Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2012

2 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
MİSYONUMUZ Kamu personel sistemimiz ve ilgili mevzuata uygun olarak, insan gücü planlaması yapmak bunun için gerekli personel politikasını belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, eğitim programları ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, verimli, hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktır. VİZYONUMUZ Çağdaş bir idari yapı oluşturarak, sorumluluk bilinci ve etik anlayış çerçevesinde gelişmeye açık, insana ve çevreye saygılı, ekip ruhu ile hareket eden, kurum kültürünü haiz bir birim olmaktır.

3 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Personelin atama işlemlerinin yapılması, Kurum içinde görev değişikliği işlemlerinin yapılması, Nakil İşlemlerinin yapılması, Her türlü görevlendirmeler, Derece ve terfi ilerlemeleri gibi özlük işlemlerinin yapılması,

4 Disiplin cezalarına ilişkin işlemlerin yapılması,
Sicil raporlarının takibi, Disiplin cezalarına ilişkin işlemlerin yapılması, Personele ait çalışma belgesi, personel kimlikleri, pasaport belgeleri ve sağlıkla ilgili aktivasyon işlemlerini gerçekleştirmek, Emekli olacak personelin, emeklilik işlemlerinin yapılması, online bilgilerin güncellenmesi, Personel daha önce özel sektörde(SSK) ya da Bağ-Kur’lu olarak çalışmışsa, hizmet birleştirmelerinin yapılması,

5 Personelin eğitim durumu, medeni hali, adres vb bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellenmesi, Özlük ve sicil dosyalarının gizlilikle muhafaza edilmesi, İdari personelin her türlü eğitim ve sınav programının hazırlanması ve uygulanması,

6 Kadro işlemleri (şartları taşıdığı halde kadro mevcut olmadığı için ilerleme yapamayanların mağdur olmaması için her yıl Haziran ayında Ankara’da yapılan toplantıda, kadro taleplerinin görüşülmesi ve gerekli işlemlerin yapılması ) Akademik personel atamaları için YÖK ten izin alınması, ilan verilerek öğretim elemanlarının temin edilmesi, Periyodik olarak, kadrolarda meydana gelen değişikliklerin ilgili kurumlara bildirilmesi, Tüm personele ait istatistiki bilgilerin tutulması ve raporlanması,

7 Askerlik ve doğum gibi ücretsiz izne ayrılan personel için Rektör onayının hazırlanması ,
Öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yapılması, (Prof. ve Doçent kadrosunda bulunan öğretim elemanları dışındaki diğer öğretim elemanları belirli süreler için atanırlar ve süreleri bittiğinde uygun görülürse yeniden atanırlar) Yabancı Uyruklu sözleşmeli öğretim elemanlarının çalıştırılması ve görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yapılması, Öğretim elemanlarının kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflarda ve özel şirketlerde görevlendirme işlemlerinin yapılması,

8 Üniversitemiz dışında görev yapan veya emekli- serbest çalışan öğretim elemanlarının Üniversitemizde ders vermesine ilişkin işlemlerin yapılması,  Üniversitemiz öğretim elemanlarının başka üniversitelerde ders verebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, Yıllık izin işlemlerinin ve sağlık raporlarının takibi ve kayıt altına alınması,

9 Rektör ve Dekan  Adaylarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirilmesi, özgeçmişlerinin gönderilmesi, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonucunda başarı sağlayarak Yabancı Dil Tazminatı almaya hak kazanan adaylara ilişkin işlemlerin yapılması,

10 Personelin; Maaş, Ek ders, Yaz okulu, Tez danışmanlığı ve sınav ücreti, Yurtdışında öğrenim görenler için dövizli maaş bordrolarının düzenlenmesi, Aile Yardımı Beyanlarının güncellenmesi (eş ve çocuk yardımı ödenebilmesi için) Son olarak personel planlamasının yapılması.

11 DİĞER HUSUSLAR Atama ve görevlendirmeler için mutlaka Rektör oluru alınır.Rektör yoksa yerine vekilinin oluru alınır. Vekalet süresince vekil, Rektörün tüm yetkilerine sahiptir. İdari Personelin sicilleri birinci sicil amirleri olan Daire Başkanları ve ikinci sicil amirleri olan Genel Sekreterce doldurulur. (sicil işlemi kalktı.son sekiz yıl içerisinde disiplin cezası almayanların…) Akademik Personelin Sicilleri birinci sicil amirleri olan Dekanlar ve ikinci sicil amiri olan Rektörce doldurulur.

12 DİĞER HUSUSLAR İdari personelin yıllık izinleri Birim amirleri ve Genel Sekreterce verilir. Akademik personelin izinlerini anabilim dalı başkanları, bölüm başkanları ve Dekanlar vermeye yetkilidir. Maaş tahakkukları Personel Daire Bakanlığı’nca ödemeler ise Strateji Geliştirme Daire BAşkanlığınca yapılır.Dairemizin ödemelerle ilgisi bulunmamaktadır.

13 DİĞER HUSUSLAR Açıktan (çalışmayan kişiler kastedilmektedir) atamalar KPSS sonucuna göre yapılmaktadır.İstisnaları; Terörle Mücadele Kanunu, Özürlülerin Devlet Memurluğuna alınmasına ilişkin kanun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre yapılan atamalardır.Bu türdeki atamaların sayısı sınırlıdır.

14 DİĞER HUSUSLAR Kurum içinde yükselmek için uygun şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

15 ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİNİN İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
STATÜ İSTİHDAM TÜRÜ ADET TOPLAM AKADEMİK KADROLU 1671 1681 SÖZLEŞMELİ 10 İDARİ  657 S. Kanun’a tabi 762 773 DAİMİ İŞÇİ 11 2454 Üniversitemizdeki personelin %68’i akademik, %32’si idari personelden oluşmaktadır.

16 STRATEJİK PLANA GÖRE HEDEFLERİMİZ
Liyakat, Kariyer ve Performansa Öncelik Veren İnsan Gücü Yaratmak, İdari personel atama ve yükseltilmelerini objektif kriterlere ve sınav koşuluna bağlı olarak gerçekleştirmek, Harcamalarımıza ilişkin performans kriterleri belirlemek, Çalışanların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, İnsan gücü niteliklerini artırmaktır.

17 YAPILAN ÇALIŞMALAR ve tarihinde Görevde Yükselme sınavı, tarihinde ise Unvan Değişikliği sınavı yapılmıştır. Stratejik Plan doğrultusunda boş kadroların yeterli sayıya ulaşması halinde 2 yılda bir Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları yapılacaktır.

18 YAPILAN ÇALIŞMALAR Milli Prodüktivite Merkezi (İstanbul) tarafından 16 Kasım Aralık 2009 tarihleri arasında idari personele yönelik “Çalışan Memnuniyet Analizi” çalışması gerçekleştirilmiştir. Stratejik Plan doğrultusunda bu çalışmanın 4 yılda bir tekrarlanması planlanmaktadır.

19 YAPILAN ÇALIŞMALAR Hizmet İçi Eğitim seminerlerimiz, Yıldız ve Davutpaşa kampuslerinde sürdürülmektedir. Eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır. Stratejik Plan doğrultusunda Personel Alımlarında standartlar yükseltilmiş, Lisans mezunu personel sayısı yüzde 53 artmıştır.


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları