Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ş EYMA Ş AFAK 1030710441 İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ NEDİR? Bilgisayarların çalı ş abilmesi için gereken temel yazılım i ş letim sistemidir. Bilgisayarlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ş EYMA Ş AFAK 1030710441 İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ NEDİR? Bilgisayarların çalı ş abilmesi için gereken temel yazılım i ş letim sistemidir. Bilgisayarlar."— Sunum transkripti:

1 Ş EYMA Ş AFAK 1030710441 İŞLETİM SİSTEMLERİ

2 İŞLETİM SİSTEMİ NEDİR? Bilgisayarların çalı ş abilmesi için gereken temel yazılım i ş letim sistemidir. Bilgisayarlar çe ş itli donanım ürünlerinin belli bir tasarıma göre bir araya getirilmesiyle olu ş turulur. Ancak kendilerinden beklenen i ş leri gerçekle ş tirmeleri için bu sadece donanımdan olu ş an altyapı yeterli de ğ ildir. Bir kelime i ş lem yazılımı ile belge olu ş turabilmek için önce bilgisayarın açılması, donanım ürünlerinin birbirlerini tanıması ve birlikte çalı ş acakları ş artların sa ğ lanması gerekecektir. Kullanıcı klavyede bir tu ş a bastı ğ ında, bir harfin ekranda görüntülenmesi, yazılanların saklanmak istendi ğ inde belgenin disk üzerine yazılması, belgeye bir dosya adı verilebilmesi yapılabilecek i ş ler arasındadır.

3 Sonuç olarak; Kullanılan yazılım ne tür olursa olsun bazı temel i ş lemler hep aynıdır. Dosyaların diske yazılması, diskten alınıp ekrana görüntülenmesi, bir dosyanın basılmak üzere yazıcıya gönderilmesi... Bu durumda tüm yazılımların üzerinde çalı ş aca ğ ı zemini olu ş turmak ve temel i ş lemleri gerçekle ş tirmek üzere kullanılan yazılım ile kar ş ıla ş ılır. Bu i ş letim sistemidir.

4 Bilgisayarlarda i ş letim sistemi, donanımın do ğ rudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem i ş lemlerinden ve uygulama programlarını çalı ş tırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. İş letim sistemi, bütün di ğ er yazılımların belle ğ e, girdi/çıktı aygıtlarına ve dosya sistemine eri ş imini sa ğ lar. Birden çok program aynı anda çalı ş ıyorsa, i ş letim sistemi her programa yeterli sistem kayna ğ ını ayırmaktan ve birbirleri ile çakı ş mamalarını sa ğ lamaktan da sorumludur.

5 İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI Uygulama Katmanı Kabuk (Shell) Katmanı Çekirdek (Kernel) Katmanı Donanım Katmanı

6 Genelde donanım kontrolünü, kaynak yönetimini yapan katmandır. Bilgisayarın makine kısmı ile ilgilidir.

7 Çekirdek Katmanı İş letim sisteminin donanım ile kabuk katmanı arasında irtibatı sa ğ layan katmanıdır. Mimariye göre de ğ i ş se de genelde sürücüler (bir kısmı ya da tamamı) bu katmandadır. İş letim sisteminin esas i ş yapan kısmıdır.

8 Kabuk Katmanı İş letim sisteminin kullanıcı ile muhatap katmanıdır. Kullanıcının sisteme verdi ğ i i ş leri anlayıp yapan (yaptıran) katmandır. Konsol Tabanlı (CLI: command-line interface) olabilece ğ i gibi (Ör: DOS) Grafiksel arayüz (GUI: graphical user interface) de olabilir (Ör: Windows).

9 Uygulama Katmanı Kullanıcıları daha üretken hale getirmek ve/veya onlara ki ş isel i ş lerinde yardımcı olması için tasarlanan programlar uygulama yazılımlarıdır. Normalde her i ş lem donanım ile yapılır. Fakat her kullanıcı donanımı do ğ rudan kullanamaz. Uygulama programları bu i ş i kullanıcının yerine yapan yazılımlardır. (Oyun, ofis, ) Uygulama katmanı bu yazılımları çalı ş tıran katmandır.

10 işletim sistemlerinin başlıca amaçları 1. Kullanıcı programlarını çalı ş tırılması 2. Kullanıcı problemlerinin çözümünün kolayla ş tırılması 3. Bilgisayar sisteminin kullanımını daha elveri ş li hale getirilmesi 4. Bilgisayar kaynaklarının verimli bir ş ekilde kullanılması (Çok kullanıcılı sistemlerde önem kazanır) İş letim sistemi, donanımla yazılım arasında bir yönetici arayüzü olarak görev yapar. Her bir donanım birimi, tüm kaynakları eri ş ip yönetebilmektedir. Çalı ş ma sırasında olu ş an hataların ve çakı ş maların önlenmesi i ş letim sisteminin görevidir. İş letim sistemleri bilgisayar kullanıcısı ile donanım arasında çalı ş an bir yazılımdır. Amacı kullanıcının programlarını çalı ş tırabilmesi için ortam sa ğ lamaktır. İş letim sistemi faklı kullanıcıların uygulama programlarının donanım kaynaklarını kullanımını kontrol eder ve koordine eder.

11 Bir İş letim Sisteminde İ stenilen Özellikler : 1. Etkinlik: İş letim sistemi, bir i ş i etkin ve verimli bir ş ekilde yapmalıdır. 2. İş ler arasındaki zaman: Bir i ş i bitirip di ğ er i ş i ba ş lama süresi kısa olmalıdır. 3. Kullanılmayan M İ B zamanı: Merkezi i ş lem birimin kullanmadı ğ ı süre kısa olmalıdır. Yani mikroi ş lemciden belle ğ e aktarılacak veya bellekten alınacak bilginin eri ş im süresi kısa olmalıdır. 4. Toplu i ş lemler arasındaki zaman: Toplu i ş lem dosyalarının i ş lenmesi arasındaki süre kısa olmalıdır. 5. Cevap verme süresi: Sistemin cevap verme süresi kısa olmalıdır. 6. Az zamanda çok i ş yapılmalıdır. 7. Güvenirlik: Sistem tamamen hatalardan arındırılmı ş olmalıdır. 8. Süreklilik: Sistem bakım yapılabilir ve dokümanı bol olmalıdır. 9. Dü ş ük boyut: Sistem kendinden taviz vermeden küçük boyutta olmalıdır.

12 BAŞLICA İŞLETİM SİSTEMLERİ AmigaOS Chromium İş letim Sistemi Linux İş letim Sistemi Mac OS X MS Dos İş letim Sistemi Plan 9 Pardus İş letim Sistemi Windows İş letim Sistemi Unıx Novell NetWare Solaris

13 AMİGAOS AmigaOS, Amiga ki ş isel bilgisayarının i ş letim sistemidir. AmigaOS, kuruldu ğ u donanımdan maksimum performansı alan ve mükemmel bir çok görevlilik (multitasking) özelli ğ ine sahip olan, çok esnek bir i ş letim sistemidir. Commodore İ nternational yazdı ğ ı AmigaOS 3.1'i ş letim sisteminin kaynak kodlarından devam edilerek günümüzde 4.1 update 5 sürümüne kadar yükselmi ş tir çok yakında hyperion entertainment yeni ve en güçlü amiga donanımı olan Amigaone X1000 ile AmigaOS 4.2 'yi piyasaya sürerek Amigacılara gelecek vaat etmektedir.

14 Chromium İşletim Sistemi Chromium, Linux çekirde ğ i esas alınarak Google tarafından tasarlanmı ş olan bir i ş letim sistemidir. Chromium zamanının büyük bir kısmını bilgisayar ba ş ında geçiren kullanıcıları hedef almaktadır. Teknik olarak sadece ba ş ka uygulama kullanmayan bir tarayıcıdır. Kelime i ş lemek, videolara, foto ğ raflara bakmak gibi görevleri yerine getirmek için tarayıcıda kullanılan internet uygulamalarına güvenmektedir.

15 Linux İşletim Sistemi Linux; Unix ortamının üzerine kurulmu ş, neredeyse tüm bilgisayarlar için uygun olan bir i ş letim sistemidir. i ş letim sisteminin yeni geli ş tirildi ğ i günlerde ücretsiz da ğ ıtım ve kaynak kodlarının açık olmasına büyük önem verilmi ş tir. Bu sayede Linux'un kullanıcılar tarafından tekrar tekrar programlanabilmesi mümkün olabiliyordu. Zaten Linux'un kısa sürede bu kadar geli ş mesinin altında yatan ana neden de, sayısız programcının i ş letim sistemi üzerinde çalı ş ma fırsatını bulmu ş olmasıdır. Bu sayede Linux i ş letim sistemi çok hızlı bir ş ekilde geli ş mi ş tir. Kısacası Linux, dünya üzerinde binlerce programcının ba ğ ımsız olarak geli ş tirdi ğ i ve her geçen gün birkaç adım daha ileriye giden örnek bir yazılımdır. Örnek diyoruz; çünkü Linux, yazılım dünyasında ticari kuralların dı ş ında kalarak da faydalı programlar üretilebilece ğ inin en güzel kanıtıdır.

16 ARTILARI VE EKS İ LER İ Linux i ş letim sisteminin en büyük avantajı, tamamen ücretsiz olması ya da çok dü ş ük bir ücret kar ş ılı ğ ında satın alınabilmesidir. birkaç yıl öncesinin donanım özelliklerine sahip olan bilgisayarlarda bile rahatlıkla çalı ş acaktır. Özellikle sistem hatalarına kar ş ı çok güçlü bir i ş letim sistemi olan Linux'un kolay kolay çökmemesi, kullanıcıları çeken özelliklerin ba ş ında gelir. Pek çok karma ş ık programı aynı anda açsanız bile bilgisayarınız sorunsuz bir ş ekilde çalı ş maya devam eder. Linux'un önünde duran en büyük sorunların ba ş ında ise, hiç ku ş kusuz donanım konusu gelmektedir. Donanım üreticilerinin bu i ş letim sistemine hala yeterli önemi vermedikleri açıkça ortadadır. Bu yüzden Linux deste ğ ine sahip olan donanımların sayısı çok da fazla de ğ ildir. Ancak bu sorunun her geçen gün biraz daha azaldı ğ ını da söyleyebiliriz.

17 Mac OS X Macintosh İş letim Sistemi, kısaca Mac OS, Apple firması tarafından piyasaya sürülen Apple'ın daha sonra "Mac OS" olarak isimlendirece ğ i ş eyin orijinal hali olan, tamamlayıcı ve isimsiz sistem yazılımı ilk olarak 1984 yılında orijinal Machintosh ile tanıtılmı ş tır. En son ana sürümü Mac OS Xtir. Mac OS ailesinde Mac OS 7, Mac OS 9 ve Mac OS X vardır. Mac Unix türevi açık kaynak kodlu bir i ş letim sistemidir. Yasal olarak sadece Apple marka bilgisayarlar ile uyumludur. Grafik açısından çok ayrıcalıklı oldu ğ undan genellikle yayıncılık alanında ilgi görür. 2010 yılı itibariyle Mac OS X SnowLeopard adlı yeni bir sürümü çıkmı ş tır.

18

19 MS Dos İşletim Sistemi MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System. Türkçe: Microsoft Disk İş letim Sistemi), Microsoft firması tarafından geli ş tirilmi ş eski bir i ş letim sistemidir. Windows üretildikten sonra unutulmu ş ve ş u anda sadece format atarken ya da dosya kurtarırken kullanılmaktadır. Üretim amacı bu olmasına ra ğ men daha sonradan DOS ortamında çalı ş an birçok uygulama ve oyun üretilmi ş tir.

20 Pardus İşletim Sistemi Tübitak Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Ara ş tırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen bir Linux da ğ ıtımı projesidir. Açık kaynak kodlu ve GPL (Genel Kamu Lisansı)ile da ğ ıtılan bir özgür yazılım ürünüdür. Pardus, bili ş im okur-yazarlı ğ ına sahip bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını kar ş ılayan, mevcut Linux da ğ ıtımlarının üstün taraflarını kavram, mimari ya da kod olarak kullanan bir ulusal da ğ ıtımdır.

21 WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Windows, Microsoft firmasının üretti ğ i bir i ş letim sistemidir. Kullanı ş lı grafik arayüzler (pencereler) ve görsel iletiler yardımıyla programları çalı ş tırma, komut verme gibi i ş lemleri hem mouse (fare) hem de klavyeden veri girerek gerçekle ş tirebilme kolaylı ğ ı sa ğ layan bir i ş letim sistemidir. En büyük özelliklerinden biri, kolay ö ğ renilebilir olu ş udur. Bu kolaylık Windows´a, bilgisayar pazarında en yaygın kullanılan i ş letim sistemi olmasını sa ğ lamaktadır. Bu konuda en önemli rakibi ise Linux sistemidir. Ş imdi ise Windows i ş letim sisteminin kullanıcı açısından avantaj ve dezavantajlarını kısaca inceleyelim:

22 Avantajları : Bilgisayar kullanma konusunda zorluk çeken ve uzak duran ki ş ilere görsel açıdan cazip ve kullanım kolaylı ğ ı olan bir çalı ş ma ortamı sa ğ laması Uzun dosya isimlerine izin vermesi (255 karaktere kadar) Program desteklerinin oldukça fazla olması Yeni takılan bir modemi, mouse, ekran kartı, ses kartı vs gibi birimleri kolay ve otomatik algılama olana ğ ı veren tak ve çalı ş tır deste ğ inin varlı ğ ı

23 Dezavantajları: Windows´un, Linux gibi açık kodlu bir sistem olmaması, bu nedenle çok sayıda kullanıcının devreye girip, yazılımı geli ş tirmesine, açıklarını kapatmasına izin vermemesi. Internet uygulamaları ya da veritabanı sunuculu ğ u gibi veri alı ş veri ş inin yo ğ un hacimli oldu ğ u i ş lerde yava ş kalabilmesi. Kilitlenme problemi ve zaman zaman yeniden yükleme zorunda kalınması. Kimi durumlarda, di ğ er bazı i ş letim sistemlerine göre bilgisayar hafızası ve di ğ er kaynakları verimsiz kullanabilmesi. Virüsler, bilgisayar korsanları ve Internet üzerinden gelebilecek çok sayıda hatalı programa kar ş ı güvenlik açıkları barındıran korumasız bir sistem olması.

24 Windows 1.0

25 Windows 2.0

26 Windows 3.0

27 Windows 95

28 Windows 98

29 Windows ME

30 Windows XP

31 Windows Vista

32 Windows 7

33 UNIX Çok kullanıcılı, çok görevli yapıyı destekleyen bir bilgisayar i ş letim sistemidir Konsol tabalıdır. Monolitik çekirdek kullandı ğ ından çok kararlıdır; bu yüzden sunucu bilgisayarlarda en çok tercih edilen sistemlerdendir.

34

35 Novell NetWare Novell firması tarafından ilk olarak yerel bilgisayar a ğ larında kullanılmak üzere hazırlanmı ş metin tabanlı bir i ş letim sistemidir. Bu i ş letim sisteminde, kullanıcının ilk olarak ana bilgisayara ba ğ lanması gerekir.

36 Solaris Sun Microsystems firması tarafından sunucu bilgisayarlar için geli ş tirilmi ş i ş letim sistemidir. Açık kaynak kodludur. UNIX tabanlı olup, son sürümü olan Solaris 10 ile aynı anda bünyesinde hem UNIX ve hem de Linux programlarının çalı ş masına destek verir.


"Ş EYMA Ş AFAK 1030710441 İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ NEDİR? Bilgisayarların çalı ş abilmesi için gereken temel yazılım i ş letim sistemidir. Bilgisayarlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları