Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EK İ P KAYNAK YÖNET İ M İ Crew Resource Management Ceyhan Yıldız 21 Ekim 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EK İ P KAYNAK YÖNET İ M İ Crew Resource Management Ceyhan Yıldız 21 Ekim 2014."— Sunum transkripti:

1 EK İ P KAYNAK YÖNET İ M İ Crew Resource Management Ceyhan Yıldız 21 Ekim 2014

2 Wilbur Schramm “İnsan topluluğu ve davranışları ile ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesi zorunludur” biçiminde etkili bir saptama yaparak iletişim becerisinin sadece insanlar için önemli olmadığını; en az insanlar kadar diğer bilim dalları ve insanın çabalarından yararlanarak amaçlarına ulaşmayı hedefleyen işletmeler için de önemli olduğunu ifade etmeye çalışmıştır.

3 “Başarılı kuruluşlara baktı ğ ınızda, insan faktörünü ön planda tuttuklarını görürsünüz. İ nsanlar duygu, düşünce ve sezgilere sahip varlıklardır. Bu duyguları dile getirmek ve anlaşılmak ihtiyacındadırlar. İ şte başarılı kurumların farkı burada ortaya çıkıyor. İ nsana destek veren sistemleri oluşturup, uygulayabilen kuruluşlar başarıyı yakalıyorlar” Claus Moller-Kalitenin gurusu

4 En geniş anlamıyla iletişim; Herhangi bir bilgiyi paylaşma eylemidir. Bu ba ğ lamda iletişim olgusunun varlı ğ ını ve süreklili ğ ini sa ğ layan en temel ö ğ e bilgidir. Bir bilgi kayna ğ ından tek yönlü bilgi iletimi söz konusu oldu ğ unda buna enformasyon, bilgi kayna ğ ı ile alıcı arasında çift yönlü bilgi alışverişi söz konusu oldu ğ unda ise buna komünikasyon yani “iletişim” adı verilmektedir.

5 Havacılıkta İ letişim; İ letişim ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi CRM e ğ itimlerinin temelinde yer alır. Havacılık ortamlarında, örgütsel ve yönetsel performans ve başarı için iletişim bir gerekliliktir.

6 ….uçuş ekibinin do ğ ru anlaşabilmesi için fikir, veri, bilgi ve talimatların karşılıklı de ğ işimi olarak tanımlanır… …. İ letişimde etkili ve açık kelimelerin kullanılması, dinleme ve eylemlerde, karmaşayı ve aşırı yo ğ unlu ğ u önler…. …Hem sözlü hem de sözsüz becerileri içerir ve tüm di ğ er CRM davranışlarını destekler. …

7 Uçuş ekipleri, ……bilgiyi paylaşmaya, emirleri bildirmek için iletişim kurmaya, komutları onaylamaya, brifingleri idare etmeye, görevleri uygulamaya ve soru sormaya gereksinim duymaktadır…. ……bilgiyi toplama ve paylaşma, planlama, liderlik, karar verme, problem çözümü gibi bir ekibi oluşturan üyelerin yaptı ğ ı etkinlikler tipik olarak iletişim aracılı ğ ıyla olmaktadır……

8 Pilotu uyaran sistemler, kokpitteki aletlerden gelen (ya da radarlardan gelen) bilgiler söz konusu oldu ğ unda bu tek yönlü iletişim olarak de ğ erlendirilmektedir. Kokpitte, kabin içerisindeki kişiler ve operasyondaki kişiler, yönetimdeki kişiler ve yetkili kişileri içeren di ğ er kişilerle olan kişiden kişiye gerçekleşen iletişimler çift yönlü iletişimdir.

9 …….sadece uçaklar ve uçuşla ilgili temel bilgiler vermek, havacılıktaki ço ğ u kaza ve olayların nedeni olan etkisiz iletişim riskini ortadan kaldırmayacaktır….. ……etkili iletişimin öneminin farkında olarak, tüm havacılık güvenli ğ i ortamlarına etkili iletişim davranışlarını dâhil ederek böyle bir riski ortadan kaldırmak olasıdır…..

10 ……Yapılan araştırmalara göre iletişimde kelimelerin etkisi % 7-10, ses tonu ve konuşma şeklinin etkisi % 30 – 40, beden dilinin etkisi % 55 – 60’dır…. Göze hitap eden iletişimin, kulağa hitap edenden %60 daha etkili olduğu, bilimsel deneylerle kesinlik kazanmıştır…..

11 İ nsanları algılarken onların kişisel özellikleri, kültür seviyeleri, yaşadıkları ortam gibi özel koşullarını göz önünde bulundurmak….. Kültürler arasında temel duyguları yansıtan çok sayıda benzer bedensel mesajlar vardır. Dünyanın herhangi bir ülkesinde kızgın bir insanı ya da mutlu bir kişiyi davranışlarından anlamak mümkündür. Farklılık onların kızgınlı ğ ı ya da mutlulu ğ u gösterme şeklinden do ğ ar…. Kültürden kültüre de ğ işen beden dili, ö ğ renmeyle oluşur ve kazanılmış beden dillerinin içinde de ğ erlendirilir…..

12 Duruş ve dış görünüş Mekandaki konum Vücut şekli Kişiler arası mesafe Giyim Beden hareketleri Göz iletişimi Konuşma ile ilgili ögeler

13 Kendinize gösterdi ğ iniz özen kendinize verdi ğ iniz de ğ erin ifadesidir.” “Çevrenizden görece ğ iniz saygı ve sevgi kendinize gösterdi ğ iniz özen kadardır.”

14 Söz kesmemek, nazik olmak, yapıcı olmak, Göz iletişimi kurmak, Önceden düşünüp hazırlanmak, konuya hakim olmak, Konuşurken sinirlerimizi kontrol altında tutabilmek, Kritik durumlarda susmasını bilmek

15 …… Konuşmada duruş şekilleri çok çok önemlidir….. ……konuyla çelişen el, kol, yüz, göz ve beden hareketleri, İ letişimin ve etkinin zayıflamasına neden olur…… Aşırı göz temasında bulunmak, Ayakta isek hızlı hızlı ya da çok fazla yürümek, Sürekli sabit durmak, Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak, Duvara veya masaya yaslanmak, Ayakları çaprazlamak, Kolları önde veya arkada ba ğ lamak. Konuşurken başı geriye atmak, saçları geriye atmak Konuşurken gözleri kapamak, Gözlü ğ ü elde sallamak, Dudakları büzmek

16 …….Parmak uçlarını birbirine dayamak, Kolyeyi a ğ ıza götürmek, Elleri ovuşturmak, Ellerinizi yüzünüzde dolaştırmak, Parmakları masada tıkırdatmak, Saat ya da yüzükle oynamak……

17 Kültür….. Beden dili kültürden kültüre de ğ işebilir... Yaşlara ve cinsiyetlere göre de farklılık gösterebilir…. Hatta aynı kültürel çevrede yetişmiş, benzer e ğ itimi almış kişiler arasında da farklı özellikler yansıtabilir….. kültürel nitelikler ….. kokpit içerisinde üst ile ast arasındaki ilişkileri, bilginin paylaşılması, stres ve kişisel kapasiteyi şekillendirir….

18 ……uçuş ekibi ne kadar farklı anlayış, inanç, tutum ve davranışlarla karşılaşsa da ve bunlar ne kadar CRM kapsamında kokpitte sergilenmesi beklenen anlayış, tutum, inanç ve davranış ile tezat oluştursa da; uçuş ekibi aldı ğ ı e ğ itimin gere ğ i olarak ekip üyelerinin tüm tecrübe, bilgi ve düşüncelerini uçuş emniyetine aktarılmasını hedefleyecek ve kokpitte uygun çalışma ortamını oluşturan davranış, anlayış, tutum ve inançları sergilemeyi tercih edeceklerdir……

19 İ letişim kuran kişilerin;yaş,cinsiyet,sosyal konum,fizyolojik ve psikolojik özellikleri açısından eşit yada farklı düzeylerde olması iletişimin dinami ğ ini de ğ iştirir…. Ülkemizde bölgeler arasında, bazı bedensel mesaj farklılıkları oldu ğ unu bilmekteyiz. Kırsal alanlarda yaşayanlarla şehirlerde yaşayanlar arasında da önemli sayılabilecek farklılıklar görmek mümkündür….

20 Ekiplerde etkili çalışma yapabilmek için üyelerin karakteristik davranış özelliklerini de bilmek gerekir.

21 Önerici-karşı önerici-destekleyici-hayırcı- savunucu-akıncı-engelleyici-yergici-özetçi- araştırıcı-kırıcı-tuzakçı-yakınmacı-erkçi-bilgiç- hayran toplayıcı-ö ğ renci vb

22 Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Zorlaştıran Özellikleri Gerçek anlamda profesyonellik eksikli ğ i:Profesyonelli ğ in, kriz yaratmayan tam tersine kriz çözen” ve “krizleri önleyen” bir rol gerektirdi ğ ini bilmemek.· Uzlaşma gelene ğ inin olmayışı: Uzlaşmayı “taviz” ve “güçsüzlük” saymak. ·

23 Belirsizli ğ e karşı düşük tolerans: Bunun sonucunda hiyerarşik yapıyı tercih etme e ğ ilimi ve yatay ilişkilerde zorlanmak. · Eleştirmek, ancak çözüm önermemek: Bir eleştirinin ancak ilgili bütün tarafları içine alacak çözüm önerisi getirmekle de ğ er kazanaca ğ ının sorumlulu ğ unun farkında olmamak

24 Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Kolaylaştıran Özellikleri İ nsan ilişkilerinde beden dilinin duyguları aktarım aracı olarak kullanılması: Sarılmak, öpmek, koluna girmek, temas gibi beden dili ö ğ elerini rahatça kullanmak Aile ba ğ larının güçlü olmasından kaynaklanan birliktelik duygusu: Bunun sonucu uygun liderlikle iş hayatında kurumun vizyonuna ba ğ lılık ve kurumun misyonunu kendiyle özdeşleştirme.· İ mece gelene ğ inin varlı ğ ı: Türk insanının genlerinde bulunan imece gelene ğ inin izlerinin üst düzeyde ba ğ lılık ve karşılıklı ba ğ ımlılık duygusunun pekişmesini sa ğ laması

25 GEL İ ŞT İ R İ LMES İ GEREKEN BECER İ LER 1- İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Dinleme, konuşma, kendini ifade etme, okuma, okudu ğ unu anlama,hafızada tutma, hatırlama, yazma,sözsüz iletişim, beden dili 2- KEND İ N İ İ DARE ETME BECER İ LER İ Kas becerileri, mekânsal farkındalık, organizasyon, zaman yönetimi, güvenlik, sa ğ lıklı yaşam şekilleri,davranış kuralları, bilinçli seçim yapm a.

26 3- SOSYAL BECER İ LER Sorumlulu ğ u kabul etme, başkalarına saygılı olma, başkaları ile beraber çalışabilme, takım çalışması, çatışma yönetimi ve çözümleme şekilleri, farklı rollere uyum sa ğ layabilme. 4- ARAŞTIRMA BECER İ LER İ Soru sorma, soru üretme, gözlem yapabilme, plân yapma, veri toplama, veriyi kaydetme, veriyi organize etme, veriyi yorumlama, araştırma sonuçlarını sunma 5- DÜŞÜNME BECER İ LER İ Bilgi edinme, anlama, uygulama, analiz etme, sentez yapma, de ğ erlendirme, birden fazla bakış açısını de ğ erlendirme, düşünme, düşünme üzerine düşünme, muhakeme yapma.

27 İ letişim Çatışmaları İ ş rollerinin gerektirdi ğ i farklılıkları bir fırsat olarak görmek yerine,kendi özelliklerini ve bundan kaynaklanan farklı fikir ve yaklaşımları üstünlük olarak karşısındakine kabul ettirmeye çalışmak, çatışma do ğ urur. Çatışmanın Temel Nedenleri Bilgi Farklılıkları Algılama Farklılıkları De ğ er Ve İ nanç Farklılıkları Kaynakların Kısıtlı Oluşu Rekabet Ben Merkezcilik Güven Eksikli ğ i

28 TÜRK İ YE’DE CRM’ İ N UYGULANMA BOYUTLARI Türk Sivil Havacılık sektöründe rutin uçuş prosedürü, kazaların önlenmesi, uçak kaçırma gibi vakaların oluşumunun önlenmesi için başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok firma CRM kültürünü oturtmuş durumdadır. Ülkemizde CRM ekipte oluşan çatışma alanlarını çalışmasını üst düzeyde iletişim ile en aza indirmek suretiyle sa ğ lanmaya çalışılıyor. Türk uçaklarında karşılaşılan en önemli çatışma alanları ise şu 4 başlık altında toplanmakta; 1.Asker-asker Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak havacılık işletmelerinde çalışmaya başlayan asker kökenli çalışanların TSK’dan kalma ast-üst ilişkilerini sivil yaşamda sürdürmeye çalışmasıyla ortaya çıkmakta. 2.Sivil-asker Son zamanlarda sivil uçuş okullarından mezun olan sivil pilotların da sayısının artması sonucu ortaya çıkmakta. 3.Erkek- kadın Kadın pilotların sayısının artarak devam etmesi nedeniyle yaradılıştan gelen çatışma alanları uçuşlarda da varlı ğ ını korumakta. 4.Yerli-yabancı, yabancı- yabancı Özellikle THY’de yer alan çok sayıda yabancı çalışanın kültürel çatışma, lisan uyumsuzlu ğ u, olaylara karşı verilecek tepkiler ve yaklaşımlar gibi konularda çatışma alanları oluşmakta.

29

30 İ letişim sadece konuşmak de ğ ildir. İ letişim bazen araya mesafe koymaktır. İ letişim bazen susmaktır İ letişim bazen bakmaktır İ letişim bazen gülmektir…. İ letişim saç biçimimizdir, giyim tarzımızdır.


"EK İ P KAYNAK YÖNET İ M İ Crew Resource Management Ceyhan Yıldız 21 Ekim 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları