Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Esaslı Bütçeleme Harcama Yetkilileri ve Yetki Devri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Esaslı Bütçeleme Harcama Yetkilileri ve Yetki Devri"— Sunum transkripti:

1 Performans Esaslı Bütçeleme Harcama Yetkilileri ve Yetki Devri
22 Mayıs 2006, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi ERTAN ERÜZ Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Mali Yönetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı

2 Sunuş Planı Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
Yeni Mali Yönetim Yapısı ve Sorumlular Harcama Yetkilileri ve Yetki Devri

3 Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

4 PERFORMANS DENETİMİ PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN
e-devlet A B S PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ TEM BÜTÇE Performans Yönetimi FAALİYET RAPORU

5 UYGULAMA Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar
Stratejik hedefler Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri UYGULAMA Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi TBMM/Yerel Meclis Hesapverme sorumluluğu

6 Performans Göstergeleri
Düzenleyici Yetki Misyon Vizyon DPT Stratejik Plan Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Performans Programı MALİYE BAKANLIĞI Performans Göstergeleri Faaliyetler Projeler Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Performans hedeflerinin belirlenmesi Faaliyet esaslı maliyetlendirme Faaliyet Raporu

7 Faaliyet Raporları İDARE RAPOR TÜRÜ SUNULACAK MERCİ ZAMANI
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Sosyal Güvenlik Kurumları Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığı Sayıştay Kamuoyu Nisan Mahalli İdareler İçişleri Bakanlığı Mart-Nisan Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu 15 Haziran Genel Faaliyet Raporu 30 Haziran Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu Faaliyet Raporları Genel Değerlendirme Raporu (+Faaliyet Raporları-mahalli idareler hariç) TBMM 13 Eylül

8 Yeni Mali Yönetim Yapısı ve Sorumlular

9 Mali Yönetim ve Kontrol Yapısı
ÜST YÖNETİCİ Mali Hizmetler Birimi İç Denetim Birimi Muhasebe Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama Birimi Harcama sonrası Denetim Ön Mali Kontrol İç Kontrol

10 Yönetim sorumluluğu modeli
Sorumluluk Türleri Yönetim sorumluluğu modeli Siyasi sorumluluk İdari sorumluluk Mali sorumluluk Performans sorumluluğu Cezai sorumluluk

11 Yeni Mali Yönetim Yapısında Görevliler
Siyasi Sorumlu (Bakan veya Belediye Başkanı) Üst Yönetici Harcama Yetkilileri Gerçekleştirme Görevlileri Muhasebe Yetkilisi İç Denetçiler Dış Denetçiler

12 Hesap Verme Sorumluluğu (Genel)(1)
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların; ETKİLİ EKONOMİK VERİMLİ ve HUKUKA UYGUN OLARAK

13 Hesap Verme Sorumluluğu (Genel)(2)
Elde edilmesinden Kullanılmasından Muhasebeleştirilmesinden Raporlanmasından Kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından SORUMLUDUR ve HESAP VERMEK ZORUNDADIR.

14 Hesap Verme Sorumluluğu (Siyasi)
BAKANLAR, Kamu kaynaklarının; ETKİLİ EKONOMİK VERİMLİ kullanılmasından BAŞBAKANA ve TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE karşı sorumludur.

15 Üst Yöneticiler MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DİĞER BAKANLIKLARDA
İL ÖZEL İDARELERİNDE BELEDİYELERDE DİĞER KAMU İDARELERİNDE MÜSTEŞAR VALİ BELEDİYE BAŞKANI EN ÜST YÖNETİCİ

16 Hesap Verme Sorumluluğu (idari)(1)
ÜST YÖNETİCİLER, Bütçelerinin KALKINMA PLANINA,KURUMUN STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA uygun hazırlanması ve uygulanmasından, Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, Kayıp ve kötüye kullanılmasının önlenmesinden,

17 Hesap Verme Sorumluluğu (idari)(2)
Mali yönetim ve kontrol sisteminin İşleyişinin gözetilmesi, izlenmesinden MAHALLİ İDARELERDE KARŞI SORUMLUDUR. BAKANA MECLİSLERİNE

18 Harcama Yetkilisi Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi Ödenek gönderme belgesi ile ödenek verilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi

19 Gerçekleştirme Görevlileri
Harcama talimatı üzerine; İşin yaptırılması Mal veya hizmetin alınması Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması Belgelendirilmesi ve Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenler

20 Muhasebe Yetkilisi Ödeme belgelerinde Yetkililerin imzası
İlgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması Maddi hata bulunup bulunmadığı Hak sahibinin kimliği yönlerinden kontrol yapar, ödemeyi gerçekleştirir ve muhasebe kayıtlarını tutar

21 Ödenek Gönderme Belgesi
Harcama Süreci MERKEZ Harcama Yetkilisi Mali Hizmetler Birimi Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Talimatı Ödeme Emri (Sadece Genel Bütçeli İdarelerde-MB) Ödenek Gönderme Belgesi Stratejik plan Performans programı Bütçe Kesin hesap Muhasebe Ön mali kontrol Faaliyet raporu Mali istatistikler Diğer Raporlar Görevler TAŞRA

22 Birleşemeyecek Görevler
Harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar.

23 Harcama Yetkilileri ve Yetki Devri

24 Harcama Yetkilisi (Md.31)
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi

25 Harcama Birimi Kamu idare bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimler harcama birimleridir.

26 Düzenlemeler Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
(31/12/2005 tarih ve 26040/4.M. sayılı RG) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2) (28 Nisan 2006 tarih ve sayılı RG) Genel Yazı ( 3/1/2006 tarih ve B.07.0.BMK sayılı)

27 Harcama Yetkilisi Kimdir?
Analitik bütçe sınıflandırmasının üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri ise harcama yetkililerini ifade etmektedir.

28 ABS kurumsal KURUM ADI : KURUMSAL SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA I II III IV
KURUMSAL SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA I II III IV 10 01 02

29 Harcama Yetkilisinin Sorumluluğu
HARCAMA YETKİLİLERİ Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden SORUMLUDUR

30 Gerçekleştirme Görevlileri
Hesap Verme Sorumluluğu (Genel ve Özel Bütçeli İdareler ile Sosyal Güvenlik Kurumlarında) TBMM BAŞBAKAN Bakan Üst yönetici Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlileri

31 Harcama Yetkisinin Devri
Merkez teşkilatı harcama yetkilileri yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, Merkez dışı birimlerde bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer, nüfusu ’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkililer yardımcılarına, Harcama yetkilerini kısmen veya tamamen devredebilirler.

32 Harcama Yetkisinin Devrinde Sınır
Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

33 Destek Hizmetleri(1) Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. (Md. 60/2)

34 Destek Hizmetleri(2) Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. (GT.2)

35 İhale Yetkilisi İhale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisidir.

36 Üst Yönetici ve Yardımcılarının Rolü
İç Kontrol ve İç Denetim Politikası Hiyerarşik Denetim Planlama İzleme Değerlendirme

37 TEŞEKKÜRLER www.bumko.gov.tr Daha fazla bilgi için:


"Performans Esaslı Bütçeleme Harcama Yetkilileri ve Yetki Devri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları