Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV KAYGISI KEND İ N İ Z İ İ Y İ H İ SSED İ YORSANIZ KAYGILANMAYIN GEÇER. ??? SINAV KAYGISI KEND İ N İ Z İ İ Y İ H İ SSED İ YORSANIZ KAYGILANMAYIN GEÇER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV KAYGISI KEND İ N İ Z İ İ Y İ H İ SSED İ YORSANIZ KAYGILANMAYIN GEÇER. ??? SINAV KAYGISI KEND İ N İ Z İ İ Y İ H İ SSED İ YORSANIZ KAYGILANMAYIN GEÇER."— Sunum transkripti:

1 SINAV KAYGISI KEND İ N İ Z İ İ Y İ H İ SSED İ YORSANIZ KAYGILANMAYIN GEÇER. ??? SINAV KAYGISI KEND İ N İ Z İ İ Y İ H İ SSED İ YORSANIZ KAYGILANMAYIN GEÇER. ???

2 KAYGI KAYGI NEDİR ? Yeni bir durum karşısında, kişiliğin yapısında ve gelişmesinde önemli bir etken olan duygulanım ve coşku durumları ile birlikte ortaya çıkan Ve onlara eşlik eden fizyolojik belirtilerin kişi tarafından algılanmasına KAYGI denir.

3 KAYGI HİSSEDİLEN FİZYOLOJİK BELİRTİLER NELERDİR ? -Kan basıncı, kalp atışı, solunum sayısı artar. -Mide ve barsak hareketleri hızlanır. -Tükürük salgısı azalır. -Ağız kurur. -Kan şekeri yükselir. -Gözbebekleri genişler. -Çizgili kasların gerginliği artar.(vücut kasları,kol,bacak) -Titreme olur. -Dişler ve yumruklar sıkılır. -Terleme olur. -Derinin direnci artar.

4 H İ SSED İ LEN OLUMSUZ DUYGULAR NELERD İ R? Başaramazsam ! Ölsem de kurtulsam keşke bu duruma hiç düşmeseydim. Hareketsizlik, huzursuzluk veya aşırı hareketlilik. Sık sık gerçek sınavı düşünmek. Hiçbir şey hatırlamadı ğ ını, sanki her şeyi unutmuş gibi hissetme. Kendini suçlama. Yok ben bu işi başaramayaca ğ ım. Sürenin yetersiz oldu ğ unu düşünmek. Di ğ erlerinden farklı oldu ğ unu, zayıf ve beceriksiz oldu ğ unu düşünme Sıkıntı bunaltı hisleri. Orayı terketme iste ğ i. KAYGI

5 Uyarım ve yeni durumlar İ stem dışı sinir sisteminde ortaya çıkan de ğ işmeler Adrenalin ve benzeri kimyasalların düzeyini yükseltir Fizyolojik de ğ işmelerin kişi tarafından algılanması Kaygı yaratır Uyarım ve yeni durumlar Ruhsal olarak duyulan kaygı İ stem dışı sinir sisteminde ortaya çıkan de ğ işmeler Kanda adrenalin seviyesinin veya başka kimyasalların yükselmesi Söz konusu fizyolojik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. 1 UYARIM 2 İSTEMDIŞI S.S DEĞİŞME 3 ADRENALİN.V.B. YÜKSELME 4 ALGILAMA KAYGI

6 İ nsan bütün yaşamı boyu her an birçok içten yada dıştan gelen dürtü yada güdü ile karşılaşır. Bunlar arasında seçim yapma zorunlulu ğ u duyar. Bu durum çatışma yaratır. Çatışma türleri de ğ işiktir. Olumlu ve olumsuz aynı ve ters yönde olan güdüler çatışma yaratır. KAYGI ÇATIŞMA YAKLAŞMA-YAKLAŞMA DERS ÇALIŞMA-GEZMEK,EĞLENMEK YAKLAŞMA-KAÇINMA DERS ÇALIŞMA-ZAYIF NOT KAÇINMA-YAKLAŞMA BAŞARISIZLIK-DERS ÇALIŞMA KAÇINMA-KAÇINMA ELEŞTİRİLME-BAŞARISIZLIK

7 Ergenlik dönemi bireyin kendisi ile ilgilendi ğ i dönemdir. Bu ergenlerin kaygılarının sıkıntılarının çok çeşitlilik göstermesinden anlaşılır. Ergenlerde gözlenen kaygı alanları çok çeşitlidir. KAYGI Sağlıkla ilgili kaygılar Sağlıkla ilgili kaygılar Kişilik ile ilgili kaygılar Kişilik ile ilgili kaygılar Aile ve ev yaşamına ilişkin kaygılar Aile ve ev yaşamına ilişkin kaygılar Sosyal ilişkilerine yönelik kaygılar Sosyal ilişkilerine yönelik kaygılar Din ahlak konularındaki kaygıları Din ahlak konularındaki kaygıları Okulla ilgili kaygıları Okulla ilgili kaygıları Meslek seçimi ile ilgili kaygılar Meslek seçimi ile ilgili kaygılar ÖSS ve LGS (Sınav Kaygısı) ÖSS ve LGS (Sınav Kaygısı)

8

9 KAYGI VE SAVUNMA MEKAN İ ZMALARI KAYGI Neler düşünülüyor ? Kişi, kaygıyı gelecekte kötü bir şey olacakmış gibi algılar ve anlatır. Çok hafif tedirginlik ve gerginlikten(sınav sürecindeki bir öğrencinin motivasyonuna olumlu etkisi olduğu için gereklidir.) panik derecesine varan değişik şiddette olabilir.

10 Bilinçli ve Bilinçsiz savunma KAYGI

11 Bilinçli savunma KAYGI Kaygı yaratan durumun algılanması, anlaşılması ve bilinçlenme söz konusudur. (çok önemli ve geleceğimi belirleyecek bir sınava hazırlanıyorum=sınav kaygısı). Bu süreç kaygıyı bilinçlendirir. Kaygı yaratacak veya yaratan durum karşısında takınılacak tutum ve yapılacak davranışta bilinçli hareket olanağı doğar. Bu süreçte kaygı yaratan şeyle bilinçli olarak başa çıkmak için duygu, hafıza, düşünce gibi yetilerin işlevlerinden yaralanılır. Kişiliğin kendisini ve çevreyi gerçekçi olarak değerlendirdiği ölçüde gerekli davranışlar yapılır.

12 Bilinçsiz savunma KAYGI Bu savunmada,kaygının biçimine, şiddetine,süresine,sürekliliğine ve kişilik özelliklerine göre çeşitli düzenlemeler oluşur.

13 Do ğ ru ve yerinde kullanarak, gerçeklerden kaçmamak kaydı ile ruh sa ğ lı ğ ı açısından olumlu olarak nitelendirebilece ğ imiz savunma mekanizmaları KAYGI

14 ÖZGEÇ İ C İ L İ K, (manevi haz duygusu) Ben tutkusunu ve bencilli ğ in bastırılarak ilgi, sevgi ve saygının başkalarına yönelmesidir. KAYGI

15 SEZ İ NLEME Yeteneklerini güçlerini gerçekçi biçimde de ğ erlendirip, gelece ğ e yönelik do ğ ru çıkarımlar yapabilmesidir. Eksiklerinden kaçmak veya tamamlamak. KAYGI

16 ŞAKAYA VURMA(mizah) Kaygı uyandıran duygu ve düşüncelerin ciddiye alınmamasıdır. KAYGI

17 DENGELEME (telafi) Kişinin doyurulamayan, engellenen dilek, istek ve amaçları yerine başkalarını koymasıdır. KAYGI

18 BOYUN E Ğ MEK; KABULLENMEK Çatışma ve kaygıdan kurtulmak için başkalarından gelen etkileri kolayca kabul ederek bunlara uyum göstermektir. KAYGI Kullanılış biçimine göre olumlu da olabilir olumsuz da

19 DIŞA YANSITMA İ nsanın kendisinde görmek istemedi ğ i eksik, yersiz davranışları, be ğ enmedi ğ i duygu, düşünce, istek ve amaçları başkalarına ya da çevresine yüklemesidir. (başkalarında arama, başkalarına yakıştırma.) KAYGI

20 KET VURMA Uyarımların var olmasına karşın çatışma ve kaygıdan kurtulmak için bir davranışın başlamasını ya da başlayan bir davranışın sürdürülmesini engellemektir. KAYGI

21 YÖN DE Ğİ ŞT İ RME Bir nesneden,kişiden, durumdan başka bir kişi, nesne veya duruma kaymasıdır. KAYGI

22 BASTIRMA Kaygı yaratan durumların bilinç alanı dışına itilmesi ve bastırılmasıdır. Unutma,isteksizlik, durgunluk, dalgınlık, kimi zaman bilinç alanına kadar yaklaşan kaygıdan kurtulmak için oluşan güncel yakınmalar ve belirtilerdir. KAYGI

23 KÖTÜLEME Elde edilemeyen, erişilemeyen, ulaşılamayan kişilerin,nesnelerin veya durumların kötülenerek kaygıdan kurtulma yoludur. KAYGI

24 KARŞI SALDIRI Bir eleştiri ya da kınama karşısında duyulan kaygıdan kurtulmak için, bunların do ğ ru olup olmadı ğ ını düşünmeden, eleştiriyi yapanın kişili ğ ine yapılan saldırı veya önyargı oluşmasıdır.(boyun e ğ menin tersi de diyebiliriz.) KAYGI

25 DIŞLAŞTIRMA Bilinç alanına gelen duygu, düşünce ve isteklerin hiçbir denetimden geçmeden ortaya konulması ve gerçekleşmesine çalışılmasıdır. KAYGI

26 HAYAL KURMA (GÜNDÜZ RÜYALARI) Gerçeklere uymayan ya da günlük yaşamda doyum olana ğ ı bulunamayan isteklere, beklentilere, amaçlara imgeleme ve düş yoluyla doyum aramaktır MUTLULUK SENARYOLARI KORKU SENARYOLARI KAYGI

27 AKLA UYDURMA Duygusal ve coşkusal kaynaklı düşünceye, insanın kendisine veya başkalarına karşı inandırıcı nedenler bulmasıdır. KAYGI

28 Sürekli kullanılırsa ruh sa ğ lı ğ ı açısından olumsuz olarak nitelendirebilece ğ imiz savunma mekanizmaları KAYGI

29 GERÇEKLER İ ÇARPITMA Kaygı yaratıcı ya da rahatsız edici bir gerçek karşısında onu oldu ğ u gibi de ğ il de olması istendi ğ i biçimde görüp kabullenmektir. KAYGI

30 GERÇEKLERDEN KAÇMA Çevreye uyumsuzlu ğ un do ğ urdu ğ u kaygıdan kurtulmak için gerçekleri kabul etmemek, onlardan uzak kalma çabasıdır. Engeli aşmak için çalışmak yerine, ondan kaçıp düş dünyası içinde olmak. KAYGI

31 DENETLEME İ ç çatışmalardan kurtulmak, kaygı düzeyini azaltmak için davranışlara aşırı ve gereksiz özen göstermektir. (Hata olmaması için engelleme, rahat olamama.) KAYGI

32 YADSIMA ( İ NKAR) Erişilmeyen yada ilişki kurulamayan kişilerin,nesnelerin,çevrelerin ve durumların varlı ğ ını kabul etmemek, bunlardan haberdar de ğ ilmiş gibi davranmaktır. KAYGI

33 GER İ LEME Davranışların çocukluktaki duygusal gelişme dönemlerine geri dönmesidir. UTANGAÇLIK Gerçeklerden kaçmak, çevreyle ilişki kurmamak için, sıkılma,az konuşma biçiminde oluşan bir savunma biçimidir. Güvensizlik sonucu ortaya çıkar. C İ NSELLEŞT İ RME Her konuda cinsel simgelere başvurulması KAYGI

34 TUTULMA ; DUYGU YALITIMI Uzun süre duygusal ilişki ve ba ğ lantılar engellenerek çevreyle uyum bozulabilir. TEPK İ OLUŞTURMA Gerçek duygu,düşünce ve beklentilerin tam karşıtlarını benimseyip göstermektir. BEDENLEŞT İ RME Kabul edilmeyen, olumlu doyum yolu bulamayan dürtülerin bedene yönelerek sürekli yakınmalara yol açmasıdır. KAYGI

35 TAKINTILI DÜŞÜNCELER DEPRESYON UYKU BOZUKLUKLARI Bu durumlarda da bir uzmandan yardım almak gerekmektedir. KAYGI

36 Soru ve cevaplar KAYGI

37 Kaygı ve korku farklı mıdır? En basit biçimde korku nesnelere karşı duyulur fiziksel bir zarar gelebilir, kaygı ise bir durum veya düşünceye karşı duyulur. KAYGI

38 Ö ğ renciler neden sınavlara karsı kaygı duyarlar.? Kaygının oluşmasına neler sebep olur? En önemli neden sınavlara gerekti ğ i gibi,yeterince,düzenli ve sistemli bir şekilde hazır olamama, olmama düşüncesi içinde oldukları için… Gelecekte karşılaşılacak belirsiz, sonucu bilinmeyen bir süreçte oldukları için… Sınavı bir ölüm kalım,ya hep ya hiç olarak görüp sınav sonuçlarına göre korku senaryoları veya mutluluk senaryoları kurarak asıl önemli olan sınava hazırlık sürecini 2. plana attıkları için … KAYGI

39 Kendilerine güvenmedikleri için… Sınav sistemini, test tekni ğ ini, ders çalışma ve soru çözme tekniklerini, turlama tekni ğ ini, puanlama sistemini, programlı,sistemli ders çalışma ve konu tekrarı yapıp yeterince test çözmedikleri için… Neyi, ne zaman,nasıl,neden,ne kadar yapmaları gerekti ğ ini bilmedikleri için kaygı duyarlar. Sınav esnasında yaşanılan olumsuz duygular, düşünceler, şimdi,burada ve şu ana vermedikleri önem yüzünden ö ğ renciler kaygı duyarlar KAYGI

40 Çözüm ? KAYGI

41 -Derse devam ve etkin katılım. -Bütün sistemler hakkında tam olarak bilgilenme ve bunları zamanında ve yerinde gerçekten uygulama, -Gerçekçi hedef koyma -Gelece ğ e de ğ il, şimdi ve burada’ya kenetlenme ve düşünme. -Etkili, sistemli düzenli konu tekrarı ve test çözümü. KAYGI

42 - Sadece yapabildiklerinin üzerine de ğ il,yapamadıklarının yanlış ve boşlarının üzerine gitme, azaltmaya çalışma, -Hemen ve anında sonuç beklememe, zamana yayma sabırlı olma. -Her türlü deneme sınavını gerçek sınav için bir basamak olarak düşünme ve çalışmalarını buna göre ayarlama. - İ htiyacı oldu ğ u zaman mutlaka ve mutlaka ö ğ retmenlerinden yardım isteme. KAYGI

43 Çocu ğ unuzun Kaygısını Nasıl Azaltabilirsiniz? Hiçbir şekilde kendi beklentilerini çocuklarına yüklememeleri. Ö ğ rencilerin gücünün, performansının üzerinde bir beklenti içine girmemeleri. Ö ğ rencilere meslek seçimi ve ders çalışma konularında karar verme yetkisi vermeleri. Ö ğ rencilerin sınavı kazanabilmesi için gerekli çalışma ortamını sa ğ lamaları. KAYGI

44 Karşılıklı güven ortamı oluşturmaları, Sınav süreci içinde, yaşam biçimlerini ö ğ rencinin durumuna göre ayarlamaları, gerekmektedir. Birbirinize Ba ğ lılı ğ ın Amaç, Sınavın Araç Oldu ğ unu Unutmayın İ nandırmanın, ikna etmenin gücü ; korkutmanın, gözda ğ ı vermenin gücünden daha etkileyici ve uzun ömürlüdür. KAYGI

45 BAS İ T B İ R SOLUNUM EGZERS İ Z İ KAYGI

46 Nefes almanın kendisi bir gevşeme,rahatlama yoludur. Bütün rahatlama egzersizleri içerisinde, egzersizin bir parçası olarak kullanılmaktadır.. Do ğ ru ve derin nefes almanın do ğ rudan damarları genişletme ve kanın bedenin en uç ve en derin noktalarına kadar ulaşmasını sa ğ lama özelli ğ i vardır. KAYGI

47 İ Y İ NEFES İ N ÖZELL İ KLER İ İ yi nefes a ğ ır, derin ve sessiz olmalıdır. İ yi bir nefes yavaş olarak burundan alınır, sessiz olur ve akci ğ erin bütününü doldurarak diyaframı aşa ğ ı iter. KAYGI

48 -Nefes almadan önce ci ğ erlerinizi iyice boşaltın -Ci ğ er kapasitenizi hayali olarak ikiye bölün ve bir iki diye içinizden sayarak ci ğ erinizin bütününü doldurun. - Kısa bir süre bekleyin ve yine bir iki diyerek nefesinizi aldı ğ ınızın iki katı sürede verin.gö ğ üs kemiklerinizin hareketli bir köprü gibi açılıp kapandı ğ ını hissetmelisiniz. - Bunu arka arkaya 2 – 3 kez tekrarladıktan sonra 4-5 kez normal nefes alın. Çünkü sürekli bu şekilde tekrarlarsanız başınız dönebilir. KAYGI

49 SINAV KAYGISI İ LE BAŞETMEM İ ZDE B İ ZE K İ MLER YARDIMCI OLAB İ L İ R ? Yardım istemekten kesinlikle çekinmeyin. KAYGI

50 -Aile ve yakın arkadaşlar ile ilişkilerimizi sıcak tutmak moralimizi yükseltir. -Sorun oldu ğ unda başvurabilece ğ imiz uzman kişiler vardır. Rehber psikolojik danışmanlar, rehber ö ğ retmenler, psikologlar. -Bizim yaşadı ğ ımız sorunları yaşayan kişiler. Sınav kaygısı olan herkes bir di ğ erini daha kolay anlayabilir. KAYGI

51 Unutmayın bu tür duyguları sadece siz hissetmiyorsunuz. Unutmayın bu tür duyguları sadece siz hissetmiyorsunuz.


"SINAV KAYGISI KEND İ N İ Z İ İ Y İ H İ SSED İ YORSANIZ KAYGILANMAYIN GEÇER. ??? SINAV KAYGISI KEND İ N İ Z İ İ Y İ H İ SSED İ YORSANIZ KAYGILANMAYIN GEÇER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları