Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR"— Sunum transkripti:

1 NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR
Amaç: Nörodejeneratif hastalıkların tanımını yapabilmek, sınıflayabilmek Alzheimer hastalığı, Pick hastalığı, Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı patogenezini, morfolojisini kavramak

2 Nörodejeneratif Hastalıkların ortak özellikleri
progresif nöron kaybı selektif nöron kaybı (özel fonksiyon gören nöron grupları) nöron kaybı, reaktif gliozis, beyaz maddede ikincil değişiklikler öncül bir nörolojik olay yoktur genellikle orta-ileri yaş genellikle sporadik ancak familyal formları var

3 Serebral korteks Demans
Alzheimer hast* Pick hast* Bazal ganglia ve beyin sapı Hareket bozuklukları Parkinson hast* Hareket bozuklukları Progresif supranükleer palsi Multipl sistem atrofileri Huntington hastalığı* Spinoserebellar Ataksi/spastisite/ periferal motor sensorial defektler Spinoserebellar ataksi Olivopontoserebellar atrofi Motor nöronlar Alt-üst motor nöron bulguları Amyotrofik lateral skleroz

4

5 “Demans, normal yaşlanmanın bir parçası değildir, patolojik bir süreci yansıtır.”

6

7 ALZHEİMER HASTALIĞI En sık demans nedeni
Klinik olarak, yüksek entellektüel fonksiyon kaybı, mood değişikliği, ilerleyici dezoryantasyon, ağır kortikal disfonksiyon 50 yaş üstü olguların %5-10’u ailesel Trizomi 21 olgularında 45 yaş üstü

8 ALZHEİMER HASTALIĞI Makroskopik özellikler:
Frontal, temporal ve paryetal loblarda simetrik kortikal atrofi Kuru ceviz görünümü Giruslar incelmiş, sulkuslar derinleşmiş Kompansatuar ventriküler dilatasyon

9 Giruslar incelme, sulkuslar derinleşme
Kompansatuar ventriküler dilatasyon

10 ALZHEİMER HASTALIĞI Mikroskopik bulgular: Nörofibril yumakları (NFT)
Senil (nöritik) plaklar Amiloid (kongofilik) anjiopati Granülovakuoler dejenerasyon Hirano cisimleri

11 Nörofibril yumakları (nörofibrillary tangles- NFT)
Entorinal korteks ve hippokampus piramidal nöronlarında, amigdala vd Sitoplazmik nükleusu saran alev şekilli filaman yumakları HE ile bazofilik, gümüşleme ile arjirofilik

12 Nörofibril yumakları (nörofibrillary tangles- NFT)
EM- çift sarmallı filamanlar (PHF) PHF’nin majör bileşeni anormal fosforilasyon gösteren tau (mikrotübül satbilizasyonu için gerekli mikrotübül asosiye bir protein) NFT Alzheimer için spesifik değil Hayalet NFT (ghost-tombstone tangles) * NFT sayısı demans kliniği ile korele

13 Senil (nöritik) plaklar (SP)
Santralinde amiloid kor bulunan, çevresi gümüş ile boyanan distrofik nöritik uzantılardan oluşan m çaplı sferik yapılar SP’ın ana bileşeni amiloid proteini BAP amiloid prekürsör proteinin (APP) proteolizi sonucu oluşan aa’lik bir protein Hippokampus, amigdala ve neokorteksde bulunur Congo red ve gümüşleme ile boyanır

14 Meningeal ve kortikal damar duvarında amiloid depolanması
Amiloid anjiopati Meningeal ve kortikal damar duvarında amiloid depolanması Congo red ve kristal viole ile boyanır HE Kongo kırmızısı-polarize ışık

15 Granülovakuoler dejenerasyon:
Ortasında arjirofilik granüller bulunan intranöronal vakuoller, En sık hippokampusda Hirano cisimleri: Mekik şekilli, parlak eozinofilik cisimler Hippokampal piramidal nöron komşuluğunda

16 Presenilinler- erken başlayan FAD’da kromozom 14 ve 1’de PS1 ve PS2 genleri ile ilişki mevcut
PS mutasyonları A42 üretimini artırı PS’ler apoptozisde aktive olan kaspaz protazların hedefi nöron hücre ölümü Apolipoprotein-19 kromozomda lokalize ApoE geninin 4 aleli AD riskini artırır ve yaş düşer -2 makroglobülin- bir proteaz inhibitörü, geç AD riski artar tau- mutasyonu bildirilmemiş

17 Amiloid APP fonksiyonu tam bilinmeyen bir tek transmembran domaini bulunan bir protein - ve -sekretaz ile parçalanır. -sekretaz APP’yi A40 ve A42’ye parçalar FAD’da 21. kromozomdaki APP geninde mutasyon Trizomi 21’de gen dozaj etkisi

18 APP, PS1 ve PS2 genlerinde mutasyon APP proteolizisinde bozulma
Artmış Ab42 üretimi Ab42 nin progresif akümülasyonu, plaklarda depolanma İnflamatuar yanıt Mikroglial aktivasyon-sitokin salınımı Progresif nöronal zedelenme Nöronal metabolik ve iyonik dengenin bozulması, oksidatif zedelenme Kinaz/fosfataz aktivitesinde bozulma Hiperfosforile tau, NFT gelişimi Yaygın nöronal/nöritik disfonksiyon Progresif nörotransmitter eksikliği ve nöron ölümü Familyal Alzheimer Hastalığı gelişiminde rol oynayan hipotetik patogenez

19 PİCK HASTALIĞI Klinik: Alzheimer’dan farksız demans tablosu
En nadir kortikal demans Orta yaş, kadınlarda, 3-10 yılda ölüm Bazı ailelerde yoğunlaşabilir

20 PİCK HASTALIĞI Makroskopi: Frontal veya temporal lobda
Unilateral kortikal atrofi “bıçak sırtı atrofi”

21 PİCK HASTALIĞI Mikroskopi: Belirgin nöron kaybı, gliozis
Kalan nöronlarda balonlaşma İntrositoplazmik tek veya çok sayıda inklüzyon cismi (Pick cisimleri) Pick cisimleri, HE ile eozinofilik, gümüşleme ile arjirofilik EM olarak, nörofilamanlar, PHF içerir Pick cisimleri nöronun ölümü ile kaybolurlar

22 İdyopatik Parkinson Hastalığı
Progresif parkinsonizm ve demans Toksik ve bilinen etyolojik faktörlerin yokluğu Substantia nigra dopaminerjik nöron dejenerasyonu Otozomal dominant kalıtılan familyal formda a-synuclein geninde mutasyon Makroskopi Substantia nigra ve locus ceruleus da solukluk

23 İdyopatik Parkinson Hastalığı
Mikroskopi Pigmentli katekolaminerjik nöronlarda kayıp Serbest pigment varlığı, reaktif gliozis Lewy cisimleri- kalan nöronlarda intrasitoplazmik, tek veya multipl, eozinofilik sferik inklüzyonlar İHK: NFP, a-synuclein ve ubiquitın ekspresyonu

24 Huntington Hastalığı Progresif hareket bozukluğu ve demans ile seyreden, otozomal dominant kalıtılan, histolojik olarak striatal nöron dejenerasyonu ile karakterize bir hastalık CAG trinükleotid tekrar hastalığı


"NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları