Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLE İ LET İ Ş İ M ERGENLE İ LET İ Ş İ M İ brahim ŞAH İ N REHBER Ö Ğ RETMEN 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLE İ LET İ Ş İ M ERGENLE İ LET İ Ş İ M İ brahim ŞAH İ N REHBER Ö Ğ RETMEN 1."— Sunum transkripti:

1 ERGENLE İ LET İ Ş İ M ERGENLE İ LET İ Ş İ M İ brahim ŞAH İ N REHBER Ö Ğ RETMEN 1

2 ERGENL İ K Ergenlik dönemi, bütün erişkin bireylerin yaşadı ğ ı tıpkı tırtılın koza içinde kelebe ğ e dönüşmesi gibi büyüme ve başkalaşma dönemidir. Bu dönemde gençlerin gereksinim duydukları şey, anlayış ve sabır. Kendini bulma yolundaki bir gence, anne babaların verebilece ğ i en büyük şeyse sevgi ve destektir. 2

3 GENEL ÖZELL İ KLER İ 1. Ergen Bağımsızlık İster 2. Farklı olduğunu göstermek ister 3. Mahremiyet ister 4. Kimlik bunalımındadır 5. Arkadaşlık İlişkileri 6. Mensubiyet ister 7. Paydaşlık arar 8. Güven İster 3

4 ÖFKEL İ ERGENLE NASIL İ LET İ Ş İ M KURAB İ L İ R İ M? Ergenler hata yapabilir, iyi bir anne baba olmanın yolu ergenler hata yaptı ğ ında do ğ ru davranabilmektir. Çocuklarınız size öfkeyle ba ğ ırıp ça ğ ırıyorsa kendinize sormanız gereken soru ‘bu davranışı kimden ö ğ rendi?’ olmalıdır. Çocukların öfkelerini kontrol altına almak için önce kendi öfkemizi kontrol altına almayı ö ğ renmeliyiz. 4

5 Önemseyin Anlaşılmak ve önemsenmek ergen için çok önemlidir. Bunları bulamadı ğ ında iletişimi ve ilişkiyi daha fazla sürdürmenin anlamı olmadı ğ ını düşünür ve içine kapanır. E ğ er çocu ğ unuzla ilişkilerinizi yetersiz buluyorsanız şimdiye kadar sürdürdü ğ ünüz ilişki biçimini gözden geçirin. Neden iletişim kuramıyorum diye düşünün ve çocu ğ unuzu önemsedi ğ inizi ona hissettirin. 5

6 Sakinlik-duygu Çocu ğ unuz öfkesini dışa vuruyorsa so ğ ukkanlılı ğ ınızı kaybetmeyin. ‘benimle böyle konuşamazsın, kes sesini, odana git’ şeklindeki konuşmalar bu öfkeyi daha artırır. Onu sakinleşince dinleyebilece ğ inizi söyleyin. Sakinleştikten sonra onu dinleyip ‘sen benim ….yapmama kızmışsın’ şeklinde bir konuşmayla onu anladı ğ ınızı gösterdikten sonra kendi bakış açınızı ve duygularınızı paylaşın. 6

7 Kişilik-Anlayış Kişili ğ ine yönelik a ğ ır sözler söylemeyin, çünkü kendini savunmaya geçer, size öfkesinden yaptı ğ ı hatayı yeterince göremez, ‘ zaten beni hiç anlamıyorlar, baskı yapıyorlar ben de onların dediklerinin tam tersini yapaca ğ ım’ diye düşünür. Ben her şeyi bilirim tavrında olmayın. ‘bence……. yapmalısın’ yerine ‘mesela ….olabilir mi?’ diyebilmek önemlidir. Ondan farklı düşünüyorsak, ‘kararını verip sonuçlarını yaşayacak olan sensin ancak bu konuda yaşadı ğ ım kaygı ve sıkıntımı seninle paylaşmak istiyorum, bu yüzden…. yapmanın daha iyi olabilece ğ ini düşünüyorum.’ Şeklindeki ifadeler bizi dinlemesini sa ğ layacaktır. 7

8 ÖNER İ LER Birlikte zaman geçirin, e ğ lence ve sohbet için zaman ayırın. Siz veya ergen çocu ğ unuz sinirliyken tartışmayın, sakinleşmeyi bekleyin ve daha sonra yaptı ğ ı davranışla ilgili konuşun. Okul ve okul dışında çeşitli faaliyetlere katılmalarını teşvik edin. SPORT İ F FAAL İ YETLERE YÖNLEND İ R İ N !!! İ yi olduklarını hissettikleri durumlarda başarılı olmak için sarf ettikleri çabayı takdir edin. 8

9 Anlamaya çalışın. Kariyer hedefleri ve seçimleri konusunda ergenlere yardımcı olun. E ğ er fikirlerini sık sık de ğ iştirirlerse hayal kırıklı ğ ına u ğ ramayın. Yetişkinleri çalışırken izlemelerine imkan verin. Yapmak istemedikleri işi anlamanın, ne yapmak istediklerini anlamak kadar önemli oldu ğ unu unutmayın. Zaman ve yetenekleri onun hangi mesle ğ i seçece ğ ini ortaya çıkaracaktır. Bu konuda zorlayıcı olmayın. 9

10 İ zin verin- Arkadaşlarını ö ğ renin Ergenlerin eve geliş saatine ve di ğ er aile kurallarına, karar ve düşünceleri ile katkıda bulunmalarına izin verin. Bu onların kendi davranışları için sorumluluk geliştirmelerine fırsat yaratacaktır. Ergenlerin itirazlarına ra ğ men bu dönemde çocu ğ unuzun arkadaşlarının kimler oldu ğ unun ve neler yaptı ğ ının farkında olun. Arkadaşlarının anne ve babası ile tanışın. Evinizde arkadaşları ile hoşça vakit geçirebilece ğ i programlar düzenleyin. 10

11 Düzen Ve Güven Düzenli ve kuralları olan bir çevre sa ğ lamaya devam edin Ergenlerin daha fazla özgür olmalarına izin verilmeli ancak bu onların kendilerini tehlikeye atacakları boyutta olmamalıdır. Şikayet etmelerine ra ğ men ergenler yetişkinlerin onlar için sa ğ ladıkları emniyet ve güven duygusuna ihtiyaç duyarlar ve bu konuda anne babalarına güvenirler. 11

12 Anlayışlı olun iletişimi gözden geçirin Anlaşılmak ve önemsenmek ergen için çok önemlidir. Bunları bulamadı ğ ında iletişimi ve ilişkiyi daha fazla sürdürmenin anlamı olmadı ğ ını düşünür ve içine kapanır. E ğ er çocu ğ unuzla ilişkilerinizi yetersiz buluyorsanız şimdiye kadar sürdürdü ğ ünüz ilişki biçimini gözden geçirin. (- NEREDE HATA YAPIYORUZ !!!) 12

13 Uyarı- Ba ğ ımsızlık Ergeni başkalarının yanında uyarmayın ve ö ğ üt vermeyin, hele hele asla azarlamayın. Bu tür paylaşımları çocu ğ unuzla yalnızken ve sorunsuz zamanlarda yapmaya özen gösterin. Ergenlerin ba ğ ımsız hareket etme do ğ rultusunda verdi ğ i tepkileri saygısızlık ve başkaldırı olarak yorumlamayın. Bunları yaşadı ğ ı de ğ işimin bir parçası olarak de ğ erlendirin. 13

14 Saygı Duyun Ergenlerin tercihlerini de ğ erlendirirken Kendi bakış açınıza uymuyor diye yargılamayın, eleştirmeyin. Kendi gençli ğ inizde neler yapmak isteyip de yapamadı ğ ınızı veya yaptı ğ ınızı düşünün. Bu; ergenin beni anlamıyorlar düşüncesiyle sizden uzaklaşmasına neden olacaktır. Bunun yerine onu rencide etmeden nedenlerini açıklayın. Mantı ğ a davet edin. 14

15 Ergen ‘Beni önemseyin ’ demek ister Ergenin söyledikleri, her zaman söylemek istediklerini anlatmayabilir. Olaylara farklı duygusal tepkiler verebilir. Böyle durumlarda verdi ğ i mesajın altında yatan duyguyu anlamaya çalışın. Ergenle iletişimin sadece yetişkinden ergene do ğ ru; yani tek taraflı olması durumunda ergenin kendi kişili ğ ini ortaya koyabilmesi için tek yolun otoriteye başkaldırmak olaca ğ ını unutmayın. 15

16 En Yakın Ailedir. Bu dönemde, ergene en çok yardımcı olacak kişilerin anne-babalar oldu ğ unu göz ardı etmeyin. Tüm olumlu yaklaşım ve tutumlara ra ğ men, ergenle anne-baba arasında çözümsüzlük boyutunda ciddi gerginlikler yaşanıyorsa ( alkol, uyuşturucu, kendine zarar verme, evden kaçma gibi), uzman yardımına başvurmaktan çekinmeyin. 16

17 Ne zaman yardım almalıyız? Yanlış arkadaş gruplarını seçme, okul başarısında giderek düşme, okuldan kaçma, içe kapanma, öfke nöbetleri, ebeveynle, okulla ve toplumla ciddi çatışmalar, madde kullanımı, internet ba ğ ımlılı ğ ı, aşırı güvensizlik, sosyal ortamlara girememe, mutsuzluk, dikkat eksikli ğ i, hiçbir şeyden zevk almama, sınav kaygısı, takıntılı düşünceler gibi şikayetler varsa ve çocu ğ umuzla iletişim kurmakta zorlanıyorsak zaman kaybetmeden Çocuk Ergen Psikiyatristinden yardım alınması gereklidir. Sorunları görmezden gelmek sorunların daha da büyümesine neden olur. 17


"ERGENLE İ LET İ Ş İ M ERGENLE İ LET İ Ş İ M İ brahim ŞAH İ N REHBER Ö Ğ RETMEN 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları