Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZENLİ İFADELER Regular Expressions Edip Serdar GÜNER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZENLİ İFADELER Regular Expressions Edip Serdar GÜNER."— Sunum transkripti:

1 DÜZENLİ İFADELER Regular Expressions Edip Serdar GÜNER

2 Chomsky Hiyerarşisi Özyinelemeli Sayılabilir Diller
(Recursively Enumerable) Karmaşıklık Bağlama Duyarlı Diller (Context – Sensitive) Bağlam Bağımsız Diller (Context – Free) Düzenli Diller (Regular) 1 2 3

3 Sonlu Durum Otomatları
Tip – 3 Diller Düzenli İfadeler Düzenli Diller Düzenli ifadeler, sonlu durum otomatları ile tanınan dilleri ifade edebilme gücüne sahiptirler. Sonlu Durum Otomatları Düzenli Gramerler

4 Sonlu Durum Otomatları (FSAs)
! m e e q0 q1 q2 q3 q4 DFSA e ! m e e q0 q1 q2 q3 q4 e NFSA ! m e e q0 q1 q2 q3 q4 ε

5 Düzenli İfadeler Formel Tanım: Karakter katarı kümelerinin cebirsel olarak tanımlanmasını sağlayan bir gösterim yöntemidir (Stephen C. Kleene, 1956). Karakter dizileri içinde, belirlenen örüntüleri (pattern) taramaya yarar. Kullanım alanları: Arama motorları Bilgi edinim (Information retrieval) Kelime işleme (Word processing) Veri doğrulama (Data validation) ... Herhangi bir düzenli ifade doğrudan NFSA’ya, buradan da DFSA’ya dönüştürülebilir. NFSA (backtracking), DFSA veya melez yöntemler kullanılarak gerçekleştirimi yapılabilir.

6 Basit Düzenli İfadeler
En basit düzenli ifadeler karakterlerin sıralı biçimde dizilmesiyle oluşur. Düzenli ifadeler büyük – küçük harf duyarlıdır. /abc/ /okula/  ‘Ali okula gelmedi.’ /okul/  ‘Ali okula gelmedi.’ /a/  ‘Ali okula gelmedi.’ /okula gelmedi/  ‘Ali okula gelmedi.’ c a b q0 q1 q2 q3

7 Karakter Seçimi ve Aralıklar
Kare parantezler arasına yazılan karakterler, ‘veya’ (disjunction) işlemine tabi olurlar. /a[bc]/ ‘-’ işareti ile kare parantez içinde bir aralık belirtilebilir. /[Bb]ahçe/  Bahçe veya bahçe /[abc]/  a veya b veya c /[ ]/  Herhangi bir rakam /[A-Z]/  Herhangi bir büyük harf (İngiliz alfabesindeki 26 harften biri) /[a-z]/  Herhangi bir küçük harf (İngiliz alfabesindeki 26 harften biri) /[0-9]/  Herhangi bir rakam b a q0 q1 q2 c

8 Ekleme (Concatenation)
ε q0 qf q0 qf FSA1 FSA2

9 * ve + (Kleene star / plus)
‘*’ karakteri kendinden önce gelen karakterin veya düzenli ifadenin 0 veya daha fazla kez ardışık olarak tekrarlanabileceğini belirtir. /ab*c/  ac, abc, abbc, abbbc, … /[0-9][0-9]*/  bir veya daha fazla sayıda ardışık rakam ‘+’ karakteri kendinden önce gelen karakterin veya düzenli ifadenin 1 veya daha fazla kez ardışık olarak tekrarlanabileceğini belirtir. /ab+c/ /[0-9]+/  bir veya daha fazla sayıda ardışık rakam a b q0 q1 q2 c a b b q0 q1 q2 q3 c

10 Kleene * (Closure) ε ε ε q0 q0 qf qf FSA1 ε

11 | (pipe) Bu karakter örüntüler arasında ‘veya’ işlevi görür.
/abc|ab/ /elma|portakal/  elma veya portakal ‘()’ şeklindeki normal parantezler içine alınan ifadeler tek bir karaktermiş gibi işlenir. /a(bc|bd)/ /yüz(er|erler)/  yüzer veya yüzerler c a b q0 q1 q2 q3 a b c q0 q1 q2 q3 d

12 Birleşme (Union) q0 qf ε ε FSA1 q0 qf ε ε q0 qf FSA2

13 ? ve . ‘?’ karakteri kendinden önce gelen karakterin veya düzenli ifadenin seçimlik olduğunu belirtir. /ab?c/ /evleri?/  evler veya evleri /colou?r/  color veya colour ‘.’ karakteri tekil herhangi bir karakterin yerine geçebilir. /dö.me/  dökme veya dövme gibi a b q2 c q0 q1 q3 c

14 İfade Sınırları \b özel karakteri, kullanıldığı yere göre, aranan ifadenin önünde veya arkasında sınırlayıcı (boşluk gibi) karakterleri sınır olarak kabul eder. /\beli\b/  önünde ve arkasında boşluk olan ‘eli’ ifadesini bulur \B karakteri sınırlandırma olmayan durumu belirtir.

15 ^ (caret) ve $ ^ karakteri 3 farklı şekilde kullanılabilir.
Aralık için olumsuzlama /[^A-Z]/  büyük harf harici karakter /[^Ss]/  S veya s harici karakter /[^\.]/  nokta harici karakter Satır başına bağlama /^Asya/  satır başında ‘Asya‘ olan durum Normal karakter olarak kullanım /[e^]/  e veya ^ /a^b/  a^b örüntüsü $ karakteri ise normal bir karakter olarak kullanılabileceği gibi satır sonuna bağlama için de kullanılabilir. /gittiler\.$/  satır sonunda ‘gittiler’ olan durum

16 Sayaçlar Herhangi bir düzenli ifadenin ne kadar tekrarlanacağını belirtirler. {n}  kendinden önceki düzenli ifade n defa ardışık olmalıdır. {n, m}  kendinden önceki düzenli ifade en az n, en çok m defa ardışık olmalıdır. {n,}  kendinden önceki düzenli ifade en az n defa ardışık olmalıdır.

17 Operatör Öncelik Hiyerarşisi
En yüksekten en düşük öncelikli operatöre doğru sıralama şu şekildedir: Parantez () Sayaçlar * + ? {} Seriler veya bağlayıcılar  evler ^Yarın gelecek$ Veya  | (pipe)

18 Özel Operatörler \d  herhangi bir rakam ([0-9])
\D  rakam olmayan bir karakter ([^0-9]) \w  alfanümerik karakterler ve _ karakteri ([a-zA-Z0-9_]) \W  alfanümerik olmayan karakterler ([^\w]) \s  boşluk karakterleri ([ \r\t\n\f]) \S  boşluk olmayan karakter ([^\s]) \n  newline \r  carriage return \t  tab \f  form feed \.  nokta

19 Örnekler Tarih  02/04/2010 E-posta adresi IP adresi
(\d{1,2}\/\d{1,2}\/\d{4}) E-posta adresi IP adresi \b([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\b

20 Yer Değiştirme (Substitution)
Bazı durumlarda arama işlemine ek olarak, bulunan örüntü örneğinin yer değiştirmesi de gerekebilir. Bu işlem için düzenli ifadelerin temel tanımına ait olmayıp, gelişmiş bir özellik olan bellek kullanımı gereklidir. Bu özellik kullanıldığında ifade gücü Tip – 3 dillerin üzerine çıkar. Arama örüntüsü içinde ‘(‘ ile başlayıp, ‘)’ ile biten parçalara yer değiştirme işleminde, \1 gibi numaralı bir yazmaç (register) ile referansta bulunulur.

21 ELIZA User: Men are all alike. ELIZA: IN WHAT WAY
s/.* I am(depressed|sad) .*/I AM SORRY TO HEAR YOU ARE \1/ s/.* I am(depressed|sad) .*/WHY DO YOU THINK YOU ARE \1/ s/.* all .*/IN WHAT WAY/ s/.* always .*/CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE/ User: Men are all alike. ELIZA: IN WHAT WAY User: They are always bugging us about something or other. ELIZA: CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE User: Well, my boyfriend made me come here. ELIZA: YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE User: He says I am depressed much of the time. ELIZA: I AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED Weizenbaum, Joseph "ELIZA – A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine" in: Communications of the ACM; Volume 9 , Issue 1 (January 1966): p

22 Bağlantılar Düzenli ifadeler
Düzenli ifadeler ve FSA Test araçları Kaynak kitaplar Speech and Language Processing (2nd Edition), Daniel Jurafsky & James H. Martin Mastering Regular Expressions (3rd Edition), Jeffrey E. F. Friedl


"DÜZENLİ İFADELER Regular Expressions Edip Serdar GÜNER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları