Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ 4. Bölüm KOBİ YÖNETİMİ SORUNLARACÖZÜMLER. + İş planı hazırlama BAŞLIYORUZ... BAŞLIYORUZ...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ 4. Bölüm KOBİ YÖNETİMİ SORUNLARACÖZÜMLER. + İş planı hazırlama BAŞLIYORUZ... BAŞLIYORUZ..."— Sunum transkripti:

1 + 4. Bölüm KOBİ YÖNETİMİ SORUNLARACÖZÜMLER

2 + İş planı hazırlama BAŞLIYORUZ... BAŞLIYORUZ...

3 + İş planı nedir? Basitçe söylemek gerekirse, i ş planı tanıtıcı bir dökümandır ve bu döküman; ş irketinizin planlarını ortaya koyar, bu planların nasıl gerçekle ş tirilebilece ğ ini gösterir ve okuyucunun de ğ erlendirme yapabilmesi için ihtiyaç duydu ğ u bilgileri içerir. İş planı ş irketinizi tanımlamalı ve kısa, öz ve do ğ ru bir projeksiyon yapmalıdır. Ancak, i ş planı aynı zamanda pazarlama ö ğ esi de olan bir belgedir ve bu nedenle söz konusu tanımlama aynı zamanda dikkat çekici de olmalıdır. İş planı bir yandan sizin projenizin sabit bir hedef olmayaca ğ ını kabul etmeli, öte yandan mevcut konumu, mevcut gereksinimleri ve projenin gelecekte sunaca ğ ı fırsatları göstermelidir. Plan, ş irketinizin güçlü yanlarını vurgulamalı; ancak aynı zamanda sorunlar ve bunların nasıl a ş ılaca ğ ı ya da en aza indirilece ğ i konusunda gerçekçi olmalıdır.

4 + Bir i ş planı hangi amaca hizmet eder? Fon yaratma amaçlı herhangi bir giri ş im, hemen hemen her zaman bir i ş planının ortaya koyulmasını gerektirecektir. Krediler için bankalara, yatırımcılarına kredi ya da öz sermaye için risk sermayesi yatırımcılarına ba ş vuruldu ğ unda bu durum ile kar ş ıla ş ılması kaçınılmazdır. Bazı ana ortaklık ş irketler, i ş tiraklerinin her yıl biri ş planı vermesini ister. Ancak i ş planları yalnız harici amaçlar için yapılmaz. Bunlar, aynı zamanda ş irketin kendi yönetimi için de önemli planlama araçlarıdır. Bu bölümde, potansiyel i ş planı okuyucularının, kendi özel gereksinimlerinin kar ş ılanıp kar ş ılanmadı ğ ını de ğ erlendirmek için belgede nelerin kapsam içine alınmasını isteyecekleri konusunu kısaca tartı ş aca ğ ız.

5 + Okuyucular ne görmek ister? Her okuyucu ş irketinizin ya da projenizin potansiyeli ile cezbedilmeyi, ancak aynı zamanda kapsam dahilindeki riskler konusunda tatmin olmayı isteyecektir.Bankalar Bankalar gibi fon kayna ğ ı sa ğ layacak veya borç verecek herhangi bir kurulu ş a ş a ğ ıdaki soruların cevaplarını bilmek isteyecektir: Ne kadar borç almak istiyorsunuz? Parayı ne için istiyorsunuz? Borcunuzu gerçekçi olarak ne kadar zamanda geri ödeyebileceksiniz? Faizi ödeyebilecek güçte misiniz? Ş irketiniz, planlarında ortaya çıkacak bir aksili ğ i gö ğ üsleyebilecek güçte mi? Borçlanma için, e ğ er istenirse, ne gibi teminatlar sa ğ lanabilir?

6 + İş letme Planı Yapısı 1- İş letmenin tanıtımı; Misyon,vizyon inançlar ve i ş yapma anlayı ş ı Örgütsel kimlik 2- İş letme ko ş ulları; Kuvvetli yönler Zayıf yönler 3-Ula ş ılmak istenen nokta; Sorunlar Hedef ve amaçlar Varsayımlar Tahminler 4-Hedefe nasıl ula ş ılacak? Stratejiler Uygulama programları 5-Zamanlama; Genel zamanlama Faaliyet bazında zamanlama 6-Kim neden sorumlu olacak? Ki ş ilere verilen özel sorumluluk İş da ğ ıtımı Maliyet hesaplamaları

7 + Risk sermayesi ve geli ş im projesi için yatırım sermayesi Risk sermayedarları genellikle bir i ş planının en titiz okuyucularıdır. Bunun sebebi sadece, genel olarak, bu yatırımcıların riskli durumlara yatırım yapması de ğ il ayrıca ş irketinizle ilgili sahip oldukları arka plan bilgisininin sınırlı olmasıdır. Bir risk sermayedarı tarafından aktarılan a ş a ğ ıdaki istatistikler alınan 100 örnek i ş planının akıbetinin ne oldu ğ unu göstermektedir. Görüldüğü gibi, başvuruların yalnızca %2’si başarılı olmuştur. İyi hazırlanmış bir iş planı kaynak bulabilme şansını artırmak için ilk adımdır.

8 + Dı ş arıda yatırım fırsatları arayan sermayedarlar ve risk sermayedarları neyi bilmek ister? Yatırımcılar, öncelik ve amaçlarına göre farklı türde ş irketlerle ilgilenirler; Bazıları yüksek oranda borçlu ve zor durumda olanların pe ş indedir, di ğ erleri ise bunlarla hiç ilgilenmez. Bazıları yatırım faaliyetlerini belli sektörlerde (yüksek teknoloji ya da perakende gibi) yo ğ unla ş tırır, di ğ erleri daha geni ş bir yelpazeyi hedeflerler. Bu sebeplerle, onlar ilk olarak a ş a ğ ıdaki sorulara cevap ararlar: 1. Ş irket parayı nereden kazanıyor? 2. Ne kadar zamandır faaliyetlerine devam etmektedir? 3. Faaliyet sonuçları ve karlılık ne düzeydedir, ileriye dönük tahminler nelerdir? 4. Ş irket ne miktarda finansman aramaktadır ve bunu ne için kullanacaktır?

9 + Bu sorulara aldıkları cevaplar, yatırımcıların i ş planının geri kalanını okuyup okumayacaklarına karar vermelerini sa ğ lar. Yatırımcılar zaman zaman ş üpheci, olumsuz bir hava içerisine girerler. Bunun sebebi, olası problemlerle ilgili tüm sorularına cevap aramalarıdır. Öngörülerin altında yatan varsayımların makul oldu ğ unu anlamak için yapılan sorgulamalardan sonra, önemli düzeyde bir ş üphe kalmadı ise, ş üpheci ele ş tirmenlerden heyecanlı destekçilere dönü ş ürler. Risk sermayedarları, ba ş ka neyi görmek ister? Yatırımcılar genellikle bir “çıkı ş yolu” isterler. Yani, paralarını nasıl ve ne zaman geri alacaklarını bilmek isterler. Risk sermayedarları, ba ş ka ş eyler ile birlikte, a ş a ğ ıdaki ko ş ulları da gözden geçirerek risk oranlarını de ğ erlendirmek isterler:

10 + Geçmi ş kayıtlar: Ş irket Yönetim ve Pazar Öngörüler: Bunlar ula ş ılabilir mi? Ne gibi aksaklıklar çıkabilir? Kritik faktör: Yönetim Dolayısıyla, risk sermayedarları, ş irketin hem pazar hem de yatırımcıların gereksinimlerini kar ş ıladı ğ ını görmek ister. Mü ş teri neden satın alacaktır? Yatırımcılar nasıl yeterli bir getiri elde edecektir?

11 + Dahili kullanım B ir i ş planının hazırlanma sebebi yalnızca finansman arayı ş ı de ğ ildir. yönetim aracıdır Bu plan, ayrıca önemli bir yönetim aracıdır. Yönetimin, ş irketin büyümesini yapılandırılmı ş bir biçimde planlamasına ve gerekebilecek de ğ i ş iklikleri öngörmesine yardımcı olur. Bir i ş planı hazırlamak için yönetimin i ş i ayrıntılı olarak incelemesi ve hedefleri belirlemesi gerekir. Bir i ş planının hazırlanması, aynı zamanda ş irketin gelecekteki performansını de ğ erlendirmeye de yarayacak olan referans noktalarının olu ş turulmasına yardım eder. İş planı hazırlamak, aynı zamanda ş irketin planlarını yerine getirmesi için gerekli olan kaynakları ortaya çıkaracaktır..

12 + İş planı için tipik bir içerik ş öyle olacaktır: Bölüm 1 Profesyonel Özet Bölüm 2 Ş irket Analizi Bölüm 3 Sektör Analizi Bölüm 4 Mü ş teri ve Rekabet Analizi Bölüm 5 Pazarlama Planı Bölüm 6 Tasarım ve Geli ş tirme Planları Bölüm 7 İ malat ve Operasyon Planları: Bölüm 8 Yönetim Ekibi: Bölüm 9 Finansal Plan: Ekler i ş planının

13 + 1. Profesyonel Özet: Profesyonel özetler, potansiyel yatırımcının projenizi okuma ş ansını arttırmak için gereklidir. Hatta yatırımcıların ço ğ u yalnızca bu bölüme bakarak bile destek verip vermeyece ğ ine karar verebilir. Profesyonel özetler, tüm i ş planlarınızın özü gibidir. İş iniz, içinde bulundu ğ unuz sektör, pazarlama stratejileriniz, ihtiyacınız olan finansal kaynaklar gibi tüm ayrıntıların bir toplamıdır.

14 + 2. Ş irket Analizi: Ş irket analizi, ş u anki ya da gelecekteki ş irketinize stratejik anlamda genel bir de ğ erlendirmesidir. Bu analizin içermesi gereken önemli sorulardan bazıları: - Ş irketiniz hangi fırsatları lehine çevirebilir? - Bunu hangi servis ve hizmetlerle yapabilir? - Hangi ürün veya hizmetleriniz di ğ erlerinden farklı? Neler sizi i ş dünyasında ba ş arılı kılabilir? - Ş irketinizin uyguladı ğ ı stratejiler nelerdir? - Ş irketinizin organizasyon yapısı nasıl?

15 + 3. Sektör Analizi Ş irketinizin rekabet içinde oldu ğ u alanı belirleyen analizlerdir. İ çermesi gereken sorular ise: - İ çinde bulunaca ğ ınız/bulundu ğ unuz pazarın boyutu nedir? - E ğ er varsa, hangi pazar trendleri bu boyutları etkiler? - Ba ş lıca rakipler kimler? Her birinin pazar payı nedir? - Pazarada bulunan ikame mal ve hizmetler hangileri? Ücretsiz olan ürün ve hizmetler var mı? - Pazara giri ş için engeller var mı? - Hangi parametreler ş irketinize yardımcı olabilir?

16 + 4. Mü ş teri ve Rekabet Analizi: Bu analizde a ş a ğ ıdaki soruların cevapları yer almalıdır. - Mü ş terileriniz kimler? Hangi demografik özelliklere sahipler? - Mü ş terileriniz nerede ya ş ıyor ve gelir düzeyi ne? - Ürün veya hizmetlerinizden hangileri bu ki ş ilerce bir ihtiyacı gidermek için devamlı olarak satın alınıyor? - Mü ş terilerinizin asıl ihtiyaçları neler ve bu ihtiyaçları neler etkiliyor? - Ba ş lıca rakipleriniz kimler? - Rakipleriniz ne kadar büyük? - Hangi stratejileri kullanıyorlar? - Geçmi ş te pazara katılanlara reaksiyonları nasıldı?

17 + 5. Pazarlama Planı: Pazara girmek için kullandı ğ ınız tüm stratejileri içerir. Planda yer alması gereken bilgiler: - Bütünle ş ik pazarlama stratejisi – Pazara giri ş te ürün ve hizmetlerinizi nasıl tanı ş tırmayı planlıyorsunuz? - Ürün ve hizmetler – Ürün ve hizmetlerinizi ortaya koyan ayrıntılı bilgi. - Ücretlendirme – Ürün veya hizmetinizin satılaca ğ ı fiyat bilgisi. - Da ğ ıtım – Ürün veya hizmetlerinizin ş irketten son kullanıcının eline geçmesi için kullanılacak metodlar. - Satı ş yakla ş ımı – Ürün veya hizmetlerinizi satı ş yöntemleriniz. - Reklam ve promosyon – Reklam ve promosyonlar için ayrılacak olan bütçe ve uygulanacak olan metodların getirileri. - Halkla ili ş kiler – Ürün ve hizmetlerin satı ş ını desteklemek için "halkla ili ş kiler"in rolü ve etkileri.

18 + 6. Tasarım ve Geli ş tirme Planları: Bu planlar fikirlerinizi bir konu olmaktan çıkarıp gerçe ğ e dönü ş türmedeki stratejilerinizi içerir. Cevaplanması gereken sorular ise: - Ürün veya hizmetlerinizdeki geli ş menin ş u andaki durumu nedir? - Amaçladı ğ ınız bitirme tarihi ne zaman? Bu süreç içinde önünüze çıkabilecek engeller nelerdir? - Ürün geli ş tirmenin tahmini maliyeti ne olacak? - Ş irket dı ş ından birileriyle i ş yapılacak mı? - Bilgi veya teknolojinizin patenti kim tarafından korunuyor?

19 + 7. İ malat ve Operasyon Planları: Bu planlar alınan tüm kararlar ve konu ş ulan tüm konuların nasıl sonuca varaca ğ ı ile ilgilidir. İ malat planlarının içermesi gereken sorular: - Ürününüz nasıl imal edilecek? - Üretme kapasiteniz nedir? Birim üretim süresi ne kadar? - Hangi co ğ rafik bölgede üretim yapılacak? - Ürünler nerede depolanıp saklanacak? - Dı ş kaynak kullanılacak mı? - Hangi kurallar ve yasal konular dikkate alınmalıdır? Operasyon planlarının içermesi gereken sorular: - İ mal ettikten sonra, satı ş sürecine kadar neler gerekebilir? Kaç ki ş iye ihtiyaç duyulacak? - Ürün ve hizmetlerin da ğ ıtımı nasıl gerçekle ş ecek? - Kalite nasıl kontrol edilecek?

20 + 8. Yönetim Ekibi: Ş irketi ba ş arıya götürmek için gereken insan kaynaklarını tanımlayan bölümdür. Bilinmesi gereken önemli konular: - Ş irketiniz nasıl organize olmu ş ? - Temel yönetim kadronuz kimdir ve bu ki ş ilerin geçmi ş leri nasıl? - E ğ er varsa, hisse sahipleri, ortaklar veya yatırımcılar kimlerdir? - Yönetim Kurulu ve Danı ş manlar Kurulu kimlerden olu ş uyor? - Profesyonel anlamda kimlere ba ş vuruyorsunuz?

21 + 9. Finansal Plan: Bu planlar ş irketinizin ne kadar paraya ihtiyacı oldu ğ unu ve gelecekte ne kadar kazanmayı planladı ğ ını ortaya koyar. İ ki bölümden olu ş ur: Bunlardan birincisi, ayrıntılı finansal bilgi analizleridir, ikincisi ise i ş dünyası ve yatırım kararlarının nelerden etkilenece ğ ine dair olan yazılı tartı ş malardır. Finansal bilgi analizleri: - Gerçek gelir durumu ve denge ka ğ ıtları - Gelir durumu ( İ lk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik ve yıllık) - Denge ka ğ ıtları ( İ lk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik ve yıllık)

22 + 9. Finansal PlanII: - Nakit akı ş ı belgesi ( İ lk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik ve yıllık) - Brüt ve i ş letme marjinleri - Sabit ve de ğ i ş ken harcamalar - Ayrıntılı hesap dökümü ve satılan miktar - Yatırım sonucu geri dönenler Yazılı tartı ş ma: - Finansal bilgi analizlerinde dikkat edilmesi gerekenler - Fon kullanımı ve finansal ihtiyaçlar - Yatırım teklifleri - Yatırımcının geri dönü ş ümü

23 + 10. Ekler: Metin olmayan tüm dokümanları kapsar. Örne ğ in: - Finansal belgeler ve hesaplamalar - Çalı ş ma tabloları - Ürün / hizmet ş artname diyagramları - Yasal dokümanların kopyaları

24 + http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx Destekler –Giri ş imci Destekler Programın Amacı Giri ş imcili ğ in desteklenmesi Giri ş imcili ğ in yaygınla ş tırılması Ba ş arılı i ş letmelerin kurulması Programdan Kimler Yararlanabilir Küçük ve Orta Ölçekli İş letmeler, Giri ş imciler İş letici Kurulu ş lar ( İş Geli ş tirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel ki ş ilik) Programın Kapsamı Bu program, Uygulamalı Giri ş imcilik E ğ itimi, Yeni Giri ş imci Deste ğ i, İş Geli ş tirme Merkezi ( İŞ GEM) Deste ğ i İş Planı Ödülünden olu ş ur.

25 + İş planı formu BÖLÜM 1: GENEL B İ LG İ LER BÖLÜM 2: G İ R İŞİ MC İ YE / ORTAKLARINA VE İŞ LETMEYE İ L İŞ K İ N B İ LG İ LER BÖLÜM 3: PAZAR B İ LG İ LER İ VE PAZARLAMA PLANI BÖLÜM 4: ÜRET İ M PLANI(NACE Kodları www.kosgeb.gov.tr’den temin edilerek yazılmalıdır.) BÖLÜM 5: YÖNET İ M PLANI BÖLÜM 6: F İ NANSAL PLAN BÖLÜM 7: KOSGEB’DEN TALEP ED İ LEN DESTEKLER

26 + Şu anda neredeyiz ? Kurum içi de ğ erlendirme: Kurumun pozisyonu, performansı, potansiyeli ve sorunları Kurum dı ş ı de ğ erlendirme: Kurumun içinde bulundu ğ u çevrenin anahtar parametreleri ve güçlerin tanımlanması Payda ş tanımı: Kurum hizmetlerinden do ğ rudan ya da dolaylı olarak etkilenenlerin saptanması

27 + Nerede olmayı istiyoruz ?: Misyon: Kurumun geni ş kapsamlı amacının kısa bir biçimde ifadesi Vizyon: Gelecekte arzulanan pozisyonun kavramsal bir biçimde ifadesi İ lkeler: Kurumun misyonunu ta ş ıyacak temel de ğ erlerin belirlenmesi Amaçlar: Üç ya da daha fazla yıl sonunda ula ş ılması arzulanan düzeyi ifade eder. Hedefler: Amaçlara ula ş abilmek için somut olarak belirlenmi ş ve ölçülebilir hedefler

28 + Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz ? Ba ş arı ölçütleri: Sürekli iyile ş tirmeye ve hesap verebilirlili ğ e yönelik olarak performans ölçütlerinin saptanması

29 + Olmak istedi ğ imiz yere nasıl ulaşabiliriz ? Aksiyon planları: Stratejik planın yürütülmesi ve kaynak da ğ ılımına rehberlik edebilmesi için strateji ve adımların belirlendi ğ i aksiyon planları yapılmalıdır

30 + SWOT ANAL İ Z İ De ğ erlendirme süresince elde edilen veriler stratejik meselelerin tanımlanmasına olanak verir. SWOT analizinin son a ş amasını iç ve dı ş payda ş ların tanımlanması ve taranması olu ş turur Kurum neredeydi? : - Geçmi ş te iç ve dı ş payda ş ların ihtiyaçları kar ş ılandı mı? - Ürün ve hizmetler yüksek kalitede miydi? - İ çsel olarak kurumda de ğ i ş en nedir? Yeniden yapılanma oldu mu ? Dura ğ an bir süreç mi ya ş andı ? Neden ? - Neler ba ş arıldı ? Ba ş arılmayan neler var ?

31 + Kurum şimdi nerede ?: Mevcut program ve faaliyetlerin tanımlanması Mevcut program ve faaliyetler arasında kurum içinde çatı ş malar var mı ? Mevcut program ve faaliyetlerden ba ş arı mı elde edildi ? Yoksa ba ş arısızlık mı? Mevcut performans ölçütlerine ula ş ıldı mı? Öyle ise umulan performans elde edildi mi? Neden elde edildi ya da edilemedi? - Mevcut programlar hakkında kamuoyu ve payda ş lar neler dü ş ünüyor? - Kurum di ğ er kurumlarla kar ş ıla ş tırıldı ğ ında hizmetlerin maliyeti ve kalitesi açısından ne gibi bir sonuçlar çıkar ? - Planlama, bütçeleme, kalite ve di ğ er yönetim çabaları bütünsel kılındı mı ?

32 + Güçlü ve Zayıf Yönler - Kurumun kapasitesi nedir ? - Ne tür avantajları mevcuttur ? - Ne tür dezavantajları mevcuttur ? - Payda ş ların ihtiyaç ve beklentilerinin tatmininde sınırlamalar var mı ? - Payda ş ihtiyaç ve beklentileri nasıl de ğ i ş iyor? Pozitif yönde bir de ğ i ş me için ne gibi fırsatlar var ?

33 + Giri ş imcilik -Ba ş vuru Formu BÖLÜM 1: GENEL B İ LG İ LER 1.1 Giri ş imci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İş letmenin Faaliyet Konusu (Bu kısımda kurdu ğ unuz i ş i kısaca anlatınız) 1.3 İş Kurma Süreci (Bu kısımda i ş inizi kurarken attı ğ ınız adımları kısaca anlatınız) Neden sizi desteklemeliler diğer girişimcilerden farkınız Kuracağınız firmanın ana faaliyet alanı nedir. Yapmak istediğiniz işin ilk tanımlaması bu bölümdür. Bu aşamaya kadar yapmış olduğunuz araştırma ve fizibilitenin özeti daha sonra ayrıntılı yazılacak

34 + Bu bölüm SWOT çalı ş masının sonrasında doldurulan bölümdür ve sısa uzun vade de hedeflerinizi de kapsar BÖLÜM 2: G İ R İŞİ MC İ YE / ORTAKLARINA VE İŞ LETMEYE İ L İŞ K İ N B İ LG İ LER 2.1 Giri ş imci ve İş letme Ortaklarının Ki ş isel Bilgileri (Bu tablo giri ş imci ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.) 2.2 Giri ş imci ve İş letme Ortaklarına İ li ş kin Bilgi Tablosu 2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni 2.4 İş letmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni 2.5 İş letmenin Misyonu 2.6 İş letmenin Vizyonu 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri

35 + BÖLÜM 3: PAZAR B İ LG İ LER İ VE PAZARLAMA PLANI 3.1 Pazarın Büyüklü ğ ü, Hedeflenen Pazar Payı 3.2 Pazar Profili 3.3 Rakip Analizi 3.4 Pazarlama/Satı ş Hedefleri 3.5 Sektörel Geli ş meler, Fırsat ve Tehditlere İ li ş kin De ğ erlendirmeler 3.6 Beklenmedik Durumlara İ li ş kin Öngörüler 3.7 Ürün/Hizmet Tanımı 3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Olu ş turuldu ğ u 3.9 Yer Seçimi 3.10 Mü ş teriye Ula ş ım Kanalları 3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı 1.Mü ş terilerimiz kimlerdir? Nerededir? Ne kadar, neden ve kimden satın alırlar? 2.Rakiplerimiz kimlerdir? Nerededir? Üstün ve zayıf noktaları nelerdir? 3.En büyük rakibimizin kullandı ğ ı pazarlama yakla ş ımı ve teknikleri nelerdir? 4. Ş irketimizin genel amacı nedir? 5. Ş irketimizin üstün ve zayıf noktaları nelerdir? 6.Pazardaki fiyat de ğ i ş meleri nelerdir? Bu de ğ i ş imleri ne, kim ve neden ba ş lattı? 7. Rakip ürünler hakkında pazarın tutumu nedir? 8. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizin mü ş terilerimiz için sa ğ ladı ğ ı yararlar nelerdir? 9. Reklam ve tanıtma çalı ş malarımız nelerdir? Hangi yakla ş ım daha etkindir? 10. Da ğ ıtımda zayıf ve üstün yönlerimiz nelerdir? Hangi da ğ ıtım konularına odaklanmalıyız? 1.Mü ş terilerimiz kimlerdir? Nerededir? Ne kadar, neden ve kimden satın alırlar? 2.Rakiplerimiz kimlerdir? Nerededir? Üstün ve zayıf noktaları nelerdir? 3.En büyük rakibimizin kullandı ğ ı pazarlama yakla ş ımı ve teknikleri nelerdir? 4. Ş irketimizin genel amacı nedir? 5. Ş irketimizin üstün ve zayıf noktaları nelerdir? 6.Pazardaki fiyat de ğ i ş meleri nelerdir? Bu de ğ i ş imleri ne, kim ve neden ba ş lattı? 7. Rakip ürünler hakkında pazarın tutumu nedir? 8. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizin mü ş terilerimiz için sa ğ ladı ğ ı yararlar nelerdir? 9. Reklam ve tanıtma çalı ş malarımız nelerdir? Hangi yakla ş ım daha etkindir? 10. Da ğ ıtımda zayıf ve üstün yönlerimiz nelerdir? Hangi da ğ ıtım konularına odaklanmalıyız?

36 + Kayıtlı Veriler Pazar ara ş tırmaları Mesleki yayınlar Ticari yayınlar Teknik dergiler DPÖ Sektör Raporları- istatistik Dairesi YAGA raporları Kayıtlı Veriler Pazar ara ş tırmaları Mesleki yayınlar Ticari yayınlar Teknik dergiler DPÖ Sektör Raporları- istatistik Dairesi YAGA raporları Gözlemlenebilir Veriler Rakiplerin fiyatları Tutundurma etkinlikleri Patent ba ş vuruları Satı ş gücü geri bildirimi Rakip ürünleri satın alma Ürünleri parçalara ayırarak üretim yöntemlerini ve maliyetlerini belirlemeye çalı ş mak vs. Fırsatlara Dayalı Veriler Hammadde tedarikçileri Ekipman tedarikçileri Ticari gösteriler, fuarlar Mü ş teriler (telefonla, yüz yüze, yazı ş arak) Ambalaj tedarikçileri Da ğ ıtım kanalı üyeleri Ta ş eronlar Haber bültenleri Rakiplerin personeli Konferanslar Özel dedektifler Fırsatlara Dayalı Veriler Hammadde tedarikçileri Ekipman tedarikçileri Ticari gösteriler, fuarlar Mü ş teriler (telefonla, yüz yüze, yazı ş arak) Ambalaj tedarikçileri Da ğ ıtım kanalı üyeleri Ta ş eronlar Haber bültenleri Rakiplerin personeli Konferanslar Özel dedektifler

37 + BÖLÜM 4: ÜRET İ M PLANI 4.1 NACE Kodu: (NACE Kodları www.kosgeb.gov.tr’den temin edilerek yazılmalıdır.) 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin A ş amaları 4.3 İş Akı ş Ş eması 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar 4.5 Hukuki Gereksinimler (Ruhsat, izin vs.)

38 + BÖLÜM 5: YÖNET İ M PLANI 5.1 Organizasyon Şeması 5.2 Görev ve Sorumluluklar 5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri BÖLÜM 6: F İ NANSAL PLAN 6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Di ğ er Başlangıç Giderleri 6.2 İ şletme Giderleri 6.3 Nakit Projeksiyonları Örnek üzerinden gidilmeli

39 + İnovasyon "yeni ve de ğ i ş ik bir ş ey yapmak“ Firmalar, varlıklarını sürdürmek ve rekabet güçlerini artırmak için inovasyon yapmalıdır. Bu amaçla; Maliyetlerin Yönetimi, Ürün ve hizmet kalitesinin azaltılması, Yeni ürün ve hizmetlerin geli ş tirilmesi ile çe ş itlili ğ e gidilmesi.

40 + Ürün İ novasyonu: Hizmet İ novasyonu: Süreç İ novasyonu: Pazarlama İ novasyonu: Organizasyonel İ novasyon:

41 + Rekabete Yönelik Önlemler Örnek: Güçlü Yön: İş fikri ile ilgili e ğ itim geçmi ş i, i ş fikrine yönelik geçmi ş deneyimler, hammadde ve pazar konularında bilgi birikimi, yüksek sermaye gücü, i ş fikriyle ilgili geni ş bir çevresinin bulunması, güçlü ileti ş im ve pazarlama becerisi, i ş planına sahip olunması. Zayıf Yön: İş letmenin yeni olması sebebiyle (Makine ve personel sayısına ba ğ lı olarak) üretiminin sınırlı kalacak olmasına ba ğ lı olarak birim ba ş ına dü ş en maliyetlerin yüksek olması ve bunun sonucu karlılı ğ ın dü ş mesi, piyasada tanınırlı ğ ının az olması, ilave sermaye ihtiyaçları kar ş ısında zayıf olması. Planlanan Önlem: Giri ş imcinin i ş yerini İş Geli ş tirme Merkezi’nde kurarak merkezin sa ğ ladı ğ ı dü ş ük kira imkanı, pazarlama ve sekretarya hizmetlerinden yararlanacak olması, i ş letmenin piyasada tanınırlı ğ ının az olması sebebi ile reklam ve tanıtım çalı ş malarına ilk yıllarda a ğ ırlık verilmesi, KOSGEB Yeni Giri ş imci Deste ğ i’nden faydalanma durumu.

42 + İş letmenin Tahmini Satı ş Planı İş letmenin İ lk Yılında Ula ş ılması Planlanan Satı ş Düzeyi İş letmelerin satı ş düzeyleri belirlenirken Piyasa ve talebin özellikleri, Planlanan kapasite, İş letme sermayesi İş gücü faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.

43 + İş letmenin Tahmini Satı ş Planı İş letmenin Yıllık Satı ş Gerçekle ş melerinin Yıl İ çi Dönemlere Da ğ ılımı ve Aylara Göre Satı ş Düzeyi De ğ i ş imini Etkileyen Faktörler Nelerdir? İşletmeler genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak yıl içerisinde değişken satış düzeyi sergilemektedirler. Örneğin; İnşaat ve tekstil sektörü için mevsimsel değişimler, Turizm ve seyahat sektörleri için dini ve resmi bayramlardaki tatil süreci, Mobilya sektörü için evlilik ya da ev yenileme oranındaki artışlar satış düzeyinin aylara göre değişimini etkileyen faktörlerdir.

44 + Öncelikle İ kinci ve Üçüncü Yıllar Olmak Üzere 10 Yıllık İş letme Dönemi İ çin Satı ş Düzeyinde Beklenen Geli ş me Ş ekli Giri ş imci bu bölümde Belirledi ğ i üretim planı ile Hedeflenen bölge, pazar, mü ş teri kitlesi ve Ürüne/hizmete olan talepleri göz önünde bulundurarak ilk 10 yıl içerisinde satı ş düzeyinde hedefledi ğ i geli ş meyi planlamalıdır. Örne ğ in bir i ş letme satı ş düzeyinde 2. yıl 1. yıla göre % 25, 3. yıl 2. yıla göre yine % 25 oranında artı ş planlayabilir ve bu artı ş ın 10 yıl süresince ortalama aynı ş ekilde devam etmesi satı ş düzeyinde beklenen geli ş me ş ekli olarak hedeflenebilir.

45 + Te ş ekkürler ebru.kaptan@emu.edu.tr ebrukaptan@hotmail.com


"+ 4. Bölüm KOBİ YÖNETİMİ SORUNLARACÖZÜMLER. + İş planı hazırlama BAŞLIYORUZ... BAŞLIYORUZ..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları