Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 1. Bölüm 1 Mart 2013 Dr. Aslı Ece Yakıcı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 1. Bölüm 1 Mart 2013 Dr. Aslı Ece Yakıcı."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 1. Bölüm 1 Mart 2013 Dr. Aslı Ece Yakıcı

2 MD. 13 aylık kız hasta Şikayeti ◦ Kusma, ◦ Beslenmede azalma

3 Öykü ◦ 1,5 aylıkken VSD tanısı ile takip edilen hasta 20/02/2013 tarihinde 3 gündür kusması beslenememe nedeniyle SEAH’ ne başvurmuş.

4 Tam kan sayımı ◦ WBC:13.700/mm3 ◦ Hb:10.2 gr/dl, ◦ HCT:%30.2, ◦ PLT:40.9000/mm3, ◦ ANS:4.700/mm3

5 Kusması olan hastanın idrar yolu enfeksiyonu açısından gönderilen T İ T’inde 12 eritrosit görülmüş. İ drar kültüründe üreme olmamış.

6 Hastanın 1 gün sonra 21.02.2013 tarihinde huzursuzlu ğ u başlamış. Hastanın PA akci ğ er grafisi çekilmiş. Akci ğ er grafisi konjesyon olarak de ğ erlendirilmiş.

7

8 Takibinde Hastanın burun kanadı solunumu başlamış ve dolaşımı bozularak SpO2 lerinde düşme görülmüş Kan gazında ◦ pH:7.31, ◦ pCO2:28.9, ◦ pO2:54.8 olarak görülmüş.

9 Hastaya 2 mg/kg/doz lasix yapılmış. Dopamin 7.5 mcg/kg/dk Dobutamin 7.5 mcg/kg/dk başlanmış. Hastaya digoksin olmadı ğ ı için verilememiş. Hastaya kısıtlı mayi verilmiş.

10 Solunum sıkıntısı ve huzursuzlu ğ u düzelmeyen hasta takip ve tedavi için hastanemize sevk edildi.

11 Özgeçmiş ◦ Prenatal: Annenin 3gebeli ğ i. Gebeli ğ i boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde 3 haftalık gelişme gerili ğ i saptanmış. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, kanama, akıntı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok. ◦ Natal: Adapazarı Kadın Do ğ un ve Çocuk Hastanesi'nde, miadında, sezaryenle, 2500 gr olarak do ğ muş. ◦ Postnatal:Do ğ ar do ğ maz a ğ lamış. Küvez bakımı 7 günlükken sarılık nedeniyle almış.

12 Beslenme: Anne sütü ve ek besinler alıyor. Büyüme-gelişme: Normal yaşına uygun Aşılar: Sa ğ lık oca ğ ı aşıları tam Geçirdi ğ i hastalıklar: 1.5-2 aylıkken hastane yatışı mevcut. VSD nedeniyle 1.5 aylıkken tanısı konmuş. Çocuk kardiyoloji poliklini ğ imizden takip ediliyor. Devamlı kullandı ğ ı ilaçlar ◦ Kapril 25 mg 1x1/4 tablet, Lasix 40 mg 2x1/4 tablet Alerji: yok. Parazit: yok. P İ CA: yok.

13 Soygeçmiş Anne: 26yaşında, ilkokul mezunu, ev hanımı, sa ğ -sa ğ lıklı Baba: 30 yaşında, ilkokul mezunu, serbest meslek, sa ğ - sa ğ lıklı Anne ve baba arasında akrabalık yok ◦ 1. çocuk: Ölmüş ◦ 2. çocuk: Erkek, 7 yaşında, sa ğ, sa ğ lıklı ◦ 3. çocuk: Hastamız Ailede sürekli hastalık : ◦ Kuzen: kalbi delikmiş, kendili ğ inden kapanmış?

14 Fizik muayene: Ateş:36.2 °C Nabız: 168/dk Solunum sayısı: 52/dk Tansiyon: 90/60mmHg AFN: +/+ Boy: 68cm(<3p) Kilo: 6.600kg(<3p)

15 Genel durum: Orta-Kötü, ajite Cilt: Turgor, tonus hafif azalmış. Cilt soluk Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozuklu ğ u yok. Baş boyun: Saç ve saçlı deri do ğ al. Boyun venleri dolgun görünümde. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok. Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar do ğ al. Göz kürelerin her yöne hareketi do ğ al. Kulak-burun- bo ğ az: Bilateral kulak zarları do ğ al. Burun tıkanıklı ğ ı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller do ğ al

16 Kardiyovasküler: S1, S2 do ğ al. S3 yok. Mezokardiyak odakta pansistolik 3/6 Üfürüm mevcut. AFN +/+. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta. Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Bazallerde raller mavcut. Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri do ğ al. Palpasyonla defans, rebound yok. Hepatomegali kot altı 5 cm. Splenomegali yok. Traube alanı açık. Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok. Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Ajite. Ense sertli ğ i, kernig, brudzunski negatif. Babinski, klonus negatif. Kranial sinir muayeneleri do ğ al. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu do ğ al. Deformite yok

17 ÖN TANILAR

18 Ekokardiyografi Sol kalp boşlukları normalden geniş, kontraksiyonları normal. VSD (perimembranöz-orta), defekt:5.8 mm, Hafif mitral yetmezli ğ i, TY yoluyla ölçülen RV sistolik basıncı: 48+10 mmHg, PY yoluyla ölçülen RV diyastolik basıncı: 28 mmHg, PA çapı:15 mm, Ao çapı:10 mm.

19

20

21 Digoksin damla Kapril 2x1/8 tablet, Lasix 1x1/8 tablet, Aldactone 2x6 mg

22 Hastanın birkaç gün önce ÜSYE öyküsü var.(aferin kullanımı gribal enfeksiyon) Daha önceki ekokardiyografik incelemesinde mitral yetmezlik olmayan, bugünkü EKO'da hafif mitral yetmezli ğ i saptanan hastanın myokardit geçirebilece ğ i düşünüldü.

23

24 22.02.2013


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 1. Bölüm 1 Mart 2013 Dr. Aslı Ece Yakıcı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları