Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Asistan Dr. Zehra Dönmez Doç Dr. Özgür Yi ğ it.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Asistan Dr. Zehra Dönmez Doç Dr. Özgür Yi ğ it."— Sunum transkripti:

1 LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Asistan Dr. Zehra Dönmez Doç Dr. Özgür Yi ğ it

2 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Nazolakrimal sistemin gelişimi karmaşık, Embriyonun tüm gelişim evreleri boyunca devam eder. Lakrimal plak ektodermden gelişirken çevre dokular mezodermden kaynaklanır. Lakrimal plak gelişimi başlangıç : 6 haftalık embriyo 12. haftadan itibaren kanalizasyon başlar ve gestasyon süresince devam

3 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Epitelial kordun kanalizasyonu tüm kord boyunca eş zamanlı olarak 4. ayda başlar. Kord içindeki epitel artıkları devamlılık göstermeyerek valvül benzeri kıvrımlar oluşturur.

4 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Punktal membranlar fulltermde tamamen açıktır. Fakat yenido ğ anların % 70’inde Hasner Valvi henüz perfore olmamıştır. Ço ğ unlu ğ u ilk bir ayda perfore olur fakat bazılarında epifora ve mukopürülan akıntıya neden olacak şekilde uzun bir süre impore olarak kalabilir.

5 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Maksiller kemi ğ in frontal kemi ğ e göre daha hızlı büyümesi inferior kanalikül ve takiben inferior punktumun daha lateralde yerleşmesi ile sonuçlanır. Gelecekteki lakrimal kanalı oluşturacak olan epitel başlangıçta daha kalındır ve bu bölgedeki kanalizasyon daha belirgindir.

6 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Lakrimal punktum ve kanaliküller : Nonkeratinize yassı epitel Lakrimal kese ve nazolakrimal kanal : Çift katlı kolumnar epitel ile döşelidir. Epitel hücrelerinin apikal bölümü : Yo ğ un vokuoller ve ya ğ tanecikleri (+) Lakrimal kesede epitel içindeki goblet hücreleri müköz bezleri oluştururlar. Lakrimal epitel nazal kaviteye yaklaştıkça nazal mukozanın özelliklerini taşımaya başlar.

7 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Nazolakrimal kanaldaki lamina propria normalde düzenli lenfoid yapılardan yoksundur. Lenfoid dokunun antijenik uyarımla kazanıldı ğ ı düşünülmektedir. Fakat etken henüz saptanamamıştır. Ayrıca lakrimal kanal epitelinde yüksek miktarda IG A oldu ğ u gösterilmiştir.

8 GÖZ YAŞI F İ LM İ Göz yaşı filmi lipid, aköz ve müsin katmanlardan oluşur. Göz yaşının üç temel işlevi : 1 ) Islak ve kaygan bir oküler yüzey sa ğ lamak 2) Oküler kırıcılı ğ a ve oküler yüzey ba ğ ışıklı ğ ına katkıda bulunmak 3) Oküler yüzeyi sürekli yıkamak

9 LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ S İ Göz yaşının büyük bir kısmını oluşturan aköz tabakası ana lakrimal bez ve yardımcı göz yaşı bezlerinden salgılanır. Lakrimal bez orbitanın ön kısmında üst temporalde frontal kemi ğ in lakrimal fossası içinde yer alır.

10 LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ S İ Yardımcı Göz Yaşı Bezleri ( Krause ve Wolfring Bezleri) Meibomius bezleri ( göz yaşı lipit katmanı ) Goblet Hücreleri (Müsin katmanı )

11 LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Lakrimal drenaj sistemi : Mukoza döşeli bir boşaltım kanalı ve bir pompa mekanizması Alt ve üst punktumla temas eden göz yaşı punktumlardan lakrimal drenaj sistemine girer.

12 LAKR İ MAL BOŞALTIM KANALI Göz yaşı boşaltım kanalı proksimalden distale do ğ ru ; 1) Lakrimal Gölcük 2) Lakrimal Pukntumlar 3) Üst ve Alt Kanalikül 4 ) Ortak Kanalikül 5) Gözyaşı Kesesi 6)Nazolakrimal Kanaldan oluşur. Nazolakrimal Kanal alt meatusa açılır.

13 LAKR İ MAL GÖLCÜK İ ç kantusta üst ve alt kapakla çevrili üçgen alan.

14 LAKR İ MAL PUNKTUMLAR Göz yaşı boşaltım kanalının başlangıcı (lakrimal papillada) Çapları mm kadardır. Punktumlar hafifçe arkaya do ğ ru dönmüştür ve göz kapaklarının açık ve ya kapalı olmasından ba ğ ımsız olarak lakrimal gölcükle temas içinde SF İ NKTERS İ ZD İ RLER.

15 LAKR İ MAL KANAL İ KÜLLER Punktumlarla göz yaşı kesesi arasında ba ğ lantı Kanaliküllerin dikey seyirli ilk bölümü 2mm kadardır ve ampulla denilen Horner Kası ile çevrili sakküler bir genişleme ile sonlanır.

16 LAKR İ MAL KANAL İ KÜLLER Yatay planda 8-12 mm Bireylerin %90’ından fazlasında Ortak Kanalikül

17 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ NDE ORTAK KANAL İ KÜL VALV VE S İ NÜSLER

18 LAKR İ MAL KESE Orbita medial duvarının ön kısmında lakrimal fossa içinde, İ ç kantal tendonun ön ve arka demetleri arasında bulunur. Göz yaşı kesesi mm uzunlu ğ unda ve 4-8 mm genişli ğ indedir.

19 D İ PNOT !!! Dakriyosistorinostomi ameliyatında osteotomi işlemi sırasında lakrimal fossayı oluşturan kemiklerin alınması gerekir. Bireylerin yaklaşık % 20’sinde, kribriform kemik ve ön kafa tabanı medial kantal tendona 3mm ve ya daha yakın uzaklıktadır. Osteotomi sırasında bu anatomik ilişkiyi göz önünde tutmak gerekir.

20 NAZOLAKR İ MAL KANAL Göz yaşı kesesini alt meatusla birleştirir. Yaklaşık 12 mm uzunlu ğ undadır. Aşa ğ ı hafif dışa ve arkaya do ğ ru Nazolakrimal kanal alt nazal konka altına açılır. Kanal a ğ zında ‘ Hasner Valvi ‘

21 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ DAMARLARI Eksternal ve İ nternal Karotid Arter İ nternal Karotis kaynaklı oftalmik arterin dalları (alt ve üst iç palpebral arterler ve supraorbital arter dalları ) Eksternel karotis kaynaklı fasial arterin dalı olan angüler arter Eksternal karotis kaynaklı infraorbital arter

22 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ N İ N DAMARLARI Lakrimal boşaltım sisteminin venöz drenajı angüler ven yoluyla eksternal juguler vene Angüler ven medial kantal açının mm medialinde Dakriyosistorinostomi operasyonu sırasında bu anatomik ilişkiyi göz önünde tutmak ve angüler veni zedelememek gerekir.

23 LENF DRENAJI Lakrimal boşaltım kanalının lenf bezleri - submaksiller, - retrofaringeal ve - derin servikal lenf nodları

24 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ S İ N İ RLER İ Duyusal iletiyi infraorbital ve infratrohlear sinirler taşır.

25 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ S İ N İ RLER İ İ nfratrohlear sinir : Kanaliküler segment, kese ve nazolakrimal kanalın üst kısmı ; infraorbital sinir : Nazolakrimal kanalın alt kısmından gelen uyarılar Dakriyosistorinostomiden önce her iki sinirin de bloke edilmesi gerekir.

26 GÖZYAŞI POMPA MEKAN İ ZMASI Göz yaşı drenajı nazolakrimal kanalın özgün anatomik şekline, kas işlevine, fiziksel dış etkenlere kapillariteye, yerçekimine, solunuma, geri emilime ve buharlaşmaya ba ğ lıdır. Gözyaşının uzaklaştırılması 3 yolla olur : 1) Konjonktival yüzeyden buharlaşma 2) Konjonktiva, kanalikül ve keseden geri emilim 3) Göz yaşı kanalından atılım

27 GÖZYAŞI POMPA MEKAN İ ZMASI Lakrimal pompa mekanizması hipotezi Jones tarafından ortaya atılmış, Rosengren – Doane tarafından geliştirilmiştir. Hipoteze göre : Orbikülaris Oküli kasının kasılması lakrimal pompa mekanizmasının itici gücüdür. Orbiküler kas kasılıp göz kapa ğ ı kapanınca kesede pozitif bir basınç oluşur ve kese içindeki göz yaşını distale do ğ ru iter. Kapaklar açılınca kese içinde negatif basınç oluşur.Bu basınç göz yaşını ampulla ve kanaliküllere do ğ ru çeker.


"LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Asistan Dr. Zehra Dönmez Doç Dr. Özgür Yi ğ it." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları