Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E DEFTER VE UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E DEFTER VE UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 E DEFTER VE UYGULAMALARI
CENK İÇER

2 SUNUM PLANI 1-Yasal Dayanak 2-E-Defter Kullanan Firmalar 3-Genişleme Tebliğ Taslağı 4-E-Defter ve Beratlar 5-E-Defter Özellikli Konular 6-E-Defter Hazırlama Kılavuzu 7-E-Defter Başvuru 8-LUCA E-Defter Oluşturma ve Yükleme İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

3 YASAL DAYANAK 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 421 Sıralı Vergi Usul Kanunu 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği 11 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği 67 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2011/21 Başbakanlık Genelgesi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2015/01 Başbakanlık Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

4 Eğitimin Anahatları

5 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

6 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

7 67 NOLU SİRKÜLER İLE UYGULAMA TARİHLERİ
. . 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren, b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere, c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

8 Yolcu Beraberi Eşya ihracında e-Fatura Uygulaması
Vergi Usul Kanunu Genişleme Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. ELEKTRONİK DEFTER V E E FATURA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLER 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 01/01/2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükelleflere; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa etmeye başlayan mükellefler Lisans aldıkları, mükellefiyet tesis ettirdikleri veya 10 Milyon brüt satış hasılatına ulaştıkları tarihten itibaren hazırlık süresi üç (3) aydan az olmamak üzere izleyen takvim yılının başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 2013 takvim yılını izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler Yolcu Beraberi Eşya ihracında e-Fatura Uygulaması Yolcu beraberi eşya (Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar) ihracına ilişkin olarak fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

9 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

10 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

11 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

12 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

13 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

14 Elektronik Defter Örneği Yevmiye defteri beratı, büyük defter beratı
İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin. Mali mühür ile imzalanan XBRL Formatındaki e-defter belgesinden imzalama sonucunda elde edilen hash-code çıktısı

15 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

16 Elektronik Defter Örneği Yevmiye defteri
İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

17 Elektronik Defter Örneği Büyük defter
İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

18 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

19 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

20 DEĞİŞİKLİKLER 2 Sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile 13/12/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin bazı bölümleri değişmiştir. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

21 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

22 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

23 BERATLARIN GÖNDERİLME SÜRELERİ
İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

24 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

25 E DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR
*Başvurular Elektronik Ortamda yapılmaktadır. *E Fatura uygulamasına ihtiyari geçilmiş ise e defter zorunlu değildir. *Edefter de açılış tasdiki gönderilen ilk berat, kapanış tasdiki ise son gönderilen berat ile gerçekleşmiş olmaktadır. *E Defterde beratlar yüklenirken ay atlaması yapılmamalı, düzeltme beratı kavramı yoktur. * Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından 19/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞin 6. maddesinde "Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları" yazılmalıdır denilmektedir. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa bu belge "belge türü" olarak yazılmalıdır. Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekiyor. Toplulaştırılmış yöntem yalnızca belge türü diğer olanlar için kullanılabilir bunun içinde şirket kaşe ve imzası ile fişlerin eklendiği bir formun saklanması koşulu ile kayıt yapılabilir. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

26 E DEFTER ÖZELLİKLİ KONULAR
*Şube bazında defter tutuluyorsa Her şubenin defterinin tekil numarası kendi içinde müteselsil artmalıdır *e-Defter uygulamasında her ayın muhasebe kayıtları birbirinden bağımsız olarak gönderilecek. Berat GİB sistemine yüklendikten sonra e-defter yazılımımız aynı aya ait başka bir beratın sisteme yüklenmesine izin vermiyor. Yani yasal süre geçtikten sonra bir kayıt yapılması durumunda oluşturulacak deftere ait beratı e- defter sistemine yükleyemeyeceksiniz *Kayıt bir ödeme işlemi ise kayda ait ödeme yöntemi her satırda girilmelidir. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

27 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
Hazırlanan bu doküman ile e-Defter uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılar ve uyumlu yazılım firmaları için dikkat edilmesi gereken hususların açıklanması amaçlanmıştır. A. XBRL Nedir? Elektronik defter uygulaması kapsamında oluşturulacak Yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL taksonomisine göre oluşturulmalıdır. Açık bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı evrensel genel bir işaretleme dilidir. XBRL’in nasıl çalışacağını gösteren teknik tanımlamaları XBRL International tarafından yayınlanan spesifikasyonlar ile yapılmaktadır. İki temel spesifikasyon mevcuttur.  XBRL- FR (Financial Reporting – Finansal Raporlama)  XBRL- GL (Global Ledger – Global Defter) XBRL-GL defterlerle ilgilidir. Elektronik defter uygulaması kapsamında oluşturulacak Yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL taksonomisine göre oluşturulmalıdır. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

28 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
Elektronik Defterde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar 1-Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) e-Defter uygulamasına kayıtlı kullanıcıların işletme unvanlarının yazıldığı alandır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, Unvan ticaret sicil gazetesinde yer aldığı biçimde kısaltma yapılmaksızın eksiksiz biçimde yazılacaktır. Şubeli defter oluşturulmak istendiğinde bu etiket çoklanmalıdır. Sırasıyla kurum unvanı, şube ismi, şube no şeklinde etiketler oluşturulmalıdır. LUCA AŞ ANKARA Şubesi 0001 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

29 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
İşletme Tanımlaması Bu alana işletmenin faaliyet konusunu gösteren “NACE” kodu yazılacaktır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir. do?turId=1 linkinden faaliyet koduna ilişkin detaylı bilgi edinilebilir. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

30 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
SM/SMMM/YMM Adı (accountantName) SMM/MM/YMM nin adı soyadının yazıldığı alandır. SM/SMMM veya YMM bir işletme için defter oluşturuyorsa, bu durumda SM/SMMM veya YMM’ye ait unvan ve ad-soyadı yazılacaktır. Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa, bu alana işletmenin muhasebe bölüm yetkilisinin unvanı ve adı-soyadı yazılacaktır. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

31 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
SM/SMMM/YMM Sözleşme Tipi Açıklaması (accountantEngagementTypeDescription) Sözleşme tipi açıklaması serbest metin olarak bu alana yazılmaktadır. SM/SMMM veya YMM bir işletme için defter oluşturuyorsa, bu durumda SM/SMMM veya YMM ile yapılan sözleşmeye ait Sözleşme açıklaması, Sözleşme çeşidi, Sözleşme tarihi ve numarası yazılacaktır. Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa bu alana tire(-) işareti yazılacaktır. Çünkü Sözleşme Tipi Açıklaması, şematron kontrollerine göre boş geçilmemesi gereken bir alandır. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

32 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
Şube No Şube bazında defter tutan e-Defter kullanıcıları için doldurulması gereken bir alandır. e-Defter için belirlenen kurallar, şube bazlı defter tutulması halinde de geçerlidir. Her şube kendi içerisinde e-Defter standardına uygun oluşturulmalıdır. Şube’nin hesap dönemi içinde kapanmış olması durumunda, kapanan şubeye ait kapanış tarihinden sonraki dönemler için GİB’e herhangi bir berat gönderilmeyecektir. Bu durum şubenin kapandığına ilişkin tevsik edici belgelerle birlikte GİB’e bildirilecektir İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

33 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
Şube Adı (batchDescription) Şube bazında defter tutan e-Defter kullanıcıları için doldurulması gereken bir alandır. Ticaret Sicilde şube adı değişikliği olursa defter tanımlarında da bu değişiklik yapılabilir. e-Defter kullanıcılarının dikkat etmesi gereken şube’nin adının değiştirilmesi durumunda, bu şubeye ait berat GİB’e iletilmeden önce Ticaret Sicil gazetesinin ekinde olduğu bir dilekçe ile durum GİB’e bildirilecektir. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

34 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
Girişi Yapan Kişi (EnteredBy) Yevmiye kaydını oluşturan operatör bilgisine yer verilecektir. Yevmiye kaydını yapan kişiler kurum içerisinde yetkilendirme ile belirlenebilir. Bu sorumluluk firmanın kendisindedir. Bu alana kişi adı yerine, kullanılan otomasyon sistem tanımlamaları da yazılabilir. Ancak herhangi bir durumda arka planda asıl kaydı yapan kişi bilgisinin de yetkililere detaylı olarak verilme konusunda kullanıcılar sorumlu olacaktır. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

35 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
Ayrıca 19 Aralık 2012 tarih ve Sayılı Resmi gazetede yayımlanan ‘Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: a) Madde sıra numarası, b) Tarih, c) Borçlu hesap, ç) Alacaklı hesap, d) Tutar, e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.” hükmü bulunmaktadır Dolayısıyla elektronik defter uygulamasında her bir belgeye ait bilgilerin, tek bir yevmiye kaydında gösterilmesi esastır. Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanıyorsa, mutlaka documenttype (belge tipi) alanının kullanılması gerekmektedir. Ancak muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanmıyorsa documenttype(belge tipi) alanı elektronik defterlerde kullanılmamalıdır. Dolayısıyla muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanmıyorsa, belge türü, tarihi (documentdate) veya numarası (documentnumber) gibi bilgiler verilemez. Örneğin, açılış-kapanış işlemleri belgeye dayalı olmayabilir İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

36 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
Belge Tipi (documentType) Muhasebe kaydına esas teşkil eden belgenin tipini gösteren alandır. XBRL GL muhasebe işlemlerini tanımlamakta farklı muhasebe sistemlerinin kayıtlarını tek bir standartta hazırlanmasını sağlayarak veri aktarımını kolaylaştırmakta, finansal raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır ve analiz yapılabilir hale getirmektedir. Bu amaçla yapılacak olan muhasebe kayıtlarında kaynak belgeye ait detay bilgileri, e-Defter uygulamasında istenilmektedir. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

37 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlandığı Yevmiye Defteri kılavuzunda aşağıdaki sekiz belge tipi tanımlanmıştır. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

38 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem Tablo 1’de sayılan belge tiplerinden birine dayanıyorsa, bu durumda belge tipi tanımlaması bu tablo da belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Örneğin fatura girişlerinde kullanılması gereken belge tipi “invoice” olacaktır. Ancak Fatura yerine geçen belgeler için “invoice” belge tipi kullanılamaz. Örneğin Serbest meslek makbuzu, fatura yerine geçen bir belge olmasına rağmen, elektronik defterde “invoice” olarak değil; “other” belge tipinde gösterilmelidir. Açıklama kısmında ise “serbest meslek makbuzu” olarak tanımlanmalıdır Kayda esas belgenin üzerinde kendine ait numara ve tarih var ise, documentnumber(belge numarası) ve documentdate(belge tarihi) alanlarına belge üzerindeki bilgiler yazılmalı, bu bilgiler yerine muhasebe fişinin tarihi ve numarası yazılmamalıdır. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

39 E-DEFTER KLAVUZU ŞUBAT/2015
İlk yedi belge tipinin dışında muhasebe kaydına esas teşkil eden belgeler için “other” belge tipi kullanılır ve bu belgenin ne olduğuna dair açıklaması yapılır. Belge açıklama alanı, e- Defter xml alanlarında “documenttypedescription” alanına karşılık gelmektedir. Bu alan serbest metin olarak giriş yapılan bir alandır. Ancak belge açıklama alanına yapılan işlemin adı değil, doğrudan kayda esas belgenin adı yazılmalıdır. Örneğin, ücret bordrosu, teminat mektubu, sigorta poliçesi, dekont vb. belgeler “other(diğer)” olarak tanımlanabilecek belgelerdir. Ancak havale, eft, ödeme vb. işlem adları kayda esas belge olarak belge açıklaması alanına yazılmamalıdır. İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

40 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

41 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

42 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

43 E DEFTER BAŞVURU İŞLEMLERİ
Bu eğitim oturumunun hedeflerini sıralayın. Her hedef kısa olmalı, bir fiil içermeli ve ölçülebilir bir sonuca sahip olmalıdır İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

44 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

45 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

46 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

47 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

48 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

49 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

50 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

51 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

52 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

53 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

54 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

55 E DEFTER BERATI İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

56 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

57 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

58 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

59 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

60 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

61 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

62 LUCA E-DEFTER UYGULAMASI

63 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

64 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

65 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

66 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

67 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.

68 İpucu: Konuşmacı notlarınızı buraya ekleyin.


"E DEFTER VE UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları