Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Danışman:Prof.Dr.Bülent BAYSAL Arş.Gör.Dr.M.Emin DEMİRCİLİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Danışman:Prof.Dr.Bülent BAYSAL Arş.Gör.Dr.M.Emin DEMİRCİLİ"— Sunum transkripti:

1 Danışman:Prof.Dr.Bülent BAYSAL Arş.Gör.Dr.M.Emin DEMİRCİLİ
Inverness Medical Acceava Strep A Test, Genzyme OSOM ve Quidel QuickVue Strep A Testlerinin Karşılaştırılması Danışman:Prof.Dr.Bülent BAYSAL Arş.Gör.Dr.M.Emin DEMİRCİLİ

2 Comparison of the Inverness Medical Acceava Strep A Test with the Genzyme OSOM and Quidel QuickVue Strep A Tests Tanya Rogo, Richard H. Schwartz, David P. Ascher Clinical Pediatrics XX(X) 1– 3 © The Author(s) 2010 Reprints and permission: sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: /

3 Streptokoklar Katalaz enzimlerinin yokluğu ile Micrococceae familyasından ayrılan Streptococcaceae familyası içinde ki başlıca cinsler Streptococcus, Enterococcus ve Lactococcus’tur Streptokoklar: Streptokok cinsi içindeki türlerin adlandırılması, streptokokların sınıflandırılmasında kullanılan en az üç farklı yöntemin bulunması nedeniyle uniform değildir

4 Lancefield sınıflandırması: Hüvre duvarında ki gruba özü antijenlerin (C karbonhidrat) farklılığına dayanan serolojik sınıflandırmadır ve B hemolitik Streptokokların sınıflandırılmasında kullanılır. Buna göre A-H, K-V’ye kadar gruplandırma yapılır. Dezavantajı S.pneumoniae gibi gruba özgü hücre duvarı antijenleri olmayanların sınıflandırılamaması Biyokimyasal ve fiziksel özelliklerine göre: pyogenes, agalactiae, anginosus, pneumoniae Hemolitik özellilerine göre: alfa,beta, non(gama)

5 Yuvarlak veya oval şekilli, gram (+), katalaz (-) koklardır.
Tek bir düzlem üzerinde bölünür ve birbirlerinden ayrılmayıp zincir oluştururlar. Sporsuz ve hareketsiz bakterilerdir.

6 Beta hemoliz () Koloni çevresindeki hemoliz zonu koloni çapından birkaç kat daha büyüktür ve tam hemoliz vardır.

7 Alfa hemoliz () Koloni etrafında yeşil renkte, kısmi, dar bir hemolizdir. Viridans streptokoklar ve Pnömokoklarda görülmektedir

8 Yaygın streptokokların biyokimyasal özellikleri
Organizma Duyarlılık Hippurat hidrolizi CAMP reaksiyonu Safra erime Basitrasin Optokin S.pyogenes S R - S.agalactiae + S.dysgalactiae S.pneumoniae Viridans grup S.pyogenes PYR (+), S.dysgalactiae PYR ve VP (-) tir. PYR:L-pirolidonil arilamidaz, VP:Voges-Proskauer, CAMP:Christine, Atkins, Mundi-Peterson testi

9 CAMP testi

10 A Grubu streptokoklar Hücre duvarın da bulunan polisakkarit antijenlerine göre A Grubu streptokoklar olarak adlandırılır. M proteini: S. pyogenes’in en önemli virülans faktörü olan M proyeini iki polipeptid zincirinden oluşur. M proteini fagositoz ve intraselüler olarak öldürmeye dirençlidir. M proteini antijenik özellik taşır ve insan için immunojeniktir. M proteinine karşı oluşan antikorlar bu serotipe karşı koruyuculuk sağlar. Bazı M serotipinde olan A grubu streptokoklar daha sık romatizmal ateş ve glomerulonefrit oluşturmaktadır. Bu özel serotiplerin aminoasit sekansları insan da kardiyak topomyosin , kalp kası sarkolemması ve glomerular bazal membran antijenleri ile oldukça benzer yapıdadır

11 Yüzey proteinleri: Bakterilerin farinks ve derideki epitel hücrelerine yapışmasını sağlayan en önemli yapı F proteinidir. Kapsül: Bazı S.pyogenes suşlarında hiyalunirik asit yaoısında bir kapsül bulunur. Virülansta ki rolü opsanizasyonu engelleyerek bakteriyi fagositozdan korur Hemolizinler: Streptolizin S ve O. Streptolizin S: Lökotoksik etkisi vardır. Hem aerop hem de anaerop ortamda üreyen streptokokların yaptığı hemolizinden sorumludur Streptolizin O:Oksijene duyarlıdır. Sadece anaerop ortamda üreyen streptokokların yaptığı hemolizinden sorumludur.b ASO oluşumuna neden olur

12 Enzimler Streptokinaz :Firin ve trombüsü eriterek bakterinin yayılmasını sağlar Deoksiribonükleaz: Hyalüronidaz: Bağ dokuyu parçalar ve bakterinin vücuta yayılmasını sağlar C5a peptidaz: Komplemendan C5’i parçalar. Fagositer hücre aktivasyonunu ve inflamasyon gelişimini engeller.

13 Enfeksiyonları: Süpüratif hastalıklar a) Farenjit
b) Kızıl: Eritrojenik toksin c) Pyodermi d)Erizepel e) Sellülit d)Nekrotizan Fasiit e) Streptokoksik toksik şok sendromu f) Bakteriyemi g) Lenfanjit

14 Nonsüpüratif, poststreptokoksik hastalıklar
Akut romatizmal ateş: Akut glomerulonefrit

15 Tanı: Gram boyama: Tanı değeri yok Hızlı antijen testleri
Kültür: Altın standart Gram pozitif, katalaz negatif, kok morfolojisinde, kanlı agarda B hemoliz yapan, PYR (basitrasine duyarlı, pirolidonil aril amidaz ) testi pozitif, TMP/SXT dirençli

16

17

18

19 Tedavi: S. pyogenes farenjitlerinin tedavisindeki amaç, süpüratif komplikasyonların ve özellikle de ARA’ nın önlenmesidir. Antibiyotik tedavisinin AGN gelişimi üzerine herhengi bir etkisi yoktur. Streptpkoksik farenjitler de 9 gün çinde antimikrobiyal tedaviye başlanılması ile ARA riski ortadan kaldırılabilir. Tüm streptokok infeksiyonlarında seçilecek antibiyotik Penesilindir. Penesilin alerjisi var ise alternetif tedavi eritromisindir.

20 GİRİŞ Grup A Streptekoklar (GAS) çocuklarda faringotonsillitin en çok rastlanılan tedavi edilebilir bakteriyel nedeni olarak kabul edilmektedir Kültür tanı için altın standarttır. Fakat kültür sonuçları B hemoliz reaksiyonunun küçük GAS kolonilerinin etfafında tespit edilebilmesi için bir gecelik inkübasyona ihtiyaç duymaktadır

21 GAS faranjitinin tanısı için hızlı tanı testleri kolay uygulanabilir testlerdir
Testlerin prospektüsünde testlerin sensivite oranı %90 olarak bildirilse de, bu testlerle yapılan birkaç çalışma da sensivitelerinde %70 gibi düşük sonuçlar elde edilmiştir Bu çalışma da referans standart test kültür alınarak üç farklı hızlı antijen testinin (OSOM Strep A Test, Genzyme Diagnostics, Framingham, MA; Biostar Acceava Strep A Dipstick, Princeton, NJ; ve QuickVue In-Line Strep A, Quidel, San Diego, CA) sensiviteleri ve spesifiteleri karşılaştırılmıştır

22 GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma da 3 farklı hızlı antijen testi karşılaştırılmış.(Acceava Strep A (Inverness Medical Professional Diagnostics, Princeton,NJ), the Genzyme OSOM Strep A (GenzymeDiagnostics, Street, San Diego, CA) ve Quidel QuickVue Dipstick Strep A (Quidel Corporation, San Diego, CA) Her test üretici firmaların önerileri doğrultusunda uygulanmış Testler boğaz örnekleri kullanılarak karşılaştırılmış

23 Faranjit semptom ve bulgularını gösteren ve bilgilendirilmiş onam formu yoluyla rızası istenilip kabul eden hastalar bu çalışmaya dahil edilmiş Toplam 3 boğaz örneği çalışmaya alınan her bir hastadan alınmış Örnekler üretici firmanın belirlediği kit swabları kullanılarak (Acceava, OSOM, QuickVue) toplanmış Toplama işlemi bittikten hemen sonra her bir swabın %5 koyun kanlı agara ekimi yapılmış

24 0.04 unit Bacitracin diski ilk ekim çizgisinin alt sınırında ki bölgeye konulmuş
İlk plaklar 37 °C ‘de 24 saat inkübe edilmiş B hemolitik koloni üremesinin semikantitasyonu yapılmış ve nadir , 1+, 2+, 3+ ve 4+ olarak belirlenmiş Tüm pozitif kültürler Murex Streptex Test Kit (Murex Biotech Limited, Dartford, UK) kullanılarak GAS serogrup olarak doğrulanmış

25 Kanlı agara yapılan ekimlerden sonra, her bir firmanın kendi swabları kullanılarak hızlı testler yapılmış Her bir swab üretici firmanın önerilerine göre test edilmiş Sonuçlar yaklaşık 5 dakika sonra okunmuş

26 BULGULAR Toplam 228 hastanın 200’ü birinci çalışma da 28’i 2.çalışmaya alınmış. 228 hastanın her biri için bir kültür sonucu ve bir de hızlı test sonucu elde edilmiş Firmalar ticari swabların kullanımını tavsiye ediyordu. Her bir test kendi üretici firmasının önerdiği swab ile çalışılan kültür sonucu ile karşılaştırılmış

27 Aynı hastadan farklı kültür sonuçları çeşitli swabların kullanımından, örneklerin sırayla alınma işleminden dolayı bekleniyordu Acceava ile yapılan çalışma da 64 kültür pozitif ve 164 kültür negatif sonuç elde edildi OSOM ile yapılan çalışma da 66 kültür pozitif ve 162 kültür negatif sonuç elde edildi QuickVue ile yapılan çalışma da 65 kültür pozitif ve 163 kültür negatif sonuç elde edildi

28 Acceava hızlı test 64 kültür pozitif örneğin 63’ünü tespit etti ve sensivitesi %98,5 olarak hesaplandı. 164 kültür negatif örneğin 162’sini negatif olarak tespit etti. Spesifitesi %98,8 olarak hesaplandı OSOM hızlı testinin sensivitesi %98.5(65/66), spesifitesi %99.4 (161/162) idi QuickVue hızlı antijen testinin sensitivitesi %92.3 (60/65), spesifitesi %96.3 (157/163) idi

29 Bir örnek 3 hızlı antijen test yöntemi ile pozitif ve bunların kültürleri negatifdi
Bu muhtemelen kültür için canlı organizmanın olmayışından ve hızlı testlerin var olan antijenleri tespit edebilmesinden dolayı olmuştu

30 Bu örnek gerçek pozitif olarak kabul edilmeliydi
Bu örnek ile düzeltme yapılarak Acceava, OSOM ve QuickVue için sensivite ve spesifite %98.5 ve %99.4, %98.5 ve %100, 92.4% ve %96.9 sonuçları bulundu Acceava testinin nadir koloni sayılı örnekler için sensivitesi %100 (2/2) dü. OSOM örnek setinde nadir koloni sayılı kültür elde edilemedi. QuickVue testinde nadir koloni sayılı örnekler için sensivitesi %0 (0/1) olarak bulundu

31 Acceava ve QuickVue örnek setlerinde 1+ koloni sayılı kültür yokdu
Acceava ve QuickVue örnek setlerinde 1+ koloni sayılı kültür yokdu. Bu koloni miktarlı 1 örnekde OSOM testinin sensivitesi %0 (0/1) idi. Örneklerde 2+ koloni ürediğinde, Acceava testinin sensitivitesi %100 (3/3) ve bunun gibi OSOM testin de %100 (3/3) olarak bulundu. Fakat QuickVue testinin sensivitesi %60 (3/5) olarak tespit edildi 3 + kolonisi olan örneklerde Acceava ve QuickVue testlerinin sensiviteleri %96.9 (26/27), buna karşılık OSOM testinin sensivitesi %100 (29/29) olarak hesaplandı.

32 Örnekte 4+ koloni ürediğinde; QuickVue testinin sensitivite oranı %96
Örnekte 4+ koloni ürediğinde; QuickVue testinin sensitivite oranı %96.9 (31/32), oysa ki Acceava (32/32) ve OSOM (33/33) testlerinin her ikisinin de sensiviteleri %100 idi

33 TARTIŞMA Üç CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments ) izinli testin beraber karşılaştırması nadir yapılmış çalışmalardandır GAS için CLIA izinli hızlı antijen testlerinin her birinin sensivite ve spesifite testlerinde sonuçlar, Acceava, OSOM ve QuickVue testlerinde firmaların belirttiği sensivite ve spesifite oranlarının aynısı veya daha fazlasıydı(Tablo 3)

34

35 Acceava ve OSOM hızlı streptokokal antijen testleri için sensivite >%95 olarak hesaplandı

36

37 Kemilüminesan DNA probları ve EİA kullanan GAS için hızlı tanı testleri CLIA onaylıdır ve kültür kadar sensitivitesi yüksek olabilir 2006 AAP Red Book ‘kültür desteği olmaksızın hızlı testlerin herhangibirini kullanan doktorların çalışmalarında test sensivitelerinin yeterliliğini denetlemek için kültür sonuçları ile karşılaştırmalıdır’ önerisini getirmektedir

38 Özel bir çocuk kliniğinde Acceava Strep A ve Genzyme OSOM Strep A testlerinin sensivitesi spesifitesi GAS saptanmasında >% 98 bulunmuştur

39 Teşekkürler


"Danışman:Prof.Dr.Bülent BAYSAL Arş.Gör.Dr.M.Emin DEMİRCİLİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları