Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Asistan Dr. Zehra Dönmez Doç Dr. Özgür Yi ğ it.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Asistan Dr. Zehra Dönmez Doç Dr. Özgür Yi ğ it."— Sunum transkripti:

1 LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Asistan Dr. Zehra Dönmez Doç Dr. Özgür Yi ğ it

2 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Nazolakrimal sistemin gelişimi karmaşık, Embriyonun tüm gelişim evreleri boyunca devam eder. Lakrimal plak ektodermden gelişirken çevre dokular mezodermden kaynaklanır. Lakrimal plak gelişimi başlangıç : 6 haftalık embriyo 12. haftadan itibaren kanalizasyon başlar ve gestasyon süresince devam

3 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Epitelial kordun kanalizasyonu tüm kord boyunca eş zamanlı olarak 4. ayda başlar. Kord içindeki epitel artıkları devamlılık göstermeyerek valvül benzeri kıvrımlar oluşturur.

4 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Punktal membranlar fulltermde tamamen açıktır. Fakat yenido ğ anların % 70’inde Hasner Valvi henüz perfore olmamıştır. Ço ğ unlu ğ u ilk bir ayda perfore olur fakat bazılarında epifora ve mukopürülan akıntıya neden olacak şekilde uzun bir süre impore olarak kalabilir.

5 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Maksiller kemi ğ in frontal kemi ğ e göre daha hızlı büyümesi inferior kanalikül ve takiben inferior punktumun daha lateralde yerleşmesi ile sonuçlanır. Gelecekteki lakrimal kanalı oluşturacak olan epitel başlangıçta daha kalındır ve bu bölgedeki kanalizasyon daha belirgindir.

6 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Lakrimal punktum ve kanaliküller : Nonkeratinize yassı epitel Lakrimal kese ve nazolakrimal kanal : Çift katlı kolumnar epitel ile döşelidir. Epitel hücrelerinin apikal bölümü : Yo ğ un vokuoller ve ya ğ tanecikleri (+) Lakrimal kesede epitel içindeki goblet hücreleri müköz bezleri oluştururlar. Lakrimal epitel nazal kaviteye yaklaştıkça nazal mukozanın özelliklerini taşımaya başlar.

7 LAKR İ MAL DRENAJ KANALININ EMBR İ YOLOJ İ VE H İ STOLOJ İ S İ Nazolakrimal kanaldaki lamina propria normalde düzenli lenfoid yapılardan yoksundur. Lenfoid dokunun antijenik uyarımla kazanıldı ğ ı düşünülmektedir. Fakat etken henüz saptanamamıştır. Ayrıca lakrimal kanal epitelinde yüksek miktarda IG A oldu ğ u gösterilmiştir.

8 GÖZ YAŞI F İ LM İ Göz yaşı filmi lipid, aköz ve müsin katmanlardan oluşur. Göz yaşının üç temel işlevi : 1 ) Islak ve kaygan bir oküler yüzey sa ğ lamak 2) Oküler kırıcılı ğ a ve oküler yüzey ba ğ ışıklı ğ ına katkıda bulunmak 3) Oküler yüzeyi sürekli yıkamak

9 LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ S İ Göz yaşının büyük bir kısmını oluşturan aköz tabakası ana lakrimal bez ve yardımcı göz yaşı bezlerinden salgılanır. Lakrimal bez orbitanın ön kısmında üst temporalde frontal kemi ğ in lakrimal fossası içinde yer alır.

10 LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ S İ Yardımcı Göz Yaşı Bezleri ( Krause ve Wolfring Bezleri) Meibomius bezleri ( göz yaşı lipit katmanı ) Goblet Hücreleri (Müsin katmanı )

11 LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Lakrimal drenaj sistemi : Mukoza döşeli bir boşaltım kanalı ve bir pompa mekanizması Alt ve üst punktumla temas eden göz yaşı punktumlardan lakrimal drenaj sistemine girer.

12 LAKR İ MAL BOŞALTIM KANALI Göz yaşı boşaltım kanalı proksimalden distale do ğ ru ; 1) Lakrimal Gölcük 2) Lakrimal Pukntumlar 3) Üst ve Alt Kanalikül 4 ) Ortak Kanalikül 5) Gözyaşı Kesesi 6)Nazolakrimal Kanaldan oluşur. Nazolakrimal Kanal alt meatusa açılır.

13 LAKR İ MAL GÖLCÜK İ ç kantusta üst ve alt kapakla çevrili üçgen alan.

14 LAKR İ MAL PUNKTUMLAR Göz yaşı boşaltım kanalının başlangıcı (lakrimal papillada) Çapları 0.3-0.4 mm kadardır. Punktumlar hafifçe arkaya do ğ ru dönmüştür ve göz kapaklarının açık ve ya kapalı olmasından ba ğ ımsız olarak lakrimal gölcükle temas içinde SF İ NKTERS İ ZD İ RLER.

15 LAKR İ MAL KANAL İ KÜLLER Punktumlarla göz yaşı kesesi arasında ba ğ lantı Kanaliküllerin dikey seyirli ilk bölümü 2mm kadardır ve ampulla denilen Horner Kası ile çevrili sakküler bir genişleme ile sonlanır.

16 LAKR İ MAL KANAL İ KÜLLER Yatay planda 8-12 mm Bireylerin %90’ından fazlasında Ortak Kanalikül

17 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ NDE ORTAK KANAL İ KÜL VALV VE S İ NÜSLER

18 LAKR İ MAL KESE Orbita medial duvarının ön kısmında lakrimal fossa içinde, İ ç kantal tendonun ön ve arka demetleri arasında bulunur. Göz yaşı kesesi 12- 15 mm uzunlu ğ unda ve 4-8 mm genişli ğ indedir.

19 D İ PNOT !!! Dakriyosistorinostomi ameliyatında osteotomi işlemi sırasında lakrimal fossayı oluşturan kemiklerin alınması gerekir. Bireylerin yaklaşık % 20’sinde, kribriform kemik ve ön kafa tabanı medial kantal tendona 3mm ve ya daha yakın uzaklıktadır. Osteotomi sırasında bu anatomik ilişkiyi göz önünde tutmak gerekir.

20 NAZOLAKR İ MAL KANAL Göz yaşı kesesini alt meatusla birleştirir. Yaklaşık 12 mm uzunlu ğ undadır. Aşa ğ ı hafif dışa ve arkaya do ğ ru Nazolakrimal kanal alt nazal konka altına açılır. Kanal a ğ zında ‘ Hasner Valvi ‘

21 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ DAMARLARI Eksternal ve İ nternal Karotid Arter İ nternal Karotis kaynaklı oftalmik arterin dalları (alt ve üst iç palpebral arterler ve supraorbital arter dalları ) Eksternel karotis kaynaklı fasial arterin dalı olan angüler arter Eksternal karotis kaynaklı infraorbital arter

22 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ N İ N DAMARLARI Lakrimal boşaltım sisteminin venöz drenajı angüler ven yoluyla eksternal juguler vene Angüler ven medial kantal açının 7- 11 mm medialinde Dakriyosistorinostomi operasyonu sırasında bu anatomik ilişkiyi göz önünde tutmak ve angüler veni zedelememek gerekir.

23 LENF DRENAJI Lakrimal boşaltım kanalının lenf bezleri - submaksiller, - retrofaringeal ve - derin servikal lenf nodları

24 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ S İ N İ RLER İ Duyusal iletiyi infraorbital ve infratrohlear sinirler taşır.

25 LAKR İ MAL DRENAJ S İ STEM İ S İ N İ RLER İ İ nfratrohlear sinir : Kanaliküler segment, kese ve nazolakrimal kanalın üst kısmı ; infraorbital sinir : Nazolakrimal kanalın alt kısmından gelen uyarılar Dakriyosistorinostomiden önce her iki sinirin de bloke edilmesi gerekir.

26 GÖZYAŞI POMPA MEKAN İ ZMASI Göz yaşı drenajı nazolakrimal kanalın özgün anatomik şekline, kas işlevine, fiziksel dış etkenlere kapillariteye, yerçekimine, solunuma, geri emilime ve buharlaşmaya ba ğ lıdır. Gözyaşının uzaklaştırılması 3 yolla olur : 1) Konjonktival yüzeyden buharlaşma 2) Konjonktiva, kanalikül ve keseden geri emilim 3) Göz yaşı kanalından atılım

27 GÖZYAŞI POMPA MEKAN İ ZMASI Lakrimal pompa mekanizması hipotezi Jones tarafından ortaya atılmış, Rosengren – Doane tarafından geliştirilmiştir. Hipoteze göre : Orbikülaris Oküli kasının kasılması lakrimal pompa mekanizmasının itici gücüdür. Orbiküler kas kasılıp göz kapa ğ ı kapanınca kesede pozitif bir basınç oluşur ve kese içindeki göz yaşını distale do ğ ru iter. Kapaklar açılınca kese içinde negatif basınç oluşur.Bu basınç göz yaşını ampulla ve kanaliküllere do ğ ru çeker.


"LAKR İ MAL S İ STEM ANATOM İ ve F İ ZYOLOJ İ S İ Asistan Dr. Zehra Dönmez Doç Dr. Özgür Yi ğ it." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları