Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Eylül-Ekim ayı faaliyeti  ERDEML İ OLMAK. DİN VE GÜZEL AHLAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Eylül-Ekim ayı faaliyeti  ERDEML İ OLMAK. DİN VE GÜZEL AHLAK."— Sunum transkripti:

1  Eylül-Ekim ayı faaliyeti  ERDEML İ OLMAK

2 DİN VE GÜZEL AHLAK

3

4 1.Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sa ğ lar? Ahlak, bir toplum içinde ki ş ilerin benimsedikleri uymak zorunda bulundukları davranı ş biçimleri ve kurallarıdır. Ahlak, insanı mutlu edecek kuralları belirler,

5 Din, İnsanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel şeyler yapmasına katkı sağlar. Din, İnsanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel şeyler yapmasına katkı sağlar.

6 Din, ahlaklı olmak yolunda bizi teşvik eder. Çünkü dindar bir insan için ahlak kuralları aynı zamanda Allah'ın buyruklarıdır. Bu sebepten dindar insan, ahlaki görevlerini yaparken aynı zamanda sevap da kazanır; ahlak kurallarını çiğnemesi halinde de günah işler. Böylece din ahlaka kuvvetli bir yaptırım gücü sağlar.

7 Hz. Muhammed’in, “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde oldu ğ u kimsedir” sözü, din ve ahlak arasındaki yakın ili ş kiyi belirtir.

8  Ahlak ile din birbirini tamamlar.  Din, doğruluğu, yardımlaşmayı ve sabırlı olmayı öğütler ve bunların güzel sonuçlarına dikkat çeker; ahlak da bu davranışların iyi birer davranış olduğunu belirtir.

9 Yalan söylemek, hırsızlık yapmak, iftira etmek gibi davranışlar dinimizce haram, ahlaki olarak da kötü sayılır. Güzel davranışlar Allah tarafından ödüllendirilir.

10  DİNİMİZ HATADAN DÖNMEYİ ERDEMLİ (İYİ, AHLÂKLI) BİR DAVRANIŞ OLARAK GÖRÜR. DİNİMİZ BÖYLE DAVRANANLARI ÖVER. ↓ İSLAMİYETTE, YAPILAN HATADAN DÖNMEYE VE PİŞMANLIK DUYMAYA TÖVBE DENİR.

11 KUL HAKKI: H erkesin sahip olduğu ve ona saygı duymamız gereken bir haktır.

12 a) Do ğ ruluk Ki ş inin söz, dü ş ünce ve davranı ş larında açık, dürüst ve tutarlı olmasına do ğ ruluk denir. Toplumlar, do ğ ru kimseleri örnek alır, onları kendilerine model seçerler.

13 “Emrolundu ğ un gibi dosdo ğ ru ol.” (Hud 112) * “ “ Bizi aldatan bizden de ğ ildir.” (Hadis-i Ş erif)

14 Ba ş kalarına Maddi Yardımda Bulunmak ( İ nfak) b) Ba ş kalarına Maddi Yardımda Bulunmak ( İ nfak) İ nfak, Allah’ın ho ş nutlu ğ unu kazanmak amacıyla servetinden harcamak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek

15 “Komşusu açken tok yatan bizden değildir”. (Hadis-i Şerif)

16 c)Emaneti korumak Emanet, Geri alınmak veya saklanmak üzere birine veya bir yere bırakılan ş eylere denir. Emanete duyarlı davranan kimseye “güvenilir kimse” ya da “emin insan” denir

17 " Ey iman edenler, Allah'a ve Resûlü'ne ihanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.” (enfal-27)

18 d) Adaletli Olmak Adalet, her ş eyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu bulmak, a ş ırılıktan uzak durmak, dengeli davranmaktır.

19 “ Bir topluluğa olan kininiz sizi adalet yapmaktan alıkoymasın” (Maide 8)

20 e) Karde ş lik

21 “Şüphesiz, müminler birbirleri ile kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin” (Hucurat 10) “Müslüman müslümanın kardeşidir. Kardeş kardeşe zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğunda onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu hor görmez, küçük düşürmez.” (Hadis-i Şerif)

22 f) Ho ş görü ve Ba ğ ı ş lama Ho ş görü, farklı dü ş ünce ve davranı ş ları anlayı ş la kar ş ılamak ve bu kimselerle birlikte ya ş ama erdemini göstermektir.

23 “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şeyle sav,en güzel şekilde önle.O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse,sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” (Fussilet34)

24 g) Alçak Gönüllülük Alçak gönüllü olmak, sahip olunan imkânlar, iyilik ve güzellikler kar ş ısında gurura kapılmamaktır. Alçak gönüllü olmaya “tevazu”, bunu benimseyip davranı ş haline getirene “mütevazi” denir.

25 “Rahman olan Allah´ın kulları, yeryüzünde tevazu ve vakar ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atıp sataştıkları zaman aldırmadan "Selametle" deyip geçerler. ” (Furkan 63).

26 h) Sözünde durmak İ nsanın verdi ğ i sözde durması, yaptı ğ ı anla ş malara sadık kalması, dostlu ğ a ihanet etmemesi, iyili ğ e kar ş ı nankörlük etmemesine vefa denir.

27 “Ey iman edenler! Yapmayaca ğ ınız şeyleri neden söylüyorsunuz?”… (Saf 2) “…Verdi ğ iniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumlulu ğ u gerektirir.” ( İ sra 34)

28 I) Görgülü Olmak

29 İnsanların günlük yaşamda birbirleriyle olan ilişkilerinde uymaları gereken kurallara “görgü kuralları” denir.

30 “Ey inananlar! Evlerinizden ba ş ka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. E ğ er dü ş ünürseniz bu sizin için daha iyidir.” (Nur 27) “Ey inananlar, birbirinize selam verin, akrabanızı gözetin, yemek yedirin…” Hadis-i Ş erif

31 ÖZÜR D İ LEMEK  İNSAN HATA YAPABİLİR. ÖNEMLİ OLAN BU HATASINI GÖRMESİ VE KABUL ETMESİ VE HATASINDAN DÖNMESİDİR. ÖZÜR D İ LEMEK  İNSAN HATA YAPABİLİR. ÖNEMLİ OLAN BU HATASINI GÖRMESİ VE KABUL ETMESİ VE HATASINDAN DÖNMESİDİR.

32 i) İ nsanlara İ yi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek İ yilik, sevgi, saygı, ve ho ş görü sınırları içerisinde, do ğ ru, güzel ve adaletli davranmakla gerçekle ş ir.

33 “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler…” ( İ sra 53)

34 j) Savurganlıktan Kaçınmak İ nsan sahip oldu ğ u mal, sa ğ lık, zaman gibi nimetleri gereksiz yere ve a ş ırı tüketmesine savurganlık denir. j) Savurganlıktan Kaçınmak İ nsan sahip oldu ğ u mal, sa ğ lık, zaman gibi nimetleri gereksiz yere ve a ş ırı tüketmesine savurganlık denir.

35

36 “Yiyiniz, içiniz fakat israf yapmayınız. Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez.” (Araf 31) “Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız bile suyu israf etmeyiniz” (Hadis-i Şerif)


" Eylül-Ekim ayı faaliyeti  ERDEML İ OLMAK. DİN VE GÜZEL AHLAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları