Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E DEFTER VE UYGULAMALARI CENK İ ÇER. SUNUM PLANI 1-Yasal Dayanak 2-E-Defter Kullanan Firmalar 3-Genişleme Tebli ğ Tasla ğ ı 4-E-Defter ve Beratlar 5-E-Defter.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E DEFTER VE UYGULAMALARI CENK İ ÇER. SUNUM PLANI 1-Yasal Dayanak 2-E-Defter Kullanan Firmalar 3-Genişleme Tebli ğ Tasla ğ ı 4-E-Defter ve Beratlar 5-E-Defter."— Sunum transkripti:

1 E DEFTER VE UYGULAMALARI CENK İ ÇER

2 SUNUM PLANI 1-Yasal Dayanak 2-E-Defter Kullanan Firmalar 3-Genişleme Tebli ğ Tasla ğ ı 4-E-Defter ve Beratlar 5-E-Defter Özellikli Konular 6-E-Defter Hazırlama Kılavuzu 7-E-Defter Başvuru 8-LUCA E-Defter Oluşturma ve Yükleme

3 YASAL DAYANAK 6102 SAYILI TÜRK T İ CARET KANUNU 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 421 Sıralı Vergi Usul Kanunu 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebli ğ i 11 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebli ğ i 67 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2011/21 Başbakanlık Genelgesi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2015/01 Başbakanlık Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı

4 E ğ itimin Anahatları

5

6

7 67 NOLU S İ RKÜLER İ LE UYGULAMA TAR İ HLER İ..  421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren, b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere, c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

8 Vergi Usul Kanunu Genişleme Tebli ğ Tasla ğ ı yayımlanmıştır. ELEKTRON İ K DEFTER V E E FATURA ZORUNLULU Ğ U GET İ R İ LEN MÜKELLEFLER 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 01/01/2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunlulu ğ u getirilmiştir. 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli ğ inin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni ya ğ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükelleflere; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni ya ğ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa etmeye başlayan mükellefler Lisans aldıkları, mükellefiyet tesis ettirdikleri veya 10 Milyon brüt satış hasılatına ulaştıkları tarihten itibaren hazırlık süresi üç (3) aydan az olmamak üzere izleyen takvim yılının başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunlulu ğ u getirilmiştir. 2013 takvim yılını izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler Yolcu Beraberi Eşya ihracında e-Fatura Uygulaması Yolcu beraberi eşya (Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar) ihracına ilişkin olarak fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

9

10

11

12

13

14 Elektronik Defter Örneği Yevmiye defteri beratı, büyük defter beratı Mali mühür ile imzalanan XBRL Formatındaki e-defter belgesinden imzalama sonucunda elde edilen hash-code çıktısı

15

16 Elektronik Defter Örneği Yevmiye defteri

17 Elektronik Defter Örneği Büyük defter

18

19

20 DE Ğİ Ş İ KL İ KLER  2 Sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin bazı bölümleri değişmiştir.

21

22

23 BERATLARIN GÖNDER İ LME SÜRELER İ

24

25 E DEFTER ÖZELL İ KL İ KONULAR *Başvurular Elektronik Ortamda yapılmaktadır. *E Fatura uygulamasına ihtiyari geçilmiş ise e defter zorunlu de ğ ildir. *Edefter de açılış tasdiki gönderilen ilk berat, kapanış tasdiki ise son gönderilen berat ile gerçekleşmiş olmaktadır. *E Defterde beratlar yüklenirken ay atlaması yapılmamalı, düzeltme beratı kavramı yoktur. * Gümrük ve Ticaret Bakanlı ğ ı ile Maliye Bakanlı ğ ından 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T İ CAR İ DEFTERLERE İ L İ ŞK İ N TEBL İĞ in 6. maddesinde "Her kaydın dayandı ğ ı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları" yazılmalıdır denilmektedir. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa bu belge "belge türü" olarak yazılmalıdır. Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekiyor. Toplulaştırılmış yöntem yalnızca belge türü di ğ er olanlar için kullanılabilir bunun içinde şirket kaşe ve imzası ile fişlerin eklendi ğ i bir formun saklanması koşulu ile kayıt yapılabilir.

26 E DEFTER ÖZELL İ KL İ KONULAR *Şube bazında defter tutuluyorsa Her şubenin defterinin tekil numarası kendi içinde müteselsil artmalıdır *e-Defter uygulamasında her ayın muhasebe kayıtları birbirinden ba ğ ımsız olarak gönderilecek. Berat G İ B sistemine yüklendikten sonra e-defter yazılımımız aynı aya ait başka bir beratın sisteme yüklenmesine izin vermiyor. Yani yasal süre geçtikten sonra bir kayıt yapılması durumunda oluşturulacak deftere ait beratı e- defter sistemine yükleyemeyeceksiniz *Kayıt bir ödeme işlemi ise kayda ait ödeme yöntemi her satırda girilmelidir.

27 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 Hazırlanan bu doküman ile e-Defter uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılar ve uyumlu yazılım firmaları için dikkat edilmesi gereken hususların açıklanması amaçlanmıştır. A. XBRL Nedir? Elektronik defter uygulaması kapsamında oluşturulacak Yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL taksonomisine göre oluşturulmalıdır. Açık bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı evrensel genel bir işaretleme dilidir. XBRL’in nasıl çalışaca ğ ını gösteren teknik tanımlamaları XBRL International tarafından yayınlanan spesifikasyonlar ile yapılmaktadır. İ ki temel spesifikasyon mevcuttur.  XBRL- FR (Financial Reporting – Finansal Raporlama)  XBRL- GL (Global Ledger – Global Defter) XBRL-GL defterlerle ilgilidir. Elektronik defter uygulaması kapsamında oluşturulacak Yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL taksonomisine göre oluşturulmalıdır.

28 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 Elektronik Defterde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar 1-Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) e-Defter uygulamasına kayıtlı kullanıcıların işletme unvanlarının yazıldı ğ ı alandır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, Unvan ticaret sicil gazetesinde yer aldı ğ ı biçimde kısaltma yapılmaksızın eksiksiz biçimde yazılacaktır. Şubeli defter oluşturulmak istendi ğ inde bu etiket çoklanmalıdır. Sırasıyla kurum unvanı, şube ismi, şube no şeklinde etiketler oluşturulmalıdır. LUCA AŞ ANKARA Şubesi 0001

29 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 İ şletme Tanımlaması Bu alana işletmenin faaliyet konusunu gösteren “NACE” kodu yazılacaktır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşa ğ ıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir. http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumListeAction. do?turId=1 linkinden faaliyet koduna ilişkin detaylı bilgi edinilebilir.

30 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 SM/SMMM/YMM Adı (accountantName) SMM/MM/YMM nin adı soyadının yazıldı ğ ı alandır. SM/SMMM veya YMM bir işletme için defter oluşturuyorsa, bu durumda SM/SMMM veya YMM’ye ait unvan ve ad-soyadı yazılacaktır. E ğ er defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa, bu alana işletmenin muhasebe bölüm yetkilisinin unvanı ve adı-soyadı yazılacaktır.

31 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 SM/SMMM/YMM Sözleşme Tipi Açıklaması (accountantEngagementTypeDescription) Sözleşme tipi açıklaması serbest metin olarak bu alana yazılmaktadır. SM/SMMM veya YMM bir işletme için defter oluşturuyorsa, bu durumda SM/SMMM veya YMM ile yapılan sözleşmeye ait Sözleşme açıklaması, Sözleşme çeşidi, Sözleşme tarihi ve numarası yazılacaktır. E ğ er defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa bu alana tire(-) işareti yazılacaktır. Çünkü Sözleşme Tipi Açıklaması, şematron kontrollerine göre boş geçilmemesi gereken bir alandır.

32 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 Şube No Şube bazında defter tutan e-Defter kullanıcıları için doldurulması gereken bir alandır. e-Defter için belirlenen kurallar, şube bazlı defter tutulması halinde de geçerlidir. Her şube kendi içerisinde e-Defter standardına uygun oluşturulmalıdır. Şube’nin hesap dönemi içinde kapanmış olması durumunda, kapanan şubeye ait kapanış tarihinden sonraki dönemler için G İ B’e herhangi bir berat gönderilmeyecektir. Bu durum şubenin kapandı ğ ına ilişkin tevsik edici belgelerle birlikte G İ B’e bildirilecektir

33 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 Şube Adı (batchDescription) Şube bazında defter tutan e-Defter kullanıcıları için doldurulması gereken bir alandır. Ticaret Sicilde şube adı de ğ işikli ğ i olursa defter tanımlarında da bu de ğ işiklik yapılabilir. e-Defter kullanıcılarının dikkat etmesi gereken şube’nin adının de ğ iştirilmesi durumunda, bu şubeye ait berat G İ B’e iletilmeden önce Ticaret Sicil gazetesinin ekinde oldu ğ u bir dilekçe ile durum G İ B’e bildirilecektir.

34 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 Girişi Yapan Kişi (EnteredBy) Yevmiye kaydını oluşturan operatör bilgisine yer verilecektir. Yevmiye kaydını yapan kişiler kurum içerisinde yetkilendirme ile belirlenebilir. Bu sorumluluk firmanın kendisindedir. Bu alana kişi adı yerine, kullanılan otomasyon sistem tanımlamaları da yazılabilir. Ancak herhangi bir durumda arka planda asıl kaydı yapan kişi bilgisinin de yetkililere detaylı olarak verilme konusunda kullanıcılar sorumlu olacaktır.

35 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 Ayrıca 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan ‘Ticari Defterlere İ lişkin Tebli ğ ’de Yevmiye maddelerinin en az aşa ğ ıdaki bilgileri içermesi şarttır: a) Madde sıra numarası, b) Tarih, c) Borçlu hesap, ç) Alacaklı hesap, d) Tutar, e) Her kaydın dayandı ğ ı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.” hükmü bulunmaktadır Dolayısıyla elektronik defter uygulamasında her bir belgeye ait bilgilerin, tek bir yevmiye kaydında gösterilmesi esastır. Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanıyorsa, mutlaka documenttype (belge tipi) alanının kullanılması gerekmektedir. Ancak muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanmıyorsa documenttype(belge tipi) alanı elektronik defterlerde kullanılmamalıdır. Dolayısıyla muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanmıyorsa, belge türü, tarihi (documentdate) veya numarası (documentnumber) gibi bilgiler verilemez. Örne ğ in, açılış-kapanış işlemleri belgeye dayalı olmayabilir

36 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 Belge Tipi (documentType) Muhasebe kaydına esas teşkil eden belgenin tipini gösteren alandır. XBRL GL muhasebe işlemlerini tanımlamakta farklı muhasebe sistemlerinin kayıtlarını tek bir standartta hazırlanmasını sa ğ layarak veri aktarımını kolaylaştırmakta, finansal raporların dayana ğ ını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır ve analiz yapılabilir hale getirmektedir. Bu amaçla yapılacak olan muhasebe kayıtlarında kaynak belgeye ait detay bilgileri, e-Defter uygulamasında istenilmektedir.

37 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 Gelir İ daresi Başkanlı ğ ının yayımlandı ğ ı Yevmiye Defteri kılavuzunda aşa ğ ıdaki sekiz belge tipi tanımlanmıştır.

38 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem Tablo 1’de sayılan belge tiplerinden birine dayanıyorsa, bu durumda belge tipi tanımlaması bu tablo da belirtildi ğ i şekilde yapılmalıdır. Örne ğ in fatura girişlerinde kullanılması gereken belge tipi “invoice” olacaktır. Ancak Fatura yerine geçen belgeler için “invoice” belge tipi kullanılamaz. Örne ğ in Serbest meslek makbuzu, fatura yerine geçen bir belge olmasına ra ğ men, elektronik defterde “invoice” olarak de ğ il; “other” belge tipinde gösterilmelidir. Açıklama kısmında ise “serbest meslek makbuzu” olarak tanımlanmalıdır Kayda esas belgenin üzerinde kendine ait numara ve tarih var ise, documentnumber(belge numarası) ve documentdate(belge tarihi) alanlarına belge üzerindeki bilgiler yazılmalı, bu bilgiler yerine muhasebe fişinin tarihi ve numarası yazılmamalıdır.

39 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015 İ lk yedi belge tipinin dışında muhasebe kaydına esas teşkil eden belgeler için “other” belge tipi kullanılır ve bu belgenin ne oldu ğ una dair açıklaması yapılır. Belge açıklama alanı, e- Defter xml alanlarında “documenttypedescription” alanına karşılık gelmektedir. Bu alan serbest metin olarak giriş yapılan bir alandır. Ancak belge açıklama alanına yapılan işlemin adı de ğ il, do ğ rudan kayda esas belgenin adı yazılmalıdır. Örne ğ in, ücret bordrosu, teminat mektubu, sigorta poliçesi, dekont vb. belgeler “other(di ğ er)” olarak tanımlanabilecek belgelerdir. Ancak havale, eft, ödeme vb. işlem adları kayda esas belge olarak belge açıklaması alanına yazılmamalıdır.

40

41

42

43 E DEFTER BAŞVURU İ ŞLEMLER İ Bu e ğ itim oturumunun hedeflerini sıralayın. Her hedef kısa olmalı, bir fiil içermeli ve ölçülebilir bir sonuca sahip olmalıdır

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 E DEFTER BERATI E DEFTER BERATI

56 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68


"E DEFTER VE UYGULAMALARI CENK İ ÇER. SUNUM PLANI 1-Yasal Dayanak 2-E-Defter Kullanan Firmalar 3-Genişleme Tebli ğ Tasla ğ ı 4-E-Defter ve Beratlar 5-E-Defter." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları