Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet Ali GÜNDÜZ & Salih AKBARAN iyi $eyirler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet Ali GÜNDÜZ & Salih AKBARAN iyi $eyirler."— Sunum transkripti:

1 Mehmet Ali GÜNDÜZ & Salih AKBARAN iyi $eyirler

2

3  Bilgisayarı kullanırken bilgisayarın anlayaca ğ ı ş ekilde komutları girerken bile bazı donanımsal aygıtlara ihtiyaç duyarız. İş te bu aygıtlar özellikleri ve görevlerine göre Giriş/Çıkış arabirimleri olarak adlandırılırlar.

4  Giri ş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayarda veri veya komutları girmesini sa ğ layan ki ş isel bilgisayar bile ş enidir.  Bilgisayarlara veri giri ş i yapmak için kullanılan parçalara giri ş birimleri denmektedir.

5  Klavye (keyboard)  Fare (mouse)  Tarayıcı (scanner)  Mikrofon  Kart okuyucu  Joystick (oyun kolu)  Optik okuyucu  Barkod okuyucu  Webcam (kamera)

6  Birçok tu ş un bir araya gelmesiyle olu ş ur. Klavyelerde kullanılan dilin özelli ğ ine göre üzerindeki tu ş ların sayısı ve yerleri de ğ i ş mektedir.  Türkiye’de kullanılan klavyeler genellikle 101 veya 102 tu ş lu olup Q veya F tipi olmak üzere iki çe ş ittir.  Klavyeler kablolu ve kablosuz türleri de vardır.

7  Ekranda gözüken imleç yardımıyla komut giri ş i yapılmasını sa ğ lar.  Fare çevre birimi olarak kullanılmakla birlikte i ş aretleme,sürükleme ve tıklama i ş lemlerini de gerçekle ş tirir.Tek tıklama seçme veya sürükleme i ş lemi yapılır.Çift tıklama herhangi dosya veya klasörü açmak için.Sag tıklamada özelikleri veya farklı seçenekler sunar.  Fareler kablolu ve kablosuz olmaz üzere 2 ye ayrılırlar

8  Resim, grafik ve önceden yazılmı ş yazıları bilgisayar ortamına aktarmakta kullanılır.  Herhangi bir ka ğ ıt veya kart üzerindeki resmi bilgisayar ortamına dijital resim olarak aktaran araçtır.  Herhangi bir logo, foto ğ rafın bilgisayara aktarılmasında kullanılır.

9  Bilgisayarların ses kartlarına ba ğ lanabilen bir girdi aygıtıdır.  Mikrofonda üretilen ses sinyali, ses kartı vasıtasıyla dijital olarak bilgisayara gönderilir.  Bilgisayarda bulunan bir yazılımla bu ses dinlenebilir ve kaydedilebilir.

10  Klavyenin yaygın olmadı ğ ı zamanlarda programlar ve veriler delikli kartlar üzerinde hazırlanır ve bu  okuyucular tarafından bilgisayara aktarılırdı. Ancak ş u anda hemen hemen hiç kullanılmıyor.

11  Oyun Oynarken kullanılan ve kullanıcının oyunda temsil etti ğ i ö ğ eyi (ki ş, araç, vb.) ilgili yöne hareket  ettirme komutlarını bilgisayara ileten giri ş ö ğ esidir.

12  Ka ğ ıtların üzerine kur ş un kalemlerle i ş lenmi ş i ş aretleri okuyarak bilgisayar ortamına aktaran giri ş  birimleridir. Yo ğ un sınav veya anket yapan merkezlerin kullandı ğ ı hızlı veri giri ş birimleridir.

13  Marketlerde ürünlerin üzerindeki çubuk kodları okuyarak ürünün kodunu bulan donanımdır.  Bu cihaz sadece çizgilerden elde etti ğ i ürün kodunu sisteme yollar gerisi arka planda çalı ş an bilgisayar yazılımı tarafından halledilir.

14  Webcam bir giri ş aygıtıdır.  Genellikle sohbet programlarının ek özellik olarak sundu ğ u görüntülü haberle ş me ihtiyacına yönelik üretilir ve kullanılırlar.  De ğ i ş ik kalite ve ebatlarda üretilen bu cihazların dahili mikrofon ve aydınlatma gibi özellikleri içeren geli ş mi ş modelleri de bulunmaktadır.

15  Giri ş birimleri aracılı ğ ı ile bilgisayarlara girilen verilerin i ş lenerek kullanıcılara sonuç olarak iletilmesi sa ğ layan parçalardır.  Bilgisayarlardan veri çıkı ş ı yapmak için kullanılan parçalara çıkı ş birimleri denmektedir.

16  Yazıcılar  Çiziciler  Plotter  Kulaklık ve Hoparlör  Projektör  Ba ğ lantı kabloları ve bu kablolara ait çıkı ş lar

17  Yazıcılar çıkı ş aygıtlarıdır.  Ekrandaki bilgilerin ka ğ ıt üzerine basılmasını sa ğ lar. Yazıcılar 3 çe ş ide ayrılır;  Nokta Vuru ş lu Yazıcı  Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı  Lazer Yazıcı (Laser jet)

18  Geni ş ve uzun çar ş af ka ğ ıtlara çizim yapmayı sa ğ layan donanımdır.  Genellikle mimar, mühendis, reklamcı ve tasarımcılar tarafından kullanılır.

19  Bu donanımlarda yazıcılara benzerler. Ancak bir bıçak vasıtasıyla  yazdırma i ş lemi bitti ğ i noktada ka ğ ıdı kesen aygıtlardır. Genellikle in ş aat mühendisleri  tarafından büyük proje çizimlerinin baskısı için kullanılır.  Ş ekil olarak çizicilere benzer

20  Bilgisayarda ses kartı tarafından üretilen seslerin kullanıcı tarafından duyulmasını sa ğ layan çıkı ş birimidir.

21  Monitörünüzdeki görüntüyü düz bir zemine yansıtmayı sa ğ layan bir aygıttır.  Böylece daha fazla insanın bu görüntüyü görmesi sa ğ lanır.  Genellikle sunum yapmak için kullanılır.

22  Ekran  CD-Room  Parmak okuyucular

23  Hem giri ş hem de çıkı ş birimi olarak kullanılmaktadır.  Giri ş ve çıkı ş birimlerinden gelen verilerin sonuçlarının ekranda gözükmesini ve bilgisayarla ki ş i arasındaki görsel ileti ş imi edilmelidir.  Ekranların boyutu 14 inç, 15 inç, 17 inç, 19 inç ve 21 inç olarak de ğ i ş ebilmektedir. Genellikle ucuz oldu ğ u için 15 ve 17 inçlik ekranlar kullanılmaktadır.

24  CD’lerin kullandı ğ ı sürücüye CD-ROM sürücü denir.  CD-ROM sürücü, bir disket sürücüsü gibi kasa üzerine takılmalıdır. CD sürücüler ile müzik  dinleme, ses-görüntü ve film gibi multimedya uygulamaları çalı ş tırmanın yanında, veri cd leri takılarak programlar çalı ş tırılabilir ve sabit diske yüklenebilirler.

25  Hem giri ş hemde çıkı ş aygıtıdır.  Parmak izi okuyucuyla geçi ş yapan ki ş ilerin güvenli geçi ş inde kullanılmak üzere ki ş inin parmak izi bilgisini kısa sürede tanır i ş ler ve ki ş iye geçi ş izni verilip verilmeyece ğ ine karar verir.

26  Mouse ( fare )

27  Klavye

28  Ses Cihazları

29  Ekran

30  Yazıcı Tarayıcı Çizici ve Plotter

31  Parmak Okuyucu ve Kod Okuyucular

32  Oyun Konsolları

33 Kaynak :  www.bilgisayarbilisim.net/ www.bilgisayarbilisim.net/  www.bilisimegitim.com/ www.bilisimegitim.com/  Evde Denemeyin..


"Mehmet Ali GÜNDÜZ & Salih AKBARAN iyi $eyirler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları