Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURİZM GELİRİ İLE TANITMA HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan:Selda TAŞCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURİZM GELİRİ İLE TANITMA HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan:Selda TAŞCI."— Sunum transkripti:

1 TURİZM GELİRİ İLE TANITMA HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan:Selda TAŞCI

2 Tanıtım Kavramı Tanıtma, bir çıkar elde etmek amacıyla bir kişi, grup veya örgüt tarafından uygun yaklaşım, yöntem, teknik ve araçlardan yararlanarak hedef olarak belirlenen veya belirlenmeyen kitlelere mal, hizmet, düşünce, konu, yarar, kişi, yer, örgüt veya davranış hakkında bilgi vermek, insanları aydınlatmak ve onların desteğini sağlamak; bir düşünce, konu veya durum hakkında kitleleri etkilemek, yöneltmek ve hatta insanları kandırmak veya kitleleri bir tutum ya da davranış kazanmalarını kolaylaştırmak için yapılan bir faaliyettir

3 Tanıtma Faaliyetleri Halkla İlişkiler Faaliyetleri Bildirseme (Enfermasyon) Propaganda Reklam Satış Tutundurma Duyurum Kişisel Temas Lobi Sponsorluk

4 Türkiye’de Tanıtım Stratejileri Türkiye de tanıtım faaliyetleri Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık, Tanıtma Fonu Sekreterliği TÜRSAB, TÜTAV kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca yürütülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bu kuruluşların en önemlileridir. Bu iki kamu kurumu Türkiye’nin yürüttüğü siyasetin tanıtılması, hedeflerinin, stratejilerinin ortaya konulması, bir takım faaliyetlerin dış kamu oyuna doğru bir biçimde aktarılması yabancı basın ve yayın organlarında Türkiye aleyhine ortaya konar yanlış haber ve yayınlarının anında tepki gösterilmesi noktasına Türkiye nin dış tanıtımında önemli bir role sahiptir. Bu iki kısmın faaliyetlerini Türkiye’nin tanıtım uygulamaları olarak nitelendirmek mümkündür

5 Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım faaliyetlerini bünyesinde bulunan Tanıtma Genel Müdürlüğü ve bu Müdürlük kapsamında 37 ülkede faaliyet gösteren 40 Müşavirlik/ Ataşelik aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

6 K ültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Eylem Planı 2007-2013 çalışmasında kabul edilen tanıtım stratejileri şunlardır: - Turizm bölgesi tanıtımı ve pazar analizleri gibi ana konularda tanıtma baştan sona bilimsel analizler ve araştırmalara dayanacaktır. -Tanıtım faaliyetlerinde süreçler belirlenerek, pazar ülkelerde, pazarın özellikleri, müşteri gruplarının eğilim ve istekleri, demografik yapı ve rakip ülkelerin durumunun araştırılmasını, geçerli ve güvenilir bilgi toplanmasını, çözümlenmesini., yorumlanmasını sonrasında pazardaki güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditler tespit edilecektir. -Turizm pazarında yarışabilmek ve pazar payını kaybetmemek için imajın sürekliliği sağlanacaktır. -

7 -Halkla ilişkiler araçları etkin bir şekilde kullanılacak ve halkla ilişkiler faaliyetlerine ağırlık verilecektir -Devlet ve özel sektör işbirliği, yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı ve markalaşma sağlanacaktır. -Turizmde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum sağlanması ve müşteri ile bağlantının daha çok bu yönde yapılmasına ağırlık verilecektir. -Tanıtımdan, ürün pazarlama ve bilgilendirmeye kadar internetin geniş bir yelpazede kullanılması sağlanacaktır.

8 -Dünya nüfusunun değişmesine paralel olarak daha çok üçüncü yaş grubuna uygun tanıtım ve reklam çalışmalarına ağırlık verilecektir. -Tanıtımda kitlesel tanıtımdan çok, özelleştirilmeye gidilerek pazarlanacak hedef ürünler belirlenecektir. -Destinasyonlarda markalaşmaya gidilecek, ülke markalaşması yanında destinasyon markalaşması sağlanacak ve tanıtımda destinasyon noktalarına ayrı yer verilmesi sağlanacaktır.

9 -Tanıtımda uluslar arası organizasyonlara katılım ve ev sahipliğinin yoğun olarak kullanılmasına önem verilecektir. -Sinema sektörü bir tanıtım aracı olarak kullanılacaktır.

10 Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Eylem Planı 2007-2013 çalışmasında tanıtımla ilgi eylem planlaır şunlardır

11 -Yönelim odaklı ürün üstünlüğünü ve toplam kaliteyi vurgulayacak, -Ülke, bölge ve nokta bazında markalaşma sağlayacak, -Turizm ürünlerinin satılmasını, turist sayısının ve turizm gelirinin artırılmasını hedefleyecek, -Akdeniz çanağındaki diğer yönelimlerden farklılık ve göreve üstünlüğünün etkin tanıtımı ve pazarlaması sağlanarak marka bağlılığını yaratacak, -Farklı, özgün ve ulusal değerlere sadık kalınarak çağdaş değerleri vurgulayacak,

12 - Hedef kitleye yönelik ürünleri ön plana çıkartacak, -Teknolojik gelişmelerden yararlanacak, -Uluslar arası başarılar elde ederek Türkiye hakkında söz ettirmiş kişilerden yararlanılacak. -Hakla ilişkiler faaliyetleri ile desteklenecek reklam kampanyaları yürütecek, -Avrupa ülkelerindeki pazar payını sürdürülebilir turizm ürünlerinin tanıtım ile artıracak,

13 -Ürün çeşitlendirmesi yoluyla üst gelir grubuna ait turistleri Türkiye ye çekecek, -Turizm açısından hızla büyüyen Doğu Asya Pasifik bölgesi ve özellikle Çin ile Hindistan’a özel önem verecek, -Ortadoğu ülkeleri, İran ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinde bölgeye yönelik özel tanıtım kampanyaları düzenleyerek pazar payını artıracak tanıtım faaliyetleri yürütecektir.

14 Araştırmanın Amacı Bu araştırma, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yurtdışında farklı ülkelerde bulunan müşavirlik ve ateşeliklere aktarılan bütçe ile bu ülkelerden elde edilen turizm gelirleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda iki numerik değişken arasındaki lineer ilişkiyi incelemek için Pearson ve Spearman korelasyon hesapları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır

15 Araştırmanın Hedefleri Korelasyon analizinin hangi durumlarda yapılacağını açıklayabilmek Pearson ve Spearman korelasyonu için varsayımları sayabilmek Korelasyon katsayısı r’yi yorumlayabilmek r 2 ’yi açıklayabilmek

16 İlk Olarak Korelasyon Nedir? Korelasyon analizi, her ikisi de numerik olan iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini ölçer. Değişkenleri x ve y olarak tanımlayıp bir serpiştirme grafiği (scatter diagram) üzerinde gösterebiliriz. Böylece iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini anlamaya çalışırız.

17 Pearson korelasyon katsayısı Grafikteki noktaların düz bir hat üzerinde dağılmaları halinde değişkenlerin arasında doğrusal bir ilişki olduğundan bahsederiz. Pearson product moment korealsyon katsayısı’nı (basitçe korelasyon katsayısı denir) hesaplayarak doğrusal ilişkiyi belirleyen çizgiyi bulabiliriz.

18 Özellikleri r'nin değeri -1 ile +1 arasında değişir r'nin işareti değişkenlerden biri artarken ötekinin de arttığını (pozitif) veya azaldığını (negatif) gösterir. r'nin büyüklüğü serpiştirme grafiğinde noktaların düz bir hatta ne kadar yakın olduğunu gösterir. +1 veya -1 olması arada mükemmel bir ilişki olduğunu gösterir (pratikte genelde mümkün değil). 0 olması ise arada doğrusal bir ilişki olmadığını gösterir. r'nin mutlak değeri arttıkça iki değişken arasındaki ilişki de daha kuvvetli demektir. r'nin herhangi bir birimi yoktur. r'nin değeri sadece örneklemdeki değişkenlerin en az ve en çok değerleri arasında geçerlidir. Örneklemdekinden daha küçük veya büyük değerler için bir yorum yapılamaz. x ve y’nin yerlerinin değiştirilmesi r’nin değerini değiştirmez. x ve y arasında bir korelasyonun olması, bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez. r 2, y’deki değişimin x ile olan doğrusal ilişkisiyle açıklanabilen kısmını gösterir.

19 r'nin değişik değerlerini gösteren beş grafik.

20

21

22

23

24

25 r ne zaman hesaplanmamalıdır? iki değişken arasında doğrusal olmayan (örneğin karesel) bir ilişki olması durumunda Verinin her birey hakkında birden fazla ölçüm içermesi durumunda. Uç değerlerin bulunması durumunda. Verinin alt gruplardan oluşması durumunda.

26 korelasyon katsayısının hesaplanmasının uygun olmadığı durumlar. (a) doğrusal olmayan bir ilişki bulunması; (b) uç değerlerin bulunması; (c) verinin alt gruplardan oluşması.

27

28

29

30 Spearman korelasyon katsayısı Aşağıdaki durumlardan birinin söz konusu olması halinde Pearson yerine Spearman korelasyon katsayısını (r s ) hesaplarız: Değişkenlerden birisinin ordinal (sıralı kategorik) olması Her iki değişkenin de normal dağılmaması Örneklem sayısının küçük olması x ve y arasında doğrusal bir ilişkinin olmaması

31 Pearson Korelasyon Katsayısından Farkları r s x ve y arasında bir ilişki olduğunu gösterir. Bu ilişkinin doğrusal olması gerekmez sıfır hipotezi test edilirken örneklem sayısı 20 veya altında ise r s 2 hesaplanamaz.

32 2008-2010 Yılları itibariyle Milliyet Bazında Turizm Gelir ve Tanıtım Harcamaları

33

34 Milliyetine ve yıllara göre yabancıların bireysel ve paket tur harcamaları (Toplam Harcama) 2008 (Bin $)2009 (Bin $)2010 (Bin $) Fransa 663.425 644.156 639.511 Hollanda 802.778 744.784 691.192 Almanya 3.243.490 2.937.101 2.620.361 İtalya 411.356 366.403 326.202 İngiltere 1.321.948 1.421.391 1.466.095 Danimarka 201.053 189.021 182.094 Yunanistan 309.194 248.987 264.482 İspanya 193.486 200.055 169.916 Belçika 381.859 328.455 295.420 İsveç 310.648 265.448 264.446 Avusturya 398.227 379.773 320.625 İsviçre 201.929 197.748 203.022 Bulgaristan 519.086 509.753 357.098 Ukrayna 412.558 265.428 247.856 Rusya Federasyonu 1.554.434 1.171.409 1.389.486 Gürcistan 435.708 384.016 332.202 Azerbeycan 255.761 240.291 286.381 Tunus 41.599 55.774 54.184 A.B.D. 431.979 499.265 477.154 Kanada 83.609 95.546 108.289 Suriye 185.948 271.350 315.100 İran 425.345 643.919 850.547 İsrail 203.079 119.833 50.664 Japonya 134.359 114.333 154.873 Avustralya 119.124 137.711 120.735 OECD Ülkeleri(Diğer) 410.593 388.419 519.332 Bağımsız Devletler Topluluğu 573.466 503.779 476.058 Diğer Avrupa ülkeleri 1.257.158 939.319 831.858 Diğer Doğu Asya ülkeleri 159.104 126.712 178.994 Diğer Güney Doğu Asya ülkeleri 80.754 69.202 91.250 Diğer Güney Asya ülkeleri 92.155 71.473 77.328 Diğer Batı Asya ülkeleri 608.107 805.681 800.407 Diğer Afrika ülkeleri 256.949 388.365 292.194 Diğer Amerika ülkeleri 107.445 106.224 106.337 Diğer ülkeler 13.908 21.951 15.662 Toplam harcama ($) 16.801.619 15.853.075 15.577.358

35

36 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Tanıtma Genel Müdürlüğü Yurtdışı Müşavirlik / Ataşelik 2011 YILI Ödenek Dağılımı Reklam, Fuar ve Tanıtım Giderleri MÜŞAVİRLİK / ATAŞELİK2011201020092008 ALMATI 2.200.000 TL2.225.000 TL880.000 TL350.000 TL AŞKABAT 0 TL60.000 TL0 TL90.000 TL BAKÜ 0 TL225.000 TL175.000 TL100.000 TL BELGRAD 1.000.000 TL850.000 TL620.000 TL500.000 TL BERLİN 20.600.000 TL18.500.000 TL24.600.000 TL20.000.000 TL BİŞKEK 150.000 TL225.000 TL150.000 TL2.500.000 TL BRÜKSEL 2.000.000 TL1.700.000 TL2.000.000 TL2.600.000 TL DUBAİ 5.000.000 TL3.850.000 TL4.500.000 TL3.000.000 TL DÜŞANBE 0 TL26.000 TL0 TL FRANKFURT 7.500.000 TL4.100.000 TL7.200.000 TL2.800.000 TL HELSİNKİ 2.550.000 TL2.100.000 TL1.650.000 TL1.800.000 TL İSLAMABAD 0 TL225.000 TL0 TL KAHİRE 800.000 TL1.025.000 TL0 TL1.500.000 TL KİEV 6.200.000 TL3.250.000 TL3.000.000 TL2.500.000 TL KOPENHAG 2.000.000 TL1.950.000 TL1.700.000 TL900.000 TL KUALALUMPUR 1.500.000 TL725.000 TL0 TL500.000 TL LAHEY 4.350.000 TL2.900.000 TL3.100.000 TL2.000.000 TL LONDRA 13.700.000 TL10.500.000 TL10.120.000 TL6.000.000 TL LOS ANGELES 242.000 TL225.000 TL220.000 TL250.000 TL MADRİT 4.600.000 TL3.100.000 TL6.240.000 TL5.000.000 TL MOSKOVA 14.500.000 TL14.000.000 TL15.000.000 TL7.500.000 TL NEWYORK 10.500.000 TL9.000.000 TL8.300.000 TL5.500.000 TL PARİS 4.950.000 TL4.250.000 TL5.000.000 TL PEKİN 3.000.000 TL2.700.000 TL3.850.000 TL3.000.000 TL RİYAD 1.275.000 TL925.000 TL500.000 TL1.000.000 TL ROMA 3.400.000 TL3.000.000 TL4.250.000 TL3.600.000 TL SARAYBOSNA 484.000 TL225.000 TL220.000 TL SOFYA 2.850.000 TL2.500.000 TL2.100.000 TL3.000.000 TL STOKHOLM 2.700.000 TL2.500.000 TL2.220.000 TL2.000.000 TL ŞAM 742.000 TL550.000 TL220.000 TL250.000 TL TAHRAN 200.000 TL225.000 TL220.000 TL250.000 TL TAŞKENT 175.000 TL40.000 TL50.000 TL TEL-AVİV 2.025.000 TL1.400.000 TL1.000.000 TL TOKYO 2.250.000 TL2.475.000 TL2.550.000 TL1.600.000 TL ÜSKÜP 500.000 TL475.000 TL220.000 TL VARŞOVA 1.800.000 TL1.950.000 TL1.620.000 TL1.000.000 TL VİYANA 3.250.000 TL3.000.000 TL3.150.000 TL2.500.000 TL WASHINGTON 242.000 TL225.000 TL50.000 TL100.000 TL YENİ DELHİ 1.100.000 TL950.000 TL1.060.000 TL600.000 TL ZÜRİH 2.600.000 TL2.370.000 TL4.410.000 TL2.250.000 TL TOPLAM132.855.000 TL110.521.000 TL122.145.000 TL93.030.000 TL

37 Müşavirlik/Ataşelik bazında olan değerler ülke sınıflaması şekline dönüştürülmüştür.

38 Reklam, Fuar ve Tanıtım Giderleri (TL) MÜŞAVİRLİK / ATAŞELİK2011201020092008 ALMANYA 28.100.00022.600.00031.800.00022.800.000 İNGİLTERE 13.700.00010.500.00010.120.0006.000.000 ABD 10.984.0009.450.0008.570.0005.850.000 İSPANYA 4.600.0003.100.0006.240.0005.000.000 MISIR 800.0001.025.00001.500.000 JAPONYA 2.250.0002.475.0002.550.0001.600.000 İSRAİL 2.025.0001.400.0001.000.000 BULGARİSTAN 2.850.0002.500.0002.100.0003.000.000 RUSYA 14.500.00014.000.00015.000.0007.500.000 FRANSA 4.950.0004.250.0005.000.000 ÇİN 3.000.0002.700.0003.850.0003.000.000 S.ARABİSTAN 1.275.000925.000500.0001.000.000 İTALYA 3.400.0003.000.0004.250.0003.600.000 BOSNA HERSEK 484.000225.000220.000 İSVEÇ 2.700.0002.500.0002.220.0002.000.000 SURİYE 742.000550.000220.000250.000 İRAN 200.000225.000220.000250.000 ÖZBEKİSTAN 175.00040.00050.000 MAKEDONYA 500.000475.000220.000 POLONYA 1.800.0001.950.0001.620.0001.000.000 AVUSTURYA 3.250.0003.000.0003.150.0002.500.000 HİNDİSTAN 1.100.000950.0001.060.000600.000 İSVİÇRE 2.600.0002.370.0004.410.0002.250.000 KAZAKİSTAN 2.200.0002.225.000880.000350.000 TÜRKMENİSTAN 060.000090.000 AZERBEYCAN 0225.000175.000100.000 SIRBİSTAN 1.000.000850.000620.000500.000 KIRGIZİSTAN 150.000225.000150.0002.500.000 BELÇİKA 2.000.0001.700.0002.000.0002.600.000 B.A.E 5.000.0003.850.0004.500.0003.000.000 TACİKİSTAN 026.00000 FİNLANDİYA 2.550.0002.100.0001.650.0001.800.000 PAKİSTAN 0225.00000 UKRAYNA 6.200.0003.250.0003.000.0002.500.000 DANİMARKA 2.000.0001.950.0001.700.000900.000 MALEZYA 1.500.000725.0000500.000 HOLLANDA 4.350.0002.900.0003.100.0002.000.000 TOPLAM 132.935.000110.521.000122.145.00093.030.000

39 Bir önceki tablodan alınan rakamlar dolara çevrilmiştir.Dolara çevrilirken TÜBİTAK’ın yıl bazında ortalama dolar kuru değerleri esas alınmış ve değişim oranları hesaplanmıştır.

40 Reklam, Fuar ve Tanıtım Giderleri ($) MÜŞAVİRLİK / ATAŞELİK201020092008 2010/2009 (%) 2009/2008 (%) ALMANYA 15.064.30720.548.74217.674.419-26,6916,26 İNGİLTERE 6.998.9046.539.4114.651.1637,0340,60 ABD 6.299.0135.537.8214.534.88413,7522,12 İSPANYA 2.066.3434.032.2063.875.969-48,754,03 JAPONYA 1.649.7421.647.7761.240.3100,1232,85 İSRAİL 933.187646.187775.19444,41-16,64 BULGARİSTAN 1.666.4061.356.9922.325.58122,80-41,65 RUSYA 9.331.8719.692.8035.813.953-3,7266,72 FRANSA 2.832.8903.230.9343.875.969-12,32-16,64 ÇİN 1.799.7182.487.8192.325.581-27,666,98 S.ARABİSTAN 616.570323.093775.19490,83-58,32 İTALYA 1.999.6872.746.2942.790.698-27,19-1,59 BOSNA HERSEK 149.977142.161170.5435,50-16,64 İSVEÇ 1.666.4061.434.5351.550.38816,16-7,47 SURİYE 366.609142.161193.798157,88-26,64 İRAN 149.977142.161193.7985,50-26,64 ÖZBEKİSTAN 26.66232.30938.760-17,48-16,64 MAKEDONYA 316.617142.161170.543122,72-16,64 POLONYA 1.299.7961.046.823775.19424,1735,04 AVUSTURYA 1.999.6872.035.4891.937.984-1,765,03 HİNDİSTAN 633.234684.958465.116-7,5547,27 İSVİÇRE 1.579.7532.849.6841.744.186-44,5663,38 KAZAKİSTAN 1.483.101568.644271.318160,81109,59 AZERBEYCAN 149.977113.08377.51932,6345,88 SIRBİSTAN 566.578400.636387.59741,423,36 KIRGIZİSTAN 149.97796.9281.937.98454,73-95,00 BELÇİKA 1.133.1561.292.3742.015.504-12,32-35,88 B.A.E 2.566.2652.907.8412.325.581-11,7525,04 FİNLANDİYA 1.399.7811.066.2081.395.34931,29-23,59 UKRAYNA 2.166.3271.938.5611.937.98411,750,03 DANİMARKA 1.299.7961.098.518697.67418,3257,45 HOLLANDA 1.933.0302.003.1791.550.388-3,5029,21 TOPLAM 73.699.12578.928.49372.116.279-6,639,45

41 2010 Yılında En Çok Tanıtım Harcaması Yapılan Ülkeler MÜŞAVİRLİK / ATAŞELİK 2010 ($)2009 ($)2008($) 2010/2009 (%) 2009/2008 (%) ALMANYA 15.064.30720.548.74217.674.419-26,6916,26 İNGİLTERE 6.998.9046.539.4114.651.1637,0340,60 ABD 6.299.0135.537.8214.534.88413,7522,12 RUSYA 9.331.8719.692.8035.813.953-3,7266,72 FRANSA 2.832.8903.230.9343.875.969-12,32-16,64 B.A.E 2.566.2652.907.8412.325.581-11,7525,04 UKRAYNA 2.166.3271.938.5611.937.98411,750,03 İSPANYA 2.066.3434.032.2063.875.969-48,754,03 İTALYA 1.999.6872.746.2942.790.698-27,19-1,59 AVUSTURYA 1.999.6872.035.4891.937.984-1,765,03

42

43 Bireysel ve Paket Tur Harcamalarında İlk 10 Milliyet (Toplam Harcama) 2008 (Bin $)2009 (Bin $)2010 (Bin $) 2009/2008 (%) 2010/2009 (%) Almanya3.243.4902.937.1012.620.361 -9,45-10,78 Rusya Federasyonu1.554.4341.171.4091.389.486 -24,6418,62 İngiltere1.321.9481.421.3911.466.095 7,523,15 Hollanda802.778744.784691.192 -7,22-7,20 Fransa663.425644.156639.511 -2,90-0,72 Bulgaristan591.086509.753357.098 -13,76-29,95 Gürcistan435.708384.016332.202 -11,86-13,49 A.B.D.431.979499.265477.154 15,58-4,43 İran425.345643.919850.547 51,3932,09 Ukrayna412.558265.428247.856 -35,66-6,62

44

45 Araştırmanın Yöntemi Korelasyon Analizi, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi veya bir değişkenin iki veya daha çok değişken ile olan ilişkilerini test etmek, varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Korelasyon analizinde amaç bağımsız değişken (x) değiştiğinde, bağımlı değişken (y) ne yönde değişeceğini görmektir. Analizi yapabilmek için iki değişkenin de sürekli olmaları ve normal dağılım göstermeleri gerekmektedir. Korelasyon, neden sonuç ilişkisi anlamına gelmemektedir. A ve B gibi iki değişkenli bir modelde korelasyon olması, A’nın B’ye yada B’nin A’ya neden olduğu anlamına gelmez. Tanıtım Harcaması ve Turizm Gelirlerine ilişkin veriler için SPSS paket programı ile Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

46 Araştırmanın Yöntemi Görsel ve en basit biçimde normallik varsayımını test etmek için Q-Q ve P-P grafikleri kullanılmıştır. Ancak verilerin normal dağılmadığı gözlemlendiği için Natural Logaritma dönüşümü uygulanarak tekrardan incelendiğinde aşağıdaki grafikler elde edilmektedir.

47

48

49 Dönüşümü yapılan veri seti için Pearson korelasyon katsayısı SPSS paket programı ile hesaplanmıştır.

50 Araştırmanın Sınırlılıkları Tanıtım harcamaları ile ilgili 2008 yılı öncesi verilerinin elde edilebilmesi için Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda; istenilen verilerin ancak kapsamlı bir arşiv çalışması ile elde edilebileceği bildirilmiş ve bu nedenle verilemeyeceği ifade edilmiştir. Ancak, korelasyonun önceki yıllar ile değil kendi bulunduğu yıl bazında değerlendirilmesi yapıldığında 2008-2010 yılları için araştırma yapılmıştır.

51 Araştırma Bulguları

52 Dönüşümü yapılan veriler sonucunda ilk olarak toplam turizm geliri ile tanıtım harcamaları arasındaki korelasyon incelenmiştir.

53 Correlations a TANITIM HARCAMASITURIZM GELIRI TANITIM HARCAMASIPearson Correlation1.522 ** Sig. (2-tailed).000 TURIZM GELIRIPearson Correlation.522 ** 1 Sig. (2-tailed).000 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). a. Listwise N=60

54 Tanıtım Harcamaları ile Turizm Geliri arasında orta, pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon sayısı r=0,522 olarak hesaplanmıştır. ( Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).) %1 önem seviyesinde değişkenler arasında korelasyon olduğunu göstermektedir.

55 Tanıtım Harcaması ile Turizm Geliri arasındaki ilişkiyi gösteren Serpilme Diyagramı incelendiğinde de korelasyonun orta ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir.

56 Correlations a TANITIM HARCAMASI 2010 TURIZM GELIRI 2010 TANITIM HARCAMASI 2010 Pearson Correlation1.456 * Sig. (2-tailed).043 TURIZM GELIRI 2010Pearson Correlation.456 * 1 Sig. (2-tailed).043 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). a. Listwise N=20 2010 yılı i ç in;

57 Tanıtım Harcamaları ile Turizm Geliri arasında zayıf, pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon sayısı r=0,456 olarak hesaplanmıştır.

58 2008-2010 yılları için Korelasyon

59 Tanıtım Harcaması ile Turizm Geliri arasındaki ilişkiyi gösteren Serpilme Diyagramı incelendiğinde de korelasyonun zayıf ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir.

60 Correlations TANITIM HARCAMASI 2009 TURIZM GELIRI 2009 TANITIM HARCAMASI 2009 Pearson Correlation1.510 * Sig. (2-tailed).022 N20 TURIZM GELIRI 2009Pearson Correlation.510 * 1 Sig. (2-tailed).022 N20 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 2009 yılı i ç in;

61 Tanıtım Harcamaları ile Turizm Geliri arasında orta, pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon sayısı r=0,456 olarak hesaplanmıştır.

62 Tanıtım Harcaması ile Turizm Geliri arasındaki ilişkiyi gösteren Serpilme Diyagramı incelendiğinde de korelasyonun orta ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir.

63 Correlations TANITIM HARCAMASI 2008 TURIZM GELIRI 2008 TANITIM HARCAMASI 2008 Pearson Correlation1.618 ** Sig. (2-tailed).004 N20 TURIZM GELIRI 2008Pearson Correlation.618 ** 1 Sig. (2-tailed).004 N20 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 2008 yılı için;

64 Tanıtım Harcamaları ile Turizm Geliri arasında orta, pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon sayısı r=0,618 olarak hesaplanmıştır.

65 Tanıtım Harcaması ile Turizm Geliri arasındaki ilişkiyi gösteren Serpilme Diyagramı incelendiğinde de korelasyonun orta ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir.

66 SONUÇ Tanıtım harcamaları ile turizm geliri arasında orta veya zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak bu ilişki turizm gelirindeki değişimin nedeninin turizm harcamaları olduğu şeklinde yorumlanmaması gerekir. Çünkü turizm gelirindeki değişimi etkileyen çok sayıda değişken bulunmaktadır.

67 Tanıtım bütçesinin ülkeler arasında paylaşımının bir önceki yıl en çok gelir elde edilen ülkeler açısından da değerlendirildiği söylenebilir. Ancak, tanıtım harcamalarını ülkelere aktarılan bütçeyi dolar bazında değerlendirdiğimizde; yıllar itibariyle genel bir azalış eğiliminde olduğunu görmekteyiz aslında bu durum turizm gelirindeki trendle de paralel bir eğilim göstermektedir.

68 Diğer taraftan turizm gelirinde küçük paya sahip olan Suriye, S.Arabistan, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkelere 2010 yılında aktarılan turizm bütçesinde oransal olarak artış olduğu görülmektedir.

69 Korelasyon Analizi sonucunda elde edilen bulguların devamı olarak neden sonuç ilişkisini ortaya koyacak diğer çalışmaların yapılması konunun devamlılığı açısından faydalı olacaktır.

70 Teşekkür Ederim


"TURİZM GELİRİ İLE TANITMA HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan:Selda TAŞCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları