Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 Eyyüp İNCE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİLAT VE USUL GRUP MÜDÜR VEKİLİ

2 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ELEKTRONİK FATURA & ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yasal Mevzuat YASAL DAYANAKLAR 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 416 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 58 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 Norveç İsveç Finlandiya İsviçre Meksika Brezilya Şili
Kaynak: Billentis Norveç İsveç Finlandiya İsviçre Meksika Brezilya Şili

6 Amerikan Örneği Fortune 500 indeksine giren şirketlerin Amerika sınırları içindeki diğer şirketlerle yaptıkları alıþverişlerde kağıt fatura kullanımı giderek azalmaktadır. Yapılan araştırma, 2012 yılı sonlarında toplam faturalaşma hacminin %60 oranında elektronik taşınacağı göstermektedir. Kaynak: Paystream’s Financial Automation Survey, 2010.

7 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-Fatura Nedir? Veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş, VUK gereği bir faturada yer alması gereken tüm bilgileri ihtiva eden, satıcı ve alıcı arasındaki belge akışının merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 Elektronik fatura akışı

9 ElektronİK FATURANIN FAYDALARI
E-Faturanın Faydaları ElektronİK FATURANIN FAYDALARI - Teknik Faydalar: Kağıt Faturaya Gerek Kalmaz, Arşiv Odasına Gerek Kalmaz, Dış Sistemlerle Veri Entegrasyonu Sağlanır, Faturayı İşleme Sırasındaki Hatalar Ortadan Kalkar. - Mali Faydalar: Kağıt Fatura Maliyeti Ortadan Kalkar, Sarf Malzeme Tüketimi Azalır, Postalama Maliyeti Sıfıra İner, Personele İhtiyacı Ortadan Kalkar. İdari Faydalar: Faturanın Postada Kaybolması veya Gecikmesi İhtimali Olmaz, Karşılıklı Fatura Mutabakatında Uyuşmazlıklar Önlenir, Prestij Kazandırır. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 Maliyet avantajı Maliyet Kıyaslaması
1 Adet Kağıt Faturanın Maliyeti : €1,13 - €1,65 1 Adet Elektronik Faturanın Maliyeti: €0,28 - €0,47 Maliyet % 70 - % 75 Oranında Düşüş Var. Kaynak: Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar İçin E-Fatura Rehberi

11 E-FATURA KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madeni yağ lisansı olan firmalar adresinde yayımlanmaktadır. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 E-Fatura UygulamasIndan Yararlanmak İçİn VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ne YapIlmalI? 1.Gelir İdaresi Başkanlığı’na E-Fatura Uygulaması Başvurusu 2. Mali Mühür Başvurusu 3. Gelir İdaresi Başkanlığı’na E-Fatura Entegrasyon Başvurusu İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 E-fatura kaç farklı yöntemle kullanılabilir?
E-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir: - ENTEGRASYON YÖNTEMİ: Mükellefler kendi bilişim sistemlerini web servisler aracılığıyla E-Fatura Uygulamasına entegre etmektedirler. - ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ: Faturaların GİB tarafından belirlenen aracı firmalar vasıtasıyla gönderilip alınmasını sağlayan yöntemdir. Bu firmalar adresinde yayımlanmıştır. - PORTAL YÖNTEMİ:E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından " internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir.

14 E-faturanın muhafazası ve ibrazı
E-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerinde Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. Bununla birlikte veri bütünlüğünün sağlanması ile konunun teknik birikim gerektirmesi nedeniyle e-faturaların GİB tarafından belirlenmiş saklamacı kuruluşlar tarafından saklanması imkanı getirilmiştir. Bu kuruluşlar adresinde ilan edilmektedir.

15 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. e-Defter, GİB tarafından açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş ve uyumluluk testini geçerek adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur. Hem kağıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değildir.

17 E-defter KULLANMASI GEREKEN MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri Kurumlar Vergisi Mükellefleri İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18 E-defter tutma koşullarI VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 HANGİ DEFTERLER ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULABİLECEK?
Yevmiye Defteri Defter-i Kebir İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

20 E-DEFTER TUTMAK ZORUNLU MU? VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile elektronik fatura düzenleme zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı içerisinde geçmeleri zorunludur. Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 Elektronik faturaya ilişkin CEZAİ MÜEYYİDELER
E-Fatura zorunluluğu getirilen mükellefler e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler, kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Aynı zamanda karşı taraftan gönderilen e-faturaları almak zorunludur. Belge başına 190 TL.’den az olmamak üzere e-faturada olması gereken tutarın %10’u. Yıl içinde en fazla TL ceza kesilebilir. Ayrıca ilgili e-faturada yer alan KDV indirimlerinin reddedilmesi. Ancak e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt fatura kesilmesine devam edilecektir. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 Elektronik deftere ilişkin CEZAİ MÜEYYİDELER
E-defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Aksi halde aşağıdaki cezalar ortaya çıkabilecektir: Vergi Kanunları uyarınca; 1.Derece Usulsüzlük Cezası, Re’sen Takdir sebebi, KDV indirimlerinin reddedilmesi ihtimali. Bunların haricinde TTK uyarınca; TL. İdari para cezası (TTK Md.562/1) - Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası (TTK Md.562/6) İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SORULAR&CEVAPLAR İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SORULAR&CEVAPLAR E-fatura uygulamasına geçen mükellefler, her türlü alım-satımlarında sadece e- fatura mı kullanacaklardır? Hayır. Sadece e-fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için e-fatura düzenlemeleri zorunludur. E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere ya da e-fatura kullanmayan mükelleflere kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. Hangi mükelleflerin e-fatura kullanmak zorunda olduğu nereden öğrenilebilir? Söz konusu güncel liste, internet adresinde yayımlanacaktır. E-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kağıt fatura düzenleyeceklerdir. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SORULAR&CEVAPLAR Alıcıların söz konusu satıcılarla aynı sektörde faaliyette bulunmaları gerekir mi? Bu kapsamda alış yapan mükelleflerin madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde veya tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluğu hiçbir surette etkilememektedir. Diğer şartların mevcut olması durumunda çok farklı sektörde faaliyette bulunulsa bile zorunluluk kapsamına girilmektedir. Söz konusu alımların ticari ya da tüketim amaçlı olması zorunluluğu etkiler mi? Hayır, etkilemez. Bu kapsamda alış yapan mükelleflerin yapmış oldukları alımların tüketim amaçlı olmasına ya da ticari amaçla satın alınıp alınmadığına bakılmaksızın elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaktadır. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

26 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SORULAR&CEVAPLAR Söz konusu alımların sadece 2011 yılında olması 2012 veya daha sonraki yıllarda olmaması halinde zorunluluk var mıdır? Söz konusu mükelleflerden mal alımlarının 2011 takvim yılında olması ve 31/12/2011 tarihi itibariyle ilgili tebliğde belirtilen asgari brüt satış hasılatına sahip olunması durumunda zorunluluk bulunmakta olup sonraki yıllarda mal alımında bulunulmaması zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir. Elektronik defter tutma başvurusunda bulunan mükellefin elektronik fatura uygulamasına dahil olma mecburiyeti var mıdır? Mükelleflerin elektronik defter kullanıcısı olabilmeleri için elektronik fatura kullanım zorunlulukları bulunmaktadır. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SORULAR&CEVAPLAR Brüt satış hasılatı nasıl hesaplanır? Brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatı dikkate alınacaktır. Mesela 2011 yılında gayrimenkul satışı ile 10 milyonluk brüt satış hasılatını geçen bir mükellef 2012 ve 2013’te TL’lik brüt satış hasılatları olsa da e-fatura kullanma kapsamına girmektedir. Madeni Yağ Lisansına sahip olan veya ÖTV III Sayılı Listesini üreten, ithal eden firmalardan 2011 yılında hizmet alımı varsa veya kurumca yapılan satışların iadesine fatura düzenlenmişse e-fatura zorunluluğu söz konusu mudur? Hayır. Zorunluluk yalnızca mal alımlarına ilişkindir. Hizmet alımı olmuşsa o takdirde elektronik fatura zorunluluğu yoktur. Yapılan satışın iadesine yönelik olarak fatura düzenlenmişse zorunluluk yoktur. İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

28 VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları