Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ampirik Antibiyotik Tedavisi. Doğru Antibakteriyal Tedavi Doğru Antibakteriyal Tedavi Doğru antibiyotik Doğru antibiyotik Doğru doz Doğru doz + Doğru.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ampirik Antibiyotik Tedavisi. Doğru Antibakteriyal Tedavi Doğru Antibakteriyal Tedavi Doğru antibiyotik Doğru antibiyotik Doğru doz Doğru doz + Doğru."— Sunum transkripti:

1 Ampirik Antibiyotik Tedavisi

2 Doğru Antibakteriyal Tedavi Doğru Antibakteriyal Tedavi Doğru antibiyotik Doğru antibiyotik Doğru doz Doğru doz + Doğru süre + Doğru süre ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Doğru antibakteriyal tedavi Doğru antibakteriyal tedavi

3 Doğru antibiyotik Doğru antibiyotik 1. KOŞUL 1. KOŞUL Antibiyotik; enfeksiyon etkeni mikro-orga- nizmaya etkili olmalı. ( Etken mikro-organizma; kullanılan antibiyotiğe duyarlı olmalı )

4 Doğru antibiyotik Diğer koşullar Diğer koşullar 1. Farmakokinetik özellikler 1. Farmakokinetik özellikler ( emilim, dağılım, atılım ) ( emilim, dağılım, atılım ) 2. Hasta özellikleri 2. Hasta özellikleri ( yaş, gebelik, altta yatan hastalık, vs ) ( yaş, gebelik, altta yatan hastalık, vs ) 3. Fayda/risk oranı 3. Fayda/risk oranı 4. Fiyat ( Tedavi maliyeti) 4. Fiyat ( Tedavi maliyeti)

5 1. Koşulun gereği:Kültür ve duyarlılık testleri testleri Kültür sonucunu beklemeye zamanKültür sonucunu beklemeye zaman olmayabilir. olmayabilir. Kültür yapma olanağı olmayabilir.Kültür yapma olanağı olmayabilir. Kültürde üreme olmayabilir.Kültürde üreme olmayabilir. Kültür yapmak pratik olmayabilir.Kültür yapmak pratik olmayabilir.

6 Ampirik Tedavi Ampirik Tedavi Tablo enfeksiyona mı bağlıdır ? Tablo enfeksiyona mı bağlıdır ? Bu bir bakteriyel enfeksiyon mudur ? Bu bir bakteriyel enfeksiyon mudur ? Enfeksiyonun yeri belli midir ? Enfeksiyonun yeri belli midir ? Bu tür enfeksiyonlarda en sık etkenler Bu tür enfeksiyonlarda en sık etkenler nelerdir ? nelerdir ? Bu etkenlerin alışılmış antibiyotik direnç Bu etkenlerin alışılmış antibiyotik direnç paternleri nasıldır ? paternleri nasıldır ? Olası etkenlerin özel direnç durumları Olası etkenlerin özel direnç durumları var mıdır ? var mıdır ?

7 Ampirik tedavi * Seçenekler vardır, kanunlar yoktur. * Seçenekler vardır, kanunlar yoktur. * Mantığı olan her ampirik tedavi * Mantığı olan her ampirik tedavi doğrudur. doğrudur.

8 Ampirik tedavi * Ampirik tedavi en sık rastlanan patojenleri * Ampirik tedavi en sık rastlanan patojenleri kapsar.Tüm patojenleri kapsaması gerekmez. kapsar.Tüm patojenleri kapsaması gerekmez. * Her bakterinin duyarlılık paternini tam olarak * Her bakterinin duyarlılık paternini tam olarak tahmin etmek mümkün değildir. tahmin etmek mümkün değildir. * Ampirik tedavinin başarı şansı %100 değildir. * Ampirik tedavinin başarı şansı %100 değildir. Ancak, bu oranı mümkün olduğunca yükselt- Ancak, bu oranı mümkün olduğunca yükselt- mek hekimin elindedir. mek hekimin elindedir.

9 Duyarlılık paternleri Her zaman dirençli ( Mycoplasma-beta/laktam)Her zaman dirençli ( Mycoplasma-beta/laktam) Her zaman duyarlı ( S.pyogenes- penisilin )Her zaman duyarlı ( S.pyogenes- penisilin ) Çoğunlukla duyarlı ( E.coli- kinolon )Çoğunlukla duyarlı ( E.coli- kinolon ) Özel direnç durumlarıÖzel direnç durumları S.aureus- metisilin direnci enterokoklar- YDAD enterokoklar- YDAD pnömokoklar- penisilin(orta- yüksek) pnömokoklar- penisilin(orta- yüksek)

10 Solunum Yolu Enfeksiyonları Enfeksiyon: Akut tonsillofarenjit Olası etken: AGBHS (S.pyogenes ) Olası etken: AGBHS (S.pyogenes ) Uygun antibiyotik: penisilin V, penisilin G Uygun antibiyotik: penisilin V, penisilin G amoksisilin amoksisilin

11 Solunum Yolu Enfeksiyonları A.otitis media S.pneumoniae penisilin A.sinüzit H.influenzae amoksisilin Pnömoni M.catarrhalis makrolidler KOAH alevlenmesi 2. k.sef. B-laktamaz inh. B-laktamaz inh. Atipik pnömoni C.trachomatis yeni kinolonlar M.pneumoniae M.pneumoniae L.pneumophila L.pneumophila

12 Üriner sistem enfeksiyonları Komplike olmayan ÜSE. Komplike olmayan ÜSE A.sistit %90 E.coli TMP-SMX A.sistit %90 E.coli TMP-SMX kinolonlar kinolonlar A.piyelonefrit %80 E.coli PE kinolonlar A.piyelonefrit %80 E.coli PE kinolonlar amp/sulbaktam amp/sulbaktam amok/klavulanat amok/klavulanat 2. veya 3.k.sef 2. veya 3.k.sef aminoglikozitler aminoglikozitler

13 Gastrointestinal sistem enfeksiyonları gastroenteritler invaziv Salmonella spp kinolonlar invaziv Salmonella spp kinolonlar Shigella spp. TMP-SMX Shigella spp. TMP-SMX EİEC ampisilin EİEC ampisilin C.jejuni C.jejuni Y.enterocolitica Y.enterocolitica toksinlerle ETEC toksinlerle ETEC S. aureus S. aureus B. cereus B. cereus V. cholerae V. cholerae pseudomembranözkolit C. difficile metronidazol pseudomembranözkolit C. difficile metronidazol vankomisin vankomisin

14 Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Travma veya cerrahi sonrası yara enfeksiyonlarıTravma veya cerrahi sonrası yara enfeksiyonları Primer deri enfeksiyonlarıPrimer deri enfeksiyonları impetigo, follikülit, fronkül, karbonkül, panaris, erizipel, sellülit, lenfanjit Etkenler: stafilokoklar, streptokoklar nafsilin Etkenler: stafilokoklar, streptokoklar nafsilin penisilin penisilin eritromisin eritromisin Eritrazma: C.minutissimum eritromisin Eritrazma: C.minutissimum eritromisin Mikst enfeksiyonlar: Mikst enfeksiyonlar: Derin dokulara invaze abseler Derin dokulara invaze abseler Dekübitis ülserleri Dekübitis ülserleri Diyabetik ayak enfeksiyonları Diyabetik ayak enfeksiyonları

15 Kemik ve eklem enfeksiyonları A.osteomiyelit yenidoğan çocuk erişkin yenidoğan çocuk erişkin S.aureus S.aureus S.aureus Gram(-) basil Grup A streptokok Gram(-) basil Grup A streptokok Grup B streptokok Grup B streptokok nafsilin nafsilin nafsilin nafsilin nafsilin nafsilin glikopeptit glikopeptit sefazolin glikopeptit glikopeptit sefazolin ( +3.k.sef. ) klindamisin glikopeptit ( +3.k.sef. ) klindamisin glikopeptit ( +3. k.sef. ) ( + AG ) ( +3. k.sef. ) ( + AG )

16 Kemik ve eklem enfeksiyonları Septik artrit yenidoğan- 3 ay 3 ay- 14 yaş erişkin S.aureus S.aureus N. gonorrhoeae Enterobacteriacae S.pyogenes S.aureus Grup B str. S.pneumoniae streptokoklar H.influenzae Enterobacteriacae sefazolin+amikasin nafsilin + seftriakson amp/sulbaktan

17 Bakteriyel menenjitler yenidoğan 1-3 ay yaş 3 ay-18 yaş 18-50 yaş >50 yaş E.coli E.coli H.influenzae S.pneumoniae S.pneumoniae Grup B str. Grup B str. N.meningitidis N. meningitidis N.meningitidis L.monocytogenes H.influenzae S.pneumoniae Gr(-) basil S.pneumoniae ampisilin ampisilin seftriakson seftriakson ampisilin + + (seotaksim) (sefotaksim) + sefotaksim sefotaksim veya seftriakson veya (seftriakson) penG (sefotaksim) ampisilin veya veya + glikopeptit meropenem AG + sefotaksim

18 İntra-abdominal enfeksiyonlar E.coli B. fragilis B. fragilis 3.k.sef. metronidazol 3.k.sef. metronidazol Sefepim + ornidazol Sefepim + ornidazol ofloksasin / siprofloksasin klindamisin ofloksasin / siprofloksasin klindamisin üreidopenisilin üreidopenisilin aztreonam aztreonam---------------------------------------------------------------------------------- karbapenem karbapenem piperasilin/ tazobaktam, tikarsilin/ klavulanik asit piperasilin/ tazobaktam, tikarsilin/ klavulanik asit

19 Enfektif Endokardit Doğal kapak Akut-- S. aureus ampisilin/sulbaktam Akut-- S. aureus ampisilin/sulbaktam enterokok nafsilin + gentamisin enterokok nafsilin + gentamisin vankomisin vankomisin Subakut--S.viridans Pen G + gentamisin Subakut--S.viridans Pen G + gentamisin Protez kapak Protez kapak erken-- S.aureus erken-- S.aureus KNS vankomisin + gentamisin + KNS vankomisin + gentamisin + Gr(-) basil rifampisin Gr(-) basil rifampisin geç --- KNS geç --- KNS enterokok enterokok


"Ampirik Antibiyotik Tedavisi. Doğru Antibakteriyal Tedavi Doğru Antibakteriyal Tedavi Doğru antibiyotik Doğru antibiyotik Doğru doz Doğru doz + Doğru." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları