Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimsenin Rüyalarınızı Çalmasına İzin Vermeyin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimsenin Rüyalarınızı Çalmasına İzin Vermeyin"— Sunum transkripti:

1 Kimsenin Rüyalarınızı Çalmasına İzin Vermeyin
A. RUSH

2 PAZARLAMA PLANLAMASI İŞLE 433

3 ARA SINAV %25 GRUP PROJESİ %25 FİNAL SINAVI %40 SINIF İÇİ UYGULAMALAR %10

4 Müşteriler lehine değişen güç dengesi
Ürün seçeneklerindeki büyük artış Değişen değer önerileri Değişen talep biçimleri Yeni rekabetçi avantaj kaynakları Güvenlik, özel hayat ve etik kaygılar Açık olmayan yasal yargı yetkisi

5 Şekil faydası

6 Zaman faydası

7 Yer faydası

8 Mülkiyet faydası

9 Pazarlama planı Pazarlama durumlarının araştırılması ve analizi, pazarlama hedeflerinin, stratejilerinin, programların geliştirilmesi ve yazılı hale getirilmesi ile hedeflere ulaşılması, faaliyetlerin uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi için yapılandırılmış süreçtir.

10 Pazarlama planı; işletmenin finansal ve operasyonel hedef ve stratejilerini ortaya koyan iş (business) planı ile işletmenin uzun dönemli stratejik yönünü ifade eden stratejik planını içerir. Pazarlama planları genel olarak bir yıllık hazırlanır.

11 Pazarlama planı bir anlamda değişim demektir.
Gelecekte ne yapılacağına bugünden karar verilmesi sürecidir. Kaynakların doğru biçimde dağılımını, açık, ölçülebilir hedefleri, alternatif eylem planlarını ve hedeflere ulaşılması için en iyi yolun ortaya konmasını gerektirir.

12 Pazarlama planının yararları:
İletişim Pazarlama planını uygulayanlar tüm hedefleri, bu hedeflerin arkasında yatan gerçekleri ve tüm detaylı faaliyetleri bilirler. Bağlılık: Pazarlama planının varlığı uygulamada grubun bağlılığının oluşmasını sağlar. Sorumluluk: Pazarlama planının çeşitli kısımlarından sorumlu bireyler sorumluklarının ne olduğunu bilirler ve plan doğrultusunda performanslarını kontrol edebilirler. Tutarlılık: Bireysel pazarlama eylemlerinin tüm planla uyumlu olması gerekir.

13 Pazarlama planı; işletmenin amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını açık bir şekilde anlatır, planın uygulanmasında çalışanların rol ve fonksiyonlarını ortaya koyar, pazarlama faaliyetlerinin zamanlaması, kaynakların dağılımı, bireylerin görev ve sorumlulukları hususunda bilgilendirici ve yol göstericidir.

14 Tipik bir pazarlama planı: özet, güncel Pazar durumu (durum analizi), SWOT analizi, amaç ve hedefler, pazarlama stratejisi, pazarlama programı oluşturulması ve uygulanması ile değerlendirme ve kontrol kısımlarından oluşur.

15 Pazarlama planlarının işletmelere özgü ve o anki duruma göre oluşturulması gereklidir.
Pazarlama planı pazarlama kaynak ve fırsatlarının değerlendirilmesini, pazarlama hedeflerinin belirlenmesini ve uygulama ile kontrol için bir plan geliştirilmesi aşamalarını içeren sistematik bir süreçtir.

16 İyi pazarlama planı işletmenin geçmişteki ve bugünkü durumunu doğru bir biçimde ortaya koymalı, arzu edilen sonuçlarını ifade etmeli, gerekli eylem adımlarını belirtmeli buna göre uygun görevlendirmelerin yapılması sağlanmalı, planlanan eylemler için gerekli kaynakları tanımlamalı, her bir eylemin izlenmesine ve gerektiğinde kontrol edilmesine uygun bir yapıda olmalıdır.

17 İyi bir pazarlama planı: anlaşılabilir, esnek, tutarlı pazarlama planı ile diğer fonksiyonel alanların planlarının tutarlılığı), mantıklı olmalıdır. Pazarlama planı üst yönetimle işletmenin diğer kademleri arasında bir iletişim aracını oluşturur.

18 Misyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesi
Sürecin adımları Misyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesi İşletme misyonu işletmenin varolma amacının ifadesidir. Vizyon ise işletmenin “ne olmak istediği” sorusuna cevap verir.

19 misyonun işletmenin önceliklerini ortaya koyması ve aşağıdaki alanlara vurgu yapması
-Müşteri odağı (işletme kime hizmet edecek?) -Değer yaratılması: rekabet açısından daha üstün bir yolla müşteriler, diğer paydaşlar için nasıl değer yaratacak?) -Pazar faaliyet alanı (nerede, ne pazarlayacak?) -Yol gösteren değerler (işletme yöneticileri, çalışanlar karar verirken hangi değerler yol gösteriyor?) -Çekirdek yetenek (İşletmeyi rakiplerinden farklılaştıran, kolay taklit edilemez yetenekleri)

20 Etkin bir misyon açıklaması
biz kimiz?, bizim müşterimiz kimdir?, bizi yöneten felsefe nedir?, rekabetçi avantajlarımız yada çekirdek yeteneğimiz nelerdir?, çalışanlarımızla, çevremizle, toplumla ilişkili ilgi ve kaygılarımız nelerdir?

21 Misyon herkes tarafından bilinmesi herkese duyurulması, göz önünde olması gerekmektedir.
Misyon açıklamasının ne çok uzun ne de kısa olmaması gerekmektedir. Misyonun olabildiğince az sıklıkla değiştirilmesi gerekmektedir.

22 Amaç: arzu edilen sonuçların genel ve niteliksel ifadesidir, daha uzun döneme yöneliktir.
Hedef ise arzu edilen sonuçların niceliksel ve özel ifadesidir. Hedefler ne yapılması gerektiğini ortaya koyarken stratejiler nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyarlar. Hedefler zaman bağımlıdır.

23 İç ve dış durumun analizi
Sürecin adımları İç ve dış durumun analizi Durum analizi işletmenin şu anda nerede olduğunun tarifidir. Pazar çekiciliğini, rekabet durumunu ve mevcut performansını şekillendiren iç ve dış güçleri ifade eder.

24 DIŞ ÇEVRE: Rekabetçi, ekonomik, sosyal, politik/yasal, teknolojik (işletmenin pazarlama faaliyetlerinde doğrudan ya da dolaylı etkiye sahip) İÇ ÇEVRE MÜŞTERİ ÇEVRESİ Hedef pazarın ihtiyaçlarına ilişkin durum, bu ihtiyaçlardaki değişimler, işletme bu ihtiyaçları ne ölçüde karşılıyor

25 SWOT analizi Swot analizi güçlü ve zayıf noktalar ile fırsat ve tehditlerin analizidir. güçlü noktaları ve fırsatları belirle, zayıflıkları güçlü noktalar haline getir, tehditleri fırsata dönüştür, zayıf noktaları ve tehditleri yok edemiyorsan en aza indirgemeye çalış

26 Bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma
Sürecin adımları Bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma Bölümlendirme; benzer ihtiyaçları, istekleri, davranışları ve pazarlanan ürün ya da hizmetin talebini ya da kullanımı etkileyen diğer özelliklere sahip olan tüketicileri gruplama amacını taşır.

27 Pazar bölümlendirildikten sonra tek bir bölüme mi, birden fazla bölüme mi yoksa tüm pazara mı yönelik pazarlama çabalarının gerçekleştirileceğinin kararının verilmesidir. Ayrıca, işletme hedef tüketicinin aklında ürün ya da markanın farklı rekabetçi bir yerinin yaratılması yani diğer bir deyişle uygun konumlandırmanın formüle edilmesine ihtiyaç duyar.

28 Stratejik pazarlama planı
Sürecin adımları Stratejik pazarlama planı Uygun pazarlama hedef ve taktiklerinin belirlenmesi. Pazarlama planları genel olarak büyümenin yönünün ortaya konması ile ilişkilidir.

29 Pazarlama stratejileri genelde 4 p ile ilgilidir
Pazarlama stratejileri genelde 4 p ile ilgilidir. Yeni ürün geliştirilmesi, yeniden konumlandırılması, farklı ürünler ya da Pazar bölümleri için yeni fiyatlandırma, rekabetçi fiyata karar verilmesi, fiyat belirlenmesi, iletişim platformunun ve medya seçilmesi, halkla ilişkiler faaliyetlerine karar verilmesi, yeni ürün, hizmet ya da pazarlar için satış gücü organize edilmesi, kanalların seçilmesi, müşteri hizmetleri seviyelerinin belirlenmesi

30 Taktik pazarlama planı
Anahtar performans hususları için daha ayrıntılı planlar geliştirilmesi

31 (performans ve ilerlemenin ölçülmesinin planlanması)
Sürecin adımları Pazarlama bütçesi (performans ve ilerlemenin ölçülmesinin planlanması) Bütçeleme planlama ile uygulama arasındaki geçiş adımını oluşturur. Pazarlama için gerekli olan gelir ve giderlerinin bir arada anlaşılır biçimde ortaya konması amacını taşır.

32 Uygulama, kontrol ve performans değerlendirmesi
En iyi plan etkin bir uygulama olmadan yararsızdır.

33 Pazarlama planları yaklaşımları
1. yaklaşımda tüm amaçlar ve plan üst yönetim tarafından belirlenir, karar verme çabuk olmasına rağmen planların uygulanması alt birimlerin planları öğrenip yeni amaçlara ulaşmak için işleri yeniden organize etmeleri uzun süreceği için zaman alabilir.

34 2. yaklaşımda her bir birimin kendi amaç ve planlarını oluşturması ve üt yönetime onaylatması söz konusudur. Bu yaklaşım daha yaratıcı sonuçlar ortaya koysa da koordinasyon açısından sorunlar yaratabilir.

35 3. yaklaşımda ise üst yönetimin amaçları koyması ancak çeşitli birimlerin amaçlara ulaşmak için kendi planlarını oluşturması söz konusudur.

36 hayali bir şirket için bir misyon ifadesi yazınız.

37

38

39


"Kimsenin Rüyalarınızı Çalmasına İzin Vermeyin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları