Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNCELEME VE SORUŞTURMALARDA HUKUKSAL YAKLAŞIM TEKNİĞİ ve

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNCELEME VE SORUŞTURMALARDA HUKUKSAL YAKLAŞIM TEKNİĞİ ve"— Sunum transkripti:

1 İNCELEME VE SORUŞTURMALARDA HUKUKSAL YAKLAŞIM TEKNİĞİ ve
MUHAKKİKLİK EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞI TOKAT, OCAK 2011 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 1 1

2 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
A- İNCELEME, SORUŞTURMA VE ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ 1. Konuya ilişkin temel kavramlar ve tanımlar: Disiplin Disiplin suçu Disiplin cezası Disiplin amiri, İnceleme emri ve inceleme raporu Soruşturma onayı ve görevlendirme Muhakkik, Soruşturma raporu, Yetkili Merci Ön inceleme onayı ve görevlendirme Ön incelemeci Ön inceleme raporu Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 2 2

3 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Müşteki (Şikâyetçi) Muhbir (İhbarcı) Tanık Kusur Suç Fiilin işlendiği tarih Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarih Zaman aşımı Bilirkişi Yemin Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 3 3

4 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
2. Disiplin Hukuku a) Disiplin işlemlerinin yasal dayanakları b) Disiplin cezaları ile ceza uygulanacak fiil ve haller c) Disiplin cezalarının amaç ve özellikleri d) Disiplin soruşturmasının yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler * Onayın değerlendirilmesi * Belgelerin incelenmesi, alınması ve değerlendirilmesi * İfadelerin alınması (Müşteki, tanık, itham edilen...) * Bilirkişi tayini e) Disiplin raporlarının şekil unsurları f) Disiplin soruşturması ile ilgili raporun yazımı g) İtham edilenlerin görev tanımlarına göre getirilecek disiplin teklifleri Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 4 4

5 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
3. Ceza Hukuku a) Adli işlem gerektiren memur suçlarının yasal dayanakları b) Adli ceza gerektiren memur suçları c) Memurların görev sebebiyle işledikleri suçlarla ilgili yargılama esasları d) Ön inceleme görevinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler * Ön inceleme onayının değerlendirilmesi * Belgelerin incelenmesi, alınması ve değerlendirilmesi * İfadelerin alınması (Müşteki, tanık, sanık...) * Bilirkişi tayini e) Ön inceleme raporlarının şekil unsurları f) Ön inceleme ile ilgili raporun yazımı g) Ön inceleme raporlarında teklif Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 5 5

6 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
inceleme soruşturma işlemlerinin fazlalığı nedeniyle bundan böyle disiplin amiri sıfatıyla aylıktan kesmeye kadar ceza vermeye yasa ile yetkili kılınan okul/kurum müdürlerine; muhakkik (soruşturmacı) ya da 4483 sayılı Yasaya göre ön incelemeci olarak görev verileceğinden, yöneticilerimizin gerek ceza veren disiplin amiri olarak, gerekse muhakkik ve ön incelemeci olarak bu konudaki işlemleri gereği gibi değerlendirip belli bir donanım kazanmamaları durumunda belirli yükümlülük ve sorumluluklarla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Bu seminer, Eğitim Müfettişleri Başkanlığımızca, kurulun birikimlerini okul yöneticileri ile paylaşarak, onların gerek amir olarak yetki kullanmak istediklerinde gerekse muhakkik olarak görev aldıklarında çalışmalarını ehliyetle yerine getirmelerine katkı sağlamak amacını taşımaktadır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 6

7 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
İnceleme emri ve inceleme raporu İnceleme emri; sıralı disiplin amirleri tarafından yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gerek hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin; çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin; şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan tetkik ve soruşturmalar sonucunda cezaî takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi amacıyla verilen emir olup, bu işlem sonucunda düzenlenen raporlar da “İnceleme Raporu” olarak adlandırılır. Bu raporlarda disiplin cezası teklifinde bulunulmaz. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 7 7

8 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Soruşturma onayı ve görevlendirme Konuları itibariyle adlî nitelikte olmayan ve memurların görevlerini yürütürken mevzuata aykırılık teşkil eden ve 657 sayılı DMK’nın 125.maddesi ile Bakanlığımız mensupları için 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yer alan kusur niteliğindeki eylemlerin soruşturulması amacıyla yetkili disiplin amirlerince verilen onaylar Bu onay üzerine işlemlerin kim/kimler eliyle yürütülmesine yönelik yazılı emir de görevlendirme olarak nitelendirilir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 8

9 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Muhakkik Memurların görevlerini yürütürken mevzuata uygun olmayan 657 sayılı DMK’nın 125.maddesi ile ve 4357 sayılı kanunlarda yer alan kusur niteliğindeki eylemlerinin soruşturulması amacıyla yetkili disiplin amirlerince verilen onay üzerine görevlendirilen kimse 1. Gerçeği araştıran. 2 Soruşturucu, soruşturmacı (TDK Türkçe Sözlük) Soruşturma raporu, Konuları itibariyle adlî nitelikte olmayan ve memurların görevlerini yürütürken mevzuata uygun düşmeyen 657 sayılı DMK’nın 125. maddesi ile ve 4357 sayılı kanunlarda yer alan kusur niteliğindeki eylemlerinin soruşturulması amacıyla yetkili disiplin amirlerince verilen onay üzerine görevlendirilen muhakkik/soruşturmacı tarafından düzenlenen gerektiğinde disiplin ve idare teklifler içeren raporlar Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 9 9

10 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Yetkili Merci (*) Memurların hizmet sırasında görevlerinden kaynaklanan ve TCK ile ceza özlü kanunlarda yer alan bazı suçları işlediklerinin öğrenilmesi üzerine ilgili memur hakkında gerekli inceleme ve soruşturma iznini vermeye yetkili kılınan makamlar ___ (*) merci: Başvurulacak yer veya makam (TDK Türkçe Sözlük) Ön inceleme onayı ve görevlendirme Memurların görevlerini yürütürken görevlerinden kaynaklanan ve TCK ile ceza özlü kanunlarda yer alan bazı suçları işlediklerinin öğrenilmesi üzerine ilgili ve yetkili merci tarafından itham edilen memur hakkında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılmasını ön gören onaya ön inceleme onayı; iznini vermeye yetkili kılınan makamlardır. Bu onay üzerine işlemlerin kim/kimler eliyle yürütülmesine yönelik yazılı emir de görevlendirme olarak nitelendirilir. Ön incelemeci Yetkili merci tarafından itham edilen memur hakkındaki suçları inceleyip araştırmakla görevlendirilen eleman/lar Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 10 10

11 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Ön inceleme raporu Görevlendirilen ön incelemeci tarafından düzenlenen ve itham edilen memur hakkında soruşturma izni verilmesi/ verilmemesi şeklindeki teklifi içeren ve yetkili merciin vereceği nihai karara esas teşkil eden rapor Ön inceleme raporu, sadece yetkili mercie hitabeden, onun izin vermek veya vermemek yolundaki kararının oluşmasını sağlayan bir belge değil, aynı zamanda itiraz halinde yargı mercilerinin kanaat edinmesi ve oluşturmasında yararlı olacak, karara dayanak teşkil edecek bir metindir” şeklindeki Ocak 2000 tarihli Danıştay 2. Dairesi İlke Kararı ile ön inceleme raporlarının yetkili merciin izin kararına esas olması bakımından son derece önemli bir belge olduğu vurgulanmaktadır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 11 11

12 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Müşteki (Şikâyetçi) Herhangi bir eylem ve işlemden fiziksel, mali ya da manevi zarar gördüğü iddiasıyla yetkili makam ve mercilere yazılı olarak şikâyette bulunan kimse Yakınan, sızlanan, şikâyetçi (TDK Türkçe Sözlük) Muhbir (İhbarcı) Herhangi bir eylem ve işlemden fiziksel, mali, manevi zarar görmediği halde, hata ya da suç niteliğindeki bir eylem ve işlemi resmi makam ve mercilere sözlü veya yazılı olarak ileten kimse 1. Haber ulaştırıcı, haber veren kimse 2 .Yasa dışı olan bir durumu yetkili makamlara bildiren kimse, ihbarcı (TDK Türkçe Sözlük) Bilirkişi Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren durumlarda oy ve görüşünün alınmasına ihtiyaç duyulan kimse, bir konunun uzmanı Yemin Tanıkların görüp duyduklarını gizlemeden bildiklerini dosdoğru söylemelerini temin için onlara verilen ant Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 12 12

13 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Tanık Gerek disiplin soruşturması gerekse ön inceleme çalışmaları sırasında onayda yer alan iddialarla ilgili olarak görüp duyduklarını görevlilere anlatan kimse 1. Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse,şahit 2. (hukuk)  Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit (TDK Türkçe Sözlük) Kusur Memurların işlerini yürütürken mevzuatla belirlenen görevlerini bilerek veya bilmeyerek gereği gibi yapmayarak disiplin hukuku kapsamında haklarında işlem yapılmasını gerektiren hatalı eylemler 1. Eksiklik, noksan, nakısa. 2.  Özür. 3. Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama. 4. Elverişsiz durum (TDK Türkçe Sözlük) Suç Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken TCK ve ceza özlü diğer kanunlarda yer alan hususlara aykırı olarak gerçekleştirdik-leri eylemler 1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. 2. (hukuk)  Yasalara aykırı davranış, cürüm. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 13 13

14 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Fiilin işlendiği tarih Gerek disiplin gerekse ceza hukukuna aykırı bir eylemin vuku bulduğu, yani gerçekleştirildiği tarih; devam eden kusur ve suçlarda ise eylemin gerçekleştiği son gün Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarih Yasalara aykırı bir eylem ve işlemle ilgili soruşturma emri vermeye yetkili disiplin amirliğinin ya da ön inceleme emri ve izni vermeye yetkili merciin genel evrak kaydına girdiği veya basında yer aldığı tarih Zaman aşımı Zaman aşımı uygulaması disiplin hukukuna yılında girmiştir. 657 sayılı yasanın 2670 sayılı yasa ile değişik 127. maddesi ile getirilen uygulamaya göre soruşturmada zaman aşımı ve ceza vermede zaman aşımı söz konusudur. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 14 14

15 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
a) Soruşturmada zaman aşımı: Disiplin hukuku kapsamındaki eylemlerin, yetkili disiplin amirince öğrenilmesinden –genel evrak kaydından- sonra uyarma-kınama-aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirir fiil ve hallerde bir ay; Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektirir eylemler için de altı ay zarfından soruşturma onayı alınmamışsa gerçekleşen zaman aşımı türüdür. b) Ceza vermede zaman aşımı: Disiplin hukuku kapsamındaki bir eylemin ne zaman öğrenilirse öğrenilsin bizzat işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılmaması durumunda oluşan zaman aşımıdır. Fiilin işlendiği tarih üzerinden iki yılın geçmesi durumunda hukuken yapılacak işlem kalmamıştır. c) Dava zaman aşımı: Adli içerikli eylemlerle ilgili olup,TCK’nın 66 maddesinde belirtilen sürelerde dava açılmamış olması demektir. Bu maddede hangi suçlar/eylemler için ne kadar sürede dava açılması gerektiği yer almaktadır. d) Ceza zaman aşımı: Adli içerikli eylemlerde TCK’nın 68.maddesinde belirtilen sürelerde ceza verilememesidir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 15

16 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Disiplin cezaları ile ceza uygulanacak fiil ve haller 657 sayılı DMK’nın   6-16 maddeleri ile memurlara bazı ödev ve sorumluluklar getirilmiştir. Buna göre Devlet memurları; 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar … 2. …siyasi partiye üye olamayacaklar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamayacaklar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamayacaklar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamayacaklar ve bu eylemlere katılamayacaklardır… Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 16 16

17 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
3. Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetinde olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamayacaklar, aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamayacaklar ve bunlara yardım edemeyeceklerdir … 4. …Resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstereceklerdir… 5. …İşbirliği içinde hareket edecekler… yabancı memleketlerde bulunanların Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamayacaklardır... 6....Amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar... Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 17 17

18 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
7. Amir konumundaki memurların, maiyetindekilere hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak, amirlik yetkilerini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak zorundadırlar. Ayrıca, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremeyecekler,onlardan hususi bir menfaat temin edemeyecek, bu konuda talepte bulunamayacak ve hediyesini kabul edemeyecek ve onlardan borç alamayacaklardır… 8. … Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymak ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar… 9. Konusu suç teşkil eden bir emri hiçbir suretle yerine getiremeye- ceklerdir. Kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak durumundadırlar... 12. …Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararı rayiç bedeli üzerinden ödeyeceklerdir … Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 18 18

19 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
13. …Kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildiriminde bulunacaklardır. 14. …Kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremeyeceklerdir… 15. … Görevle ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramayacaklar, bunları hususi işlerinde kullanamayacaklardır… 16. …Görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade edeceklerdir…” Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 19 19

20 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Özetlemek gerekirse Devlet, memuruna: “Seni sade vatandaştan farklı görüyor ve bazı hak ve ayrıcalıklar tanıyorum. Ama bu hak ve ayrıcalıklar senin şahsına değil, yerine getirdiğin kamu görevinden dolayıdır. Bunun için senin yargılanmanı özel usûl hükümlerine tabi tuttum. Disiplin cezası alınca da bunu yargı güvencesine bağladım, emekliliğini teminat altına aldım…” derken : Aynı Devlet bu kez; “Sayın memurum, sana tanıdığım hak ve güvenceler nedeniyle, uymanı istediğim bazı sorumluluk ve yasaklar da koyuyorum. Sorumluluklarını yerine getirmezsen seni görev kusurlu sayar ve sana Disiplin Hukukuna göre yaptırımlar (cezalar) uygularım. Şayet yasaklarıma uymaz ve suç işler isen, seni ayrıca Türk Ceza Kanunu ile ceza özlü diğer yasalara göre de cezalandırırım.” şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 20 20

21 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Yani yukarıdan beri sayılan bu yükümlülük ve yasaklar, ilgili mevzuat terminolojisine göre memur ve kamu görevlilerinin karşısına: a) Disiplin kusurları, b) Memur suçları, şeklinde çıkar ve bunlara karşılık da ilgili memur hakkında: - Disiplin yaptırımları ve - Adli yaptırımlar şeklinde ifade edilen bazı müeyyideler yani cezalar uygulanır. Yukarıda kısaca metinleri verilen ve 657 sayılı DMK’nın 6 ve 31.maddeleri altında sıralanan ve memurlara getirilen sorumluluk ve yasaklar aynı yasanın 125.maddesinde uyarmadan başlayıp Devlet memurluğundan çıkarılmaya kadar disiplin kusurları olarak detaylandırılmış ve karşılığı olan cezalar da gösterilmiştir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 21 21

22 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Memurlara getirilen sorumluluk ve yasakların ihlal edilmesi halinde 657 Sayılı DMK’nın 125. maddesinde kusurlu davranışın boyutuna göre: Uyarma cezasını gerektiren (8), Kınama cezasını gerektiren (12), Aylıktan kesme cezasını gerektiren (10), Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren (15), Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren (11) eylem olmak üzere toplam (56) fıkrada kusurlu davranışın adı ve karşılığındaki ceza/yaptırım çeşidi sıralanmıştır. Ayrıca, bir çok kamu kuruluşunun disiplin düzenlemelerini içeren özel kanunları mevcuttur. Mesela Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarından ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerle ilköğretim müfettişleri için 1702, ilköğretimde çalışan öğretmenler için de 4357 sayılı kanunlar özel kanun niteliğindedir sayılı kanunda 30 kusurlu eylem ve karşılığında 10 ceza çeşidi ile 4357 sayılı kanunda 5 eylem ve karşılığı olan cezalar gösterilmiştir. Memurların kusurlu davranışları öncelikle özel kanunlara tabi olup, bunlarda tam karşılığı yoksa haklarında genel kanun niteliğindeki 657 sayılı DMK’ya göre işlem tesis edilir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 22 22

23 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Peki yasada yer alan bu cezaları kimler uygulayabilir? Kanunla yetkilendirilen disiplin amirleri. Okul müdürleri de bu amirler arasında sayılmış mıdır? EVET. Okul müdürleri; 657 sayılı DMK’nda yer alan cezalardan uyarma-kınama- aylıktan kesme, 1702 sayılı kanunda yer alan ihtar-tevbih-ders ücretinin kesilmesi, 4357 sayılı kanunda yer alan kusurlu sayılma ve ücret/maaş kesilmesi cezalarını disiplin amiri oldukları personele vermeye yasa ile yetkili kılınmışlardır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 23 23

24 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Bir okul müdürü yani disiplin amiri astlarından birisinin kendi yetkisi dahilindeki bir cezayı gerektirir eylemine muttali olduğunda( öğrendiğinde) yapacağı işlem basamakları ne olmalıdır? Bir disiplin amirinin, memurlarından birisinin karşılığı uyarma-kınama ve aylıktan kesme cezası olan bir eylemini bizzat görmesi ya da başkaları tarafından kendisine bildirilmesi üzerine izleyeceği yol; 1. Konu hakkında varsa belgeleri, 2. Eyleme tanıklık edenler ile kusurlu memurun konuya ilişkin ifadelerini, bir dosyada toplayıp, 3. Sorumlu memurunun/astının savunmasını alması, 4. Sorumlu tarafından makul ve mazur bir kanıt ya da gerekçe gösterilememiş olması halinde de eylemine uyan cezayı vermesi, 5. Cezanın da memurun siciline işlenmek üzere ilgili mercie bildirmesinden ibarettir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 24

25 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Böyle bir eyleme herhangi bir şekilde muttali olan amir ya da memur bu durumu üst / ilgili merci ve makamlara bildirmez ise sonuç ne olur? 1) Memurun eylemi, Türk Ceza Kanunu kapsamında adli bir suç ise bunu bildirmeyen kamu görevlileri hakkında, yine aynı Yasanın 279. maddesine aykırı davranmaktan adlî ceza kovuşturması yapılır… 2) Konu ayrıca Disiplin Hukuku kapsamında ele alınır ve eylemi ihbar etmeyen memura: a) 657 sayılı DMK’nın 125. maddesi C-ı fıkrasında yer alan;“Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” ya da olayın gelişimine bağlı olarak; b)125/D-ı ya göre “Görevin yerine getirilmesinde… kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” kusurlarını işlemiş olacağından ya aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birisi verilebilecektir . Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 25 25

26 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Disiplin cezalarının amacı ve özellikleri Disiplin cezaları, Devlet Memurları Kanununun 124. maddesinde, “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilecek cezalar…” olarak tanımlanmaktadır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 26 26

27 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
d) Disiplin soruşturmasının yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler (muhakkiklik) * Onayın değerlendirilmesi Yetkili disiplin amirlerince verilen inceleme-soruşturma onayları görevlendirilen muhakkik tarafından: Soruşturma emri ve varsa ekleri ile toplanacak belgeler, dinlenecek şikâyetçi, tanık ve haklarında ithamda bulunuln görevlilerin ifadelerinin konulacağı bir dosya hazırlaması Onayın soruşturma zaman aşımına girip girmediğini belirlemesi İddialara ilişkin yürürlükteki mevzuatın irdelenmesi Eylem tarihi bağlamında ceza zaman aşımına girip girmediğini tesbiti Bilgisine başvurulacak kişilerin tespiti Konuyla ilgili alınacak belgelerin neler olduğu ve hangi kurumlardan alınacağının irdelenmesi Sübuta ermesi halinde iddiaların karşılığı olan yaptırımların irdelenmesi gibi hususlar değerlendirilerek bir çalışma planı yapılmalıdır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 27 27

28 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
* Belgelerin incelenmesi, alınması ve değerlendirilmesi İddialara ilişkin konularda evrakın incelenmesi, delillerin toplanması ve ilgili mevzuat hükümlerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi büyük önem taşır. İddiaya ilişkin olmak üzere incelenen belgelerden alınıp rapora ek yapılması gerekenlerin ilgili kuruma onaylatılarak alınması Gereksiz ve ilgisiz belge toplanmaması Aslı alınmak durumunda kalınanların muhakkik tarafından onaylanıp suretlerinin kuruma verilmesi Belgeler üzerinde hiçbir şekilde silinti-kazıntı ve değişiklik yapılmaması Olayı veya iddiaları açıklığa kavuşturabilecek her türlü delilin eksiksiz toplanmasına, şikâyetçi ya da itham edilenler tarafından verilen yada görülmesi istenilen kayıt ve belgelerin tamamının incelenip değerlendirilmesi gözetilmesi gereken hususlardandır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 28 28

29 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
* İfadelerin alınması (müşteki, tanık, itham edilen...) İdarî soruşturmada, yukarıda sayılan etkinlikler yanında, olayın aydınlığa kavuşturulabilmesi bakımından alınacak ifadeler de büyük önem taşımaktadır. Belli ise önce şikâyetçinin ifadesinin alınması Şikâyetçi veya muhbir çağırıldığında onay ekinde şikâyet dilekçesi varsa dilekçe ile altındaki imzanın kendisine ait olup olmadığının sorulup ifadeye geçirilmesi Şikâyetçinin ileri sürdüğü iddialara ilişkin yer, zaman ve varsa belge ve tanıklarının somutlaştırılmasının sağlanması Müştekinin gösterdiği tanıkların dinlenmesi Şikâyetçi belli değilse iddia konularında kimlerin görgü ve duygu tanığı olabileceğinin tespiti Şikâyetçiden sonra tanıkların dinlenilmesine geçilmesi, İfadelerin soruların sözlü olarak sorulup cevabın hemen yazılmasıyla ‘ifade tutanağı’ şeklinde alınabileceği gibi, soruların yazılı olarak verilmesiyle, `yazılı ifade’ şeklinde de alınabileceği Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 29 29

30 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Yazılı ifadede soruların önceden yazılarak verilmesi, ifade tutanağı düzenlenmesi halinde de hüviyet tespitinden sonra, sorular yazılmadan ve alınacak cevapların satır atlanmaksızın, paragraf yapmaksızın yazılması, ifadenin birkaç sayfa sürmesi halinde her sayfanın altının ilgililerce parafe edilmesi, son sayfanın isim ve unvan açılarak imzalanması, Müşteki ifadesinin “başka bir diyeceğinin bulunmadığı” ibaresi ile kapatılması, Tanıkların sadece iddia konularında soru yöneltilmesi, Varsa iddia çerçevesinde kalmak kaydıyla bilgilerinin alınması, İfadeler sırasında kişilere süre verilmesinde yasal bir zorunluluk bulunmadığı, (Devlet Personel Dairesinin 11973/1023 , Danıştay 3.Dairesinin 1973/169 sayılı kararları) zira ifadenin savunma değil sadece bilgi toplama işi olduğunun gözetilmesi, Şikâyetçi veya itham edilen kişinin gösterdiği tanıkların çok fazla olması ve tamamının dinlenememesi halinde bu durumun nedeni, düzenlenecek raporda açıklanmalıdır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 30

31 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Disiplin raporlarının şekil unsurları Yazılı hukukumuzda ve yürürlükteki mevzuatımızda disiplin raporlarının şekil unsurları konusunda emredici bir hüküm bulunmamakla birlikte tüm kamu kuruluşlarında usul ve teamül haline gelmiş yaygın uygulamalar söz konusudur. Bu teamüllere göre bir disiplin raporunda: Kapak İnceleme/soruşturmanın konusu Yapılan inceleme-soruşturma Değerlendirme/tahlil-münakaşa Sonuç,kanaat ve teklif Dizi pusulası gibi başlıklardan oluşması benimsenen bir unsur olmuştur Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 31 31

32 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı: Tarih
T. C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı: Tarih İNCELEME / SORUŞTURMA RAPORU KAPAĞI Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi İnceleme/Soruşturma Emrini Veren Makam Onay Tarih ve Sayısı Görevlendirme Emri Tarih ve Sayısı Soruşturmanın Konusu Fiilin İşlendiği Tarih Fiilin İşlendiğinin Öğrenildiği Tarih İncelemenin/Soruşturmanın Yapıldığı Yer İncelemeci/Soruşturmacının İşe Başladığı Tarih İncelemeci/Soruşturmacının İşi Bitirdiği Tarih İtham Edilenlerin Adları ve Görevleri: İtham Edilenler Hakkında Yapılan Teklifler: DİSİPLİN YÖNÜNDEN : ...Lisesi Öğretmeni hakkında : ……sayılı Kanunun ….. maddesi uyarınca ; İDARI YONDEN : Hakkında işlem tayinine gerek bulunmadığı Bu işten dolayı başka rapor düzenlenmişse, tarih ve sayısı : Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 32 32

33 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Değerlendirme/Tahlil-Münakaşa bölümü sağlıklı ve tutarlı bir sonuca ulaşabilmek adına raporun en önemli kısmı olup, iddiaların irdelenip, değerlendirildiği ve tahlil edilerek sonuçlandırıldığı bölümdür. Bu cümleden olmak üzere, Bu bölümde her iddia teker teker ele alınır ve; İddiayla ilgili müşteki, tanık ve sanığın verdiği bilgiler irdelenir, değerlendirilir, Beyanlar arasında örtüşen ve ayrışan noktaları belirtilir, Varsa konuya ilişkin belgelerle bu bilgiler test edilir, Sağlanan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek olay tahlil edilir, Sanığın lehindeki ve aleyhindeki bütün kanıtların toplanması, gösterilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda iddianın kesinlik kazanıp kazanmadığı belirtilir; İfade ve belgelerden değerlendirmeye alınanların ek numaraları da gösterilir, Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 33 33

34 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
İddia kesinlik kazanmışsa fiil ve durumların yasal unsurlarının açık ve ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi ve bunun hangi kanunda belirtilen hangi kusurlu davranış olduğu gösterilerek (ilgilinin böylece, kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uymayarak 657 sayılı Kanunun 125/A-a maddesine aykırı davrandığı kesinlik kazanmıştır gibi) ikinci iddiaya geçilir ve her iddia aynı şekilde sonuçlandırılır. Sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntı ve açıklamalara girilerek kusurun, esas kanıt ve bulguların ikinci plana düşürülmemesi, Raporun bütün soruşturma konularını kapsayacak şekilde doğru ve eksiksiz olması, Konulara duygu, etki ve isabetsiz yorumlardan uzak bir yaklaşımla eğilinilmesi, Sebep ve sonuçların açıkça belirtilmesi, Raporun bölümleri arasında herhangi bir çelişkiye meydan verilmeyerek gerekli dengenin sağlanması, ve böylece sağlıklı bir sonuca ulaşılması gereklidir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 34

35 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Sonuç, Kanaat ve Teklif bölümünde; Her iddianın teker teker kesinlik kazanıp kazanmama durumları ile ihlal edilen yasa maddesi ve yasal karşılığı gösterilerek “...sonuç ve kanaatine ulaşıldığından...” denilerek teklif alt başlığı açılır. Teklif alt başlığında ise hakkında işlem yapılan ve teklif getirilecek kişi sayı birden fazla ise her biri için ayrı ayrı olmak üzere; a) Disiplin Yönünden: b) İdari Yönden: c) Mali Yönden: alt başlıkları açılarak ihlal edildiği kesinlik kazanan eylemlerin yasal karşılıkları teklif olarak önerilir. Şayet idari bir öneri getirilmeyecekse ve mali bir tazmin söz konusu değilse idari ve mali yönden alt başlıklarının açılmasına gerek duyulmaz. Sonuç-kanaat ve teklif başlığı açılmadan da bu bölüm tahlil bölümünün altında da sonuçlandırılabilir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 35

36 Dizi Pusulası İddialara yönelik olmak üzere alınan belgelerle ifadelerin kime ve neye ait olduğunu gösteren bir tablo demektir. Alınan ifade ve belgelere tahlil sırasında ek numaraları da verilerek sık sık atıf yapılacağı ve gereken durumlarda bakılacağı için belgelerin dosya ekinde kolay bulunmasını sağlamak amacını taşıyan bu tablo aynı zamanda rapora eklenen belgelerin sayısını da göstermesi bakımından son derece önemlidir. Dizi pusulasının kesin ve bağlayıcı bir formatı olmamakla birlikte aşağıdaki örnek daha yaygın biçimde kullanılır. ... hakkında düzenlenen ...tarihli soruşturmaya ait dizi pusulasıdır. Sıra No Parça Sayısı Ekin Kime ve Neye Ait Olduğu 1 4 ...’nın ...tarih...sayılı görevlendirme emrine bağlı ...tarih ve sayılı onay ve ekleri 2 17 Öğretmen ...nın izin ve raporlarını gösterir belge örnekleri 3 Müşteki ...’nın ifadesi ... Sıra numarasına kadar ... parçadan ibarettir /../2011 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 36

37 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Dizi Pusulasına eklenen belgelerin tasnifi Soruşturma kapsamında bulunan tüm iddialarla ilgili olarak: * Gereken inceleme ve soruşturmanın tamamlandığına, * İddiaların doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyabilecek tüm belge ve kanıtların toplandığına, kanaat getirilmesi üzerine soruşturma ile ilgili belgeler tasniflenerek bir dosya düzenlenir. Belgeler, * Görevlendirme ve soruşturma emirleri ile varsa ekleri, * Şikâyetçi veya muhbire ait ifade, tanıkların ifadeleri, * Toplanan ve değerlendirilen evrak ve doküman veya bunların onaylı örnekleri, şeklinde sıralandıktan sonra, dizi pusulasındaki sıra numaraları doğrultusunda numaralandırılarak sağ üst köşeleri mühürlenip paraflanmalıdır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 37

38 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
f) Disiplin soruşturması ile ilgili raporun yazımı Disiplin diğer adıyla idari soruşturmaların yazımında yukarıda belirtilen şekil unsurlarına uygun olarak: Soruşturma onayını veren makama hitaben yazılması Açık ve anlaşılır bir anlatım kullanılması Noktalama ve imla kurallarına uyulması itham edilen kişinin yarar ve zararına olan tüm kanıtların değerlendirilmesi, Soruşturma onayında yer alan iddia/iddiaların kesinlik kazanıp kazanmadığının somut biçimde anlatılması Onay kapsamı dışına çıkılmaması ve konulara, yanlış yorumlamalara yol açmayacak bir şekilde ve objektif bir tutumla yaklaşılması, Müphem, muğlak ifadelere yer verilmemesi Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 38 38

39 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Disiplin hukuku terminolojisine uygun davranılması Türk Ceza Kanununda suç olarak nitelendirilen terimlere yer verilmemesi Kesinlik kazanan eylemlerin yasal karşılıklarının öncelikle özel kanunlarından, orada yoksa 657 sayılı DMK’ya göre yasalarda yazılı şekliyle önerilmesi Alınan belge ve ifadelere ayrı ayrı ek numarası verilerek tahlil bölümünde bunlara atıf yapılması durumunda gösterilmesi İdari teklif getirilecekse bunun disiplin teklifi ile orantılı olmasına dikkat edilmesi Bir sonraki bölümün bir önceki bölümü açıklayıcı ve geliştirici nitelikte olmasına, bölümler arasında denge bulunmasına dikkat edilmesi, Tarih, sayı, imza eksiklerinin bırakılmaması, Dizi pusulasındaki sıra numaraları ile rapor yazımındaki açıklamalar arasında bağlantı kurulması, Rapor kapağı ile raporun tüm sayfalarının muhakkik tarafından parafe edilmesi, Raporun ve dizi pusulasının son sayfalarında yer alan isim ve unvanların üstünün imzalanmış olması, gibi hususların gözetilmesi ile kaleme alınması gerekir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 39

40 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
g) İtham edilenlerin görev tanımlarına göre getirilecek disiplin teklifleri Soruşturma onayında yer alan iddialardan biri veya birkaçı kesinleşen bir kişi hakkında getirilecek disiplin tekliflerinde öncelikle ilgilinin görev tanımına, yani özel bir yasaya tabi olup olmadığına bakmak gerekir. Örneklemek gerekirse; göreve geç gelmek veya gelmemek eylemini gerçekleştiren personel hizmetli ya da memur ise, onların özel kanunu olmadığından doğrudan 657 sayılı DMK’ya göre teklif getirilirken; kişi ilköğretim öğretmeni ise, aynı eylemi ihlal etmesine rağmen önce onun tabi olduğu özel kanuna yanı 4357’ye göre; ilgili kişi ortaöğretim kurumu personeli ise, onların özel kanunu niteliğindeki 1702 sayılı Kanuna göre teklif getirilmelidir. Şayet özel kanunlarda ihlal edilen eylemin yasal karşılığı tam olarak yoksa bu durumda 657 sayılı Yasaya göre teklif getirilmelidir. Disiplin teklifleri, “... Öğretmeni ...’nın 657 sayılı DMK’nın 125/C-a maddesi uyarınca 1/30 oranında AYLIKTAN KESME cezası ile cezalandırılmasının” şeklinde somut ve yasada yer aldığı şekilde ifadelendirilmelidir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 40 40

41 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Amir olarak verdiğimiz ya da memur olarak aldığımız bir ceza ile ilgili prosedür: 1. Ceza ilgiliye tebliğ edilir, itiraz etmez ve siciline işlenir işlem biter. 2. Ceza ilgiliye tebliğ edilir ve ilgili itiraz ederse, bu durumda yeni bir hukuksal süreç başlar. Memurlara belli usul ve esaslar dahilinde verilen disiplin cezalarına kişilerin itiraz hakkı, yine yasa ile teminat altına alınmıştır. Nitekim; Anayasamızın 129.maddesinin,“Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.” şeklindeki hükmü bağlamında memurlar, yönetimce kendilerine uygulanan disiplin cezalarından; aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı, İdarî Yargılama Usul kanunun 7. maddesi uyarınca süresi içinde idarî yargı yoluna başvurabilecekleri yine yasalarla teminat altına alınmıştır. (Uyarma ve Kınama cezaları içinde son anayasa değişikliği ile yargı yolu açılmıştır.) Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı TKB 41 41

42 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Tekerrür durumunun oluşabilmesi için, önceden aynı fiilden dolayı disiplin cezası alınmış ve kesinleşmiş bulunması ve aynı eylemin, disiplin cezalarının sicilden silinmesini gerektiren süre içinde tekrar işlenmiş olması gerekmektedir. Tekerrür, bir cezanın kesinleşmesinden itibaren uyarma-kınama cezaları için 5, diğer cezalar için 10 yıllık süre içinde, aynı eylemin ikinci ya da önceki fiiller ile aynı derecede cezayı gerektiren üçüncü bir fiilin işlenmiş olması durumunda dikkate alınması gereken kanunî unsurdur. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 42

43 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Adli ceza gerektiren memur suçları TCK ve ceza özlü diğer kanunlarda yazılı suçları şeklinde gruplandırmak mümkündür. Genel Suçlar Memurlara Özgü Suçlar 4483’e tabi suçlar 4483 kapsamı dışındaki suçlar SUÇ: 1.Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış. 2. (hukuk)  Yasalara aykırı davranış, cürüm: (TDK. Türkçe Sözlük) Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 43

44 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
GENEL SUÇLAR Memur-sivil her vatandaşın işleyebileceği suçlardır. TCK.13.md.de yer alan suçlar  (yaklaşık 230) 5816 sayılı Yasa, Seçim Kanunu, Millî Korunma Kanunu, 1402 sayılı Yasa, 3713 sayılı T.M.K., 2935 sayılı OÜHK., 2547 sayılı YÖK 2845 sayılı DGM ... Bu suçları işleyen memurlar, sivil kişilerden farklı bir işleme tabi tutulmaz yani umumi hükümlere göre yargılanırlar. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 44

45 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
TCK’da yer alan memur suçlarından 4483’e tabi olmayanlar: 3628 sayılı Yasa kapsamındaki : Zimmet (TCK :247) İrtikap (TCK 250) (*) Rüşvet (TCK:252) İhaleye fesat karıştırmak Bu suçlar, memur suçu olmakla birlikte ağırlıkları yani yüz kızartıcı özellikleri nedeniyle suçu işleyen memurun sıfatı dikkate alınmadan umumî hükümlere göre, yani doğrudan doğruya yargılamaya tabi tutulur. __ (*) irtikâp: 1.Kötü iş yapma, kötülük etme. 2. Yiyicilik. 3.Yalan söyleme, hile yapma. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 45

46 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
TCK ve ceza özlü bazı kanunlarda yer alan memur suçlarından 4483 sayılı Yasaya tabi olanlar; Resmi belgede sahtecilik (TCK: 204) Denetim görevinin ihmali (TCK: ) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama (TCK:255) Görevi kötüye kullanma (TCK: 257) Göreve ilişkin sırrın açıklanması (TCK: 258) Kamu görevlisinin ticareti (TCK: 259) Kamu görevinin terki veya yapılmaması (TCK: 260) Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK: 261) Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi (TCK: 262) Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma (TCK:266) Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK: 279) 237 sayılı Taşıt Kanununa muhalefet … ve ceza özlü diğer kanunlarda yazılı bazı suçlar gibi… Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 46

47 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
İfadelerin alınması (Müşteki, tanık, sanık...) Ön inceleme işlemlerinde de ifadelerin alınması esas ve yöntem itibariyle disiplin soruşturmalarında olduğu gibidir. Ön incelemede de belli ise önce şikâyetçinin ifadesinin alınması Onay ekinde şikâyet dilekçesi varsa dilekçe ile altındaki imzanın müştekiye ait olup olmadığının sorulup ifadeye geçirilmesi Şikâyetçinin ileri sürdüğü iddialara ilişkin yer, zaman ve varsa belge ve tanıklarının somutlaştırılmasının sağlanması Müştekinin gösterdiği tanıkların dinlenmesi Tanıklardan tanıklıktan çekinme hallerinin olup olmadığının sorulması (Şüpheli veya sanığın nişanlısı, eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları, evlâtlık bağı bulunanlar, 1. derecedeki akrabaları isterlerse tanıklıktan çekinebilirler) Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 47

48 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
İfadelerin alınması (Devam) Gerek görülmesi halinde tanıklara yemin verdirilmesi, Şikâyetçi belli değilse iddia konularında kimlerin görgü ve duygu tanığı olabileceğinin tespiti Tanıklara iddia konuları dışında soru sorulmaması; yönlendirici, caydırıcı, telkine açık yaklaşımlardan kaçınılması Varsa iddia çerçevesinde kalmak kaydıyla bilgilerinin alınması ile yetinilmesi Sanık durumundaki kişinin ifadesi sırasında kendisine yasal haklarının hatırlatılarak bunun tutanağa geçirilmesi Sanığın ifade vermemek istememesi halinde durumun çağrılacak bir görevli ile birlikte tutanağa bağlanması Müşteki ve sanık ifadesinin “başka bir diyeceğinin bulunmadığı” ibaresi ile kapatılması dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 48

49 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
Bilirkişi tayini Ön inceleme çalışmaları sırasında da ihtiyaç duyulması durumunda bilirkişi görevlendirilmesi Ceza Muhakemesi Kanunun maddelerinde yer aldığı ve disiplin işlemlerinde anlatıldığı üzere farklı bir yaklaşım söz konusu değildir. (46-47.Slaytlar) Yemin verilmesi Ön inceleme yapmak üzere görevlendirilenler; kendilerini görevlendiren merciin, artı Bakanlık müfettişlerinin yetkileri ile donatılmış olduğu ve isterlerse CMK’da yer alan bazı hususları da işletebilecekleri 4483 sayılı yasanın amir hükümlerindendir. Buna göre iddia konularının açıklığa kavuşması, müphem kalan noktaların aydınlatılması ve tanığın doğru söylemesine temin maksadıyla tanıklara CMK.da “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” şeklinde yer alan yemin verdirilebilir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 49

50 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
e) Ön inceleme raporlarının şekil unsurları Ön inceleme raporlarının şekli konusunda disiplin raporlarında olduğu gibi yazılı mevzuatımızda bağlayıcı bir şekil unsuru olmamakla birlikte tüm kamu kuruluşlarında teamül haline gelen Kapak Ön incelemenin konusu Yapılan inceleme-soruşturma Değerlendirme/tahlil-münakaşa Sonuç,kanaat ve teklif Dizi pusulası şeklindeki format, en yaygın ve benimsenen biçimidir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 50

51 İl Milli Eğitim Müdürlüğü SAYI : Ön İnceleme Rapor Kapağı Tarih: .
Kapak Aşağıdaki format en benimsenenlerinden birisidir. T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü SAYI : Ön İnceleme Rapor Kapağı Tarih: . Ön İncelemeyi Yapanın Adı ve Soyadı ve Unvanı Ön İnceleme İznini Veren Makam Ön İnceleme İzninin Tarih ve Sayısı Görevlendirme Emrinin Tarih ve Sayısı İncelemenin Yapıldığı Yer İncelemenin Başladığı Tarih İncelemenin Bitirildiği Tarih İhbarcı veya Şikâyetçinin (Yoksa Kamu Hukuku) Adı, Soyadı Adresi 1. Suçun Konusu 2. Suçun Dayandığı Kanun Maddeleri 3. Suçun İşlendiği Tarih Hakkında ön inceleme yapılanların Adı, soyadı Görevi ve ikamet adresi Suçu işlediği tarihteki görevi SONUÇ: Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolundaki teklif Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 51

52 Adli Soruşturma (Ön İnceleme) İdari Soruşturma (Disiplin)
1 Türk Ceza Kanunu veya cezai hükümler kapsayan özel kanunlarda suç sayılan eylemler üzerine yapılır. Devlet Memurları Kanunu ile kurumu ilgilendiren diğer özel kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan eylemler üzerinde yapılır. 2 Ön inceleme görevi görevlendirilenler bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine sahiptir. Müfettiş/muhakkik soruşturmayı, soruşturma onayı veren kurumun en üst yöneticisi adına yapar ve yetkisini kullanır. 3 Ön inceleme, adli soruşturma yapılması için yetkili idari makamın izin vermesi ya da vermemesi işleminden ibarettir. İdari soruşturma, idarenin takdiriyle yapılan, idarenin iç işleyişiyle ilgili, bir işlemdir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 52

53 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
4 Ön İncelemeye başlamak üzere gereken emir ve onay alınması zorunludur. Gerekli görüldüğünde emir beklemeksizin başlanır ve sonradan onay alınabilir. 5 Alınan emirde, ön incelemesi gerekli olanlar dışında ortaya çıkan suçluların soruşturulması için de tekrar onay alınması gereklidir. Başlanan soruşturma sırasında başkalarının da olaya karışması halinde soruşturmaya devam edilir yeni isimlere yönelik bilahere ek onay alınır. 6 Yapılan Ön İnceleme, ilk soruşturma (hazırlık soruşturması) yerine geçmez. Yargılama izni verilmesi halinde, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ilk soruşturmaya başlar. Yapılan soruşturma bir inceleme ve araştırmadır. Teklif ve önerileri kapsayan raporla makama bildirilir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 53

54 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
7 İfadeleri alınan kişilerin kimlikleri, meslek durumları ve suçlu ile olan ilişkileri belirlenir. İfadeleri alınacak kişilerin yalnız kimlikleri görev ve adresleri belirlenir. 8 İfadeler alınırken sorular ve cevaplar sayfanın bir yüzüne yazılır, sayfalar numaralandırılarak paraf edilir ve son sayfa imzalanır. İfadesi alınacak kişiye sorular yazılı olarak da verilebilir, soruların altından başlanarak cevaplandırılır, sayfalar numaralandırılarak paraf edilir ve son sayfa imzalanır. 9 Tanık ve bilirkişiye, özel durumlar dışında yemin ettirilebilir. Tanık ve bilirkişiye soruşturmada yemin ettirilmez. 10 Ön incelemede genellikle delil teşkil eden belgelerin asılları alınır. Soruşturma için delil teşkil eden belgelerin kopyaları yeterlidir. 11 Suç konusu adli makamlara iletilmiş veya karara bağlanmış ise ön inceleme durdurulur. Suç konusu adli makamlara iletilmiş veya karara bağlanmış olsa da idari soruşturmaya devam edilir. 12 Ön incelemelerde şikayetten vazgeçme kamu davasının düşmesine neden olur. Soruşturmalarda, şikayetten vazgeçme idari soruşturmayı etkilemez ve devam eder. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 54

55 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
13 Ön İnceleme raporları en az üç nüsha olarak hazırlanır. Yargılama izin verilmesi ya da verilmemesi teklifi gerekçelendirilir. Soruşturma raporları en az iki nüsha halinde hazırlanır. Raporda kusurlu davranışlar tek tek sıralanır ve karşılığı olan cezalar ayrı ayrı belirtilir. 14 Ön İnceleme raporu belirli bir şekle göre düzenlenir. Sonunda ilgili makama, memur veya diğer kamu görevlisi hakkında yargılama izni verilip verilmemesi yönünde teklifte bulunulur. Raporların belirli bir şekli yoktur, kapsadığı konuların gereğine göre müfettiş düzenler, sonunda idari, mali ve disiplin yönünden öneriler yer alır ve yönetim tarafından uygulanır. 15 Ön inceleme raporu, sanık hakkında yargılama izni verilmesi halinde, ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, hazırlık soruşturması yapılmak üzere gönderilir. Raporlarda getirilen teklifler, teklif edilen cezanın türüne göre atamaya yetkili amir tarafından ya da yetkili Disiplin Kurulu tarafından takdir edilerek uygulanır. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 55

56 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
16 Ön İnceleme sonunda Ceza Muhakemeleri Kanunu Hükümleri uygulanır. Soruşturma sonunda Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 17 Ön İnceleme sonunda cezalar, bağımsız mahkemelerce verilir. İdari soruşturmalar sonunda cezalardan bazıları sicil, bazıları atamaya yetkili amir, bazıları da yetkili disiplin kurullarının görüşleri alınarak atamaya yetkili amirlerce verilir. Memuriyetten çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile uygulanır. 18 Yargı organlarınca verilen kararlara karşı temyiz yolu açıktır. Yüksek Disiplin Kurulunun ve atamaya yetkili amirlerin kararlarına karşı Danıştay’a başvurulur. Sicil amirlerinin kararlarına karşı üst sicil amirine, üst sicil amirlerine karşı atamaya yetkili amirlere başvurulabilir. Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı 56

57 Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı
İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER Tokat Eğitim Müfettişleri Başkanlığı


"İNCELEME VE SORUŞTURMALARDA HUKUKSAL YAKLAŞIM TEKNİĞİ ve" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları