Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETİM Toplum içinde yaşayan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. İhtiyaçları karşılayacak olan mal ve hizmetlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETİM Toplum içinde yaşayan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. İhtiyaçları karşılayacak olan mal ve hizmetlerin."— Sunum transkripti:

1 YÖNETİM Toplum içinde yaşayan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. İhtiyaçları karşılayacak olan mal ve hizmetlerin bireysel olarak bir kişi tarafından yaratılması ve ortaya konulması olanaksızdır. Türlü ihtiyaçların karşılanması için bir takım örgüt veya kurumların olması gerekir. Bu örgütlerin kurulması ve kendilerinden beklenen fonksiyonları yerine getirmeleri öncelikle bir yönetim sorunudur. Her örgüt amacına ulaşabilmek için bir yönetime ihtiyaç duyar.

2 GENEL ANLAMDA YÖNETİM Bir grup çabası aracılığı ile, tek başına ulaşılamayacak hedeflere ulaşmak ihtiyacıdır. Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş yaptırma sürecidir. En az 2 kişinin ortak bir amaca ulaşmak üzere örgütlenmesidir. Yönetim kavramından bahsedebilmek için; En az 2 kişinin olması Bu kişiler arasında işbirliği olması İşbirliğinin ortak bir amaca yönelik olması gerekmektedir.

3 İŞLETME AÇISINDAN YÖNETİM
Ekonomik amaca yönelik olarak kurulan işletmelerin, parasal,mekanik ve işgücünden oluşan kaynakların en uygun biçimde yönetilmesi veya sevk ve idare edilmesi eylemidir. İşletme (ya da örgüt) hedeflerine etkin ve verimli olarak ulaşılması amacıyla, yönetim fonksiyonları olan planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesidir. Yönetim işlevinin yerine getirilmesinde izlenen aşamalar, hep birbirinin benzeri olmaktadır. Bu nedenle yönetim “evrensel bir süreç”tir.

4 YÖNETİM FONKSİYONLARI
PLANLAMA: Geleceğe yönelik gelişmelerin tahmin edilmesi, işletme amaçlarının ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağının belirlenmesi ÖRGÜTLEME: İşletme yapısının (örgütsel yapının) oluşturulması, işlerin ve çalışanların belirlenmesi, amaçlara ulaşmayı sağlayacak ortamın oluşturulması YÖNELTME: Örgütü oluşturan insanları amaçlara ulaşma yolunda isteklendirme, yönlendirme ve harekete geçirme KOORDİNASYON: Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bütün faaliyetlerin ve çalışanların uyumlaştırılması DENETİM: Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı veya ne ölçüde ulaşıldığının belirlenip düzeltici tedbirlerin alınması

5 bilimlerin en yenisidir.
YÖNETİM Sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisidir.

6 YÖNETİCİ Yönetici, örgütte yönetimle ilgili çaba ve faaliyetleri, yani yönetim işlevlerini üstelenen kişidir. Yönetici, örgüt amaçlarına ulaşılabilmesi için başkalarına iş yaptıran kişidir. Yönetici; belirli bir takım yetkilerle, belirli bir grubu, belirli amaçlara yönelten, grup içerisinde işbirliği ve koordinasyonu sağlayan kişidir. Yönetici durumunda olanlara ya da başkalarına iş yaptıranlara “üst”, yönetilenlere ya da işi yapanlara da “ast” denir.

7 YÖNETİCİ-GİRİŞİMCİ AYIRIMI
Girişimci, riski üstüne alarak başkalarının gereksinimlerini karşılamak amacıyla üretim faktörlerini bir araya getiren kişidir. Oluşan kar ya da zarar girişimciye aittir. Yönetici ise, karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim faktörlerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinimleri karşılamak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğu olan kimsedir. Yönetici, oluşan kar veya zararın sahibi değildir. Yönetici, emeği karşılığı ücret, prim ve/veya kardan pay alarak işletmeyi belirlenen amaçlara ulaştırmaya çalışır.

8 YÖNETİM KADEMELERİ (DÜZEYLERİ)
Tepe ya da Üst Düzey Yönetim Orta Düzey Yönetim Alt Düzey Yönetim En fazla yetki ve güce sahip kademe Stratejik kararlar, işletmenin amaçlarını politika ve stratejilerini belirlerler. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları Değişik departmanlardaki işlerin koordinasyonu Tepe yönetim ile alt yönetim arasında köprü Bölüm başkanları/müdürleri, bölüm şefleri,genel sekreter İşleri gerçekleştirme,yürütme Gözetmen,ustabaşı,alt bölüm şefleri, amirler

9 YÖNETİCİ BECERİLERİ Yöneticiler, örgüt içinde etkinliklerini gösterebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için bazı becerilere sahip olmak ve bu becerileri sürekli olarak geliştirmek durumundadırlar. Bu beceriler 4 grupta toplanır: - İdarecilik becerisi - İnsan ilişkileri becerisi - Teknik beceri - Karar verme becerisi

10 İDARECİLİK BECERİSİ Kavramsal beceri olarak da adlandırılır.
İşletmeyi bir bütün olarak görebilme, her bölümün örgütün temel hedeflerine katkısını değerlendirebilme, değişik bölüm ya da departmanlar arasında karşılıklı ilişkileri düzenleyerek bunları bütünleştirebilme ve işletmenin çevreyle uyumunu sağlayabilme yeteneğidir. Özellikle üst kademe yöneticiler için daha çok gereklidir.

11 İNSAN İLİŞKİLERİ BECERİSİ
Örgütte çalışanlar (işgörenler) ve örgütle ilişkide bulunan diğer insanları anlayabilme, onlarla birlikte çalışabilme, astlar arasında grup çalışması felsefesini oluşturabilme ve insanlarla işbirliği kurabilme ve onlarla iyi geçinebilme becerisidir. Her yönetim kademesi için gerekli olmakla birlikte özellikle alt kademe yöneticilerdeki önemi daha fazladır.Çünkü alt kademe yöneticiler çalışanlarla doğrudan ve günlük ilişkiler içindedirler.

12 TEKNİK BECERİ Yöneticinin, işlerin yapılması için gerekli özel bilgilerle donatılması, süreçleri anlayabilme, gerekli yönetim, teknik ve metotları kullanabilme yeteneğidir. Alt kademe yöneticilerinin bu beceriye sahip olmaları, çalışanlara yol göstermeleri, yardım ve destek sağlamaları çok önemlidir. Teknik beceriye sahip olmayan bir ustabaşı ya da gözetmen işçinin gözünde saygınlığını ve otoritesini kaybeder.

13 KARAR VERME BECERİSİ Karar verme, çeşitli seçeneklerden birisini seçme eylemidir. Örgütün her kademesindeki yöneticiler, gecikmeden zamanında isabetli karar verebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Ancak, üst kademelere çıkıldıkça karar verme becerisinin önemi artar. Örgüt içinde asıl işlevleri karar verme ve özellikle örgütün yaşamını doğrudan etkileyen önemli kararları alma durumunda olan tepe yöneticilerinin bu beceriye sahip olmaları son derece önemlidir.

14 ÖRGÜTÜN DEĞİŞİK KADEMELERİNDE GEREKLİ YÖNETİM BECERİLERİ
ÜST KADEME YÖNETİM İDARECİLİK BECERİSİ ORTA KADEME YÖNETİM İNSAN İLİŞKİLERİ BECERİSİ KARAR VERME BECERİLERİ TEKNİK BECERİLER ALT KADEME YÖNETİM ÖRGÜTÜN DEĞİŞİK KADEMELERİNDE GEREKLİ YÖNETİM BECERİLERİ

15 YÖNETİM ANLAYIŞININ GELİŞİMİ
Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem Bilimsel Yönetim Dönemi 1. Klasik (Geleneksel) Yönetim Düşüncesi - Bilimsel Yönetim Yaklaşımı - Genel Yönetim Yaklaşımı (Yönetsel Kuram) - Bürokratik Yönetim Yaklaşımı 2. Neoklasik Yönetim Düşüncesi / Davranışçı Yönetim Kuramı 3. Modern Yönetim Düşüncesi / Çağdaş Yönetim Kuramı - Sistem Yaklaşımı - Durumsallık Yaklaşımı

16 AÇIK SİSTEM OLARAK ÖRGÜTLER
Girdiler (Sermaye, İnsangücü, Malzeme, Makine, Yönetim) Çıktılar (Mal veya Hizmet) Dönüşüm Süreçleri (Üretim Süreci) Geri besleme

17 SİSTEM YAKLAŞIMI Açık örgüt modelinin özellikleri
Örgütler, faaliyetlerini sürdürdükleri çevreden enerji, bilgi, malzeme vb. biçiminde “girdi” alırlar. Bu girdiler yardımıyla mal veya hizmet üretirler. Üretilen mal veya hizmetleri “çıktı” olarak çevreye sunarlar. Girdi-üretim-çıktı biçiminde bir hareket söz konusudur. Örgüt, çevreden aldığı “bilgi” biçimindeki “girdi” ile çevresine uyum sağlar. Örgütler, açık sistem olarak çevreden aldıkları “girdi”leri korumak, israf etmemek suretiyle yığılmayı (entropi) önlerler. Açık sistem olan örgütler, dinamik bir denge halindedir. Örgütler, açık sistemlerin hepsinde olduğu üzere büyüme eğilimine sahiptirler.

18 SİSTEM YAKLAŞIMININ YARARLARI
Bu yaklaşım, örgütü bir bütün olarak ele almakta, örgütün birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama imkanı vermektedir. İç ve dış çevre faktörlerini bir bütün olarak ele alma imkanı vermektedir. Giderek daha da karmaşıklaşan örgüt yapılarının incelenmesi çözümlenmesini daha kolay hale getirmektedir. Personel ile örgütü birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak görmekte ve amaçları uzlaştırmaya çalışmaktadır. Örgütün parçalarından çok bütününe, denge halinden çok değişimine, kendi başına çalışmasından çok içinde bulunduğu çevreyle birlikte ele alınmasına önem vererek örgütsel çalışmalara gerçeklik kazandırmıştır.

19 MODERN GÖRÜŞE GÖRE ORGANİZASYON
Modern görüşe göre örgüt yapısının nasıl olması gerektiği basit bir yönetsel seçim işi değildir. Tam aksine organizasyonu çevreleyen ortam koşulları, organizasyon yapısının nasıl olması gerektiğini belirleyecektir. Modern görüş mekanik organizasyon yapısı yerine organik organizasyon yapısını; kapalı sistem yerine açık sistem örgüt anlayışını getirmektedir.


"YÖNETİM Toplum içinde yaşayan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. İhtiyaçları karşılayacak olan mal ve hizmetlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları