Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMAN YÖNET İ M İ Şule Ötken Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMAN YÖNET İ M İ Şule Ötken Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi."— Sunum transkripti:

1 ZAMAN YÖNET İ M İ Şule Ötken Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi

2 Zaman Nedir ? Olayların geçmişten bugüne gelip gelece ğ e do ğ ru birbirini izledi ğ i kesintisiz süreç... Olayların geçmişten bugüne gelip gelece ğ e do ğ ru birbirini izledi ğ i kesintisiz süreç... İ ş yapabilmek için gereksinim duyulan süre... İ ş yapabilmek için gereksinim duyulan süre...

3 Ölçülebilirlik Açısından Zaman Türleri Nesnel zaman: (NÖ +) Do ğ al olaylar ya da saat gibi araçlar yardımıyla ölçülebilen zaman türü... Do ğ al olaylar ya da saat gibi araçlar yardımıyla ölçülebilen zaman türü... Öznel zaman: (Ö - ) Psikolojik durum ve niteli ğ e ba ğ lı olarak hissedilen ya da algılanan zaman...

4 Zaman Yönetimi Neden Önemlidir? 1. Bireysel ve kurumsal etkililik 2. Bireysel ve kurumsal verimlilik Etkililik: Bireyin ya da kurumun amaçlarını gerçekleştirme düzeyi Verimlilik: Üretim sürecinde en az girdiyle en yüksek çıktıyı elde etme...

5 Zamanın Kendine Özgü Yönleri Zaman herkese eşit da ğ ıtılmış kıt bir kaynaktır Zaman geri döndürülemez Zaman biriktirilemez Zaman alınıp satılan bir meta de ğ ildir Zaman ço ğ altılamaz Zaman yönetimi karar ve planlama ile ilgilidir Zaman yönetimi bireysel ve kurumsal boyut içerir. Zaman sürecinde olaylar ardışık gerçekleşir. Zaman yönetim yaklaşımı bir reçete de ğ ildir...

6 Zaman Yönetim Yaklaşımları Düzen Yaklaşımı Düzen Yaklaşımı Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı Başarı (Hedef) Yaklaşımı Başarı (Hedef) Yaklaşımı Abc Yaklaşımı Abc Yaklaşımı Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı Beceri Yaklaşımı Beceri Yaklaşımı İ yileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı İ yileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı

7 Düzen Yaklaşımı (Kendini Toparla Yaklaşımı) Zaman Yönetimi sorunlarının kayna ğ ı, düzensizliktir Zaman Yönetimi sorunlarının kayna ğ ı, düzensizliktir Zamanı Etkili Kullanmanın yolu, düzenli olmaktır. Bu amaçla Zamanı Etkili Kullanmanın yolu, düzenli olmaktır. Bu amaçla 1. Nesneler 2. Görevler 3. İ şgörenler düzenlenmelidir...

8 Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı Zaman akıp gitmektedir... Zamana sahip çıkmak ve onu kullanmak gerekir. Kendini yalıtmak Yetki devretmek

9 Başarı (Hedef) Yaklaşımı Başarı (Hedef) Yaklaşımı Amacın ortaya konulmuş olması zamanı etkili kullanılmasını sa ğ lar Kısa erimli amaç koyup, kendini ve süreci denetle ve de ğ erlendirilmelidir...

10 Abc Yaklaşımı İ şler öncelik sırasına konularak yapılırsa, zaman akılcı kullanılmış olur A: Birincil öncelikli, ertelenemez B: Orta derecede önemli ertelenebilir C: Sonraya bırakılabilir, yapılmaması durumunda zarar do ğ urmayan işler

11 Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı Zamanın etkili kullanılması, önceliklerin ve önemliliklerin (de ğ erlerin) tercih edilmesi ve sıralanmasıdır Öncelikli olana önem verme Önemli olana öncelik verme SAAT ----- randevu ve işleri PUSULA ---- vizyon, misyon Zaman yönetimi sorunu, SAAT ve PUSULA uyumsuzlu ğ unda do ğ ar...

12 Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı Do ğ ru araç ve gereçler zamanın etkili ve verimli kullanılmasını sa ğ lar... Ajanda, takvim, bilgisayar vb araç ve gereçler kullanılarak zaman kazanılması amaçlanır

13 Beceri Yaklaşımı Zamanı yönetmek, Do ğ ru karar vermek, Amaç belirlemek, Planlı iş yapmak, Öncelikleri sıralamak Akılcı, yetki devretme gibi becerilere sahip olmayı gerektirir...

14 İ yileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı Zamanın etkili kullanılamaması, çevreye yenik düşme ve mükemmeliyetçi olmaktan kaynaklanır Psikolojik ve sosyolojik engelleri kaldırmak Mükemmeliyetçilikten kaçınmak...

15 Zamanı Boşa Harcamak İ lk defasında unuttu ğ unuz bir iş için aynı yere ikinci, üçüncü kez gidiyor musunuz? Akşam yapmanız gerekenlerin yarısını yaptı ğ ınızı gördü ğ ünüzde... Zaman nasıl gelip geçti dedi ğ inizde... “Bekleyen işler” kutunuz dolup taşıyorsa?... Gerekti ğ inde önemli evrakı bulabiliyor musunuz ?... Bulamazsanız ?... Koydu ğ unuz yeri unuttu ğ unuz için bir şeyi başka yerde aramak...

16 Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak İ çin Ne Yapmalı? Güne erken başlayın! Güne erken başlayan başarıyor Kahvaltı ve banyoyu en kısa sürede bitirin Ceplerinizi ve çantanızı düzenleyin Yapılacakları hedeflerle karşılaştırın Yapılacaklar listesini önceliklere göre sıralayın En önemli işleri en üretken saatlerde yapmaya çalışın Kendi çevriminizi belirleyin İ şyerinize uyum sa ğ lamaya çalışın Verimlili ğ inizin tepe noktasını ‘en iyi’ biçimde kullanın Hoşlanmadı ğ ınız işleri önce yapın Ertelenmesi olası işleri parçalara ayırın Kendinize bir bitim zamanı belirleyin İ şi bitirince ödüllendirin ÜŞENMEY İ N, GEÇ İ KMEY İ N, ERTELEMEY İ N !

17 Sınıfta Zaman Yönetimi Sınıfta zaman yönetiminin amacı, e ğ itimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders süresini etkili ve verimli kullanmaktır. Sınıfta zaman yönetimi kritik bir süreçtir. Bu durum, zamanın ve sınıfın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Sınıf yönetimi derse hazırlık, ö ğ retme ö ğ renme etkinliklerinin uygulanması ve de ğ erlendirme şeklinde üçlü süreç içerir. Sınıf yönetimi geçmiş, şimdi ve gelecek zaman dilimlerinin işlevsel birlikteli ğ i ve eşgüdümüyle etkili ve verimli kılınabilir.

18 Dersten Önce Zaman Yönetimi: Plan Yapma ve Hazırlık Sınıf Kurallarını Belirleme ve Açıklama Ders Araç Gereç ve Kaynakların Hazırlanması Derste Zaman Yönetimi: Ders öncesi hazırlıklar ne derece iyi olursa olsun, zaman akılcı kullanılmazsa ders verimli olmayacaktır. Etkili ve verimli ders, istendik davranışların istendik sürede kazandırılmasıdır.

19 Sınıf içi ö ğ retimde zaman Sınıf içi ö ğ retimde zaman kavramı ders süresi ile ifade edilir. Ö ğ retim sürecinde zaman kavramı ayrılmış zaman, ö ğ retim zamanı, meşgul olunan zaman ve akademik ö ğ renme zamanı biçiminde dört farklı boyutta çalışılmaktadır Ayrılmış zaman, belli bir konu ve içerik için ayrılan toplam süredir. Ö ğ retim zamanı, belli başlı rutin görevler tamamlandıktan sonra ö ğ retim için kalan süredir. Meşgul olunan zaman, ö ğ rencinin etkin olarak ö ğ renme etkinliklerine katıldı ğ ı dikkatini derse verdi ğ i süredir. Akademik ö ğ renme zamanı, ö ğ rencinin ö ğ renme etkinlikleriyle veya iş ile meşgul edildi ğ i yani ö ğ renmelerin oluştu ğ u süredir

20 Etkili Zaman Yönetimi İ çin Kurallar Derse zamanında başlamak ve erken bitirmemek gerekliliktir. Ö ğ retmen derse sorunlarla gelmemeye özen göstermelidir. İ şlenecek konu ve konunun önemine ilişkin bilgi verilmelidir. Dersin kesintiye u ğ ramamasına çalışılmalıdır. Uygun ö ğ retim yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır.

21 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İ çin Öneriler Derse planlı ve hazırlıklı gidiniz. Unutmayınız plansızlık başarısızlı ğ ın planlanmasıdır. Planın ana hatlarını kurgulayıp not alınız. Böylece planın unutulması ve kimi konuların atlanması olasılı ğ ı zayıflatılır. Dersin akışını belirleyici olursunuz. Planın uygulanabilir kılınması için her derste özeleştiri yaparak planı güncelleştiriniz. Derse zamanında giriniz, erken çıkmayınız. Derste zamanının a ğ ırlıklı bir bölümü akademik ö ğ renme zamanı olarak kullanmaya özen gösteriniz. Sınıf kurallarını ö ğ rencilerin katılımıyla belirleyiniz.

22 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İ çin Öneriler Sınıf kurallarına uyulmasını sa ğ lamaya çalışınız. Sınıfta olumlu bir havanın oluşmasına çalışınız. Olumlu hava sınıfta ö ğ renmeyi destekleyerek zaman yitirilmesini azaltır. Kullanaca ğ ınız araç, gereç ve kaynakları önceden kullanıma hazır hale getiriniz. Dersin amaç ve içeri ğ ine uygun ö ğ retim yöntem ve teknikleri seçiniz. Zaman zaman farklı ö ğ retim yöntem ve teknikleri uygulayınız. Ö ğ rencileri kısa sürede tanıyınız. Duyuru, e ğ itsel kol çalışmaları için seçim vb işleri dersin sonuna bırakınız. Deney gibi kimi çalışmalar için ö ğ rencilere fırsat veriniz. Sınıfta zaman tuzaklarını belirleyerek önlem geliştiriniz. Dersi olumlu iletilerle bitiriniz.

23 TEŞEKKÜRLER Şule ÖTKEN Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi


"ZAMAN YÖNET İ M İ Şule Ötken Altında ğ RAM Ar-Ge Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları