Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKIN D İ L 22 MART 2015 DENEMES İ AYRINTILI ÇÖZÜMLER İ HÜSEY İ N EVC İ M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKIN D İ L 22 MART 2015 DENEMES İ AYRINTILI ÇÖZÜMLER İ HÜSEY İ N EVC İ M."— Sunum transkripti:

1 AKIN D İ L 22 MART 2015 DENEMES İ AYRINTILI ÇÖZÜMLER İ HÜSEY İ N EVC İ M

2 1. SORU: 2. Prescribe: reçete yazmak 3. Respond: cevap vermek 4. Determine:belirlemek 5. Diagnose: teşhis koymak 6. Underestimate: hafife almak Bu soruda, comperative yapısı bize cevabı vermektedir. Bazılarının bazılarından daha iyi tepki vermesi

3 2. soru: Fertile: verimli İ nevitable: kaçınılmaz Negligible: önemsenmeye de ğ mez, göz ardı edilebilir Fatal: ölümcül Barren:çorak, kısır Uzmanlar …. Alanlarındaki azalmaya karşı uyarıda… oldu ğ u için cevabı olumlu bir sıfat olması gerekir.

4 3. soru: Sewage: atık su Hazardously: tehlikeli biçimde Severely: şiddetli bir biçimde İ ronically: alaycı bir şekilde Dramatically: önemli ölçüde Merely: yalnızca, sadece Soru kökündeki zamanlı sulama ifadesi ve increase ifadeleri olumlu bir kelime ihtiyacını do ğ uruyor ve burada cevap D dir. Çeldirici ise severely

5 4. soru: İ nvestigation: araştırma İ nfrastructure: alt yapı Susceptibility: hassalık Assesment: de ğ erlendirme Prosecution: adli takip Şirketlerin bilgi bankalarına ve yazılım uygulamalarına ilişkin ulaşımlarının …. Olmadan yeni teknoloji sayesinde gerçekleşti ğ i

6 5. soru: Step down: düşmek, istifa etmek Bring about: sebep olmak yol açmak Let down: yüzüstü bırakmak Throw up: kusmak Turn out: meydana gelmek, ortaya çıkmak Güncel bir makale daha sonra tamamiyle yanlış oldu ğ u ortaya çıkan bir …

7 Soru 6 Pass from: -den geçmek/aktarılmak Tackle with: üstesinden gelmek Put aside: para biriktirmek Take after: benzemek Settle down: yerleşmek Genetikle alakalı bir konu nesilden nesile geçen anlamı oldu ğ u için cevap PASS FROM

8 SORU 7: Burada since last week’s… dedi ğ i için öncelik sonralık olmalı. Bu yüzden cevap HAVING MET i le başlamalı. Daha sonra ise “… they would” ifadesi bize hemen öncesinin past olması gerekti ğ ini vurgulamaktadır.

9 Soru 8 Sorunun başındaki RECENT kelimesi bize olayın present oldu ğ u ipucunu vermektedir. Buna ek olarak 2050 de gelecek zamanı gösterir.

10 Soru 9: Bu soruda herhangi bir zaman belirteci olmadı ğ ından dolayı zaman uyumu aramalıyız. Genellikle araştırmacılar ile başlayan cümleler PERFECT ile yapılmaktadır. İ kinci taraf ise anlam olarak edilgen yapı ister.

11 10. soru: İ mpose sth. On sth. Expected yapısı ise beklendi ğ i gibi olması için AS ister.

12 11. soru: Causes of Bias against CEVAP A

13 12. Soru: Belirli bir seçenekle ilgili riskler büyük ve sonuçları küçük ise, o seçenek büyük ihtimalle kaçınılmalı. If clause: ikinci taraf should ve probably CEVAP D

14 SORU 13: Olumlu olumsuz ilişkisi: brilliant dreams…. İ ts faults CEVAP C

15 Soru 14: When: oldu ğ unda (zaman uyumu) Given that: farz edelimki Whether: olup olmadı ğ ı Provided that: ise Unless: olmaz ise CEVAP A

16 SORU 15: Classified as: olarak sınıflandırılmak Either …. Or Such/ as: ayrılmaz Rather/even: kullanım yok Many/as: many +ço ğ ul isim More/than: karşılaştırma CEVAP A

17 SORU 16: But for: olmasaydı+ cümle Due to –e ra ğ men Rather than: -den ziyade İ n terms of: -den açısından By means of: - e yoluyla Burada more related to …. İ fadesi bize yukarıdaki açıklamanın –den ziyade …-e oldu ğ u anlamını verir

18 Soru 17: Relocate: yerini de ğ iştirmek Process: işlemek Defy: karşı koymak, küçümsemek, meydan okumak Restrict: kısıtlamak Activate: aktive etmek Bilimde, biliş …. İ çeren işleniştir CEVAP B

19 SORU 18: Boşluktan hemen sonra such as ile örnekler verilmiştir böylece burada bir genellemeden bahsedildi ğ i açıktır. CEVAP C

20 SORU 19: Cümleye bakarsak kavramın kullanım farklılıklarından bahsetmeye başlamış. Anlam olarak bir zıtlık oldu ğ u için cevap olarak HOWEVER seçilir CEVAP A

21 SORU 20: Burada bir kavramın ne anlama geldi ğ i anlatılmaktadır. Seçeneklerdeki Refrain from: çekinmek Abide by: sadık kalmak, dayanmak Refer to: atıfta bulunmak, gönderme yapmak Run out: dışarı şokmak, bitmek, sızmak Result in:e- sonuçlanmak CEVAP: C

22 SORU 21: ASSUME F İİ L İ NDEN SONRA İ NF İ N İ T İ VE CEVAP E

23 SORU 22: Over the past few years + perfect CEVAP A

24 SORU 23: The reason for CEVAP B

25 SORU 24: Karbon dioksit yo ğ unlu ğ undaki artışın ne kadarının insan kaynaklı oldu ğ unu tahmin etmek zor olsa da…. Sebep sonuç İ n case of: olabilir diye (önlem almak) Despite: e ra ğ men (beklenmeyen durum, zıtlık) Much as: ise de, her ne kadar ise de (zıtlık) Due to: -den dolayı (sebep sonuç) So that: olabilsin diye (amaç) CEVAP D

26 SORU 25: Burada comperative yapıyı anlam olarak güçlendirecek zarf gerekir. O da yalnızca “much” Much More+isim /sıfat So+adj-adv By far+superlative But+isim CEVAP A

27 SORU 26: Reinforce: sa ğ lamlaştırmak, pekiştirmek Humuliate: küçümsemek, aşa ğ ılamak Foresee: önceden görmeki tahmin etmek Praise: övmek Persuade: ikna etmek CEVAP C

28 SORU 27: Sorumuz as soon as ile başladı ğ ı için zaman uyumu gerekir. As soon as + present simple, present simple/will CEVAP E

29 SORU 28: Sorumuz, but ile başladı ğ ına göre zıtlık aramamız gerekir. Burada önemli olan soru kökündeki “the disease” bize aradı ğ ımız cümlede bir hastalık olması gerekti ğ ine vurgu yapar. CEVAP E

30 SORU 29: Bu soru “ever since” ile başladı ğ ından dolayı ana cümlede perfect yapı ararız. CEVAP A

31 SORU 30: Bu soruda Ving ile başlamış oldu ğ undan dolayı ana cümlede bu cümleye uyacak bir özne ararız çünkü bu tarz sorularda kısaltma yapılmışsa özneler aynı olmak zorundadır. Buna ek olarak 22. soruda oldu ğ u gibi “over the last two months” ifadesi bize perfect tense yapısı gerektirir. CEVAP A

32 SORU 31: “Once” başlayan bir cümlede zaman uyumu ararız. Soru bulaşıcı hastalıkların görülmesi ve yayılması ile alakalı oldu ğ u için de buna uygun bir cümle bulmamız gerekir. CEVAP B

33 SORU 32: Bu soruda stabilite barış ve gelişme Orta do ğ ulular için rüya ifadesiyle başlıyor ve cevaplarda da orta do ğ udaki kargaşa ile ilgili bir cevap bulmamız gerekir. Cevaptaki replace fiili bize bu cevaba götürmektedir. CEVAP D

34 SORU 33: Soru kökündeki virgül ve STILL ifadeleri bize zıtlık oldu ğ unu bildirir. Zıtlık anlamı da yalnızca bir şıkta vardır. CEVAP D

35 SORU 34: Soru kökündeki «dramatically transformed venezuela’s economy» ifadesi bize olumlu bir anlam içeren ifade gerektirir. CEVAP: C

36 SORU 35: Soru kökündeki «given that» ifadesi ile «if» gibi bir anlam oldu ğ u görülmektedir. CEVAP A

37 SORU 36: Soru kökünde yer alan «counterparts» ile farklı bir özne ile karşılaştırma oldu ğ u anlaşılmaktadır. Böylece, virgülün de yardımıyla «while» ile tam zıtlık yapıldı ğ ı ve avrupalılardan bahsedildi ğ i görülmektedir. CEVAP D

38 SORU 37: Soru kökünde yer alan «start», «about» ifadeleri bizim için önemlidir. CEVAP E

39 SORU 38: «after 20 years» ifadesi önemlidir. «long thought» ifadesi de bizi cevaba götürür. CEVAP C

40 SORU 39: Burada ana fiil olan «demand» yalnızca cevap şıkkında ana fiil olarak verilmiştir. CEVAP A

41 SORU 40: Bu soru kökünde yer alan «oldu» iafadesi yalnızca cevap şıkkında «became» olarak yer almaktadır. Buna ek olarak «ilk kadın» ifadesi de «first woman» olarak yer alır. CEVAP D

42 SORU 41: «bildirdi» ifadesi yalnızca cevap şıkkkında «announced» olarak ana fiildir. CEVAP B

43 SORU 42: Soru kökünde yer alan «bulundu» ifadesi önemlidir. Çünkü birtek cevapta ana fiil olarak «was found» vardır. CEVAP: A

44 SORU 43: While this significant study… ile başlayan ve onu takip eden cümle bizi cevaba götürür. CEVAP C

45 SORU 44: Soru kökünde yer alan discovered genotype ile paragrafın ilk bölümüne gitmemiz gerekir. Burada yer alan but the contemporary science suspect the latter ile cevaba ulaşırız. CEVAP: A

46 SORU 45: Bu soru çıkarım sorusudur. Burada önemli olan ifade ise «most people» ifadesidir. Bu da bizi paragrafın son cümlesine götürür. CEVAP E

47 SORU 46: Bu soruda yazarın düşüncesi sorulmaktadır. Yazarın düşüncesi ise paragrafta «unfortunately» ile olan bölümdür. CEVAP: B

48 SORU 47 Bu soruda spesifik bir nokta verilmiştir. Parçagda buraya gitmemiz gerekir. “it may have appeared” ifadesi bize bilgisayarların ne kadar ilerledi ğ ini vermektedir. CEVAP D

49 SORU 48: Bu soruda parçayı genel olarak anlamamız ölçülmektedir. Parçanın üçüncü cümlesi: “NASA says that the computer in your cell phones….” CEVAP C

50 SORU 49: Parçadan çıkarılabilecek sonuç bu soruda sorulmaktadır. “the combination of a human…” ile başlayan cümlede bu cevabı bulabiliriz. CEVAP D

51 SORU 50: Bu soruda da yine belirgin bir nokta verilmiş olup bizden bilgisayarın işlemcisiyle ilgili nokta sorulmaktadır. Bu sorunun cevabı da paragrafın ikinci cümlesinde yer almaktadır. CEVAP A

52 SORU 51: Bu soruda da bizden spesifik bir noktaya gitmemiz istenmiş olup yazarın TV şovları örne ğ ini vermesiyle neyi amaçladı ğ ı sorulmaktadır. CEVAP C

53 SORU 52: Bu tip sorular için paragrafta anlatılan nokta ne ise onu ve paragrafın önemini içine alabilecek olan başlık seçilmelidir. CEVAP D

54 SORU 53: Yine bir genel anlam sorusu. Paragraftan ö ğ rendi ğ imiz kadarıyla… diye başlayan bir soruyu paragrafın genelini anlayarak ve verilen seçenekleri eleyerek bulabiliriz. CEVAP A

55 SORU 54: Parçadan çıkarım soruları “infer, deduce, understand, imply” olarak geçer. Bu soruların cevapları parçada direk olmadı ğ ı için yorumlama ve parçayı anlama gerektirir. Bu yüzden seçeneklerden gitmek en do ğ ru yöntem olabilir. CEVAP A

56 SORU 55: Bu soru bize korkunun endişeden farkını sormaktadır. “fear beyond instinct” ile başlayan bölümden sonra korkunun endişe ve di ğ er iç güdüsel duygulardan olan farkı verilmektedir. CEVAP D

57 SORU 56: Bu soruda da yine parçadan genel bir anlam sorulmaktadır. Bu yüzden seçenekleri çok iyi de ğ erlendirmemiz gerekir. CEVAP C

58 SORU 57: Bu soruda ise bizden yazarın düşüncesi sorulmaktadır. Cevabı ise “if there is nothing else… “ ile başlayan yerde bulmız mümkündür. CEVAP E

59 SORU 58: Burada yine bir çıkarım sorulmaktadır. Bu sorunun cevabı da son cümlede yer almaktadır. CEVAP C

60 59. SORU: Burada yazarın vurguladı ğ ı nokta sorulmaktadır. Parçanın genelinde de yazarın özellikle el sıkışmanın yarattı ğ ı sa ğ lık endişelerinin vurgulandı ğ ı açıkça görülmektedir. CEVAP B

61 60. SORU Burada yine parçanın genelinden ö ğ renilecek bir soru sorulmaktadır. Sorunu cevabını: “people rarley think about the health implications of shaking hands” ile kolayca bulabiliriz. CEVAP: C

62 61. SORU: Burada araştırmacıların buldukları ile ilgili bir soru vardır. Bunun için de “researchers” ile başlayan bölüme bakmamız gerekir. CEVAP E

63 SORU 62: Bu soruda ise el sıkışmanın yumruk çakıştırmayla karşılaştırılması sorulmuştur. Cevap ise “the spread of infectous…” ile başlayan bölümdedir. CEVAP A

64 SORU 63: Burada yer alan an extreme example bizden Hafizenin aşırı bir örnek vermiş oldu ğ un gösteriyor. CEVAP B

65 SORU 64: Murat’ın söylemiş oldu ğ u “them granted” ifadesi bize yukarıda ço ğ ul bir şeyden bahsedildi ğ i ve garanti olmadı ğ ını gösteriyor. CEVAP C

66 SORU 65: Burada Ümit’in bahsetmiş oldu ğ u sonraki on yıl bize gelecekle ilgili birşeyler oldu ğ unu ve “recover from its current woes” ile de kötü bir durumdan kurtulma olayından bahsedildi ğ i anlaşılmaktadır. CEVAP:A

67 SORU 66: Bu soruda Tijen’in bahsetmiş oldu ğ u “concise” bize “özlü” anlamını vermektedir. Seçeneklerde yer alan “shorten ve clearer” da bizi cevaba götürür. CEVAP C

68 SORU 67: Serdar’ın söyledi ğ i “prescription in advance” bize ilaçla ilgili bir durumun oldu ğ unu gösterir. CEVAP B

69 SORU 68: Soru kökünde yer alan “although” bizi cevaba götürür. Mutlaka “beklenmedik durum” aramız gerekir. Forstall İ ntensified CEVAP A

70 SORU 69: Bu soruda “yet” bizim için önemlidir. Zira zıtlık aramız gerekir. Likely Less CEVAP: D

71 SORU: 70 Burada yer alan “now that” bizi sebep sonuç olan bir cümleye götürür. Now that Unprecented Vital concern CEVAP B

72 SORU 71: burada bir görüşün vurguladı ğ ı gibi ile başlayan cümlede Orta Do ğ unun gelece ğ inin ne BEL İ RG İ N ne de BAS İ T olu ğ undan bahsetmekte. Apparent Simple Overshadow CEVAP B

73 SORU 72: Bu paragrafta bilgisayarların olumlu etkilerinde bahsedilmektedir. Aradaki geçiş ise “technology enables studetns to…” ile sa ğ lanmaktadır. CEVAP: C

74 SORU 73: Boşluktan önce yer alan “but the huge division.. “ bizi cevaba götürmektedir. CEVAP B

75 SORU 74: Bu soru bazı negatifliklerin özel örnekleriyle başlamış ve cümlenin sonuna do ğ ru “in some various countries…” ile devam etmektedir. CEVAP B

76 SORU 75: Bu soruda etnik sorunların toplumsal sorunlar oldu ğ uyla başlanıyor ve onunla ilgili kavramların ve tanımların bilinmesi ifade ediliyor. Boşluktan sonra ise “the main debates revolve…” ile bazı kavramsal sorunların oldu ğ u ifade ediliyor. Öyleyse bunun öncesinde kavramsal sorunlarla ilgili yanlış anlaşılmalar veya genel olarak olumsuz bir durum bakmamız gerek. CEVAP E

77 SORU 76: Bu soruda Rodinia’nın bütünlü ğ ü var. Tarihsel oarak nasıl oluştu ğ u açıklanıyor. Fakat 3. cümlede “this” in neyi anlattı ğ ı yok. CEVAP C

78 SORU 77: İ kinci cümlede “tissue of thier origin” ifadesi ile bu metodun kullanılmayaca ğ ı bahsedilirken üçüncü cümlede hataların 1/10 da kullanıldı ğ ından bahsediyor. CEVAP C

79 SORU 78: İ lk cümlede ilk kolonilerin açlıkla ilgili sorunlar yaşadı ğ ından bahsederken, ikinci ve sonraki cümlelerde yerleşimcilerin ne için geldi ğ inden bahsetmektedir. CEVAP A

80 SORU 79: Bu sorudaki 2ç. Cümlede yer alan “böylece Hollanda ülkenin kotrolünü 1638’de ele geçirdi…” ifadesi paragrafla hiçbir ilişki göstermemektedir. CEVAP B

81 SORU 80: Bu soruda ise Inca’ların yerleşmelerinden ve ilerlemelerinden bahsederken ikinci cümlede Amerika’dan bahsetmektedir. Fakat olaylar Güney Amerika’da geçmekte CEVAP B

82 TEŞEKKÜRLER HÜSEY İ N EVC İ M evcim_h@ibu.edu.tr


"AKIN D İ L 22 MART 2015 DENEMES İ AYRINTILI ÇÖZÜMLER İ HÜSEY İ N EVC İ M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları