Arasındaki İşlemin Ayrıntılarına İlişkin Bilgiler, • Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler, • Sonuç bölümlerinden oluşacak şekilde hazırlanacaktır. Ayrıca raporda içeriği belirtilen belgelerin yer aldığı “Ekler” başlıklı kısım da rapor kapsamında değerlendirilecektir.

44 G- Belgelendirme

45 G- Belgelendirme

46 G- Belgelendirme

47 G- Belgelendirme


"TRANSFER FİYATLANDIRMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları