Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 9 –Nesneye-Dayalı Programlama: Miras (Inheritance)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 9 –Nesneye-Dayalı Programlama: Miras (Inheritance)"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 9 –Nesneye-Dayalı Programlama: Miras (Inheritance)
Outline Giriş Super sınıflar ve Alt sınıflar protected Üyeler Süper sınıflar ile Alt sınıflar arasındaki ilişki Örnek Çalışma: Üç düzey Miras Hiyerarşisi Alt sınıflarda Yapılandırıcılar ve Sonlardırıcılar Yazılım Mühendisliği ve Miras

2 9.1 Giriş Miras Yazılımı yeniden kullanabilirliği artırır.
Varolan sınıflardan yeni sınıflar türetmeyi sağlar. Varolan sınıfın veri ve metodlarını kendi bünyesine alır. Üzerine yeni veri ve metodlar geliştirir. Altsınıf (subclass) süper sınıftan miras alır. Altsınıf Daha özellikli nesneler oluşturur. Süper sınıftan metodlar miras alınır Ve de modife edilebilir. Ek metodlar eklenebilir.

3 9.1 Giriş Sınıf hiyerarşisi Doğrudan süper sınıf
Açık miras (tek seviyeli hiyerarşi) Dolaylı yoldan süper sınıf İki yada daha fazla seviyeden hiyerarşi Tekli miras Sadece bir süper sınıftan miras alınma Çoklu miras Birden fazla süper sınıftan miras alma Java çoklu mirası desteklemez

4 9.1 Giriş “is-a” vs. “has-a” “is-a” “has-a” Miras
Altsınıf nesnesi süper sınıf nesnesi gibi davranır. Örnek: Car is a vehicle (Araba bir araçtır) Aracın veri ve metodaları aynı zamanda arabaya da geçmiştir. “has-a” Komposizyon Bir nesne başka sınıflardan oluşmuş nesneleri kendisinde barındırabilir. Örnek: Car has a steering wheel (Araba tekeri vardır.)

5 9.2 Süper Sınıflar ve Alt Sınıflar
Bir sınıfın nesnesi diğer sınıfında nesnesidir. Örnek: Dikdörtgen bir dörtgendir. sınıfı sınıfından miras almıştır. Dörtgen: süper sınıf Dikdörtgen : alt sınıf Süper sınıfclass alt sınıftan daha fazla nesneyi kapsar. Örnek: Süper sınıf: Araç Arabalar, traktörler, botlar, bisikletler, … Alt sınıf: Araba Daha küçük , daha fazla alt özeklliğe sahip araçlar...

6 9.2 Süper Sınıflar ve Alt Sınıflar(devam)
Miras örnekleri

7 9.2 Süper Sınıflar ve Alt Sınıflar(devam)
Miras hiyerarşisi Miras ilişkileri: ağaç hiyerarşisine benzer Her bir sınıf Süper sınıf Başka sınıflara veri/metodlar sağlar veya Alt sınıf Başka sınıflardan veri/metodlar alır.

8 Fig. 9.2 Inheritance hierarchy for university CommunityMembers.
Employee Student Staff Faculty Administrator Teacher Alumnus Fig. 9.2 Inheritance hierarchy for university CommunityMembers.

9 ThreeDimensionalShape
TwoDimensionalShape ThreeDimensionalShape Circle Square Triangle Sphere Cube Tetrahedron Fig. 9.3 Inheritance hierarchy for Shapes.

10 protected erişim alanı
9.3 protected Üyeler protected erişim alanı public and private arasında bir erişim düzeyi vardır. protected üyeleri Süper sınıf üyelerine Alt sınıf üyelerine Aynı paket içindeki üyelere erişebilirler. Altsınıf süper sınıf üyesine erişebilir Anahtar kelime super ve nokta (.) Super kullanımına bak.

11 9.4 Süper Sınıflar ve Alt Sınıflar arasındaki İlişki
Süper sınıf ve alt sınıf arasındaki ilişki Örnek: Nokta/çember miras hiyerarşisi Nokta (Point) x-y koordinat çifti Çember (Circle) Yarıçap

12 Maintain x- and y-coordinates as private instance variables.
// Fig. 9.4: Point.java // Point class declaration represents an x-y coordinate pair. 3 public class Point { private int x; // x part of coordinate pair private int y; // y part of coordinate pair 7 // no-argument constructor public Point() { // implicit call to Object constructor occurs here } 13 // constructor public Point( int xValue, int yValue ) { // implicit call to Object constructor occurs here x = xValue; // no need for validation y = yValue; // no need for validation } 21 // set x in coordinate pair public void setX( int xValue ) { x = xValue; // no need for validation } 27 Maintain x- and y-coordinates as private instance variables. Point.java Lines 5-6 Maintain x- and y-coordinates as private instance variables. Line 11 Implicit call to Object constructor Implicit call to Object constructor

13 Point.java Lines 47-50 Override method toString of class Object.
// return x from coordinate pair public int getX() { return x; } 33 // set y in coordinate pair public void setY( int yValue ) { y = yValue; // no need for validation } 39 // return y from coordinate pair public int getY() { return y; } 45 // return String representation of Point object public String toString() { return "[" + x + ", " + y + "]"; } 51 52 } // end class Point Point.java Lines Override method toString of class Object. Override method toString of class Object

14 Instantiate Point object
// Fig. 9.5: PointTest.java // Testing class Point. import javax.swing.JOptionPane; 4 public class PointTest { 6 public static void main( String[] args ) { Point point = new Point( 72, 115 ); // create Point object 10 // get point coordinates String output = "X coordinate is " + point.getX() + "\nY coordinate is " + point.getY(); 14 point.setX( 10 ); // set x-coordinate point.setY( 20 ); // set y-coordinate 17 // get String representation of new point value output += "\n\nThe new location of point is " + point; 20 JOptionPane.showMessageDialog( null, output ); // display output 22 System.exit( 0 ); 24 } // end main 26 27 } // end class PointTest PointTest.java Line 9 Instantiate Point object Lines Change the value of point’s x- and y- coordinates Line 19 Implicitly call point’s toString method Instantiate Point object Change the value of point’s x- and y- coordinates Implicitly call point’s toString method

15 Maintain x-y coordinates and radius as private instance variables.
// Fig. 9.6: Circle.java // Circle class contains x-y coordinate pair and radius. 3 public class Circle { private int x; // x-coordinate of Circle's center private int y; // y-coordinate of Circle's center private double radius; // Circle's radius 8 // no-argument constructor public Circle() { // implicit call to Object constructor occurs here } 14 // constructor public Circle( int xValue, int yValue, double radiusValue ) { // implicit call to Object constructor occurs here x = xValue; // no need for validation y = yValue; // no need for validation setRadius( radiusValue ); } 23 // set x in coordinate pair public void setX( int xValue ) { x = xValue; // no need for validation } 29 Maintain x-y coordinates and radius as private instance variables. Circle.java Lines 5-7 Maintain x- and y- coordinates and radius as private instance variables. Lines Note code similar to Point code. Note code similar to Point code.

16 Note code similar to Point code.
// return x from coordinate pair public int getX() { return x; } 35 // set y in coordinate pair public void setY( int yValue ) { y = yValue; // no need for validation } 41 // return y from coordinate pair public int getY() { return y; } 47 // set radius public void setRadius( double radiusValue ) { radius = ( radiusValue < 0.0 ? 0.0 : radiusValue ); } 53 // return radius public double getRadius() { return radius; } 59 Note code similar to Point code. Circle.java Lines Note code similar to Point code. Line 51 Ensure non-negative value for radius. Ensure non-negative value for radius.

17 Circle.java 60 // calculate and return diameter
public double getDiameter() { return 2 * radius; } 65 // calculate and return circumference public double getCircumference() { return Math.PI * getDiameter(); } 71 // calculate and return area public double getArea() { return Math.PI * radius * radius; } 77 // return String representation of Circle object public String toString() { return "Center = [" + x + ", " + y + "]; Radius = " + radius; } 83 84 } // end class Circle Circle.java

18 Use set methods to modify private instance variable.
1 // Fig. 9.7: CircleTest.java 2 // Testing class Circle. 3 import java.text.DecimalFormat; 4 import javax.swing.JOptionPane; 5 6 public class CircleTest { 7 public static void main( String[] args ) { Circle circle = new Circle( 37, 43, 2.5 ); // create Circle object 11 // get Circle's initial x-y coordinates and radius String output = "X coordinate is " + circle.getX() + "\nY coordinate is " + circle.getY() + "\nRadius is " + circle.getRadius(); 16 circle.setX( 35 ); // set new x-coordinate circle.setY( 20 ); // set new y-coordinate circle.setRadius( 4.25 ); // set new radius 20 // get String representation of new circle value output += "\n\nThe new location and radius of circle are\n" + circle.toString(); 24 // format floating-point values with 2 digits of precision DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "0.00" ); 27 CircleTest.java Line 10 Create Circle object Lines Use set methods to modify private instance variable Line 23 Explicitly call circle’s toString method Create Circle object. Use set methods to modify private instance variable. Explicitly call circle’s toString method

19 Use get methods to obtain circle’s diameter, circumference and area.
// get Circle's diameter output += "\nDiameter is " + twoDigits.format( circle.getDiameter() ); 31 // get Circle's circumference output += "\nCircumference is " + twoDigits.format( circle.getCircumference() ); 35 // get Circle's area output += "\nArea is " + twoDigits.format( circle.getArea() ); 38 JOptionPane.showMessageDialog( null, output ); // display output 40 System.exit( 0 ); 42 } // end main 44 45 } // end class CircleTest Use get methods to obtain circle’s diameter, circumference and area. CircleTest.java Lines Use get methods to obtain circle’s diameter, circumference and area.

20 Class Circle2 extends class Point.
1 // Fig. 9.8: Circle2.java 2 // Circle2 class inherits from Point. 3 4 public class Circle2 extends Point { private double radius; // Circle2's radius 6 // no-argument constructor public Circle2() { // implicit call to Point constructor occurs here } 12 // constructor public Circle2( int xValue, int yValue, double radiusValue ) { // implicit call to Point constructor occurs here x = xValue; // not allowed: x private in Point y = yValue; // not allowed: y private in Point setRadius( radiusValue ); } 21 // set radius public void setRadius( double radiusValue ) { radius = ( radiusValue < 0.0 ? 0.0 : radiusValue ); } 27 Class Circle2 extends class Point. Circle2.java Line 4 Class Circle2 extends class Point. Line 5 Maintain private instance variable radius. Lines Attempting to access superclass Point’s private instance variables x and y results in syntax errors. Maintain private instance variable radius. Attempting to access superclass Point’s private instance variables x and y results in syntax errors.

21 34 // calculate and return diameter
public double getDiameter() { return 2 * radius; } 39 // calculate and return circumference public double getCircumference() { return Math.PI * getDiameter(); } 45 // calculate and return area public double getArea() { return Math.PI * radius * radius; } 51 // return String representation of Circle object public String toString() { // use of x and y not allowed: x and y private in Point return "Center = [" + x + ", " + y + "]; Radius = " + radius; } 58 59 } // end class Circle2 Circle2.java Line 56 Attempting to access superclass Point’s private instance variables x and y results in syntax errors. Attempting to access superclass Point’s private instance variables x and y results in syntax errors.

22 Circle2.java:17: x has private access in Point
x = xValue; // not allowed: x private in Point ^ Circle2.java:18: y has private access in Point y = yValue; // not allowed: y private in Point Circle2.java:56: x has private access in Point return "Center = [" + x + ", " + y + "]; Radius = " + radius; Circle2.java:56: y has private access in Point 4 errors Circle2.java output Attempting to access superclass Point’s private instance variables x and y results in syntax errors. Attempting to access superclass Point’s private instance variables x and y results in syntax errors.

23 // Fig. 9.9: Point2.java // Point2 class declaration represents an x-y coordinate pair. 3 public class Point2 { protected int x; // x part of coordinate pair protected int y; // y part of coordinate pair 7 // no-argument constructor public Point2() { // implicit call to Object constructor occurs here } 13 // constructor public Point2( int xValue, int yValue ) { // implicit call to Object constructor occurs here x = xValue; // no need for validation y = yValue; // no need for validation } 21 // set x in coordinate pair public void setX( int xValue ) { x = xValue; // no need for validation } 27 Maintain x- and y-coordinates as protected instance variables, accessible to subclasses. Point2.java Lines 5-6 Maintain x- and y-coordinates as protected instance variables, accessible to subclasses.

24 Point2.java 28 // return x from coordinate pair 29 public int getX()
{ return x; } 33 // set y in coordinate pair public void setY( int yValue ) { y = yValue; // no need for validation } 39 // return y from coordinate pair public int getY() { return y; } 45 // return String representation of Point2 object public String toString() { return "[" + x + ", " + y + "]"; } 51 52 } // end class Point2 Point2.java

25 Class Circle3 inherits from class Point2.
// Fig. 9.10: Circle3.java // Circle3 class inherits from Point2 and has access to Point2 // protected members x and y. 4 public class Circle3 extends Point2 { private double radius; // Circle3's radius 7 // no-argument constructor public Circle3() { // implicit call to Point2 constructor occurs here } 13 // constructor public Circle3( int xValue, int yValue, double radiusValue ) { // implicit call to Point2 constructor occurs here x = xValue; // no need for validation y = yValue; // no need for validation setRadius( radiusValue ); } 22 // set radius public void setRadius( double radiusValue ) { radius = ( radiusValue < 0.0 ? 0.0 : radiusValue ); } 28 Class Circle3 inherits from class Point2. Maintain private instance variables radius. Circle3.java Line 5 Class Circle3 inherits from class Point2. Line 6 Maintain private instance variables radius. Lines 11 and 17 Implicitly call superclass’s default constructor. Lines Modify inherited instance variables x and y, declared protected in superclass Point2. Implicitly calls superclass’s default constructor. Modify inherited instance variables x and y, declared protected in superclass Point2.

26 // return radius public double getRadius() { return radius; } 34 // calculate and return diameter public double getDiameter() { return 2 * radius; } 40 // calculate and return circumference public double getCircumference() { return Math.PI * getDiameter(); } 46 // calculate and return area public double getArea() { return Math.PI * radius * radius; } 52 // return String representation of Circle3 object public String toString() { return "Center = [" + x + ", " + y + "]; Radius = " + radius; } 58 59 } // end class Circle3 Circle3.java Line 56 Access inherited instance variables x and y, declared protected in superclass Point2. Access inherited instance variables x and y, declared protected in superclass Point2.

27 Use Circle3 get method to access private instance variables.
// Fig. 9.11: CircleTest3.java // Testing class Circle3. import java.text.DecimalFormat; import javax.swing.JOptionPane; 5 public class CircleTest3 { 7 public static void main( String[] args ) { // instantiate Circle object Circle3 circle = new Circle3( 37, 43, 2.5 ); 12 // get Circle3's initial x-y coordinates and radius String output = "X coordinate is " + circle.getX() + "\nY coordinate is " + circle.getY() + "\nRadius is " + circle.getRadius(); 17 circle.setX( 35 ); // set new x-coordinate circle.setY( 20 ); // set new y-coordinate circle.setRadius( 4.25 ); // set new radius 21 // get String representation of new circle value output += "\n\nThe new location and radius of circle are\n" + circle.toString(); 25 Circletest3.java Line 11 Create Circle3 object. Lines Use inherited get methods to access inherited protected instance variables x and y. variables x and y. Line 16 Use Circle3 get method to access private instance variables. Lines Use inherited set methods to modify inherited protected data x and y. Line 20 Use Circle3 set method to modify private data radius. Create Circle3 object. Use inherited get methods to access inherited protected instance variables x and y. Use Circle3 get method to access private instance variables. Use inherited set methods to modify inherited protected data x and y. Use Circle3 set method to modify private data radius.

28 26 // format floating-point values with 2 digits of precision
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "0.00" ); 28 // get Circle's diameter output += "\nDiameter is " + twoDigits.format( circle.getDiameter() ); 32 // get Circle's circumference output += "\nCircumference is " + twoDigits.format( circle.getCircumference() ); 36 // get Circle's area output += "\nArea is " + twoDigits.format( circle.getArea() ); 39 JOptionPane.showMessageDialog( null, output ); // display output 41 System.exit( 0 ); 43 } // end method main 45 46 } // end class CircleTest3 Circletest3.java

29 9.4 Süper Sınıflar ve Alt Sınıflar arasındaki İlişki (devam)
protected değişken kullanırsak Avantajları Alt sınıflar değeri direk olarak değiştirebilirler. Performansta az bir yükseliş vardır. set/get fonksiyonlarını çağırmaktan kurtarır. Dezavantajları Geçerlilik kontrolü yapılmaz. Alt sınıflar yanlış değer atayabilir. Implementasyon bağımlı Alt sınıf metodları süper sınıf implementasyonuna bağımlı kalır. Süper sınıf implementasyonu alt sınıfta sonuçları değiştirebilir. Sonuç: Kolayca kırılabilen yazılım

30 // Fig. 9.12: Point3.java // Point class declaration represents an x-y coordinate pair. 3 public class Point3 { private int x; // x part of coordinate pair private int y; // y part of coordinate pair 7 // no-argument constructor public Point3() { // implicit call to Object constructor occurs here } 13 // constructor public Point3( int xValue, int yValue ) { // implicit call to Object constructor occurs here x = xValue; // no need for validation y = yValue; // no need for validation } 21 // set x in coordinate pair public void setX( int xValue ) { x = xValue; // no need for validation } 27 Better software-engineering practice: private over protected when possible. Point3.java Lines 5-6 Better software-engineering practice: private over protected when possible.

31 Invoke public methods to access private instance variables.
// return x from coordinate pair public int getX() { return x; } 33 // set y in coordinate pair public void setY( int yValue ) { y = yValue; // no need for validation } 39 // return y from coordinate pair public int getY() { return y; } 45 // return String representation of Point3 object public String toString() { return "[" + getX() + ", " + getY() + "]"; } 51 52 } // end class Point3 Point3.java Line 49 Invoke public methods to access private instance variables. Invoke public methods to access private instance variables.

32 Class Circle4 inherits from class Point3.
// Fig. 9.13: Circle4.java // Circle4 class inherits from Point3 and accesses Point3's // private x and y via Point3's public methods. 4 public class Circle4 extends Point3 { 6 private double radius; // Circle4's radius 8 // no-argument constructor public Circle4() { // implicit call to Point3 constructor occurs here } 14 // constructor public Circle4( int xValue, int yValue, double radiusValue ) { super( xValue, yValue ); // call Point3 constructor explicitly setRadius( radiusValue ); } 21 // set radius public void setRadius( double radiusValue ) { radius = ( radiusValue < 0.0 ? 0.0 : radiusValue ); } 27 Class Circle4 inherits from class Point3. Maintain private instance variable radius. Circle4.java Line 5 Class Circle4 inherits from class Point3. Line 7 Maintain private instance variable radius.

33 Redefine class Point3’s method toString.
// return radius public double getRadius() { return radius; } 33 // calculate and return diameter public double getDiameter() { return 2 * getRadius(); } 39 // calculate and return circumference public double getCircumference() { return Math.PI * getDiameter(); } 45 // calculate and return area public double getArea() { return Math.PI * getRadius() * getRadius(); } 51 // return String representation of Circle4 object public String toString() { return "Center = " + super.toString() + "; Radius = " + getRadius(); } 57 58 } // end class Circle4 Circle4.java Line 37, 49 and 55 Invoke method getRadius rather than directly accessing instance variable radius. Lines Redefine class Point3’s method toString. Invoke method getRadius rather than directly accessing instance variable radius. Redefine class Point3’s method toString.

34 Use Circle4 get method to access private instance variable radius.
// Fig. 9.14: CircleTest4.java // Testing class Circle4. import java.text.DecimalFormat; import javax.swing.JOptionPane; 5 public class CircleTest4 { 7 public static void main( String[] args ) { // instantiate Circle object Circle4 circle = new Circle4( 37, 43, 2.5 ); 12 // get Circle4's initial x-y coordinates and radius String output = "X coordinate is " + circle.getX() + "\nY coordinate is " + circle.getY() + "\nRadius is " + circle.getRadius(); 17 circle.setX( 35 ); // set new x-coordinate circle.setY( 20 ); // set new y-coordinate circle.setRadius( 4.25 ); // set new radius 21 // get String representation of new circle value output += "\n\nThe new location and radius of circle are\n" + circle.toString(); 25 Circletest4.java Line 11 Create Circle4 object. Lines 14 and 15 Use inherited get methods to access inherited private instance variables x and y. Line 16 Use Circle4 get method to access private instance variable radius. Lines Use inherited seta methods to modify inherited private instance variables x and y. Line 20 Use Circle4 set method to modify private instance variable radius. Create Circle4 object. Use inherited get methods to access inherited private instance variables x and y. Use Circle4 get method to access private instance variable radius. Use inherited seta methods to modify inherited private instance variables x and y. Use Circle4 set method to modify private instance variable radius.

35 26 // format floating-point values with 2 digits of precision
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "0.00" ); 28 // get Circle's diameter output += "\nDiameter is " + twoDigits.format( circle.getDiameter() ); 32 // get Circle's circumference output += "\nCircumference is " + twoDigits.format( circle.getCircumference() ); 36 // get Circle's area output += "\nArea is " + twoDigits.format( circle.getArea() ); 39 JOptionPane.showMessageDialog( null, output ); // display output 41 System.exit( 0 ); 43 } // end main 45 46 } // end class CircleTest4 Circletest4.java

36 9.5 Çalışma: Üç-Düzeyli Miras Hiyerarşisi
Üç-düzey point(nokta)/circle(çember)/cylinder (silindir) hiyerarşi Point x-y koordinat çifti Circle Radius (yarıçap) Cylinder Height (yükseklik)

37 Maintain private instance variable height.
1 // Fig. 9.15: Cylinder.java 2 // Cylinder class inherits from Circle4. 3 4 public class Cylinder extends Circle4 { private double height; // Cylinder's height 6 // no-argument constructor public Cylinder() { // implicit call to Circle4 constructor occurs here } 12 // constructor public Cylinder( int xValue, int yValue, double radiusValue, double heightValue ) { super( xValue, yValue, radiusValue ); // call Circle4 constructor setHeight( heightValue ); } 20 // set Cylinder's height public void setHeight( double heightValue ) { height = ( heightValue < 0.0 ? 0.0 : heightValue ); } 26 Cylinder.java Line 4 Class Cylinder extends class Circle4. Line 5 Maintain private instance variable height. Class Cylinder extends class Circle4.

38 Invoke superclass Circle4’s getArea method using keyword super.
// get Cylinder's height public double getHeight() { return height; } 32 // override Circle4 method getArea to calculate Cylinder area public double getArea() { return 2 * super.getArea() + getCircumference() * getHeight(); } 38 // calculate Cylinder volume public double getVolume() { return super.getArea() * getHeight(); } 44 // return String representation of Cylinder object public String toString() { return super.toString() + "; Height = " + getHeight(); } 50 51 } // end class Cylinder Redefine superclass Circle4’s method getArea to return Cylinder surface area. Cylinder.java Line 34 and 42 Redefine superclass Circle4’s method getArea to return Cylinder surface area. Line 36 Invoke superclass Circle4’s getArea method using keyword super. Lines Redefine class Circle4’s method toString. Line 48 Invoke superclass Circle4’s toString method using keyword super. Invoke superclass Circle4’s getArea method using keyword super. Redefine class Circle4’s method toString. Invoke superclass Circle4’s toString method using keyword super.

39 Invoke indirectly inherited Point3 get methods.
// Fig. 9.16: CylinderTest.java // Testing class Cylinder. import java.text.DecimalFormat; import javax.swing.JOptionPane; 5 public class CylinderTest { 7 public static void main( String[] args ) { // create Cylinder object Cylinder cylinder = new Cylinder( 12, 23, 2.5, 5.7 ); 12 // get Cylinder's initial x-y coordinates, radius and height String output = "X coordinate is " + cylinder.getX() + "\nY coordinate is " + cylinder.getY() + "\nRadius is " + cylinder.getRadius() + "\nHeight is " + cylinder.getHeight(); 17 cylinder.setX( 35 ); // set new x-coordinate cylinder.setY( 20 ); // set new y-coordinate cylinder.setRadius( 4.25 ); // set new radius cylinder.setHeight( ); // set new height 22 // get String representation of new cylinder value output += "\n\nThe new location, radius and height of cylinder are\n" + cylinder.toString(); 27 CylinderTest.java Lines 14 and 15 Invoke indirectly inherited Point3 get methods. Line 16 Invoke directly inherited Circle4 get method. Line 16 Invoke Cylinder get method. Lines Invoke indirectly inherited Point3 set methods. Line 20 Invoke directly inherited Circle4 set method. Line 21 Invoke Cylinder set method. Line 26 Invoke overridden toString method. method. Invoke indirectly inherited Point3 get methods. Invoke directly inherited Circle4 get method. Invoke Cylinder get method. Invoke indirectly inherited Point3 set methods. Invoke directly inherited Circle4 set method. Invoke Cylinder set method. Invoke overridden toString method.

40 CylinderTest.java Line 40 Invoke overridden getArea method.
// format floating-point values with 2 digits of precision DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "0.00" ); 30 // get Cylinder's diameter output += "\n\nDiameter is " + twoDigits.format( cylinder.getDiameter() ); 34 // get Cylinder's circumference output += "\nCircumference is " + twoDigits.format( cylinder.getCircumference() ); 38 // get Cylinder's area output += "\nArea is " + twoDigits.format( cylinder.getArea() ); 41 // get Cylinder's volume output += "\nVolume is " + twoDigits.format( cylinder.getVolume() ); 44 JOptionPane.showMessageDialog( null, output ); // display output 46 System.exit( 0 ); 48 } // end main 50 51 } // end class CylinderTest CylinderTest.java Line 40 Invoke overridden getArea method. Invoke overridden getArea method.

41 Alt sınıflarda Yapılandırıcılar ve Sonlandırıcılar

42 public void makeNoise ( ) { System.out.println (“I am an animal.”);
class Animal { public void makeNoise ( ) { System.out.println (“I am an animal.”); } // of makeNoise } // of Animal class Fish extends Animal { public void makeNoise( ) { (“Glug glug gurgle gurgle”); } // of Fish class Bird extends Animal { public void makeNoise( ) { System.out.println(“Tweet tweet flap flap”); } // of Bird class Dog extends Animal { public void makeNoise ( ) System.out.println(“Sniff sniff woof woof”); public void bark ( ) System.out.println(“Arf Arf”); } // of bark } // of Dog

43 Bellekte Durum Nasıl? class Animal { public int numLegs;
public static int total = 0; private String strType; public Animal (int numLegs){ this.numLegs = numLegs; strType = “Animal”; total++; } public void move ( ) { System.out.println (“I am an animal and am moving.”); public String toString(){ return strType + “ with “ + numLegs + “ legs.”; } // of Animal class Bird extends Animal { public Bird(int numLegs){ super (numLegs); strType = “Bird”; } public void move( ) { System.out.println (“Flap, flap, flap again”); } // of Bird class Fish extends Animal { public Fish(int numLegs){ super(numLegs); strType = “Fish”; } public void move( ) { System.out.println (“Swim, swim, swim, swim!”); } // of Fish class Dog extends Animal { public Dog(int numLegs){ super (numLegs); strType = “Dog”; } public void move ( ) { System.out.println (“Run, scratch, walk, run”); public void bark ( ){ (“Arf Arf”); } // of Dog

44 Animal Sınıfı İçin Bellek Durumu
class Animal { public int numLegs; public static int total; private String strType; public Animal (int numLegs){ this.numLegs = numLegs; strType = “Animal”; } public void move ( ) { System.out.println (“I am an animal and am moving.”); public String toString(){ return strType + “ with “ + numLegs + “ legs.”; } // of Animal Animal int numLegs String strType toString(); move();

45 Animal Sınıfı İçin Bellek Durumu
class Animal { public int numLegs; public static int total; private String strType; public Animal (int numLegs){ this.numLegs = numLegs; strType = “Animal”; } public void move ( ) { System.out.println (“I am an animal and am moving.”); public String toString(){ return strType + “ with “ + numLegs + “ legs.”; } // of Animal Object toString() Animal int numLegs String strType toString(); move();

46 Fish Sınıfı için Bellek Durumu
Fish sınıfı daha kompleks.Animal sınıfından miras almıştı. class Animal { public int numLegs; public static int total; private String strType; public Animal (int numLegs){ this.numLegs = numLegs; strType = “Animal”; } public void move ( ) { System.out.println (“I am an animal and am moving.”); public String toString(){ return strType + “ with “ + numLegs + “ legs.”; } // of Animal Object toString() Bellekteki Fish sınıfı nı gösterir. a Fish IS-A Animal, and an Animal IS-A Object, Animal int numLegs String strType toString(); move(); class Fish extends Animal { public Fish(int numLegs){ super(numLegs); strType = “Fish”; } public void move( ) { System.out.println (“Swim, swim, swim, swim!”); } // of Fish Fish move();

47 Fish Sınıfı için Bellek Durumu
Eğer Fish sınıfından bir örnek obje oluştursak, Fish objesini gösteren referansımız şekildeki gibi gösterilebilir. Object Fish fTemp; fTemp = new Fish(0); toString() Animal int numLegs = 0 String strType toString(); move(); Fish move(); fTemp

48 Yapılandırıcı Zinciri
2 3 1 Animal int numLegs = 0 String strType toString(); move(); Object toString() Fish Animal int numLegs = 0 String strType toString(); move(); Object toString() Fish Animal int numLegs = 0 String strType toString(); move(); Object toString() Fish Fish fTemp = new Fish(0); fTemp To make a Fish, Java must first make an Animal. To make an Animal, Java must first make an Object.

49 9.6 Alt sınıflarda Yapılandırıcılar ve Sonlandırıcılar
Yapılandırıcı çağırım zinciri Alt sınıf yapılandırıcıları süper sınıfların yapılandırıcılarını çağırır. Açıkça yada dolaylı olarak Miras hiyerarşisinin temeli Zincirdeki son yapılandırıcı Object’ yapılandırıcısını çağırır. Orjinal alt sınıf yapılandırıcısının gövde kodları en son biter. Örnek: Point3/Circle4/Cylinder hiyerarşisi Point3 yapılandırıcısı sondan ikinsici olarak çağrılır. (sonuncusu Object yapılandırıcısıdır) Point3 yapılandırıcısının gövde kodları ikinci sırada biter. (ilk olarak Object yapılandırıcısının biter)

50 9.6 Türetilmiş Sınıflarda Yapılandırıcı ve Yıkıcılar
Alt sınıflarda çöp toplayıcısı (garbage collection) finalize metodun çağırım zinciri Yapılandırıcı zincirinin ters sırası işler. İlk önce alt sınıfın sonlandırıcısı çağrılır. Sırasıyla yukarıya doğru süper sınıfların sonlandırıcıları çağrılır. Bu iş en üst süper sınıfa kadar devam eder. Son süper sınıfın sonlanmasından sonra (Object), nesne bellekten silinir.

51 1 // Fig. 9.17: Point.java 2 // Point class declaration represents an x-y coordinate pair. 3 4 public class Point { private int x; // x part of coordinate pair private int y; // y part of coordinate pair 7 // no-argument constructor public Point() { // implicit call to Object constructor occurs here System.out.println( "Point no-argument constructor: " + this ); } 14 // constructor public Point( int xValue, int yValue ) { // implicit call to Object constructor occurs here x = xValue; // no need for validation y = yValue; // no need for validation 21 System.out.println( "Point constructor: " + this ); } 24 // finalizer protected void finalize() { System.out.println( "Point finalizer: " + this ); } 30 Point.java Lines 12, 22 and 28 Constructor and finalizer output messages to demonstrate method call order. Constructor and finalizer output messages to demonstrate method call order.

52 Point.java 31 // set x in coordinate pair
public void setX( int xValue ) { x = xValue; // no need for validation } 36 // return x from coordinate pair public int getX() { return x; } 42 // set y in coordinate pair public void setY( int yValue ) { y = yValue; // no need for validation } 48 // return y from coordinate pair public int getY() { return y; } 54 // return String representation of Point4 object public String toString() { return "[" + getX() + ", " + getY() + "]"; } 60 61 } // end class Point Point.java

53 // Fig. 9.18: Circle.java // Circle5 class declaration. 3 public class Circle extends Point { 5 private double radius; // Circle's radius 7 // no-argument constructor public Circle() { // implicit call to Point constructor occurs here System.out.println( "Circle no-argument constructor: " + this ); } 14 // constructor public Circle( int xValue, int yValue, double radiusValue ) { super( xValue, yValue ); // call Point constructor setRadius( radiusValue ); 20 System.out.println( "Circle constructor: " + this ); } 23 // finalizer protected void finalize() { System.out.println( "Circle finalizer: " + this ); 28 super.finalize(); // call superclass finalize method } 31 Circle.java Lines 12, 21 and 29 Constructor and finalizer output messages to demonstrate method call order. Constructor and finalizer output messages to demonstrate method call order.

54 Circle.java 32 // set radius
public void setRadius( double radiusValue ) { radius = ( radiusValue < 0.0 ? 0.0 : radiusValue ); } 37 // return radius public double getRadius() { return radius; } 43 // calculate and return diameter public double getDiameter() { return 2 * getRadius(); } 49 // calculate and return circumference public double getCircumference() { return Math.PI * getDiameter(); } Circle.java

55 Circle.java 55 56 // calculate and return area
public double getArea() { return Math.PI * getRadius() * getRadius(); } 61 // return String representation of Circle5 object public String toString() { return "Center = " + super.toString() + "; Radius = " + getRadius(); } 67 68 } // end class Circle Circle.java

56 Point object goes in and out of scope immediately.
// Fig. 9.19: ConstructorFinalizerTest.java // Display order in which superclass and subclass // constructors and finalizers are called. 4 public class ConstructorFinalizerTest { 6 public static void main( String args[] ) { Point point; Circle circle1, circle2; 11 point = new Point( 11, 22 ); 13 System.out.println(); circle1 = new Circle( 72, 29, 4.5 ); 16 System.out.println(); circle2 = new Circle( 5, 7, ); 19 point = null; // mark for garbage collection circle1 = null; // mark for garbage collection circle2 = null; // mark for garbage collection 23 System.out.println(); 25 ConstructorFinalizerTest.java Line 12 Point object goes in and out of scope immediately. Lines 15 and 18 Instantiate two Circle objects to demonstrate order of subclass and superclass constructor/finalizer method calls. Point object goes in and out of scope immediately. Instantiate two Circle objects to demonstrate order of subclass and superclass constructor/finalizer method calls.

57 Finalizer for Circle object called in reverse order of constructors.
System.gc(); // call the garbage collector 27 } // end main 29 30 } // end class ConstructorFinalizerTest ConstructorFinalizerTest.java Point constructor: [11, 22] Point constructor: Center = [72, 29]; Radius = 0.0 Circle constructor: Center = [72, 29]; Radius = 4.5 Point constructor: Center = [5, 7]; Radius = 0.0 Circle constructor: Center = [5, 7]; Radius = 10.67 Point finalizer: [11, 22] Circle finalizer: Center = [72, 29]; Radius = 4.5 Point finalizer: Center = [72, 29]; Radius = 4.5 Circle finalizer: Center = [5, 7]; Radius = 10.67 Point finalizer: Center = [5, 7]; Radius = 10.67 Subclass Circle constructor body executes after superclass Point4’s constructor finishes execution. Finalizer for Circle object called in reverse order of constructors.

58 10.6 final ‘in Miras ile Kullanılması
final metodlar (metodu bindirmeden korur) Bindirilemezler. private metodlar zorunlu olarak final methodlardır. static methodlarda zorunlu final dır. final sınıfları (Sınıfı mirastan korur) Süper sınıf olamazlar. (Miras alınamazlar) final sınıfında tanımlı metodların hepsi zorunlu olarak final dır. String sınıfı gibi...

59 class A { final void meth() { System.out.println(“Bu final metoddur”) } class B extends A{ void meth () { // HATA ! BİNDİRİLEMEZ System.out.println(“yANLIŞ”) ****************************************************** final class A { //.... class B extends A { // HATA!! A’ nın alt sınıfı olamaz.

60 9.9 Miras ile Yazılım Mühendisliğine Bakış
Varolan yazılımları ihtiyaca göre değiştirilebilir Varolan sınıflardan miras alınır. Yeni üyeler eklenir. Yeniden süper sınıf üyeleri tanımlanabilir. Süper sınıfın kaynak kodlarına erişmeye gerek yoktur. Object kodlarla bağlantı kurulur. Bağımsız yazılım sektörü (Independent software vendors) (ISVs) Tescilli satış/lisanslı kodlar geliştirilir. object-kod formatında erişilebilir. Kullanıcılar yeni sınıflar türetebilir. ISV kaynak koduna ulaşmadan üretebilirler.

61 -THE END- if (getQuestions()) answerThem(); else goodBye();


"Bölüm 9 –Nesneye-Dayalı Programlama: Miras (Inheritance)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları