Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVLİLİK ÖNCESİ TARAMA TESTLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVLİLİK ÖNCESİ TARAMA TESTLERİ"— Sunum transkripti:

1 EVLİLİK ÖNCESİ TARAMA TESTLERİ

2 EVLİLİK SAĞLIK RAPORLARI
Evlenecek kişilere yasal prosedür ve ilgili mevzuat kapsamında evlilik öncesi tarama testleri yapılarak, başvuranlar hemoglobinopati ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar yönünden tetkikleri değerlendirilerek, muayeneleri sonrası, danışmanlık verilmekte, sağlık raporları düzenlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Evlilik öncesi tarama testleri İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şubesi ile Hemoglobinopati Tanı- Tarama Merkezi olan Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı İşbirliği ile yürütülmektedir.

3 AMAÇ Evlilik öncesi sağlık kurumuna yapılacak başvurular, günümüzde önemi artan bulaşıcı hastalıklar ve genetik geçişli hastalıklarla ilgili danışmanlık verilmesi için fırsat olarak değerlendirilmeli, kişiler olası riskler, sonuçları, korunma yolları konusunda bilinçlendirilmelidir.

4 YASAL MEVZUAT 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun maddesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi 3960 sayılı Kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanunu 24 Ekim 2002 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği İl Hıfzısıhha Kurul Kararı Türk Ceza Kanunu

5 UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU
Kanu no: 1593 Kabul tarihi: 24/04/1930 Yayınlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısı:6/5/1930 – 1489 Yayınlandığı düstür: Tertip: 3.Cilt;11. Sayfa;143

6 UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU
Madde 122: Evlenecek erkek ve kadınlar evlenmeden evvel tıbbi muayeneye tabidir. Bu muayenenin sureti icrası ve teferrüatı hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bir nizammname neşrolunur. Madde 123: Frengi, bel soğukluğu ve yumuşak şankr ve cüzzama ve bir marazı akliye müptele olanların evlenmesi memnudur.Bu hastalıklar usulü dairesinde tedavi edilip sirayet tehlikesi geçtiğine veya şifa bulduğuna dair tabip raporu ibraz olunmadıkça muasıpların nikahları aktolunmaz. Madde 124: İlerlemiş sari vereme muasıp olanların nikahı altı ay tehir olunur. Bu müddet zarfında salah eseri görülmezse bu müddet altı ay daha temdit edilir. Bu müddet hitamında alakadar tabipler her iki tarafa bu hastalığın tehlikesini ve evlenmenin mazarratını bildirmeye mecburdur.

7 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
Kanun No: 4722 Kabul Tarihi: 03/12/2001 Yayınlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısı:08/12/2001 – 24607

8 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
Madde 136: Erkek ve kadından her biri, nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini, önceki evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır.

9 KALITSAL KAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE KANUNU
Kanu no: 3960 Kabul tarihi: 28/12/1993 Yayınlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısı:30/12/1993 – 21804 Yayınlandığı düstür: Tertip:5.Cilt; 33

10 KALITSAL KAN HASTALIKLARINDAN HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI İLE TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Yayınlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısı:24/10/2002 – 24916

11 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 123. ve 124. maddelerinde
Evlenmeye engel olan hastalıklar olarak frengi, cüzzam, gonore, tüberküloz, yumuşak şankr, akıl hastalığı olarak belirtilmektedir. Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları sağlık ocakları ve ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezlerince verilmelidir.

12 Muayene ve danışmanlık hizmetleri verilirken eş adayları birlikte çağrılarak, Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen frengi, gonore, yumuşak şankr, lepra, tüberküloz, akıl hastalığı, bunlara ek olarak AİDS, Hepatit B ve C hastalıkları, ayrıca genetik geçişli hastalıklar ile ilgili sorgulanmalı, adı geçen bulaşıcı hastalıklar , genetik hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili tıbbi danışmanlık verilmelidir. Akıl hastası olduğu bilinen veya hekimin akıl hastası olduğunu düşündüğü kişilerin ise tam teşekküllü devlet hastanelerinde değerlendirilerek evlenmeye engel hali olup olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (18 Mart 2002/ 4134 )

13 İL HIFZISIHHA KURUL KARARI
Tarih: 06/02/2007 KARAR NO: 2007/02 (1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun’nun 23. maddesine göre) Evlenecek çiftlerden erkeklere hemogram, anti HIV, HBsAg, VDRL, HPLC ile hemoglobin elektroforezi, kadınlara hemogram, anti HIV, HBsAg, VDRL yapılması, erkekte hemoglobinopati tespitinde kadına da HPLC ile hemoglobin elektroforezi yapılması, tek başvurularda ise Hemogram, anti HIV, HBsAg, VDRL, HPLC ile hemoglobin elektroforezi yapılmasına Evlilik öncesi tarama testlerinin Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek resmi kurumlarda yapılmasına karar verilmiştir.

14 Yasal sorumluluk raporu imzalayan hekime aittir.
TCK Evlilik öncesi sağlık raporu düzenlenmesi, Bilgilendirilme, Danışmanlık verilmesi, Tanı, tedavi, izlem, koruma, bildirimi zorunlu hastalıkların bildirimi, Kayıtların eksiksiz olması, saklanması….. Yasal sorumluluk raporu imzalayan hekime aittir.

15 EVLİLİK ÖNCESİ TARAMA TESTLERİ
Testlerin yapılması Danışmanlık yapılması

16 EVLİLİK ÖNCESİ TARAMA TESTLERİ
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların önlenmesi ve korunma Hemoglobinopatilerin önlenmesi

17 Talasemi Önlem Programı
Eğitim Tarama Talasemi kader değil ÖNLENEBİLEN bir hastalıktır.

18 CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARI
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların tümü tedavi edilemez ancak ÖNLENEBİLİR.

19

20


"EVLİLİK ÖNCESİ TARAMA TESTLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları