Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKTA HİZMET KALİTE STANDARTLARI/ ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ T.C.Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi EKH.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKTA HİZMET KALİTE STANDARTLARI/ ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ T.C.Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi EKH."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKTA HİZMET KALİTE STANDARTLARI/ ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ
T.C.Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi EKH Hatice KILIÇ

2 SUNUM AKIŞI Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programı Sürveyans
İzolasyon Önlemleri Komiteler El Hijyeni Hastane Temizliği Atık Yönetimi İndikatör Yönetimi Eğitim Planı

3

4 ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ (105)
R DB BN SN DÖ YB Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. (5) Yazılı düzenlemede; Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)’nin sorumluları, EKK’nin tanımı ve çalışma alanları, Sürveyansın kapsamı, İzolasyon önlemleri, Eğitim programları yer almalıdır.

5 00 01 03 02 00 H Hastane enfeksiyonlarının sürveyansına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15
H Hastane enfeksiyonlarının rutin sürveyansı yapılmalıdır. Yataklı tedavi kurumlarında yürütülecek sürveyans programının kapsamı; * İnvaziv araç ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı ** Ameliyat tipine özgü hastane infeksiyonları sürveyansı *** Servislerde hastane enfeksiyonları sürveyansı **** Hastane enfeksiyonu etkeni olarak çoklu dirençli mikroorganizma sürveyansı

6 ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS STANDARTLARI
Yataklı tedavi kurumlarında yürütülecek sürveyans programının kapsamı aşağıdaki esaslar doğrultusunda belirlenir: -Bütün 1. düzey yoğun bakım ünitelerinde *Tüm başlıklarda hastane enfeksiyonlarının hastaya dayalı sürveyansı **YYBÜ’lerde doğum ağırlığına göre kategorize tüm başlıklarda hastane enfeksiyonlarının hastaya dayalı sürveyansı yapılmaktadır.

7 Bütün 2. 3. düzey yoğun bakım ünitelerinde;
Tüm başlıklarda hastane enfeksiyonlarının hastaya dayalı sürveyansı İnvaziv alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı *Üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (ÜKİ-ÜSE) ** Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SVKİ-KDE) ***Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP)

8 Bütün 2. 3. düzey yoğun bakım ünitelerinde;
YYBÜ’lerde doğum ağırlığına göre kategorize edilmiş invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyonu sürveyansı * Umblikal kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (UKİ-KDE) **SVKİ-KDE *** VİP başlıklarında yapılmaktadır.

9 Ameliyat tipine özgü CAE sürveyans
yatak kapasiteli yataklı tedavi kurumlarında en az 1, yatak kapasiteli yataklı tedavi kurumlarında en az 3, 501 ve üzeri kapasiteli yataklı tedavi kurumlarında en az 5, Özel dal hastanelerinde kendi branşı ile ilgili en az 1 ameliyat tipi belirlenerek ameliyat tipine özgü CAE sürveyansı yapılmaktadır.

10 Ayrıca (isteğe bağlı) servislerde aşağıdaki sürveyansların yapılması önerilmektedir:
Bütün servislerde laboratuvara dayalı kan dolaşımı enfeksiyonu sürveyansı, Hastanenin özellikleri (hasta popülasyonu) dikkate alınarak seçilecek diğer hastane enfeksiyonlarının sürveyansı.

11 Standart Formlar Yenidoğan hasta formu Servis payda giriş formu
Erişkin hasta formu Yenidoğan hasta formu Servis payda giriş formu Yenidoğan servis payda giriş formu Ameliyat payda giriş formu YBÜ / İnvaziv araç sürveyansı yapılan servisler payda giriş formu YYBÜ payda giriş formu

12 VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) SÜRVEYANS PROTOKOLÜ
Hastane enfeksiyonu etkeni olarak çoklu dirençli mikroorganizma sürveyansı VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) SÜRVEYANS PROTOKOLÜ Amaç; Vankomisine dirençli enterokokla kolonize olan hastaları erken dönemde saptayarak gerekli izolasyon önlemlerini almak, hastane içi yayılımı ve klinik enfeksiyonların ortaya çıkışını önlemek.

13 VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) SÜRVEYANS PROTOKOLÜ
Yöntem; Literatür bilgileri dikkate alınarak VRE kolonizasyonu/enfeksiyonu için yüksek risk grubuna giren hastaların aktif sürveyans programına alınması önerilir. (Koroner Bakım Ünitesi dışında diğer Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan tüm hastalar, nötropenik hastalar, hemodiyaliz hastaları, solid organ nakli yapılan hastalar, allojeneik veya otolog kemik iliği nakli yapılan hastalar, vb.)

14 VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) SÜRVEYANS PROTOKOLÜ
Sürveyans çalışması sırasında elde edilen kültür sonuçlarına veya hastanenin Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ndan gelecek klinik örnek sonuçlarına göre sürveyans kapsamına alınan ünitelerde ve hastalarda değişiklik yapılabilir.

15 VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) SÜRVEYANS PROTOKOLÜ
Sürveyans kapsamına alınan hastalardan haftada bir kez perirektal sürüntü kültürü alınır. Kültür alma işlemi Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından haftanın daha önceden belirlenmiş bir gününde yapılır.

16 VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) SÜRVEYANS PROTOKOLÜ
VRE ile kolonize/enfekte bir hasta bulunması nedeniyle sürveyans kapsamına alınan bir serviste yatan tüm hastalardan haftada bir perirektal kültür alınır. Dört hafta üst üste alınan tüm perirektal kültürlerin negatif bulunması durumunda haftada bir kültür alma işlemi sonlandırılıp tarama çalışmalarına ayda bir kez olacak şekilde devam edilir. Aylık taramalarda VRE-pozitif olgu saptanması durumunda tekrar haftalık taramalara dönülür.

17 VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) SÜRVEYANS PROTOKOLÜ
VRE cansız yüzeyler üzerinde çok uzun süre yaşayabilme özelliğine sahip olduğu için perirektal kültürde VRE üremesi saptanan her serviste ortam kültürlerinin alınması önerilir. Hangi yüzeylerden kültür alınacağı Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından belirlenir ve kültür alma işlemi aynı ekip tarafından gerçekleştirilir.

18 YOĞUN BAKIM VE YANIK ÜNİTELERİNDE MRSA KONTROL PROTOKOLÜ
MRSA prevalansının yüksek olduğu erişkin yoğun bakım ve yanık ünitelerinde MRSA kontrolü amacıyla aşağıdaki örnek protokol temelinde bir protokol geliştirilebilir. Yatan tüm hastalara ait kimlik bilgileri ve risk faktörü bilgileri toplanarak “MRSA Formu”na kaydedilir. Hastalardan üniteye yatar yatmaz mümkünse antimikrobiyal tedaviye başlanmadan, yatışının dördüncü, yedinci gününde ve takiben haftada bir kez (Salı günü) ve üniteden çıkarken burun kültürü alınarak laboratuvarda değerlendirilir.

19 H Sürveyans sonuçları Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı'na (UHESA) kayıt edilmelidir.(UHESA itibariyle İNFLİNE olarak Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Yönetim Sistemi olarak revize edilmiştir. H Sürveyans sonuçlarına göre bölüm bazında düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

20 H Üç ayda bir bölüm bazında hastane enfeksiyon hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporu hazırlanmalıdır. H Sürveyans raporları üst yönetim ve ilgili bölümle paylaşılmalıdır.

21 00 01 03 03 00 G İZOLASYON ÖNLEMLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMALIDIR
G Enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmalıdır G İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulunmalıdır. * Solunum izolasyonunda sarı yaprak, ** Damlacık izolasyonunda mavi çiçek, *** Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanılmalıdır. **** Sıkı Temas izolasyonunda

22 00 01 03 04 00 H ANTİBİYOTİK KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR. 15
H Antibiyotik kontrol ekibi oluşturulmalı, **Antibiyotik kontrol ekibinde; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi Branşlardan bir uzman, Pediatri Uzmanı ve Eczacı bulunmalıdır H Antibiyotik Kontrol Ekibi tarafından "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanmalıdır.

23 00 01 03 05 00 G EL HİJYENİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANMALIDIR. 20
G Yılda en az bir kez çalışanlara eğitim verilmeli, **Eğitimler meslek gruplarına göre düzenlenmelidir. G El hijyeni eğitimi; **El hijyeninin önemi, **El hijyeni endikasyonları, **El hijyeni sağlama yöntemleri, **Eldiven kullanımı ile ilgili kuralları, ** El antiseptikleri ile ilgili genel bilgileri, **Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri konularını kapsamalıdır. G Çalışanlara hastane bilgi sistemi üzerinden el hijyenini hatırlatan uyarıcı mesajlar gönderilmelidir.

24 00 01 03 06 00 G EL HİJYENİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK MALZEME BULUNMALIDIR
G Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır. G Her yatak başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır.

25 G EL HİJYENİ UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR G El antiseptik solüsyonu iç istemleri her bölüm için düzenli olarak üç ayda bir takip edilmeli, ** Bölümlerde el antiseptik solüsyonlarının yeterli kullanılmadığı tespit edildiğinde iyileştirme faaliyetleri yapılmalıdır G “5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile çalışanlar üzerinde haberli gözlem yapılmalı, **Gözlemler her üç ayda bir yapılmalı, **Gözlemler asgari yoğun bakım ve kliniklerde yapılmalı, **Gözlemler yoğun bakımlarda sağlık çalışanlarının tamamını kliniklerde ise en az %10’unu kapsamalıdır.

26

27 TEMEL HESAPLAMA FORMULÜ
Uyum (%) = Yıkama Ve Ovma Sayısı/Fırsat x 100

28 SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DEĞERLENDİRME RAPORU (EK BİNA) DOKÜMAN NO YAYIN TARİHİ REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO SAYFA NO YÖN.FR.034 -- 1/1

29 SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DEĞERLENDİRME RAPORU (EK BİNA) DOKÜMAN NO YAYIN TARİHİ REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO SAYFA NO YÖN.FR.034 -- 1/1

30 SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DEĞERLENDİRME RAPORU (EK BİNA) DOKÜMAN NO YAYIN TARİHİ REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO SAYFA NO YÖN.FR.034 -- 1/1 KURUL/BİRİMİN ADI: ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ SAYFA NO: 3 RAPOR KONU: 2013 YILI EKİM-KASIM-ARALIK DÖNEMİ YDYBÜ EL HİJYENİ GÖZLEMİ RAPOR TARİHİ/ NO: /04 AÇIKLAMA VE ÖNERİLER : El hijyenine genel uyum belirlenen hedef değerin üzerindedir.Enfeksiyon Kontrol Komitesi olarak yoğun bakım ünitesine çalışanlarına el hijyenine gösterdikleri uyumdan dolayı teşekkür ederiz. El Hijyeni eğitimlerinin öngörülen aralıklarla devamı planlandı. 3- El hijyeni gözlemi değerlendirme raporu, ilgili birimin tüm personelinin okuması ve bilgilendirilmesi için, klinik sorumlusuna rapor edilmiştir. REFERANS: T.C. Sağlık Bakanlığı El Hijyeni Kılavuzu (2009) El Hijyeni Gözlemci Rehberi Hem. Hatice KILIÇ Yrd.Doç.Dr.Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Enfeksiyon Kontrol Hekimi

31

32 SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
DEĞERLENDİRME RAPORU DOKÜMAN NO YAYIN TARİHİ REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO SAYFA NO YÖN.FR.034 -- 1/1 KURUL/KOMİTENİN ADI: ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ KONU: EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU ÜÇ AYLIK İÇ İSTEM TAKİBİ DÖNEM ARALIĞI: RAPOR TARİHİ/NO: /04 SAYFA NO: 1 2013/EKİM/KASIM/ARALIK KLİNİK İÇ İSTEM MİKTARI KULLANILAN MİKTAR HASTA GÜNÜ KULLANILMASI GEREKEN EL ANTİSEPTİĞİ Kadın Doğum Servisi 60LT 38LT 1793 35LT Çocuk Servisi 10 tane (50 ml cep el antiseptiği) 6LT 7LT 1200 24LT Süt Çocuğu Servisi 1189 23LT Cerrahi/Çocuk Cerrahisi 30LT 25LT 1165 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 50LT 897 45LT Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 37LT 22LT 364 18LT Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi (10 LT Diğer üç aydan elde kalan el antiseptiği mevcut) 8LT 155 Acil Poliklinik 30 tane (50 ml cep el antiseptiği) 10LT 17LT POLİKLİNİĞE BAŞVURAN HASTA SAYISI:19637 59LT Doğum Salonu NORMAL DOĞUM SAYISI:195 4LT Poliklinikler KADIN DOĞUM/ÇOCUK: 35827 107LT AÇIKLAMA: Rapor Dünya Sağlık Örgütünün El Hijyeni Gözlemci Rehberindeki bilgiler ışığında oluşturulmuştur. Her hasta günü için kliniklerde 20cc,yoğun bakım ünitelerinde 50cc,doğum salonunda bir normal doğum için 20 cc ,acil polikliniğinde polikliniğe başvuran her hasta için 3cc, kullanım oranı alınmıştır.Doğum salonunda sadece istatistiksel veri olarak normal doğum sayılarına ulaşılabilmiştir.22 haftalık üzerindeki doğum salonuna yatışı yapılan gebelerin,doğum salonundan ameliyathaneye transfer olan hastaların sayılarına ulaşılamamıştır. Bu hastalar için 10 cc el antiseptiği, her hasta günü kullanımına ilave edilmiştir. Kullanılması gereken el antiseptiği miktarı= Hasta günü X Her hasta günü için kullanılması gereken el antiseptiği miktarı /1000( Litreden çıkış yapıldığı için ) Kullanılması gereken el antiseptiği miktarı yetersiz olan bölümlerde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmıştır.(Poliklinikler,Acil Polikliniği,Çocuk Servisi,Süt Çocuğu Servisi) Bilgilerinize sunulur. REFERANS: El Hijyeni Gözlemci Rehberi Hastane Hizmet Kalite Standartları Hem. Hatice KILIÇ Yrd.Doç.Dr. Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Enfeksiyon Kontrol Hekimi

33 00 01 01 44 00 Ç ÇALIŞANLARIN SAĞLIK TARAMALARI YAPILMALIDIR. 20
Ç Sağlık tarama programı hazırlanmalı, Program, bölüm bazında belirlenen riskler ve uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Ç Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Ç Çalışanlar sonuçları hakkında bilgilendirilmeli, Sağlık taraması sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği sağlanmalıdır.

34 00 01 01 45 00 Ç ÇALIŞANLAR TARAFINDAN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANILMALIDIR. 15
Ç Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir Ç Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır Ç Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

35

36 00 01 01 53 01 Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.
HASTANENİN TEMİZLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır. Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir. Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. Kontrol aralıkları, Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

37 00 01 01 54 00 TEMİZLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENMELİDİR. 10
Temizlik hizmetlerinde çalışanlara yönelik eğitim programı hazırlanmalıdır. Eğitimde; Genel alanların temizlik kuralları, Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları, Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri,

38 00 01 01 54 03 Temizlik personeline her dönem en az bir kez eğitim verilmelidir.
**T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından tarihli yazıda temizlik personelinin eğitimi konusunda revizyona gidilmiştir. ***Eğitimler; sağlık tesislerimizin enfeksiyon kontrol komitelerince başhekim veya görevlendirileceği başhekim yardımcısının gözetiminde 2 ayda bir kez en az 1 saat,özellikli birimlerde çalışan personel için ise söz konusu eğitim ayda bir kez en az 1 saat ve gerekli görülen durumda hastane enfeksiyonları ve dezenfeksiyonkonularında verilecektir.Ayrıca hizmet alımlarına ait kontrol teşkilatlarınca,özellikli birimlerde,en az lise düzeyinde eğitime sahip personelin görevlendirilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır.

39 00 01 01 55 00 KİŞİSEL TEMİZLİK ALANLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALIDIR. 15
Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır. Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır. Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı, Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

40 ATIK YÖNETİMİ (50) G Atık yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 Bu düzenleme; Üretilen atık çeşitlerini, Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını, Üretilen atık miktarının azaltılmasını, Atıkların usulüne uygun olarak toplanmasını ve taşınmasını, Atıkları taşımada kullanılacak ekipmanı, Toplama ekipmanının temizliğini ve dezenfeksiyonunu, Geçici depolama alanlarının kullanımı ve atıkların depolanması ile ilgili kuralları, Geçici depolama alanlarının temizliği ve dezenfeksiyon kuralları Lisanslı atık taşıyıcılarına teslim edilmesini, Atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek kazalara karşı alınacak önlemleri ve kaza durumunda yapılacak işlemleri, Atık yönetimi sürecinde yer alan sorumluları kapsamalıdır

41 ATIK YÖNETİMİ Geçici depolama alanları oluşturulmalıdır. 10 Tıbbi ve evsel atık depoları bulunmalıdır. Diğer atıklar için depolama alanları bulunmalıdır. Diğer atıklar; Tehlikeli atıkları, Cam, kağıt ve ambalaj atıkları, Bitkisel yağ atıkları, Pil/akümülatör, Floresan lamba atıklarını kapsar. Geçici depolama alanlarının temizliği yapılmalıdır.

42 ATIK YÖNETİMİ Atık yönetimi konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır Her bölüm için atıklar belirlenmelidir Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.

43 KALİTE İNDİKATÖRLERİ Ç Kesici delici alet yaralanmaları izlenmelidir Ç İndikatör kartı hazırlanmalıdır. Ç İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır. Ç İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır. Ç Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

44 KALİTE İNDİKATÖRLERİ Ç Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar izlenmelidir Ç İndikatör kartı hazırlanmalıdır Ç İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır Ç İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır Ç Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

45 KALİTE İNDİKATÖRLERİ 00 04 01 05 01 H İndikatör kartı hazırlanmalıdır.
H Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları izlenmelidir H İndikatör kartı hazırlanmalıdır. H İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır. H İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır. H Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

46 KALİTE İNDİKATÖRLERİ 00 04 01 06 01 H İndikatör kartı hazırlanmalıdır.
H Cerrahi alan enfeksiyon hızları izlenmelidir H İndikatör kartı hazırlanmalıdır. H İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır. H İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır. H Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

47 KALİTE İNDİKATÖRLERİ Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları izlenmelidir İndikatör kartı hazırlanmalıdır İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

48 &Dün yaptığınız şey bugün size hala çok iyi görünüyorsa bugün yeterli değilsiniz demektir& (Earle Wilson)

49 KAYNAKLAR Türkiye Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Rehberi
Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları DSÖ Gözlemciler İçin Rehber

50 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM..


"SAĞLIKTA HİZMET KALİTE STANDARTLARI/ ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ T.C.Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi EKH." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları