Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 pH = –log[H + ]  pOH = –log[OH – ]  pH + pOH = 14 Saf su için; 25 C 0 [H+]= [OH–]= 1.10 –7 oldu ğ undan pH = –log[1.10 –7 ] pH = 7 pOH = –log[1.10.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " pH = –log[H + ]  pOH = –log[OH – ]  pH + pOH = 14 Saf su için; 25 C 0 [H+]= [OH–]= 1.10 –7 oldu ğ undan pH = –log[1.10 –7 ] pH = 7 pOH = –log[1.10."— Sunum transkripti:

1

2

3  pH = –log[H + ]  pOH = –log[OH – ]  pH + pOH = 14 Saf su için; 25 C 0 [H+]= [OH–]= 1.10 –7 oldu ğ undan pH = –log[1.10 –7 ] pH = 7 pOH = –log[1.10 –7 ] pOH = 7 bulunur.

4 Asit [H + ] > [OH – ] [H + ] > 10 –7 M [OH – ] < 10 –7 M pH < 7 pOH > 7 pH < pOH Baz [H + ] < [OH – ] [H + ] < 10 –7 M [OH – ] > 10 –7 M pH > 7 pOH < 7 pH > pOH

5  1. pOH = 1 a. [H + ]=1x10 -4 M  2. pH = 2b.[ H + ]= 1x10 -3 M  3. pOH = 13 c. [H + ]= 1x10 -1 M  4. pH = 4 d. [H + ]=1x10 -2 M  5. pH = 3 e.[OH - ]= 1x10 -1 M

6 pH [H + ] [OH - ] pOH

7 Sulu çözeltilere H + iyonu verebilen maddelerdir. Örneğin limon, erik ve elmanın yapısında asit bulunur.

8 . 1. Suda çözündüklerinde iyon oluştururlar. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri az ya da çok elektrik akımını iletir. 2.Tatları ekşidir. Limonun ekşiliği içindeki sitrik asitten, sirkenin ekşiliği içindeki asetik asitten ileri gelir. 3. Boya maddelerine etki ederler. Örneğin; turnusol boyasının rengini kırmızıya dönüştürürken, fenolftalein boyasını renksizleştirirler.

9 4. Aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar. Bu tepkimeyi alkali ve toprak alkali metallerin tümü ile Fe, Zn ve Al gibi soy olmayan metaller verir. Cu, Hg ve Ag gibi yarı soy metallere yapısında oksijen bulunmayan HCl, HBr gibi asitler etki etmez. Bu metallere HNO 3 ve H 2 SO 4 gibi kuvvetli asitler etki eder. Ancak bu tepkimelerde asitler asit olarak değil yükseltgen olarak etki eder. Yani bu tepkimelerde H 2 gazı değil H 2 O oluşur. Au ve Pt gibi soy metallere asitlerin hiçbiri yalnız başına etki edemez. 5. Karbonat ve bikarbonatlarla tepkimeye girerek CO 2 gazı oluştururlar. 6. Asit oksitlerin su ile tepkimeleriyle elde edilirler. SO 3 (g) + H 2 O(s) → H 2 SO 4 (suda)

10 7..Bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bir asidin hidrojeni yerine metal veya amonyum iyonunun geçmesiyle oluşan bileşiğe tuz denir. Bir asit bazla birleştiğinde hem asit hem de baz özelliklerini kaybeder. Bu nedenle asitlerle bazlar arasındaki tepkimelere nötrleşme tepkimesi denir. HCl + NaOH ---------->NaCl + H 2 O Nötrleşme, gerçekte H+ ve OH– iyonlarının birleşerek H 2 O oluşturmaları olayıdır. Bu nedenle nötrleşmenin net iyon denklemi; H+(suda) + OH–(suda) → H 2 O(s) asit baz nötr şeklindedir. Asitler, yalnız bazlarla değil, bazik oksitlerlerle (metal oksitlerle) de tuzları oluşturur.

11 FORMİK ASİT : Karıncada bulunan asittir. ASETİK ASİT : Sirkelerde bulunan asittir. MALİK ASİT: Elmada bulunur. LAKTİK ASİT : Yoğurtta bulunan asittir. SİTRİK ASİT : Limonda bulunur. TARTARİK ASİT: Üzümde bulunur. SÜLFÜRİK ASİT :Zaçyağında bulunur KARBONİK ASİT: Gazozda bulunur. HİDROKLORİK ASİT :Tuzruhunda bulunur NİTRİK ASİT : Kezzapta bulunur. SODYUM HİDROKSİT : Sud-kostik

12

13 Sulu çözeltilere OH – iyonu verebilen maddelerdir. örneğin: Mide ilacı,sabun..

14 4. Amfoter metallerle (Zn, Al, Pb, Sn...) tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar. 1. Suda iyon oluşturarak Çözeltileri elektrik akımını iletir. 2. Tatları acıdır. Sabun köpüğünün acılığı yapısındaki sodyum hidroksitten, karabiberin acılığı yapısındaki piperidin bazından ileri gelir. 3. Boya maddelerine etki ederler. Kırmızı turnusol mavi, renksiz fenolftaleini pembe yaparlar.

15 7. Metal oksitlerin su ile tepkimesinden elde edilirler. 5. Elle tutulduklarında kayganlık hissi verirler. Sabunun, yumurta akının ve deniz suyunun kayganlıkları yapılarındaki bazlardan kaynaklanır. 6. Asitleri nötrleştirirler. Yani asitlerle veya asit oksitlerle tuzları oluştururlar.

16

17  Aynı numarayla gösterilen asit baz çiftine konjuge asit-baz çifti denir Asit-1 Baz-2 Asit-2 Baz-1 Baz-2 Asit-1 Asit-2 Baz-1

18

19  Asitler sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşik ASİT, OH - iyonu veren bileşik BAZ’dır.  HCl asit ve HNO 3 asit, NaOH baz gibi…

20  Asitler elektron alabilen bileşiklerdir.  Bazlar elektron verebilen bileşiklerdir. BF F F :N:N H H H

21

22  Bazlar H + iyonu kabul eden bileşiklerdir.  Asitler H iyonu verebilen bileşiklerdir. HCl + OH -  Cl - + H 2 O H 2 O + H 2 SO 4  HSO 4 - + H 3 O +

23  HI (aq)  HCl (aq)  H 2 SO 4  HNO 3 NaOH NaOHKOH Ba(OH) 2 Mg(OH) 2 Al(OH) 3 Al(OH) 3

24

25  Kuvvetli asitler ve bazlar suda % 100 iyonlaşırlar. Ancak zayıf asit ve bazlarda %100 iyonlaşma olmadığından bir denge söz konusudur. Zayıf HA asiti için; Zayıf bazlar için;

26 Kuvvetli asit-baz Suda %100 iyonlaşır Tek yönlü tepkime şeklinde iyonlaşır. elektriği iyi iletirconductivity- 5.html-conductivity- 5.html İyonlaşma sonucu oluşanH + veya OH‘ın derişimleri başlangıçtaki asit yada bazın derişimlerine eşittir. (bir değerli) Çözeltilerine saf su eklendiğinde yalnızca derişimleri azalır. Zayıf asit-baz Suda %100 iyonlaşmaz Çift yönlü denge tepkimesi şeklinde iyonlaşır Elektriği iyi iletmez İyonlaşma sonucu oluşan H + ve OH - ın derişimleri başlangıçtaki asit yada bazın derişimlerinden azdır. Çözeltilerine saf su eklendiğinde iyonlaşma yüzdeleri artar.K a ve K b değişmez

27

28  0,1 M lık HA asitinin pH =3 tür. Buna göre, asitin Ka sı kaçtır?

29

30  Asit + Baz  Tuz + H 2 O reaksiyonuna nötrleşme reaksiyonu denir. Herhangi bir asitle herhangi bir bazın tepkimeye girerek tuz oluşturması işlemine nötrleşme olayı denir.  Genel nötürleşme denklemi  H + + OH – --- > H 2 O şeklindedir.  Asitten gelen H + iyonlarıyla bazdan gelen OH – iyonlarının birleşmesi olayı nötürleşmedir. Asitten gelen H + iyonlarının mol sayısı ile, bazdan gelen OH – iyonlarının mol sayısı birbirine eşit ise ortam nötr olur. Yani pH = 7 olur...\kimya dosyası(animasyonlar)\asit baz\HClandNaOHtgV8.zip..\kimya dosyası(animasyonlar)\asit baz\HClandNaOHtgV8.zip

31  50 mL 0,1 M HNO 3 çözeltisi ile 100 mL 0,1 M KOH çözeltisi karıştırıldığı zaman oluşan çözelti asidik midir bazik midir?.Çözeltiyi nötr hale getirmek için ne yapmak gerekir?

32  0,5 M 100 ml HNO3 çözeltisi ile 0.48 M 100ml KOH çözeltisi karıştırılıyor. Bu çözeltinin pH’ı kaçtır?

33 1) Zayıf asit + kuvvetli baz  denklemi sonucu oluşan tuz suda çözündüğünde ortama OH - iyonu vermektedir. Örneğin; HCN + NaOH  NaCN + H 2 O denkleminde Çözeltide bulunan (zayıf asitten gelen anyon) CN - iyonu suda hidroliz olmaktadır. CN - + H 2 O  HCN + OH - K b = [OH].[HCN] [CN]

34  Denklemi sonucu oluşan asidik tuz suda hidroliz olduğunda H + (H 3 O + ) iyonu vermektedir. Örneğin; NH 3 + HCI  NH 4 CI oluşan tuz suya atıldığında; ( zayıf bazdan gelen katyon hidrolize uğrar ) NH 4 + + H 2 O  H 3 O + +NH 3 K a = [H 3 O + ].[NH 3 ] [NH 4 + ]

35  0,04 M NaCN çözeltisinin pH’ı kaç olur? (HCN için Ka: 4.10 -10 )

36 . Zayıf bir asit ve bu asitin tuzunun karışımından oluşan çözeltiler tampon çözeltidir. Zayıf bir baz ve bu bazın tuzunun karışımından oluşan çözeltiler tampon çözeltidir. Kuvvetli bir baz ile zayıf bir asitin birleşmesiyle oluşan tuzlar bazik tuz özelliği gösterirler ve bu tuzların anyonu hidrolize uğrar.

37  0.2 M HCOOH ve 0.4 M HCOONa çözeltileri eşit hacimde karıştırılıyor. Buna göre karışımın Ph’ ı kaçtır? ( HCOOH için Ka: 2.10 -4 )

38 TTitrasyon bir çözelti içinde miktarı bilinmeyen asit veya bazın miktarını bulmak için uygulanan bir yöntemdir. BBu yöntemde miktarı bilinmeyen asit veya bazı bulmak için derişimi belirli bir asit veya baz çözeltisi ve bir indikatör kullanılır. BBu işlemde miktarı bilinmeyen asit veya baz çözeltisine derişimi bilinen asit veya baz çözeltisi eklenir ve istenen madde tükendiği anda renk değiştiren indikatörün yardımıyla titrasyon indikatör renk değiştirdiği an durdurulur. DDerişimi belirli çözeltinin sarfiyatı okunur ve buradan aranan maddenin miktarı bulunur.

39

40  M a X V a Asit için  M b x V b Baz için M a X V a = M b X V b,

41

42 35.62 ml NaOH 25.2 ml 0,0998 M HCl ile titrasyon ile nötürleştiriliyor. NaOH ‘ın derişimini bulunuz.  35.62 ml NaOH 25.2 ml 0,0998 M HCl ile titrasyon ile nötürleştiriliyor. NaOH ‘ın derişimini bulunuz.


" pH = –log[H + ]  pOH = –log[OH – ]  pH + pOH = 14 Saf su için; 25 C 0 [H+]= [OH–]= 1.10 –7 oldu ğ undan pH = –log[1.10 –7 ] pH = 7 pOH = –log[1.10." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları