Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEL İ Ş İ M PS İ KOLOJ İ S İ 1. 2 Gelişim nedir?  Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belirli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEL İ Ş İ M PS İ KOLOJ İ S İ 1. 2 Gelişim nedir?  Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belirli."— Sunum transkripti:

1 GEL İ Ş İ M PS İ KOLOJ İ S İ 1

2 2 Gelişim nedir?  Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belirli koşulları olan en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden de ğ işimdir.

3 3 Gelişme nedir?  Gelişme, olgunlaşma, hazırbulunuşluk ve ö ğ renme etkileşiminin bir ürünüdür. Gelişim ile gelişme arasında bir fark var mıdır? Gelişim süreçtir. Gelişme ise bu sürecin ürünüdür.

4 4 gelişimbüyümeolgunlaşmaöğrenme = + + Hazırbulunuşluk +

5 5  Doğum öncesi  Bebeklik  Ergenlik Gelişimin en hızlı olduğu dönemler nasıl sıralanır?

6 6 Gelişimin Temel Kavramları  Büyüme  Olgunlaşma  Hazırbulunuşluk  Ö ğ renme

7 7 Büyüme nedir?  Büyüme, bireyde meydana gelen fiziksel ve fizyolojik de ğ işiklikleri ifade etmektedir.  Büyüme daima bir artış durumu ifade eder.  Boyun uzaması, A ğ ırlı ğ ın artması, iç organların hacminin artması gibi  Sayısal olarak ifade edilebilir.(nicel)

8 8 Büyümenin en hızlı oldu ğ u dönem hangisidir?  Do ğ um öncesidir.

9 9 Olgunlaşma nedir?  Bireyin organlarının ö ğ renmenin etkisi olmaksızın tamamen biyolojik ve kalıtımsal olarak kendilerinden beklenen fonksiyonları yapabilecek düzeye gelmesidir.

10 10 Hazırbulunuşluk nedir?  Bireyin olgunlaşmasının yanında önceki ö ğ renmelerinin, ilgilerinin, tutumlarının, güdülenmişlik düzeyinin bir sonucudur.

11 11 HazırbulunuşlukOlgunlaşmaÖğrenme = etkileşim

12 12 Ö ğ renme nedir?  Ö ğ renme bireylerin çevresi ile geçirdi ğ i yaşantılar sonucu meydana gelen kalıcı izli davranış de ğ işikli ğ idir.  Ö ğ renme tüm yaşam boyunca devam eder.

13 13 Gelişimin İ lkeleri 1. Gelişim süreklidir. Belirli bir sıra izler. 2. Gelişim hızı dönemlere göre de ğ işir 3. Gelişim nöbetleşe devam eder. 4. Gelişimde belli bir yönelim vardır. 5. Gelişim bir bütündür. 6. Gelişim kalıtım ve çevrenin etkileşiminin ürünür. 7. Gelişimde kritik dönemler vardır. 8. Gelişimde bireysel farklar vardır.

14 14 Gelişimi etkileyen faktörler  Kalıtım  Çevre  Zaman

15 Kalıtımla ilgili temel kavramlar  Kromozom: Canlılarda kalıtımı sa ğ layan genetik birimlerdir. Kromozomlar canlılara ait bilgileri genler halinde bulunduran yapılardır. Temel yapısını DNA molekülü oluşturur. insanlarda 23 çift (46 tane) kromozom bulunur.

16  Otozom: Eşey kromozomu olmayan (cinsiyeti belirleyen x, ve y kromozomları) 22 çift kromozomu kapsayan kromozom grubudur.  Gonozom Cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomlarına gonozom ya da eşey kromozomlar denilir. İ nsanda bir çift (2 tane) bulunur. Erkeklerde biri X di ğ eri Y kromozomu bulunurken dişilerde ikisi de X kromozomudur.  İ nsanlarda sperm erkek gamet, yumurta ise dişi gamettir. 16

17  Genotip: Anne babadan çocu ğ a kalıtım yolu ile geçen genetik yapıya genotip denir.  Fenotip: Genetik olarak yüklenen özelliklerin dışarıdan gözlenebilen şeklidir. 17

18  Mutasyon: çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin yapısında meydana gelen kalıcı de ğ işiklikleridir.  Modifikasyon: çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin işleyişinde meydana gelen kalıtsal olmayan de ğ işikliklerdir.  Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin işleyişini de ğ iştirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönünce canlıda eski haline döner veya oluşan karakter o ğ ul döllere aktarılmaz.  Yazın güneş banyosu yapan insanların tenleri bronzlaşır, kış aylarında ise beyaz olur. 18

19  Adaptasyon: Bir canlı türünün yaşadı ğ ı çevreye uyum sa ğ lamasıdır  Varyasyon bir canlı türündeki kalıtsal çeşitliliktir.  insanların birbirinden farklı olması bir varyasyondur. 19

20 20 Çevre  Bireyin genetik özelliklerinin dışında çevre ile etkileşimi ve ö ğ renmesi sonucunda geçen özelliklerdir. Bunlar;  Bazı Fiziksel görünüm özellikleri  Zekanın kullanım oranı  E ğ itim düzeyi  Bazı kişilik ve karakter özellikleri

21 21 Çevre faktörü üç evrede incelenir  Do ğ um öncesi evre: Anne karnında geçen sürede dış etkilenmeleri kapsar. Annenin kullandı ğ ı ilaçlar, sigara ve alkol, radyasyon, kan uyuşmazlı ğ ı gibi.  Do ğ um sırası: do ğ um sırasında yaşanan olumsuzluklar. Göbek ba ğ ının çocu ğ un boynuna dolanması, oksijensiz kalma, kullanılan araçlar vb.  Do ğ um sonrası: Beslenme düzeyi, hastalık ve kazalar, do ğ uş sırası, anababa tutumları, ekonomik durum vb..

22 22 ZAMAN  1. Kritik dönem  Gelişimde belli davranışların kazanılması gereken dönemler vardır. İ lgili davranış ilgili dönemlerde kazanılmadı ğ ı zaman daha sonraki dönemlerde telafi edilemez veya kazanılması çok zor olur.  Gelişim açısından önemli olan böyle dönemlere kritik dönem denir.

23 23 2. Zaman (tarihsel zaman)  Tarihsel Zaman, gelişim döneminde kalıtım ve çevrenin özellikleri ile birlikte yeniliklerin ve de ğ işimlerin oluşturdu ğ u gelişimi etkileyen faktörleri ifade eder.  Teknoloji, savaşlar, afetler, moda vb.  Günümüzde cep telefonu kullanımı yaygınlaşmaktadır.  Mektup yerine sms veya e-posta kullanımı.


"GEL İ Ş İ M PS İ KOLOJ İ S İ 1. 2 Gelişim nedir?  Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belirli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları