Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ YÖNETİMİ: YENİ GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE “İŞBİRLİĞİ” ODAKLI BİR UYGULAMA V. Tez İ zleme Sunumu 28 Haziran 2010 Murat Sezgin,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ YÖNETİMİ: YENİ GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE “İŞBİRLİĞİ” ODAKLI BİR UYGULAMA V. Tez İ zleme Sunumu 28 Haziran 2010 Murat Sezgin,"— Sunum transkripti:

1 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ YÖNETİMİ: YENİ GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE “İŞBİRLİĞİ” ODAKLI BİR UYGULAMA V. Tez İ zleme Sunumu 28 Haziran 2010 Murat Sezgin, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Denizcilik İş letmeleri Yönetimi ABD, Den. İş l. Yön. Doktora Prg. yachtermurat@yahoo.com, (2007800450) yachtermurat@yahoo.com Danı ş man: Yar.Doç.Dr. Ömür Y. SAATÇIO Ğ LU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi yasar.saatci@deu.edu.tr yasar.saatci@deu.edu.tr 1

2 ÖZET 2 Gemi inşa sektöründeki gelişmelerin mutlaka günümüz modern yönetim anlayışı ile takibi ve bu suretle kontrolü gereklidir. Teknik ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra yönetim anlayışındaki değişmeler de gemi inşa sektörünü etkilemektedir. Bilgi toplumuna geçilememiş olması, bilgi yönetiminin bilinmemesi ve bilginin yeterli değeri alamaması(DDK, 2008) sektörün temel sorunlarıdır. Anahtar Kelimeler Bilgi Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Gemi İnşa Sanayisi, İşbirliği

3 ÖZET 3 Günümüzde “i ş birli ğ i”; ba ş arılı, etkin ve verimli bir TZY’nin temelini olu ş turmaktadır. Bilginin payla ş ımı gibi temel bir hedefi olan “bilgi yönetimi” de gerek araçsal gerekse insan odaklı uygulamaları ile “i ş birli ğ i”ni kolayla ş tırmaktadır. Bu tezde “i ş birli ğ i” noktasında birle ş en bu iki yönetim anlayı ş ının analizi neticesinde; “ki ş iselle ş mi ş bilgi” ve “kodlanmı ş bilgi” den hangisinin TZY’nde etkili oldu ğ u ara ş tırılacaktır.

4 Tanımlar, temel varsayımlar: Bilgi Yönetimi denince; Gemi İ n ş a Sektörü denince; Gemi in ş a sektöründe TZY denince; TZY’de i ş birli ğ i denince; BY’de i ş birli ğ i denince; 4

5 Problemin ortaya konması, amaçlar, yöntem Problem: Gemi in ş a sektöründeki geli ş melerin mutlaka günümüz modern yönetim anlayı ş ı ile takibi ve bu suretle kontrolü gereklidir. Teknik ve teknolojik geli ş melerin yanı sıra yönetim anlayı ş ındaki de ğ i ş meler de gemi in ş a sektörünü etkilemektedir. Bilgi toplumuna geçilememi ş olması, bilgi yönetiminin bilinmemesi ve bilginin yeterli de ğ eri alamaması sektörün temel sorunlarıdır. BY ve TZY gibi iki önemli yönetim felsefesinin, giderek önem kazanan “i ş birli ğ i” kavramı odaklı olarak da çalı ş malarda daha fazla ara ş tırılması gerekmektedir. 5

6 Amaç: Bu tezde “i ş birli ğ i” noktasında birle ş en bu iki yönetim anlayı ş ının analizi neticesinde; “ki ş iselle ş mi ş bilgi” ve “kodlanmı ş bilgi” den hangisinin TZY’nde etkili oldu ğ u ara ş tırılacaktır. Bu sebeple ara ş tırılması gereken temel sorular a ş a ğ ıda özetlenmi ş tir: Gemi in ş a sektöründe TZY ve i ş birli ğ inde rolü nedir? Gemi in ş a sektöründe BY ve i ş birli ğ inde rolü nedir? Gemi in ş a sektöründe “ki ş iselle ş mi ş bilgi” ve “kodlanmı ş bilgi”nin i ş birli ğ inde dolayısı ile TZY’nde mukayeseli(dolaylı) rolü nedir? 6

7 Hipotez: Bilgi Yönetiminde “kişiselleşmiş bilgi” ve buna yönelik kullanılan BY araç/yöntemleri “işbirliği”nin sağlanması dolayısıyla daha etkin bir TZY uygulanması noktasında “kodlanmış bilgi” ve buna yönelik kullanılan BY araç/yöntemlerine göre daha yaygın olarak kullanılmaktadır. ***İşbirliği alt boyutlarının(enformasyon paylaşımı, senkronize karar verme, ortaklık niyeti gibi) belirlenmesiyle alt hipotezler oluşturulacaktır. Yöntem: Tezde kalitatif ve kantitatif yöntemlerin birlikte kullanılması tasarlanmıştır. 7

8 8 Tez Çalışması İş Süreçleri ve Karar Algoritması- 1 Kuramsal Çerçeve

9 9 Tez Çalışması İş Süreçleri ve Karar Algoritması- 2 Uygulama ve Yöntem (Vaka Çalışması)

10 10 Araştırma taslak modeli

11 “Bilgi Yönetimi” alanı anlamı ve tanımı sorgulanan ve olgunlaşmakta olan bir disiplindir. BY yazını incelendiğinde iki temel akımın göze çarptığı görülmektedir. İ lk akımda BY yönetimi insan merkezli olup soft/sosyal olgularla ilgilenmektedir. İ kinci akım ise araç-sistem merkezli olup hard/teknolojik olgularla ilgilenmektedir. Ancak bu iki akımın isimlendirilmesinde farklılıklar bulunmaktadır 11 KURAMSAL ÇERÇEVE Bilgi Yönetimi ve BY’de Kutupsallaşan anlayış

12 BY’ de Kutupsallaşan Anlayış 12

13 Bilgi Yönetiminin iki temel unsuru İnsan ve onun kullandığı araç ve sistemlerdir. 13 Bu iki temel aktör; BY’nin “bilgi” odaklı alanında “teknik”leri, “yönetim” odaklı alanında “süreç” leri meydana getirmektedir. BY’ de Kutupsallaşan Anlayış

14 14 (BİLİŞİM’09) BY’de kutupsallaşan yaklaşımlar ve BY araçları

15 Tarihte Lojistikte bilginin kullanılması Finikelilere kadar dayanmaktadır. BY ve TZY; her ikisi de son dönemde oluşmuş farklı felsefelerdir. İçinde bulunduğumuz “Rekabet ve Enformasyon” çağında; Tedarik zincirinde BY zor ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Hem BY hem de TZY sadece enformasyonun değil; Bilginin de ticari ortaklar arasında paylaşımının önemini vurgulamaktadır. Bunların dışında, BYS kullanımı (TZYS), Bilgi Ağları; Bilgi Teknolojileri diğer önemli ortak kavramlardır. BY ve TZY 15

16 Bilginin paylaşımı BY(Bilgi Yönetimi)’nin temel hedeflerinden biridir. Kullanılan teknolojiler, teknik gelişmeler bu amaca hizmet etmeli veya bu amaç doğrultusunda yönetilmelidir. TZY sadece lojistik konuları içermemektedir; ayni zamanda endüstrideki aktörler arası ilişkilerin yönetimini de kapsamaktadır. Günümüzde “işbirliği”; başarılı, etkin ve verimli bir TZY’nin temelini oluşturmaktadır. İşbirliği, koordinasyon ve güvenin olmadığı bir TZY uzun dönemde başarısız olacaktır. Bu sebeple “işbirliği” uygulamada ve akademik çalışmalarda gelecek dönemde anahtar nokta olacaktır BY ve TZY’de işbirliği kavramı 16

17 Gemi inşası ham, yarı işlenmiş veya tamamen işlenmiş olan malzeme, makine ve ekipmanların bir dizayna ve kurallara göre bir araya getirilerek işlenmesi sonucunda işlevsel bir ürünün yani geminin ortaya çıkarılmasına verilen addır. Ticari bir geminin inşasını gerektiren sebepler temel olarak yenileme, filo büyütme, yük veya hat değişikliği, pazarda değişiklik, mevcut gemileri destekleme olarak özetlenebilir. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ 17

18 Gemiler; kullanım amacına, çalışma prensibine ve sevk sistemlerine, inşaatta kullanılan malzemeye göre çeşitli tip, tonaj ve teknolojik imkanlara sahip olarak inşa edilirler. Sektör; Yan sanayiyi sürükler, yüksek katma değer sağlar, teknoloji transferi, gelişimi ve birikimi sağlar, diğer sektörlere nazaran yan sanayi ve hizmeti ile daha fazla istihdam sağlar. Bu sebepledir ki ekonomik, sosyal ve teknolojik bir mantığa sahip olunmalıdır. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ 18

19 Gemi üretiminin başarılı ve karlı bir şekilde tamamlanabilmesi için tersanedeki bilgi, malzeme, iş gücü temini ve iş akışlarının doğru ve tersaneye uygun bir şekilde kontrollü olarak yürütülmesi gerekmektedir. Genel Bakış: Teklif verme( ş artname), Planlama Üretim süreci Teslim İnşa Süreçleri: T ekne (Kesim, E ğ im, Profil hazırlama, Ön imalat, Panel imalatı, Seksiyon & Blok imalatı, Kızakta montaj) Donatım (çelik teçhizatı, makineler, Boru imalat-montaj, Elektrik imalat-montaj, Ya ş am mahalli bölmeler-izolasyon-güverte kaplama, Havalandırma, so ğ utma-ısıtma, Elektronik seyir cihazları montaj ve ayarları, Boya, halatlar-makine yedekleri gibi Envanter malzemelerinin gemiye alımı) Gemi İnşasında Süreçler 19

20 Hangi İşbirliği? Müşteriyle Tedarikçiyle Rakip TZ ile İşbirliğinin Bileşenleri? Güven Ortak planlama Ortak karar verme Bağlılık …….. İşbirliğinin Seviyesi? İlişki Eşgüdüm Ortaklık Stratejik ortaklık …….. Gemi inşa TZ’nde İşbirliği Kavramı 20

21 Kalitatif ve kantitatif yöntemler bir arada(Karma Yöntem) kullanılacaktır. Yazın taraması ve sektördeki işletmelerle yüz yüze görüşmeler neticesinde mevcut “tedarik zincirleri” modellenecek; BY alanında çalışmalar yapan akademisyenler ile oluşturulacak bir uluslararası delfi çalışma grubu ile “BY kodlanmış / kişiselleşmiş bilgi yaklaşımları için kriter/araç/yöntemleri” belirlenecek; Ve yine sektörde uygulanacak yüz yüze görüşme/anket tekniğiyle hangi araçların “işbirliği” maksadıyla kullanıldığı tespit edilecek, Elde edilen bulgular neticesinde “vaka çalışması”na uygun işletme(ler) belirlenecek. İşletme(ler)in BY’de hangi akıma yakın olduğu ve hangi akımın işbirliğini dolayısıyla TZY’de etkinliği olumlu etkilediği değerlendirilecektir. Yöntem 21

22 Neden Kimyasal Tanker? 10 yılda iki kattan fazla büyüyen denizcilikte tek sektör. Türkiye dünyada bu sektörde birinci sırada. Raporlar dışında akademik çalışma yok. Sektör modelleme ve ölçüm yapabilecek kadar geniş. 22

23 23 Kimyasal Tanker İnşa Eden/Edebilen Tersaneler (72 Tersane) Şehir İnşa etmiş/etmekte olan ters. İnşa Edebilen ama etmemiş (siparis bekleyen) Sipariş Almayan Yatırımdatoplam İstanbul30120 1 52 İzmit504 1 10 Yalova491 36 50 Zonguldak711 4 13 Çanakkale200 6 8 Trabzon053 1 9 Ordu100 2 3 Samsun010 9 10 Kastamonu110 2 4 Sakarya100 0 1 Balıkesir010 2 3 Hatay010 1 2 Adana010 6 7 Mersin000 1 1 Sinop000 1 1 512129 73174

24 Hammaddeler Tahrik Sistemleri Makine Jeneratör Pervane Yük Elleçleme Ekipmanları Elektrik/Elektronik sistemler Tasarım ve tesisatı Seyir sistemleri Alarm/kontrol sistemleri Diğer fiziksel olmayan tedarik Yeni gemi tasarım Klaslama Sigorta Denize iniş Kimyasal Tanker İnşası Temel Tedarik Kalemleri 24

25 25 Bilgi (üretim, paylaşım, transfer, depolama, uygulama, değerlendirme) Kodlanmış BilgiKişiselleşmiş Bilgi ARAÇ Barkod Okuyucu CAD CAM Dahili Network Fax Internet Intranet Extranet WEB(PORTAL) Arama motoru Bilgi/İlan Panosu Oto E-posta Cevap Sis. Sıkça Sor Sorular Blmü Forum Yardım masası Navigasyon araçları Anket Öneri kutusu Sarı Sayfalar Katalog/kütüphane Filtreleme(guvenlik) Bilgi/İlan Panosu Şirket cep telefonu Telsiz iletişim İşyeri Online Chat/mesaj Tartışma Panosu Beyin Fırtınası Toplantıları E-toplantı Groupware Yardım masası/Danışma Çağrı Merkezi Bilgi haritalama yöntemleri Multimedia(görsel) ekipman Uzman hizmeti (Dış tedarik) Tele/video Konferanslar Farkındalık Yön.Faaliyetleri “Best Practise” Faaliyetleri BPR(işletme süreç yen.) Değişim Yönetimi Faaliyetleri Örgütsel Öğrenme Faaliyetleri Kollektif öğrenme e-öğrenme Bilgisayar Destekli eğt.

26 “İşbirliği” kavramı için yazın taramasının derinleştirilerek; “BY” ve “TZY” alanlarındaki yöntem ve araçlarla ilişkili olarak temel boyutlarının belirlenmesi, Gemi türüne bağlı olarak araştırma “evrensel kümesi”, “örneklem” ve “kısıtların” belirlenmesi, Kullanılan kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemlerinin ve veri toplama araçlarının (delfi, yüz yüze görüşme, anket) tezin amacına ve kapsamına uygunluğunu tartışılmasının öncelikli hedefler olduğu değerlendirilmektedir. Sonuç 26

27 27 Teşekkür Ederim…..

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Akademik Çalışmalar Sezgin M, 2007. "Deniz Kirlili ğ ine neden olabilecek deniz kazalarında Sahil Güvenlik birimlerinin koordinator rolu ve kriz yonetimi", Dokuz Eylul Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Denizcilik İ sletmeleri Yonetimi A.B.D., Yayımlanmamı ş Yuksek Lisans Tezi Sezgin M ve Saatçıo ğ lu O.Y., 2009. “Big challenge: Understanding Knowledge Management”. European and Mediterranean Conference on Information Systems, Izmir Sezgin M, 2009. "“KNOWLEDGE MANAGEMENT” APPROACHES ACROSS “SUPPLY CHAIN MANAGEMENT”: TURKISH SHIP RECYCLING INDUSTRY" European and Mediterranean Conference on Information Systems, DOCTORAL CONSORTIUM, Izmir Sezgin M ve Saatçıo ğ lu O.Y., 2009. Türkiye Bili ş im Derne ğ i, 26. Ulusal Bili ş im Kurultayı “Bilgi Yönetiminde Kavramsal Bo ş luklar”, ANKARA (bildiriler kitabına girdi) Sezgin, Murat. 2009. Türkiye Bili ş im Derne ğ i, 26. Ulusal Bili ş im Kurultayı Tez öneri çalı ş ması: “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Yönetimi: Yeni Gemi İ n ş a Sektöründe İş birli ğ i Odaklı Bir Uygulama”, ANKARA (mayıs 2010 aday) Sezgin M ve Dobrucali E. 2009. Türkiye Bili ş im Derne ğ i Dergisi aday makale, “B İ LG İ YÖNET İ M İ NDE KUTUPSALLA Ş AN ANLAYI Ş VE GEM İ İ N Ş A SEKTÖRÜNDE UYGULAMA ALANLARI”, ANKARA (mayıs 2010 aday) Sezgin M ve Saatçıo ğ lu O.Y., 2010. "Bilginin Yönetiminde Kutupsalla ş an Anlayı ş ". kitap bolumu. editor: Doc.Dr. Kemal OKTEM, (review bitti, basımda). Sezgin M ve Saatçıo ğ lu O.Y., 2010. “Big challenge: Understanding Knowledge Management”. "Journal of Communication and Computer" aday makale(review bekleniyor). 33

34 Irtibat Kurulan Kurumlar Denizcilik Müste ş arlı ğ ı GMO GESAD G İ SB İ R Turk Loydu Yalova-Altınova Tersane Giri ş imcileri 34


"TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ YÖNETİMİ: YENİ GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE “İŞBİRLİĞİ” ODAKLI BİR UYGULAMA V. Tez İ zleme Sunumu 28 Haziran 2010 Murat Sezgin," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları