Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2009

2 İLÇE BÜTÜNÜNDE TÜM İMAR PLAN ÇALIŞMALARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KOORDİNELİ OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR. Üsküdar imar plan çalışmaları Büyükşehir Belediyesince hazırlanan makro ölçekli planlar kapsamında, bütüncül olarak ele alınmış ve stratejik hedefler doğrultusunda etaplara ayrılmıştır. Üsküdar imar planları topyekun ele alınarak ilçe bütününün %80' i planlanacak alan kapsamına alınmış ve analiz, tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Plan çalışmalarında , plan yapılan sahada tüm bilimsel araştırma ve tespitler yapılarak akademik kalitede planlar üretilmektedir. Planla ilgili diğer kamu kurumları ile koordinasyonda süreklilik sağlanmıştır.

3 1/100.000 İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI
1/ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ve 1/ NAZIM PLANI İLKELERİ 1/100000 1/25000 (TASLAK) 1/ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/ İSTANBUL NAZIM PLANI Altunizade bölgesi merkez kademelenmesinde iş hizmetleri merkezi statüsünde ALT HİZMET ODAĞI grubunda yer almaktadır. Çevre Düzeni Planında alınan kararlar doğrultusunda alan (M2) ALT KADEME MERKEZ (2. derece merkez) olarak tanımlanmış ancak merkez lekesi E-5’in kuzeyine doğru genişletilmiştir. T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

4 Ön Görünüm Bölgesi (İBB Yetkisinde)
Üsküdar İlçesi İmar Plan Bölgeleri Üsküdar Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları %36 Ön Görünüm Bölgesi (İBB Yetkisinde) 514,6 Ha Üsküdar Meydan İmar Planı Büyük – Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı %10,4 Üsküdar Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı %17,8 Bulgurlu Uygulama İmar Planı %9,3 Üsküdar Altunizade Revizyon Uygulama İmar Planı %12,6 Ünalan – Örnek – Esatpaşa – Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı %12,6 Validebağ Korusu I. Derece Doğal Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı %1,3 Haydarpaşa Koruma Amaçlı İmar Planı

5 Büyük – Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
17 yıldır plansız gelişen, Büyük ve Küçük Çamlıca Sit Alanında Nazım İmar Planı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi, ilgili KTVKK ve Belediyemiz ile koordineli olarak tamamlanmıştır. Plan çalışmaları kapsamında; plana altlık oluşturacak analitik etüdler, arazi tespit ve mülkiyet çalışması tamamlanmıştır. Anıt Eser ve Anıt Ağaçlarla ilgili envanter çalışmaları yapılmış, envanter föyleri hazırlanmış, envanter albümü oluşturulmuştur. Kısıklı ve Bulgurlu Köyiçi Sit Alanı ön tasarı kentsel tasarım projeleri teknik analiz ve sentez çalışmaları yapılmıştır. Toplam alan: 324,09 ha PLAN YÜRÜRLÜKTE. ( T.T) .

6 Ünalan – Örnek – Esatpaşa – Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı
7.775 adet binaya ait; bina cinsi, yapı durumu, kat adetleri, her kat için fonksiyon durumu ve filizli olup olmadığı ile ilgili tüm bilgiler GIS bağlantısı yapılarak bilgisayar kayıtlarına aktarılmıştır. Planın temel ilkeleri: Ulaşımda yeni çözümler, Yeni imar hakları ile yenileyerek yapılanma, Yeni kentsel odak noktaları oluşumu, Kentsel donatılarda artış, Arazi toplulaştırmasını teşvik eden, birleşen parsellere ek imar hakları. Bu alanda parsellerin birleştirilmesi halinde; m² KAKS 2.00 H max=6 kat m² KAKS 2.25 H max=8 kat 3501 m²’den büyük KAKS 2.50 H max=8 katdır. PLAN YÜRÜRLÜKTE… ( T.T.)

7 Validebağ Korusu I. Derece Doğal Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
Validebağ Korusu I. Derece Doğal Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Toplam alan: 42,29 ha Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve belediyemizle koordineli olarak hazırlanan ve sunumları yapılan1/5000 ölçekli Validebağ Korusu I. Derece Doğal Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tarihinde onaylanmıştır. Bölge genelinde amenajman ve silvikültür plan –raporu doğrultusunda tamamen korumaya yönelik hazırlanan planların etaplar halinde uygulama çalışmaları devam etmektedir. PLAN YÜRÜRLÜKTE ( T.T.)

8 Üsküdar Kısıklı Köyiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları
Toplam alan: 4,86 ha  Bulgurlu Köyiçi Kentsel Sit Alanı Toplam alan: 10,13 ha Üsküdar Kısıklı Köyiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tarih ve 463 sayılı kararı ile Üsküdar Belediye Meclisince uygun görülerek onanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Kısıklı ve Bulgurlu Köy İçi Kentsel Tasarım Alanlarının analizleri (GIS ortamında) ve kütle çözümleri, Kentsel Yenileme alanlarının analizleri (GIS ortamında) ve kütle çözümleri, plan raporu, tescilli eski eser ve tescile öneri eski eser envanterleri, anıt adayı ağaç envanterleri çalışmaları tamamlanmıştır. Kısıklı ve Bulgurlu Köy İçi Kentsel Tasarım Projesi ve Kentsel Tasarım Rehberi Mimar Sinan Üniversitesi ve Belediyemiz ile birlikte koordineli olarak tamamlanmıştır. PLANlLAR ÜSKÜDAR BELEDİYE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMECLİSİ’NCE EYLÜL 2009 DA ONANDI…

9 NAZIM PLAN ANILAR KURULU VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE
Üsküdar Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları “S” rumuzlu yeniden düzenlenecek alanlarda, yapılanma koşulları alanın, en az %40’ı donatıya ayrılmak ve kamuya terk edilmek şartıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile belirlenecektir. Ulaşım ağı, halihazır durum ve topografik koşullar dikkate alınarak düzenlendi. Eski plana göre, 650 m2 – 1000 m2 arası olan ifraz şartı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 350 m2 olarak yeniden düzenlenecektir. Teknik ve sosyal donatı alanlarının arttırılmasına yönelik olarak uygun alanlarda donatı alanları genişletilmiştir. Donatı alanı olarak ayrılan parsellerin, kamu eline daha hızlı geçmesi için gereken düzenleme yapılmıştır. Plana göre, Bosna Bulvarı, prestij yolu olarak düzenlenecektir. Ada içi kullanılmayan,küçük yeşil alanlar kaldırılmıştır. Plan sahasının %67’si hisseli mülkiyetten oluşmakta olduğundan parsellerin müstakil tapuya dönüştürülmesi için etaplar halinde 18 uygulaması yapılması gerekmektedir. NAZIM PLAN ANILAR KURULU VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE ONANMIŞTIR…

10 PLAN YAPIMI DEVAM EDİYOR…
Üsküdar Merkez Revizyon Nazım İmar Planı Yapılan son planın tarihi, olup, güncelliğini yitirmiştir. Söz konusu plan, Danıştay 6. Dairesi tarafından 2005’te iptal edilmiştir,yeniden hayata geçirilmiştir. Merkez Bölgesi’nde 1997 yılından bu yana toplam 58 plan tadilatı yapılmıştır. Bu durum planın bütüncüllüğünü bozmaktadır. Planlama alanında 50 m² altındaki parsellerin oranı %51dir m² arasında yer alan parseller, %24 oranı ile ikinci sıradadır m² arasında yer alan parseller, %22 oranı ile üçüncü sırada yer almaktadır. 450 m² üstündeki parsel sayısının oranı %0.8’ dir. Parsel büyüklüklerinin büyüklük oranının 150 m² altında olması mülkiyet yapısının çok parçalı olduğunu göstermektedir. Üsküdar Meydan – Haydarpaşa Port – Çavuşdere Kültür Spor Kompleksi – Hükümet Konağı – 1. ve 2. Tüp Geçit – Valide-i Atik ve Rumi Mehmet Paşa Koruma Planları gibi büyük çaplı projeler, planlama alanının çehresinin tamamen değişmesine olanak vermektedir. Merkez Bölgesi tarihi eser envanter çalışması KUDEB ile ortak olarak yapılmaktadır. Arazi tespit aşaması tamamlanmış, arşiv çalışması devam etmektedir. Bölgede yaklaşık 1100 adet eski eser yer almaktadır. Üsküdar Merkez Revizyon Planların hazırlanması için gerekli olan analiz, sentez, tespit, kurum ve kuruluş görüşleri, plan analitik etüd raporu ve paftaları tamamlanmıştır. Üsküdar Merkez Revizyon İmar Planı taslak çalışmaları devam etmektedir. PLAN YAPIMI DEVAM EDİYOR…

11 Üsküdar Güzeltepe Kentsel Yenileme Alanı (5366 sayılı yasa)
Çalışma alanını oluşturan 1151 ada 39, 40 ve 105 parseller İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Boğaziçi Geri Görünüm Bölgesi sınırları içinde kalmaktadır. Toplam Çalışma Alanı: m²’dir.

12 Ünalan Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi
Çalışma alanını oluşturan 1108 ada 1 parsel ve 119 ada 22 parsel İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Ünalan Mahallesi sınırları içinde kalmaktadır. Toplam Çalışma Alanı:20200 m²’dir.

13 SULTAN MURAT KENTSEL YENİLEME ALANI


"PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları