Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İŞLEMSÜRECİİŞLEMSÜRECİ

3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde-44: Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir. Bu malların kaydı ile mal yönetim hesabının verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

4 Madde-1 Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

5 Taşınır Mal Yönetmeliği İle;  Kayıt işlemleri ile kullanılan defter ve belgeler daha kullanışlı hale gelmiştir.  Gereksiz belge ve defterler kaldırılmış, mal giriş ve çıkış işlemlerinin tek belge ile yapılması sağlanmıştır.  Kayıtların bilgisayar ortamında tutulması öngörülmüş, muhasebe hesap planına uygun Taşınır Kod Sistemi getirilmiştir.

6  Yönetmeliğin uygulanmasıyla;  Stok kontrolü yapılabilecek, fire ve kayıplar belirlenebilecektir,  Dayanıklı taşınırlar tüm tüm kamu idarelerinde aynı kod sistemiyle takip edildiğinden izlenmesi daha kolay olacaktır,  Yönetim için gerekli veriler daha çabuk ve doğru olarak verilebilecektir,  Taşınırların envanter kayıtlarındaki değerleri muhasebece doğrulanabilecektir,  Taşınır yönetimi daha etkin ve verimli olacaktır.

7 TAŞINIRTAŞINIR Mal veya hizmet üretiminde kullanılmak üzere edinilen varlıklardır

8 A TÜKETİM MLZ. 150 İlk Madde ve Mlz. B DAYANIKLI TAŞ. 253 Tesis,Makine ve Cihazlar 254 Taşıtlar 255 Demirbaşlar

9 Tüketim Malzemeleri Tüketim Malzemeleri Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullandıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) bölümü 150 hesap detayında yer alan malzemelerdir.

10 Tesis, Makine ve Cihazlar Tesis, Makine ve Cihazlar Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletlerdir.

11 TAŞITLARTAŞITLAR Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayında gösterilen taşıtlardır.

12 DEMİRBAŞLARDEMİRBAŞLAR Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tabi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırlardır.

13 Taşınır Hesap Kodu 3.5.2005 tarih ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodudur. (150-253-254-255)

14 Taşınır düzey kodları Taşınır I. Düzey Detay Kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen, taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodudur. Taşınır II. Düzey Detay Kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I. Düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodudur.

15 Taşınır III. Ve Sonraki Detay Kodları: II. Düzey detay kodundan sonra gelen, taşınırın ayrıntılı takibini sağlayan iki ve daha fazla haneli detay kodlarıdır. Taşınır Kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I. Ve II. Düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan koddur.

16 D İ K K A T ! D İ K K A T ! Say2000i sisteminde karışıklığa yol açmaması için, yönetmelik eki taşınır kodları (150, 253, 254 ve 255 hesaplar) ekonomik kodları ötelenerek birinci düzeyine “20(2007) Taşınır Kodları” eklenmiştir. 150.20 2007 yılı Taşınır Kodları 150.20.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 150.20.01.01 Yazı Araçları 150.20.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç !!

17 Sorumluluk ve Görevliler Harcama yetkilileri; -Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtların bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Bu sorumluluğu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

18 -Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin taşınır işlem ve kayıtlarının usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye, kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, kaybolan veya bozulan taşınırların ilgilerden tazmini için gerekeni yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

19 -Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmeye, bakım ve onarımlarını yaptırmak, amacına uygun kullanmak ve görev sona erince iade etmek zorundadır. -Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar başkasına devredilemez. Kullanıcıların görevden ayrılması halinde ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapmayan personelin kurumla ilişiği kesilmez.

20 -Taşınırların muhafazasından ve Yönetilmesinden sorumlu olanların gerekli tedbirleri almaması nedeniyle taşınırın kullanılamaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

21 -Kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonunca tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden tahsil edilir. -Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.

22 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir.

23 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanlarına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

24 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri’nin görev ve sorumlulukları : -Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. -Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

25 -Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. -Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. -Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. -Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

26 -Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. -Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak. -Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. -Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak

27 - Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. -Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

28 Taşınır Kayıt İşlemleri Bütün taşınırlar Kayıt altına alınacaktır Bütün taşınırlar Kayıt altına alınacaktır Kayıtlar yönetim hesabına esas olacak şekilde tutulacaktır Kayıtlar yönetim hesabına esas olacak şekilde tutulacaktır Her kayıt bir Belgeye dayanacaktır Her kayıt bir Belgeye dayanacaktır

29 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Yapacağı Kayıt İşlemleri A-GİRİŞ İŞLEMLERİ A-GİRİŞ İŞLEMLERİ B-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ B-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

30 DEFTER KAYDI GİRİŞ İŞLEMLERİ MUAYENE RAP. Muayene ve Kabul İşlemi Hemen Yapı- lamayan hallerde Taşınır Geçici Alındısı (Ör.9) TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (3 Nüsha)Örnek 5-5A 150-Tük.Mlz.Def. Örnek-1 253-254-255 Day. Taş. Def. Örnek-2 Kitap Alımları Kütüphane Def. Örnek-4 Müzede Ser.Eserler Müze Defteri Örnek-3

31 DEFTER KAYDI (İLK GİREN İLK ÇIKAR) ÇIKIŞ İŞLEMLERİ TAŞINIR İSTEK BELGESİ 150- TÜKETİM MLZ. TAŞ. İŞL. FİŞİ DAYANIKLI TAŞ. TAŞITLAR İÇİN ZİMMET FİŞİ ÖRNEK-6 (T.İ.BEL. DÜZENLENMEZ) DEMİRBAŞ, MAKİNE ve CİHAZLAR İÇİN ZİMMET FİŞİ ÖRNEK-6/A ODA, BÜRO, BÖLÜM ATELYE ve SERVİS KULLANILACAK DAYANIKLI TAŞ. DAY.TAŞ.LİSTESİ ÖRNEK-8 DOSYA


"HOŞ GELDİNİZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları