Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURİZM GELİRİ İLE TANITMA HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan:Selda TAŞCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURİZM GELİRİ İLE TANITMA HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan:Selda TAŞCI."— Sunum transkripti:

1 TURİZM GELİRİ İLE TANITMA HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan:Selda TAŞCI

2 Tanıtım Kavramı Tanıtma, bir çıkar elde etmek amacıyla bir kişi, grup veya örgüt tarafından uygun yaklaşım, yöntem, teknik ve araçlardan yararlanarak hedef olarak belirlenen veya belirlenmeyen kitlelere mal, hizmet, düşünce, konu, yarar, kişi, yer, örgüt veya davranış hakkında bilgi vermek, insanları aydınlatmak ve onların desteğini sağlamak; bir düşünce, konu veya durum hakkında kitleleri etkilemek, yöneltmek ve hatta insanları kandırmak veya kitleleri bir tutum ya da davranış kazanmalarını kolaylaştırmak için yapılan bir faaliyettir

3 Tanıtma Faaliyetleri Halkla İlişkiler Faaliyetleri Bildirseme (Enfermasyon) Propaganda Reklam Satış Tutundurma Duyurum Kişisel Temas Lobi Sponsorluk

4 Türkiye’de Tanıtım Stratejileri Türkiye de tanıtım faaliyetleri Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık, Tanıtma Fonu Sekreterliği TÜRSAB, TÜTAV kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca yürütülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bu kuruluşların en önemlileridir. Bu iki kamu kurumu Türkiye’nin yürüttüğü siyasetin tanıtılması, hedeflerinin, stratejilerinin ortaya konulması, bir takım faaliyetlerin dış kamu oyuna doğru bir biçimde aktarılması yabancı basın ve yayın organlarında Türkiye aleyhine ortaya konar yanlış haber ve yayınlarının anında tepki gösterilmesi noktasına Türkiye nin dış tanıtımında önemli bir role sahiptir. Bu iki kısmın faaliyetlerini Türkiye’nin tanıtım uygulamaları olarak nitelendirmek mümkündür

5 Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım faaliyetlerini bünyesinde bulunan Tanıtma Genel Müdürlüğü ve bu Müdürlük kapsamında 37 ülkede faaliyet gösteren 40 Müşavirlik/ Ataşelik aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

6 K ültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Eylem Planı çalışmasında kabul edilen tanıtım stratejileri şunlardır: - Turizm bölgesi tanıtımı ve pazar analizleri gibi ana konularda tanıtma baştan sona bilimsel analizler ve araştırmalara dayanacaktır. -Tanıtım faaliyetlerinde süreçler belirlenerek, pazar ülkelerde, pazarın özellikleri, müşteri gruplarının eğilim ve istekleri, demografik yapı ve rakip ülkelerin durumunun araştırılmasını, geçerli ve güvenilir bilgi toplanmasını, çözümlenmesini., yorumlanmasını sonrasında pazardaki güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditler tespit edilecektir. -Turizm pazarında yarışabilmek ve pazar payını kaybetmemek için imajın sürekliliği sağlanacaktır. -

7 -Halkla ilişkiler araçları etkin bir şekilde kullanılacak ve halkla ilişkiler faaliyetlerine ağırlık verilecektir -Devlet ve özel sektör işbirliği, yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı ve markalaşma sağlanacaktır. -Turizmde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum sağlanması ve müşteri ile bağlantının daha çok bu yönde yapılmasına ağırlık verilecektir. -Tanıtımdan, ürün pazarlama ve bilgilendirmeye kadar internetin geniş bir yelpazede kullanılması sağlanacaktır.

8 -Dünya nüfusunun değişmesine paralel olarak daha çok üçüncü yaş grubuna uygun tanıtım ve reklam çalışmalarına ağırlık verilecektir. -Tanıtımda kitlesel tanıtımdan çok, özelleştirilmeye gidilerek pazarlanacak hedef ürünler belirlenecektir. -Destinasyonlarda markalaşmaya gidilecek, ülke markalaşması yanında destinasyon markalaşması sağlanacak ve tanıtımda destinasyon noktalarına ayrı yer verilmesi sağlanacaktır.

9 -Tanıtımda uluslar arası organizasyonlara katılım ve ev sahipliğinin yoğun olarak kullanılmasına önem verilecektir. -Sinema sektörü bir tanıtım aracı olarak kullanılacaktır.

10 Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Eylem Planı çalışmasında tanıtımla ilgi eylem planlaır şunlardır

11 -Yönelim odaklı ürün üstünlüğünü ve toplam kaliteyi vurgulayacak, -Ülke, bölge ve nokta bazında markalaşma sağlayacak, -Turizm ürünlerinin satılmasını, turist sayısının ve turizm gelirinin artırılmasını hedefleyecek, -Akdeniz çanağındaki diğer yönelimlerden farklılık ve göreve üstünlüğünün etkin tanıtımı ve pazarlaması sağlanarak marka bağlılığını yaratacak, -Farklı, özgün ve ulusal değerlere sadık kalınarak çağdaş değerleri vurgulayacak,

12 - Hedef kitleye yönelik ürünleri ön plana çıkartacak, -Teknolojik gelişmelerden yararlanacak, -Uluslar arası başarılar elde ederek Türkiye hakkında söz ettirmiş kişilerden yararlanılacak. -Hakla ilişkiler faaliyetleri ile desteklenecek reklam kampanyaları yürütecek, -Avrupa ülkelerindeki pazar payını sürdürülebilir turizm ürünlerinin tanıtım ile artıracak,

13 -Ürün çeşitlendirmesi yoluyla üst gelir grubuna ait turistleri Türkiye ye çekecek, -Turizm açısından hızla büyüyen Doğu Asya Pasifik bölgesi ve özellikle Çin ile Hindistan’a özel önem verecek, -Ortadoğu ülkeleri, İran ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinde bölgeye yönelik özel tanıtım kampanyaları düzenleyerek pazar payını artıracak tanıtım faaliyetleri yürütecektir.

14 Araştırmanın Amacı Bu araştırma, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yurtdışında farklı ülkelerde bulunan müşavirlik ve ateşeliklere aktarılan bütçe ile bu ülkelerden elde edilen turizm gelirleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda iki numerik değişken arasındaki lineer ilişkiyi incelemek için Pearson ve Spearman korelasyon hesapları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır

15 Araştırmanın Hedefleri Korelasyon analizinin hangi durumlarda yapılacağını açıklayabilmek Pearson ve Spearman korelasyonu için varsayımları sayabilmek Korelasyon katsayısı r’yi yorumlayabilmek r 2 ’yi açıklayabilmek

16 İlk Olarak Korelasyon Nedir? Korelasyon analizi, her ikisi de numerik olan iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini ölçer. Değişkenleri x ve y olarak tanımlayıp bir serpiştirme grafiği (scatter diagram) üzerinde gösterebiliriz. Böylece iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini anlamaya çalışırız.

17 Pearson korelasyon katsayısı Grafikteki noktaların düz bir hat üzerinde dağılmaları halinde değişkenlerin arasında doğrusal bir ilişki olduğundan bahsederiz. Pearson product moment korealsyon katsayısı’nı (basitçe korelasyon katsayısı denir) hesaplayarak doğrusal ilişkiyi belirleyen çizgiyi bulabiliriz.

18 Özellikleri r'nin değeri -1 ile +1 arasında değişir r'nin işareti değişkenlerden biri artarken ötekinin de arttığını (pozitif) veya azaldığını (negatif) gösterir. r'nin büyüklüğü serpiştirme grafiğinde noktaların düz bir hatta ne kadar yakın olduğunu gösterir. +1 veya -1 olması arada mükemmel bir ilişki olduğunu gösterir (pratikte genelde mümkün değil). 0 olması ise arada doğrusal bir ilişki olmadığını gösterir. r'nin mutlak değeri arttıkça iki değişken arasındaki ilişki de daha kuvvetli demektir. r'nin herhangi bir birimi yoktur. r'nin değeri sadece örneklemdeki değişkenlerin en az ve en çok değerleri arasında geçerlidir. Örneklemdekinden daha küçük veya büyük değerler için bir yorum yapılamaz. x ve y’nin yerlerinin değiştirilmesi r’nin değerini değiştirmez. x ve y arasında bir korelasyonun olması, bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez. r 2, y’deki değişimin x ile olan doğrusal ilişkisiyle açıklanabilen kısmını gösterir.

19 r'nin değişik değerlerini gösteren beş grafik.

20

21

22

23

24

25 r ne zaman hesaplanmamalıdır? iki değişken arasında doğrusal olmayan (örneğin karesel) bir ilişki olması durumunda Verinin her birey hakkında birden fazla ölçüm içermesi durumunda. Uç değerlerin bulunması durumunda. Verinin alt gruplardan oluşması durumunda.

26 korelasyon katsayısının hesaplanmasının uygun olmadığı durumlar. (a) doğrusal olmayan bir ilişki bulunması; (b) uç değerlerin bulunması; (c) verinin alt gruplardan oluşması.

27

28

29

30 Spearman korelasyon katsayısı Aşağıdaki durumlardan birinin söz konusu olması halinde Pearson yerine Spearman korelasyon katsayısını (r s ) hesaplarız: Değişkenlerden birisinin ordinal (sıralı kategorik) olması Her iki değişkenin de normal dağılmaması Örneklem sayısının küçük olması x ve y arasında doğrusal bir ilişkinin olmaması

31 Pearson Korelasyon Katsayısından Farkları r s x ve y arasında bir ilişki olduğunu gösterir. Bu ilişkinin doğrusal olması gerekmez sıfır hipotezi test edilirken örneklem sayısı 20 veya altında ise r s 2 hesaplanamaz.

32 Yılları itibariyle Milliyet Bazında Turizm Gelir ve Tanıtım Harcamaları

33

34 Milliyetine ve yıllara göre yabancıların bireysel ve paket tur harcamaları (Toplam Harcama) 2008 (Bin $)2009 (Bin $)2010 (Bin $) Fransa Hollanda Almanya İtalya İngiltere Danimarka Yunanistan İspanya Belçika İsveç Avusturya İsviçre Bulgaristan Ukrayna Rusya Federasyonu Gürcistan Azerbeycan Tunus A.B.D Kanada Suriye İran İsrail Japonya Avustralya OECD Ülkeleri(Diğer) Bağımsız Devletler Topluluğu Diğer Avrupa ülkeleri Diğer Doğu Asya ülkeleri Diğer Güney Doğu Asya ülkeleri Diğer Güney Asya ülkeleri Diğer Batı Asya ülkeleri Diğer Afrika ülkeleri Diğer Amerika ülkeleri Diğer ülkeler Toplam harcama ($)

35

36 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Tanıtma Genel Müdürlüğü Yurtdışı Müşavirlik / Ataşelik 2011 YILI Ödenek Dağılımı Reklam, Fuar ve Tanıtım Giderleri MÜŞAVİRLİK / ATAŞELİK ALMATI TL TL TL TL AŞKABAT 0 TL TL0 TL TL BAKÜ 0 TL TL TL TL BELGRAD TL TL TL TL BERLİN TL TL TL TL BİŞKEK TL TL TL TL BRÜKSEL TL TL TL TL DUBAİ TL TL TL TL DÜŞANBE 0 TL TL0 TL FRANKFURT TL TL TL TL HELSİNKİ TL TL TL TL İSLAMABAD 0 TL TL0 TL KAHİRE TL TL0 TL TL KİEV TL TL TL TL KOPENHAG TL TL TL TL KUALALUMPUR TL TL0 TL TL LAHEY TL TL TL TL LONDRA TL TL TL TL LOS ANGELES TL TL TL TL MADRİT TL TL TL TL MOSKOVA TL TL TL TL NEWYORK TL TL TL TL PARİS TL TL TL PEKİN TL TL TL TL RİYAD TL TL TL TL ROMA TL TL TL TL SARAYBOSNA TL TL TL SOFYA TL TL TL TL STOKHOLM TL TL TL TL ŞAM TL TL TL TL TAHRAN TL TL TL TL TAŞKENT TL TL TL TEL-AVİV TL TL TL TOKYO TL TL TL TL ÜSKÜP TL TL TL VARŞOVA TL TL TL TL VİYANA TL TL TL TL WASHINGTON TL TL TL TL YENİ DELHİ TL TL TL TL ZÜRİH TL TL TL TL TOPLAM TL TL TL TL

37 Müşavirlik/Ataşelik bazında olan değerler ülke sınıflaması şekline dönüştürülmüştür.

38 Reklam, Fuar ve Tanıtım Giderleri (TL) MÜŞAVİRLİK / ATAŞELİK ALMANYA İNGİLTERE ABD İSPANYA MISIR JAPONYA İSRAİL BULGARİSTAN RUSYA FRANSA ÇİN S.ARABİSTAN İTALYA BOSNA HERSEK İSVEÇ SURİYE İRAN ÖZBEKİSTAN MAKEDONYA POLONYA AVUSTURYA HİNDİSTAN İSVİÇRE KAZAKİSTAN TÜRKMENİSTAN AZERBEYCAN SIRBİSTAN KIRGIZİSTAN BELÇİKA B.A.E TACİKİSTAN FİNLANDİYA PAKİSTAN UKRAYNA DANİMARKA MALEZYA HOLLANDA TOPLAM

39 Bir önceki tablodan alınan rakamlar dolara çevrilmiştir.Dolara çevrilirken TÜBİTAK’ın yıl bazında ortalama dolar kuru değerleri esas alınmış ve değişim oranları hesaplanmıştır.

40 Reklam, Fuar ve Tanıtım Giderleri ($) MÜŞAVİRLİK / ATAŞELİK /2009 (%) 2009/2008 (%) ALMANYA ,6916,26 İNGİLTERE ,0340,60 ABD ,7522,12 İSPANYA ,754,03 JAPONYA ,1232,85 İSRAİL ,41-16,64 BULGARİSTAN ,80-41,65 RUSYA ,7266,72 FRANSA ,32-16,64 ÇİN ,666,98 S.ARABİSTAN ,83-58,32 İTALYA ,19-1,59 BOSNA HERSEK ,50-16,64 İSVEÇ ,16-7,47 SURİYE ,88-26,64 İRAN ,50-26,64 ÖZBEKİSTAN ,48-16,64 MAKEDONYA ,72-16,64 POLONYA ,1735,04 AVUSTURYA ,765,03 HİNDİSTAN ,5547,27 İSVİÇRE ,5663,38 KAZAKİSTAN ,81109,59 AZERBEYCAN ,6345,88 SIRBİSTAN ,423,36 KIRGIZİSTAN ,73-95,00 BELÇİKA ,32-35,88 B.A.E ,7525,04 FİNLANDİYA ,29-23,59 UKRAYNA ,750,03 DANİMARKA ,3257,45 HOLLANDA ,5029,21 TOPLAM ,639,45

41 2010 Yılında En Çok Tanıtım Harcaması Yapılan Ülkeler MÜŞAVİRLİK / ATAŞELİK 2010 ($)2009 ($)2008($) 2010/2009 (%) 2009/2008 (%) ALMANYA ,6916,26 İNGİLTERE ,0340,60 ABD ,7522,12 RUSYA ,7266,72 FRANSA ,32-16,64 B.A.E ,7525,04 UKRAYNA ,750,03 İSPANYA ,754,03 İTALYA ,19-1,59 AVUSTURYA ,765,03

42

43 Bireysel ve Paket Tur Harcamalarında İlk 10 Milliyet (Toplam Harcama) 2008 (Bin $)2009 (Bin $)2010 (Bin $) 2009/2008 (%) 2010/2009 (%) Almanya ,45-10,78 Rusya Federasyonu ,6418,62 İngiltere ,523,15 Hollanda ,22-7,20 Fransa ,90-0,72 Bulgaristan ,76-29,95 Gürcistan ,86-13,49 A.B.D ,58-4,43 İran ,3932,09 Ukrayna ,66-6,62

44

45 Araştırmanın Yöntemi Korelasyon Analizi, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi veya bir değişkenin iki veya daha çok değişken ile olan ilişkilerini test etmek, varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Korelasyon analizinde amaç bağımsız değişken (x) değiştiğinde, bağımlı değişken (y) ne yönde değişeceğini görmektir. Analizi yapabilmek için iki değişkenin de sürekli olmaları ve normal dağılım göstermeleri gerekmektedir. Korelasyon, neden sonuç ilişkisi anlamına gelmemektedir. A ve B gibi iki değişkenli bir modelde korelasyon olması, A’nın B’ye yada B’nin A’ya neden olduğu anlamına gelmez. Tanıtım Harcaması ve Turizm Gelirlerine ilişkin veriler için SPSS paket programı ile Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

46 Araştırmanın Yöntemi Görsel ve en basit biçimde normallik varsayımını test etmek için Q-Q ve P-P grafikleri kullanılmıştır. Ancak verilerin normal dağılmadığı gözlemlendiği için Natural Logaritma dönüşümü uygulanarak tekrardan incelendiğinde aşağıdaki grafikler elde edilmektedir.

47

48

49 Dönüşümü yapılan veri seti için Pearson korelasyon katsayısı SPSS paket programı ile hesaplanmıştır.

50 Araştırmanın Sınırlılıkları Tanıtım harcamaları ile ilgili 2008 yılı öncesi verilerinin elde edilebilmesi için Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda; istenilen verilerin ancak kapsamlı bir arşiv çalışması ile elde edilebileceği bildirilmiş ve bu nedenle verilemeyeceği ifade edilmiştir. Ancak, korelasyonun önceki yıllar ile değil kendi bulunduğu yıl bazında değerlendirilmesi yapıldığında yılları için araştırma yapılmıştır.

51 Araştırma Bulguları

52 Dönüşümü yapılan veriler sonucunda ilk olarak toplam turizm geliri ile tanıtım harcamaları arasındaki korelasyon incelenmiştir.

53 Correlations a TANITIM HARCAMASITURIZM GELIRI TANITIM HARCAMASIPearson Correlation1.522 ** Sig. (2-tailed).000 TURIZM GELIRIPearson Correlation.522 ** 1 Sig. (2-tailed).000 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). a. Listwise N=60

54 Tanıtım Harcamaları ile Turizm Geliri arasında orta, pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon sayısı r=0,522 olarak hesaplanmıştır. ( Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).) %1 önem seviyesinde değişkenler arasında korelasyon olduğunu göstermektedir.

55 Tanıtım Harcaması ile Turizm Geliri arasındaki ilişkiyi gösteren Serpilme Diyagramı incelendiğinde de korelasyonun orta ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir.

56 Correlations a TANITIM HARCAMASI 2010 TURIZM GELIRI 2010 TANITIM HARCAMASI 2010 Pearson Correlation1.456 * Sig. (2-tailed).043 TURIZM GELIRI 2010Pearson Correlation.456 * 1 Sig. (2-tailed).043 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). a. Listwise N= yılı i ç in;

57 Tanıtım Harcamaları ile Turizm Geliri arasında zayıf, pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon sayısı r=0,456 olarak hesaplanmıştır.

58 yılları için Korelasyon

59 Tanıtım Harcaması ile Turizm Geliri arasındaki ilişkiyi gösteren Serpilme Diyagramı incelendiğinde de korelasyonun zayıf ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir.

60 Correlations TANITIM HARCAMASI 2009 TURIZM GELIRI 2009 TANITIM HARCAMASI 2009 Pearson Correlation1.510 * Sig. (2-tailed).022 N20 TURIZM GELIRI 2009Pearson Correlation.510 * 1 Sig. (2-tailed).022 N20 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) yılı i ç in;

61 Tanıtım Harcamaları ile Turizm Geliri arasında orta, pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon sayısı r=0,456 olarak hesaplanmıştır.

62 Tanıtım Harcaması ile Turizm Geliri arasındaki ilişkiyi gösteren Serpilme Diyagramı incelendiğinde de korelasyonun orta ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir.

63 Correlations TANITIM HARCAMASI 2008 TURIZM GELIRI 2008 TANITIM HARCAMASI 2008 Pearson Correlation1.618 ** Sig. (2-tailed).004 N20 TURIZM GELIRI 2008Pearson Correlation.618 ** 1 Sig. (2-tailed).004 N20 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) yılı için;

64 Tanıtım Harcamaları ile Turizm Geliri arasında orta, pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Korelasyon sayısı r=0,618 olarak hesaplanmıştır.

65 Tanıtım Harcaması ile Turizm Geliri arasındaki ilişkiyi gösteren Serpilme Diyagramı incelendiğinde de korelasyonun orta ve pozitif yönlü olduğu görülmektedir.

66 SONUÇ Tanıtım harcamaları ile turizm geliri arasında orta veya zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak bu ilişki turizm gelirindeki değişimin nedeninin turizm harcamaları olduğu şeklinde yorumlanmaması gerekir. Çünkü turizm gelirindeki değişimi etkileyen çok sayıda değişken bulunmaktadır.

67 Tanıtım bütçesinin ülkeler arasında paylaşımının bir önceki yıl en çok gelir elde edilen ülkeler açısından da değerlendirildiği söylenebilir. Ancak, tanıtım harcamalarını ülkelere aktarılan bütçeyi dolar bazında değerlendirdiğimizde; yıllar itibariyle genel bir azalış eğiliminde olduğunu görmekteyiz aslında bu durum turizm gelirindeki trendle de paralel bir eğilim göstermektedir.

68 Diğer taraftan turizm gelirinde küçük paya sahip olan Suriye, S.Arabistan, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkelere 2010 yılında aktarılan turizm bütçesinde oransal olarak artış olduğu görülmektedir.

69 Korelasyon Analizi sonucunda elde edilen bulguların devamı olarak neden sonuç ilişkisini ortaya koyacak diğer çalışmaların yapılması konunun devamlılığı açısından faydalı olacaktır.

70 Teşekkür Ederim


"TURİZM GELİRİ İLE TANITMA HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan:Selda TAŞCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları