Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ."— Sunum transkripti:

1 EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ

2

3 YASAL DAYANAKLAR  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği  397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  416 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  58 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri  2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı  2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Yasal Mevzuat

4

5 Norveç İ sveç Finlandiya Brezilya Şili Meksika İ sviçre Kaynak: Billentis

6 Fortune 500 indeksine giren şirketlerin Amerika sınırları içindeki diğer şirketlerle yaptıkları alıþverişlerde kağıt fatura kullanımı giderek azalmaktadır. Yapılan araştırma, 2012 yılı sonlarında toplam faturalaşma hacminin %60 oranında elektronik taşınacağı göstermektedir. Kaynak: Paystream’s Financial Automation Survey, 2010. Amerikan Örneği

7  Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş, VUK gereği bir faturada yer alması gereken tüm bilgileri ihtiva eden, satıcı ve alıcı arasındaki belge akışının merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.  E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir?

8 ELEKTRONIK FATURA AKıŞı

9 ELEKTRON İ K FATURANIN FAYDALARI - Teknik Faydalar: Kağıt Faturaya Gerek Kalmaz, Arşiv Odasına Gerek Kalmaz, Dış Sistemlerle Veri Entegrasyonu Sağlanır, Faturayı İşleme Sırasındaki Hatalar Ortadan Kalkar. - Mali Faydalar: Kağıt Fatura Maliyeti Ortadan Kalkar, Sarf Malzeme Tüketimi Azalır, Postalama Maliyeti Sıfıra İner, Personele İhtiyacı Ortadan Kalkar. -İdari Faydalar: Faturanın Postada Kaybolması veya Gecikmesi İhtimali Olmaz, Karşılıklı Fatura Mutabakatında Uyuşmazlıklar Önlenir, Prestij Kazandırır. E-Faturanın Faydaları

10 MALIYET AVANTAJı 1 Adet Kağıt Faturanın Maliyeti : €1,13 - €1,65 1 Adet Elektronik Faturanın Maliyeti: €0,28 - €0,47 Maliyet % 70 - % 75 Oranında Düşüş Var. Kaynak: Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar İçin E-Fatura Rehberi Maliyet Kıyaslaması

11 E-FATURA KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER Madeni yağ lisansı olan firmalar http://www.gib.gov.tr/fileadmin/sirkuler/vuk/5015_P.P.K_Madeni_Yag.pdf adresinde yayımlanmaktadır.http://www.gib.gov.tr/fileadmin/sirkuler/vuk/5015_P.P.K_Madeni_Yag.pdf

12 12 1.Gelir İ daresi Başkanlı ğ ı’na E-Fatura Uygulaması Başvurusu www.efatura.gov.tr 2. Mali Mühür Başvurusu http://mm.kamusm.gov.tr 3. Gelir İ daresi Başkanlı ğ ı’na E-Fatura Entegrasyon Başvurusu E-FATURA UYGULAMASINDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPILMALI?

13 E-FATURA KAÇ FARKLı YÖNTEMLE KULLANıLABILIR? E-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir: - ENTEGRASYON YÖNTEMİ: Mükellefler kendi bilişim sistemlerini web servisler aracılığıyla E-Fatura Uygulamasına entegre etmektedirler. - ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ: Faturaların GİB tarafından belirlenen aracı firmalar vasıtasıyla gönderilip alınmasını sağlayan yöntemdir. Bu firmalar www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.www.efatura.gov.tr - PORTAL YÖNTEMİ:E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir.www.efatura.gov.tr

14 E-FATURANıN MUHAFAZASı VE IBRAZı E-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerinde Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. Bununla birlikte veri bütünlüğünün sağlanması ile konunun teknik birikim gerektirmesi nedeniyle e-faturaların GİB tarafından belirlenmiş saklamacı kuruluşlar tarafından saklanması imkanı getirilmiştir. Bu kuruluşlar www.efatura.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.www.efatura.gov.tr

15

16 E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. e-Defter, GİB tarafından açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş ve uyumluluk testini geçerek www.edefter.gov.tr adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur.www.edefter.gov.tr Hem kağıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değildir.

17 E-DEFTER KULLANMASI GEREKEN MÜKELLEFLER Bilanço esasına göre defter tutan  Gelir Vergisi Mükellefleri  Kurumlar Vergisi Mükellefleri

18 E-DEFTER TUTMA KOŞULLARI

19 HANGİ DEFTERLER ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULABİLECEK?  Yevmiye Defteri  Defter-i Kebir

20 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile elektronik fatura düzenleme zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı içerisinde geçmeleri zorunludur. Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. E-DEFTER TUTMAK ZORUNLU MU?

21 ELEKTRONIK FATURAYA ILIŞKIN CEZAİ MÜEYYİDELER E-Fatura zorunluluğu getirilen mükellefler e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler, kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Aynı zamanda karşı taraftan gönderilen e-faturaları almak zorunludur. -Belge başına 190 TL.’den az olmamak üzere e-faturada olması gereken tutarın %10’u. Yıl içinde en fazla 94.000 TL ceza kesilebilir. -Ayrıca ilgili e-faturada yer alan KDV indirimlerinin reddedilmesi. Ancak e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt fatura kesilmesine devam edilecektir. 21

22 ELEKTRONIK DEFTERE ILIŞKIN CEZAİ MÜEYYİDELER E-defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Aksi halde aşağıdaki cezalar ortaya çıkabilecektir: Vergi Kanunları uyarınca; -1.Derece Usulsüzlük Cezası, -Re’sen Takdir sebebi, -KDV indirimlerinin reddedilmesi ihtimali. Bunların haricinde TTK uyarınca; - 4.000 TL. İdari para cezası (TTK Md.562/1) - Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası (TTK Md.562/6)

23

24 SORULAR&CEVAPLAR E-fatura uygulamasına geçen mükellefler, her türlü alım-satımlarında sadece e- fatura mı kullanacaklardır? Hayır. Sadece e-fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için e-fatura düzenlemeleri zorunludur. E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere ya da e-fatura kullanmayan mükelleflere kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. Hangi mükelleflerin e-fatura kullanmak zorunda olduğu nereden öğrenilebilir? Söz konusu güncel liste, www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. E-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kağıt fatura düzenleyeceklerdir.

25 SORULAR&CEVAPLAR Alıcıların söz konusu satıcılarla aynı sektörde faaliyette bulunmaları gerekir mi? Bu kapsamda alış yapan mükelleflerin madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde veya tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluğu hiçbir surette etkilememektedir. Diğer şartların mevcut olması durumunda çok farklı sektörde faaliyette bulunulsa bile zorunluluk kapsamına girilmektedir. Söz konusu alımların ticari ya da tüketim amaçlı olması zorunluluğu etkiler mi? Hayır, etkilemez. Bu kapsamda alış yapan mükelleflerin yapmış oldukları alımların tüketim amaçlı olmasına ya da ticari amaçla satın alınıp alınmadığına bakılmaksızın elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaktadır.

26 SORULAR&CEVAPLAR Söz konusu alımların sadece 2011 yılında olması 2012 veya daha sonraki yıllarda olmaması halinde zorunluluk var mıdır? Söz konusu mükelleflerden mal alımlarının 2011 takvim yılında olması ve 31/12/2011 tarihi itibariyle ilgili tebliğde belirtilen asgari brüt satış hasılatına sahip olunması durumunda zorunluluk bulunmakta olup sonraki yıllarda mal alımında bulunulmaması zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. Elektronik defter tutma başvurusunda bulunan mükellefin elektronik fatura uygulamasına dahil olma mecburiyeti var mıdır? Mükelleflerin elektronik defter kullanıcısı olabilmeleri için elektronik fatura kullanım zorunlulukları bulunmaktadır.

27 SORULAR&CEVAPLAR Brüt satış hasılatı nasıl hesaplanır? Brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatı dikkate alınacaktır. Mesela 2011 yılında gayrimenkul satışı ile 10 milyonluk brüt satış hasılatını geçen bir mükellef 2012 ve 2013’te 500.000 TL’lik brüt satış hasılatları olsa da e-fatura kullanma kapsamına girmektedir. Madeni Yağ Lisansına sahip olan veya ÖTV III Sayılı Listesini üreten, ithal eden firmalardan 2011 yılında hizmet alımı varsa veya kurumca yapılan satışların iadesine fatura düzenlenmişse e-fatura zorunluluğu söz konusu mudur? Hayır. Zorunluluk yalnızca mal alımlarına ilişkindir. Hizmet alımı olmuşsa o takdirde elektronik fatura zorunluluğu yoktur. Yapılan satışın iadesine yönelik olarak fatura düzenlenmişse zorunluluk yoktur.

28 TE Ş EKKÜRLER


"EYYÜP İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları