Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Tevfik Güvenal Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Tevfik Güvenal Kadın Hastalıkları ve Doğum AD"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Tevfik Güvenal Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Obstetrik Tanı Doç. Dr. Tevfik Güvenal Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

2 Obstetrik tanı Öykü Obstetrik muayene Tanısal testler
Normal gebelikte yapılanlar Riskli gebeliklerde yapılanlar Prenatal tanı testleri

3 Öykü Kimlik bilgileri Adı ve soyadı Yaşı Doğum yeri Eğitimi Mesleği
Evlilik durumu Eşinin yaşı Adresi Telefon numaraları

4 Menstruel öykü Son adetinin başladığı gün Siklus uzunluğu
Günlük kan kaybı miktarı Menstrual siklus paterni regular doğal yada kontraseptifle başlatılmış En son kullanılan kontraseptif metod Tahmini doğum tarihi

5 Obstetrik öykü 1 Canlı doğum - 24 haftadan büyük canlı doğum
Ölü doğum - 24 haftadan sonra doğmuş ölü doğum Abortus haftadan önce gebeliğin sonlanması

6 Obstetrik öykü 2 Gravidity Parity
Gebelik sayısı= Canlı ya da ölü doğum sayısı + diğer gebelikler (spontan abortus, terminize edilmiş gebelik, ektopik gebelik, mol hidatidiform) 500 gr üzerinde doğan bebek sayısı

7 Obstetrik öykü 3 Herbir gebelik için kaydedilecekler
doğru ise kaydedilir kaçıncı hafta kaç saat spontaneous/forceps/suction/caesarean canlı, ölü, neonatal ölüm callı, ölü, neonatal eksitus anne sütü, mama Doğum/abortus tarihi Gebelik komplikasyonları Gebelik haftası Doğum süresi Doğum şekli Doğum komplikasyonları Bebeğin kilosu Bebeğin durumu Puerperium Bebeğin beslenme şekli

8 Geçirilmiş tıbbi ve cerrahi sorunlar
Diabetes Hipertansiyon Kardiak bozukluklar Anemi Tiroid hastalığı Tromboembolik olaylar Uriner sistem infeksiyonu STD’s (sexually transmitted disease) TB Kan transfüzyonu Ameliyatlar pelvik operasyon jinekolojik işlemler Neoplastik hastalık Psikiatrik bozukluk

9 Aile öyküsü Hastanın yakınlarında; Diabetes Hipertansiyon Pre-eklampsi
İkiz Genetik olarak taşınan hastalık Konjenital anomali Tüberküloz

10 İlaç ve alkol kullanma öyküsü
Şu anda? Eskiden? En son kullanılan kontraseptif yöntem(özellikle hormonal) Kullanılan ilacın adı, kullanım süresi, içeriği, dozu, neden kullanıldığı, süresi Allerji ve aşırı duyarlılık

11 Öykü Özel ayrıntılar Planlı bir gebelik mi?
Gebelik öncesi folik asit desteği var mı?

12 Erken gebelik teşhisi Semptomlar Amenore (genellikle sekonder) Bulantı
Sık idrar yapma Memede hassasiyet Tests Gebelik testi Beta HCG Bulgular Memede renk değişikliği Vaginal mukozada morumsu renk Uterusta büyüme ve servikste yumuşama

13 Uterus büyüklüğü Gebeliğin ilk trimesterinde vajinal muayene ile uterus palpe edilirken daha sonraki trimesterlerde abdominal olarak muayene edilir. Bimanual muayene 16. haftadan önce önem taşır haftalar arasında fundus yüksekliği gebelik haftası ile korelasyon gösterir Fundus 20. haftada umblikusa kadar ulaşır 7

14 Leopold manevraları Birinci manevra
Fundusta hangi fetal kısmın bulunduğuna bakılır.

15 Leopold manevraları İkinci manevra
Fetusun duruşunun anne eksenine göre durumu araştırılır. Sırtın hangi tarafta olduğuna bakılır.

16 Leopold manevraları Üçüncü manevra Fetusun prezentasyonuna bakılır.
Bir el fundusta iken diğer elin baş ve dört parmağı arasında simfiz pubisinin hemen üzerinde prezente olan kısım aranır.

17 Leopold manevraları Dördüncü manevra
Doğum eylemi başladıktan sonra bakılır. Pelvise giren kısım tesbit edilerek simfizden taşma olup olmadığı saptanır.

18 Fundusun değerlendirilmesi
Fundus yüksekliği gebelik büyüdükçe artar Fundus ölçülerek gebelik haftası tahmin edilebilir

19 Simfiz-fundus yüksekliği
Simfizde yukarı doğru ölçülür Ölçüm cm cinsinden söylenir

20 Teknik Mezro Alt uç pubis simfizi Parmak hafifçe bastırır Uterus
Kadın sırtüstü uzanır Pubis simfizi bulunur Bu noktaya mezronun sıfırı konulur Uterusun karındaki yeri bulunur Bu şekilde iki mesafe ölçülür Mezro Alt uç pubis simfizi Parmak hafifçe bastırır Uterus Karın duvarı

21 Simfiz-fundus yüksekliği kartı
Gebelik haftasına öre fundus yüksekliği grafikten bulunur

22 Fundal yükseklik 12.haftada pubik kemiğin hemen üzerinde
16.haftada pubik kemikle umbilicus arasında 20. haftada umbilicusta 28. haftada umbilicusla ksifoid arasında 34 . haftada ksifoidin hemen altında

23 Normal gebe takibi 28. haftaya kadar ayda bir
haftalar arası iki haftada bir 36. haftadan sonra her hafta

24 Riskli gebe takibi Normal gebelere göre takip en az iki kat fazla yapılır. Evde veya hastanede yatak istirahati gerekebilir. İlaç tedavilerine ihtiyaç duyulabilir. Erken doğum gerekebilir. Sezaryen oranı yüksektir.

25 Fetal fonksiyonlar Fetal tonus (>10 hafta)
Fetal hareket (>10 hafta) Fetal solunum (>26 hafta) Fetal kardiyak varyabilite (>30 hafta)

26 El Doppler Cihazı Ultrasonografiden sonra fetal kardiyak aktiviteyi gebeliğin 12. haftasından sonra gösterebildiğimiz bir cihazdır. Annenin fetal hareketleri hissetmesi 18. gebelik haftasından sonra multiparlarda ve 20. gebelik haftasından sonra primiparlarda mümkündür.

27 Muayene Gebelik tanısı elle muayene ile ilk olarak gebelik 6 haftayı geçtikten sonra uterusun büyüdüğü, yuvarlaklaştığı ve yumuşadığının anlaşılması ile tanınır. Gebelik 3 ayı tamamladıktan sonra uterus pelvis dışına çıkar ve batından hissedilmeye başlar. Gebelik 20 haftayı tamamladığında uterus göbek hizasındadır. Gebelik 36 haftayı tamamladığında ksifoide yaklaşmış olur.

28 Gebelik takibi Gebeler ilk kontrolden başlanarak sürekli iki gruba ayrılmaya çalışılır. Normal gebe Riskli gebe Doğum açısındanda doğum kararı verildiğinde normal doğum riskli doğum ayrımı yapılır. Riskli gebelik ve riskli doğum anne ve/veya bebek açısından morbidite ve mortalite oranının artması anlamına gelir.

29 Gebelik tipleri Kimyasal gebelik
Sadece maternal kanda hCG ölçümü ile tanı konabilen gebeliktir. hCG trofoblast aktivitesi olmayan kişilerde <5 mIU/mL düzeyindedir. Fertilizasyondan itibaren gebeliğin 9. gününde hCG yükselmeye başlar. Henüz gebelik semptomları yoktur.

30 Gebelik tipleri Klinik gebelik Aşağıdaki yöntemlerle tanısı konur:
Ultrason Vajinal veya abdominal yolla yapılan elle muayene Doğum, düşük, veya ektopik gebeliklerde hastadan çıkartılan organ ve dokularda trofoblast ve gebeliğe ait diğer yapıların bulunması

31 İdrar gebelik testleri
Basit olarak bir damla idrar kullanılarak idrarda hCG olup olmadığının araştırılmasıdır. Kalitatif bir yöntemdir. Gebelik testi olarak bilinir. Eczanelerde kendi kendine evde yapılabilecek formları satılmaktadır. Gebelik 5 haftayı tamamladığında pozitif sonuç verebilirler.

32 Tek basamaklı kaset tipi hCG idrar gebelik testi
Negatif Pozitif Geçersiz C kontrol T test Geçersiz test: Yeni kit ile tekrarlanmalıdır En hassas olanlar 10-20 mİÜ/ml hCG’ye duyarlıdır

33

34 Gebelik tanısı Gebelik tanısının gebeliğin ilk 7 haftası içinde konulması aşağıdaki yararları sağlar: Mol gebelikleri ayırt edilmiş olur. Dış gebelikler ayırt edilmiş olur. Gebelik yaşı çok doğru bir şekilde belirlenmiş olur.

35 İlk başvuru Tam kan Tam idrar Kan grubu ve Rh Pap Rubella Sifilis
HBsAg

36 Ultrason

37 Ultrasonografi Klinik gebeliğin ilk bulgusu koryonik kesenin görüntülenmesidir. Gebelik kesesi bulgusu denilir. En az 2 mm çapta olmalıdır.

38 Ultrason Klinik gebeliğin ikinci bulgusu yolk kesesinin görüntülenmesidir. 5 mm çaptadır. Gebelik tanısının daha güvenli olmasını sağlar.

39 Ultrason Klinik gebeliğin üçüncü bulgusu embryonun ve kardiyak aktivitesinin görüntülenmesidir. En az 2 mm olmalıdır. Embriyo canlı ise embriyo görüntülenen her gebelikte kardiyak aktivitede gözlenmelidir.

40 Ultrason SAT’a göre görüntüleyebilmektedir.
Gebelik kesesini 4 buçuk haftalık gebelikte Yolk kesesini 5 buçuk haftalık gebelikte Embryo ve varsa kardiyak aktivitesini 6 buçuk haftalık gebelikte görüntüleyebilmektedir. Ama embryonun kardiyak aktivitesi SAT’a göre 5 hafta 0 günlük gebelikte başlamaktadır.

41 Pseudosac

42 Dış gebelik

43 Discriminatory zone Hangi hCG düzeyinde gebelik intrauterin ise mutlaka ultrason gebeliği görüntüleyebilmelidir? hCG 2000 mIU/ml (Birinci uluslararası standart preparasyon tekniği ile) üzerinde ise ultrason intrauterin gebeliğin görüntüleyebilir. Görüntülememesi dış gebelik olarak yorumlanır.

44 Patolojik gebelikler Missed abortion
Blighted ovum-anembryonic pregnancy Embryon rezorpsiyonu Gebeliğin ilk 7-8 haftası içinde embryo öldüğünde embryo ve yolk kesesi rezorbe olmaya başlar.

45 Patolojik gebelikler Eğer biz bu gebeliği rezorpsiyon tamamlanmadan görürsek missed abortion tanısı alır. Rezorpsiyon tamamlandıktan sonra görürsek blighted ovum tanısı alır. Transvajinal sonografi ile gebelik kesesi >16 mm ortalama çapa sahipse normal gebeliklerde mutlaka içinde canlı embryo gözlenmelidir.

46 Patolojik bulgular Yolk kesesinin büyük veya küçük olması
Embryonal kardiyak aktivitenin <85 olması Gebelik kesesinin embryoya oranla büyük veya küçük olması

47 Risk faktörleri Kötü obstetrik öykü Kısa boy
Anne yaşının 15’in altında olması Parity - nulliparity veya grand multiparity Gebelik boyutlarının SAT göre uyumsuz olması İstenmeyen gebelik Düşük sosyoekonomik düzey Çoğul gebelik Anormal duruş ya da prezentasyon

48 Gebelik komplikasyonları
Anemi Gebeliğin hipertansif bozuklukları Akut yada recurrent üriner enfeksiyon Sifiliz Gebelikte vajinal kanama Preterm doğum Gonore ve klamidya enfeksiyonu HIV/AIDS

49 Gebelik takibi Gebeliğin ilk 10 haftasında (1-10) Embriyonal dönemdir.
Embriyo henüz yapılanma aşamasında olduğu için anomali araştırmasına gerek yoktur. Yapılması gereken en önemli iş intrauterin canlı gebeliğin tanısıdır.

50 Gebelik takibi Gebeliğin ikinci 10 haftasında(11-20)
Fetal dönem başlamıştır. Fetüsün normal olup olmadığı yani anomali veya enfeksiyon gibi hastalıkları araştırılır. Fetüsün normal olup olmadığı kararının bu dönemde verilmesi patolojik gebeliklerin sonlandırıldıklarında abortus grubuna girmelerini sağlar. Abortus anne açısından sistemik veya psikolojik olarak daha az zararlıdır.

51 Gebelik takibi Gebeliğin son 20 haftasında(21-40)
Bu dönemde normal olduğuna önceden karar verdiğimiz fetüsün sağlığı ve büyümesi takip edilir. İnsan yaşamında oksijenin önemi su ve besinden daha fazla olduğu bir gerçektir. Aynı durum fetüs içinde söz konusudur. İşin özüne inilirse bu dönemde yapılan bütün fetal testlerin amacı fetüsün oksijen sıkıntısının olup olmadığını direkt ve indirekt olarak incelemeye yöneliktir.

52 Gebelik yaşı Embryonal dönem Fetal dönem
Embriyo görülene kadar gebelik kesesi ortalama çapı kullanılır (ilk 6-7 hafta). Embryo görülünce embriyonun CRL ölçüsü alınır (7-10 hafta). Fetal dönem Gebelik 13 haftayı bitirene kadar CRL, sonra BPD, FL, FAC ve diğer fetal organ ve yapıların ölçümlerinden yararlanılır.

53 Gebelik yaşı Ultrason ile gebelik yaşı
İlk 10 haftada 3-5 gün hata payı ile İkinci 10 haftada 7 gün hata payı ile Üçüncü 10 haftada 10 gün hata payı ile Dördüncü 10 haftada 15 gün hata payı ile tespit edilebilir. Gebeliğin ikinci yarısında fetal ölçüleri kullanan formüllerle fetal ağırlık tahmini yapılabilir.

54 Fetal akciğer matürasyonu
Gebelik yaşı Ultrason İnvaziv testler Amniyotik sıvıda Lameller Body Counting testi Amniyotik sıvının 650 nm’de distile suya karşı optik dansitesi testi Amniyotik sıvı L/S ve fostatidil gliserol testleri

55 BPD

56 FL

57 FAC

58 Spina Bifida nedir? 1 in 1000 infants
Nöral tübün gelişimi esnasında spinal kolonun arka planında bir yada daha fazla vertebranın kapanmamasıdır Myelo: spinal cord meningo: meninges cele: hernia occulta: hidden Myelocele 1 in 1000 infants

59

60 Non-immune hydrops fetalis

61

62

63 Hydrops fetalis

64 Antenatal Ultrasound

65 Sakrokoksigial Teratom

66 Oligohidramnios Erken oligohidramnioz(5-9. haftalarda).
Bu durumda abortus riski fazladır

67 Makrozomi Fetal ağırlığın 4000 g üzerinde olan fetüslerde doğumun sezaryen olması maternal ve fetal morbidite ve mortaliteyi azaltır.

68 11 – 14.haftalarda nuchal thickness
> 3 mm kalp defekti riski % 4 Trizomi 21 riski % 1 -2 Spina bifida Diaphragmatic hernia Skeletal dysplasias Twin Twin Transfusion

69 3D Ultrason

70 Conventional representation of Giemsa-stained
human chromosomes Numbering is done according to chromosome size and the position of the centromere p = petite short arm q = queue long arm

71 Down’s syndrome is a trisomy of chromosome 21
Not a new condition - evidence in ninth century Anglo-Saxon skull Seen in 1 in 800 live births First comprehensively described in 1866 by John Langdon Down

72 Karyotype of a Down’s syndrome patient

73 Not an inherited disease
Approximately 95% of the cases arise from non- disjunction during the maternal meiosis Frequency of Down’s syndrome increases with the age of the mother ( noting that the condition frequently arose in the last child of large families, G.E. Shuttleworth suggests that it is due to “uterine exhaustion”) Prenatal testing for Down’s requires fetal cells

74 Amniocentesis is typically done at about the
sixteenth week of pregnancy Approximately 30 ml of amniotic fluid is removed

75 Viable cells (the minority) are cultured for tests, including:
RFLP analysis Enzyme measurements Karyotypes

76 Chorionic villus sampling is done at 8-12 weeks of gestation
Maternal tissue must be dissected away from fetal tissue

77 Chromosome 21 is the smallest human chromsome,
containing approx. 1.5% of the total genome Trisomies of other human autosomes are extremely rare and many are thought to be lethal

78 Aneuploidies of sex chromosomes are less lethal than autosomal aneuploidies
Condition Ch.# Frequency Turner’s syndrome 45,X /5000 females Kleinfelter’s ,XXY 1/1000 males ,XYY 1/1000 males Trisomy X 47,XXX 1/1000 females These conditions are probably less lethal than autosomal aneuploidies because of X-inactivation

79 Most aneuploidies result in spontaneous abortions
Estimated that 10-15% of all conceptions have a chromosomal abnormality Estimated that 95% of aneuploid fetuses are aborted

80 Kardiyotokografi

81 Fetal monitör

82 Bradycardia: < 110 BPM baseline
Tachycardia: > 160 BPM baseline Variability: no detectable range: absent <= 5 BPM : minimal variability 6-25 BPM : moderate variability > 25 BPM : marked variability

83 Fetal monitorizasyon

84 1. Absent Variability 2. Minimal Variability

85 3. Moderate Variability 4. Marked Variability

86 Erken Deselerasyon

87 Erken Deselerasyon Aktif doğum eylemi esnasında başın kompresyonundan olur Aktif doğum eyleminde 4-7 cm dilatasyonda iken rastlanır Kontraksiyonlarla senkrondur Fetal hipoksi, asidemi,yada düşük apgar skoru işareti değildir

88 Kontraksiyondan hemen sonra başlayan geç deselerasyon

89 Geç deselerasyon nedenleri
Maternal hipotansiyon (s.p. epidural) Aşırı uterine aktivite (oksitosin veya misoprostil ile hyperstimulasyon) Plasental disfonksiyon (abruption, kronik hipertansiyon)

90 Variable Decelerations:
 Kalp hızında aniden düşme (< 30 sec) of >15 bpm lasting 15 sec to 2 minutes  Kontraksiyondan bağımsız olabilir (derinlik, süre, tekrarlama zamanı)

91 Variable Deselerasyon nedenleri
Umbilikal kord basısı Fetusların 25% boynunda kordon vardır

92 Doppler sonografi

93 Endikasyonlar Fetal fizyolojinin değerlendirilmesi
İUGR ve uteroplasental yetmezlik Çoğul gebelik Fetal anemi Fetal ekokardiyografiye yardımcı olarak Fetal dolaşım üzerine ilaçların etkisi Üçüncü trimestirde fetal kalp hızı monitorizasyonu Maternal Doppler

94 Ölçüm Yapılabilen Damarlar
Umblikal arter/ven Uterin arterler Fetal orta serebral arter Duktus venosus/arteriosus Fetal inen aorta/VCI Fetal Karotid/Renal/İliak/Splenik arterler Fetal Willis poligonu

95

96

97 Dopplerin klinik uygulamaları
Umbilical artery examination

98 UTERİN ARTER Uterin arter Doppler ölçümleri iliak damarlarla çakıştığı yerden yapılır.

99

100 UTERİN ARTERDE SAPTANAN NORMAL DALGA FORMLARI
İlk trimestirde belirgin diastolik komponent normaldir. İlk trimestirin sonlarına doğru yükselmiş S/D,azalmış diastolik komponent ve diastolik çentik varlığı normaldir. 26. haftadan sonra Doppler indexlerinde (PI,RI,S/D) düşme saptanmalıdır. 26. haftadan sonra diastolik çentik olmamalıdır.

101 UTERİN ARTERDE SAPTANAN ANORMAL DALGA FORMLARI
26.haftadan sonra yükselmiş RI,PI,S/D 26. Haftadan sonra diyastolik/sistolik çentik varlığı Yüksekten düşük impedansa ani değişim

102 Normal uterine artery waveform
Increased resistance with notching

103

104

105

106 UMBLİKAL ARTER DOPPLERİ
Umblikal arterler (UA) plasentaya yakın yerden değerlendirilmelidir. Normal bir gebelikte UA akım formları hem sistol hem diyastolde karakteristik düşük direnç paternine sahiptir. 1.trimestirde diyastol sonu akımı genellikle yoktur. İlerleyen gebelikle birlikte diyastolik komponent artar.

107

108 Plasental yetersizlik
PLASENTAL YETERSİZLİK VARLIĞINDA YÜKSEK PLASENTAL DİRENÇ VARDIR. UMBLİKAL ARTER DALGA FORMLARINDA DİYASTOLİK KOMPONENT AZALIR, SONRA YOK OLUR, EN SON TERSİNE DÖNER (FETAL ÖLÜM GELİŞEBİLİR ). HAFİF PLASENTAL YETMEZLİKLERDE DİASTOLİK HIZ AZALIR AMA HİÇBİR ZAMAN YOK OLMAZ.

109

110

111 Saptanması kolaydır ve beyin koruyucu etki hakkında bilgi verir.
MCA DOPPLERİ MCA fetal serebral dolaşımı değerlendirmek için tercih edilen damardır. Saptanması kolaydır ve beyin koruyucu etki hakkında bilgi verir. US izdüşümü ile akım hız yönü arasında 0 dereceye yakın açı ile çalışılabilir ve gerçek kan akım hızı saptanabilir.

112 Dopplerde MCA’da düşük PI değeri saptanır.
BEYİN KORUYUCU ETKİ IUGR olan fetusta beyin kan akımının artmasıdır.Fetal başın normal büyüklükte kaldığı asimetrik büyüme geriliği ile birliktelik gösterir. Dopplerde MCA’da düşük PI değeri saptanır.

113

114

115

116

117 MCA PI ‘NİN DÜŞÜKLÜĞÜ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
Hızlı beyin gelişimi Uterus kontraksiyonları sonrası Yüksek fetal kalp hızı Derin anemi Post tranfüzyon Amniyosentez Hipoksi ve asidemi Duktal kons.ve triküspit yetm.

118

119 MCA PI’NİN YÜKSEKLİĞİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER
Uterus kontraksiyonları Düşük kalp atım hızı Oligohidramniyos Fetal başın kompresyonu Asidemi ile devam eden hipoksemi Hidranensefali indometazin

120 ÖZET Fetal umblikal ve maternal uterin sirkulasyonlar arasındaki dengenin bozulması klinik olarak maternal HTve IUGR olarak karşımıza çıkar. 26.Gebelik hf.dan sonra utero plasental yatakta 2.6 dan yüksek S/D oranı ve/veya 0.58 den yüksek RI değerleri preeklampsiyi gösterir ve 37.hf’dan önce elektif sezaryen gerektirir.

121 26.hf.dan sonra Uterin arterde diyastolik çentiğin kaybolmaması anormaldir.
Fetoplasental damarlarda 3 den yüksek S/D değeri anormaldir.(IUGR,fetal neonatal ölüm) Umblikal arterde diastolik akım yokluğu ve ters diastolik akım(fetal ölüm)

122 UMBLİKAL VEN Ciddi şekilde IUGR olan fetusta umb.ven hızları pulsatil hale gelir.2. ve 3.trimestirde umb.vende pulsasyon görülen fetuslarda normal umb.arter kan akım paterni görülse bile,mortalite ve morbidite yüksektir.

123

124

125 DUKTUS VENOSUS Normal duktus venosus kan akım hızı dalga formu bifazik paterne sahiptir.1.trimestirde ters kan akımı görülebilir.Bu ters akım 2.trimestirin erken döneminde kaybolmalıdır.IUGR olan fetusta bu ters akımın devamı saptanırsa IU fetal ölümün öncüsü kabul edilmelidir

126

127

128 Prenatal tanı

129 Giriş Çoğu doğumsal anomaliler genetik ve çevresel nedenler sorumlu tutulmaktadır Doğumların % 10’u çevresel faktörlerden, % 25‘i genetik faktörlerden, % 65’i bilinmeyen nedenlerden oluşmaktadır

130 Prenatal tanı Preimplantasyon genetik tanı
Blastomer alınır ve FISH yöntemi ile değerlendirilir. 13, 18, 21, X, vey Y kromozomlarının sayı bozukluklarına tanı konur. Cinsiyet belirlemesi yapılır.

131 Prenatal tanı Non invaziv yöntemler
Maternal kandan fetal hücre ayıklanması ve genetik özelliklerinin incelenmesi Anne kanından yapılan analizler Erken prenatal tanı testi haftada yapılır Free beta-hCG, PAPP-A ve NT birlikte değerlendirilir. Kromozom sayı bozukluklarını araştırır. Üçlü test gebelik haftaları içinde yapılır. Nöral tüp defektleri ve kromozom sayı bozukluklarını araştırır.

132 Prenatal tanı İnvaziv yöntemler
Uterus içine bir müdahale söz konusu olan incelemelerdir. Dolayısı ile %0.5-1 oranında gebelik kaybı oranı vardır.

133 Prenatal Diagnostic Procedures
Amniocentesis

134 İnvaziv yöntemler CVS >12 haftada
Amniyosentez >14 hafta - <19 hafta Kordosentez >18 hafta Fötoskopi >18 hafta

135 Prenatal Diagnostik İşlemler
Koryon villus örneklemesi (CVS) Amniosentezden daha erken tanı koyar Amniotik sıvı yerine koryon villusları toplanır Amniosentezden daha fazla risk taşır

136 Prenatal Diagnostik İşlemler
Serviksten plastik bir kanülle transvajinal sonografi eşliğinde yapılır Chorionic Villus Sampling

137 Prenatal Diagnostik İşlemler
Bir iğne ile ultrason eşliğinde yapılır Chorionic Villus Sampling

138 Prenatal Diagnostik İşlemler
Alpha-fetoprotein (AFP) test haftalarda kandan yapılır AFP neural-tube defektlerinde yüksek, Down Sendromunda düşüktür Yalancı pozitiflik olabilir

139 Kordosentez

140 Amnioyosentez

141 The great majority of pregnancy are not affected by problems

142 Kordosentez

143 Transservikal CVS

144 Amniyosentez

145 Toxemia of Pregnancy Elevated BP (>140/90)
Proteinuria (>300 mg in 24 hours) Weight Gain (>2 pounds/week) Swelling (?) Increased reflexes (Clonus)


"Doç. Dr. Tevfik Güvenal Kadın Hastalıkları ve Doğum AD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları