Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 1-Açılış Ve Yoklama 2 Okul müdürü Ömer DA Ğ,2.kanaat dönem ba ş ı ö ğ retmenler kurulu toplantısı,öncelikle okulumuza,ö ğ retmenlerimize,ö ğ rencilerimize.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 1-Açılış Ve Yoklama 2 Okul müdürü Ömer DA Ğ,2.kanaat dönem ba ş ı ö ğ retmenler kurulu toplantısı,öncelikle okulumuza,ö ğ retmenlerimize,ö ğ rencilerimize."— Sunum transkripti:

1 1

2 1-Açılış Ve Yoklama 2 Okul müdürü Ömer DA Ğ,2.kanaat dönem ba ş ı ö ğ retmenler kurulu toplantısı,öncelikle okulumuza,ö ğ retmenlerimize,ö ğ rencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun dile ğ iyle toplantıyı açtı. Sene ba ş ı ö ğ retmenler kurulunda alınan karar ile 2.dönem ba ş ında alaca ğ ımız kararlar do ğ rultusunda okulumuzu,ö ğ rencilerimizi ve çevremizi aydınlatma görevini yürütmeye çalı ş aca ğ ız.Ö ğ retmenler kurulları ihtisas toplantılarıdır.Fikir alı ş veri ş idir.münaka ş a yeri olmamalıdır.Dedikten sonra kurul toplantısında uyulacak esaslar konusunda kurula bilgi verildi.

3 3

4 4

5 2- Gündem Maddelerinin Okunarak İlave Edilecek Hususlar Varsa Gündeme Madde Olarak Alınması 5 Gündeme eklenecek madde olmadı ğ ından 3.gündemin görü ş ülmesine geçildi.

6 3- Bir Önceki Öğretmenler Kurulunda Alınan Kararların Okunması Ve Sonuçlarının Gözden Geçirilerek Değerlendirilmesi. 6 1-Ö ğ renci ile diyalogda ortak tavır ve davranı ş sergilenmeli, 2-Düzenin sa ğ lanması açısından derse-giri ş çıkı ş lara dikkat edilecek, 3-Derste izin isteyen ö ğ renciye izin verilmemesi, 4- Ş ube rehber ö ğ retmenlerince okulun kuralları ve ö ğ rencilerin dikkat edece ğ i hususların ö ğ renciye açıklanmasına, 5-Her ö ğ retmen sınıf rehberli ğ i verilen ö ğ renciden sorumlu oldu ğ unu,sınıfında sorunlu ö ğ renci var ise ailesiyle zamanında görü ş erek sorunu ortadan kaldırılmasına, 6-Sadece problem ortaya çıkınca harekete geçilmemeli,her ö ğ renci ile yakından ilgilenmeli,sorunlu ö ğ rencileri tespit ederek zamanında önlemini almalı, 7-Sınavlarda ö ğ rencilerin dı ş arı çıkarılmamasına 8-Ö ğ retmeni olmayan sınıflara o anda dersi olmayan ö ğ retmenin o sınıfa girerek ö ğ rencilerle ilgilenmesine, 9-Ders defterinin korunması sınıf rehber ö ğ retmene aittir. Sınıf rehber ö ğ retmeni ders defterin korunması ve yoklamalarda karalama vb. durumlarına meydan verilmemesine, 10-Okulda ö ğ renciye sigara içilmesine göz yumulmayacak,okul çevresinde içenlere zamanında disiplin yaptırımları ile birlikte “ İ dari yaptırım Tutana ğ ı” tutulacak ve ö ğ rencinin velisi haberdar edildikten sonra tekrarı halinde Mal müdürlü ğ ün cezası uygulanmak üzere bildirilmesine,

7 7 11-Olumsuzlukların olu ş maması için tüm ö ğ retmenlerin uyanık olmaları birlikte hareket etmelerine,alınan bu kararlara uymayan ö ğ retmenin olması halinde di ğ er ö ğ retmenlerce uyarılmasına,duyarsızlı ğ ın devamı halinde hakkında yasal i ş lemin ba ş latılmasına 12- Uygun davranı ş lar konusunda ö ğ rencilerin bilgilendirilmesine, 13-Sınıftaki ö ğ renci mevcudu uygun ise sınıflardaki oturma düzeni “U”veya küme ş eklinde düzenlenmesine, 14-Sabah 1.ders saatinde 10 dk.içinde geç kalan ö ğ renciler ders ö ğ retmeni tarafından sınıfa alınacaklar,yoklama yapılmı ş sa ö ğ rencinin numarasının yanına (G) harfi konarak parafe edilecek,yoklama yapılmamı ş sa ö ğ renci yok yazılmayacak 15-1.ders saati dı ş ındaki derslere geç kalan ö ğ renciler idareden alacakları derse kabul ka ğ ıdı ile derse alınacaklar ancak günlük yoklamayı i ş leyen Md.yard. Veya ö ğ retmen tarafından 35.madde uygulanır.(1.ders dı ş ındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.) 17-Devam-takip i ş lemlerinin yürütülmesi sınıf ö ğ retmeni tarafından yapılmasını, 18- Do ğ ru davranı ş lar tanımlanmalı ve bu konuda ö ğ retmenler ö ğ rencilere model olmalıdır. 19-Geç kalan ö ğ rencilere bahçe temizli ğ i yaptırılmasına, 13-Kılık-Kıyafete birlik ve beraberli ğ i sa ğ lamak amacıyla önceden hem idare hem de nöbetçi ö ğ retmeler tarafından ö ğ rencilerin bilgilendirilme yapıldıktan sonra uymayanlar için gerekli önlemin alınmasına, 20-Cep telefonlar için ö ğ renci velileri bilgilendirdikten sonra okulun giri ş ine telefon dolapları yaptırılmasına, 21-Danı ş man ö ğ retmen sosyal etkinlikler kuruluna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö ğ retmeni Yusuf ARI’nın seçilmesine, 22-Danı ş man ö ğ retmenler sosyal kulüplerin yıllık çalı ş ma planları hazırlayarak 20 Ekim 2014 Pazartesi gününe kadar okul müdürüne teslim edilmesine, 23-Yıllık Planların 02/10/2014 Per ş embe gününe kadar okul müdürünün onayına sunulmasın,

8 8 Okul müdürü Ömer DA Ğ,yaptı ğ ı açıklamada;Olaysız bir e ğ itim-ö ğ retim dönemini geçirdik.Hassasiyetinizden dolayı ö ğ retmenlere te ş ekkür ediyorum dedi. Olumsuz davranı ş ta bulunan ö ğ renci hakkında ne kadarlık bilgiye sahibiz.Kaç kez ev ziyaretinde bulunduk.Ailesi hakkında toplanan bilgi var mı? Ailenin ekonomik durumu,karde ş sayısı,ö ğ rencinin o anki psikolojik durumu, dikkate alınmalıdır. Olumsuz davranı ş ta bulundu ğ unda bir sefere mahsus Sözle ş me imzalandı mı? Daha sonra nasıl bir yol izledik? Ö ğ renci hakkında topladı ğ ımız verilerin ne kadarını çözümledik? Sa ğ lıklı insan ili ş kilerin kurulmasında ne verebildik veya neler yapabildik? Cezayı ö ğ rencinin kendisine mi yoksa yoksa davranı ş ına mı verilmelidir? Bazen sınıfta veya dı ş arıda öfkelendi ğ imizde öfkemizi çocuklardan çıkarıyor muyuz? Rehberlik ve Sosyal faaliyetlerde davranı ş olarak ö ğ renciye neler verebildik ve neler kazandırıldık?

9 9 De ğ erli meslekta ş larım her ö ğ renciyi dahi yapmak zorunda de ğ iliz.Önemli olan ö ğ rencinin yeteneklerini en iyi ş ekilde geli ş tirmektir. Bazı ö ğ rencilerin müzik,bazısının edebiyat,bazısının spor,bazısının Matematik yetene ğ i fazladır.Ö ğ retmen her ö ğ rencinin yetene ğ ini ke ş fetmeye çalı ş ılmalı,her ö ğ rencinin yetenekli oldu ğ u alanı bulmalı ö ğ rencinin kendini o alanda yeti ş tirmesini sa ğ lamalıdır. Ö ğ rencinizi hayata hazırlayın,yazılıya de ğ il,okuldaki ba ş arı ile hayattaki ba ş arı aynı de ğ ildir.Yazılılarda hayata lazım olacak bilgileri sorun.Kitap okumaya özendirin.Ders kitapları de ğ il.Bir gün gelir ders kitapları okunamaz hale gelir.Yol gösteren kitapları okumaya insanın her ya ş ta ihtiyacı var. Ne gül ne a ğ lamaya çalı ş,anlarsan kızmasın. Yapmak istedi ğ imiz i ş için bir mazeret buluruz ve bu mazeret dü ş ünce dünyamızda kabulleniriz.Halbuki hiçbir mazeret,yaptı ğ ımız i ş in yerini tutmaz.Ne kadar güzel mazeret bulursanız o kadar çok ba ş arısız olursunuz. Ba ş arılı olmak isteyen mazeretlerini yok etmeye mecburdur.Bütün mazeretler bizim dü ş manımızdır.Hepsini yok etmek gerekir.

10 10 Her ö ğ renci her zaman,bütün mazeretleri yok etmekte ba ş arılı olamaz.Ö ğ retmenlik sanatı burada ba ş lar.Mazereti olan ö ğ renciyi motive etmek,yapamadı ğ ı dersi telafi ettirebiliriz.Önemli olan ö ğ renciye ümit vermek dersi yapabilece ğ i kanaatini onda uyandırmak,kendine güven duymasını sa ğ lamak ve dersi sevdirmektir.Durgun sular kurtlanır.Hedefi ve ideali olanlar yürür,ko ş ar,atılır,çalı ş ır;Hedefleri olsa kahvehanedeki adamlar orada oturmaz. Ö ğ rencilerine hedef gösteren ve ideal veren ö ğ retmen ba ş arılı olur. M.Akif:”Ölen insan ise ondan kalır eseri, Ölen e ş ek ise ondan kalır semeri”der.

11 11 Ba ş arı insan dü ş üncesinde ba ş lar. İ nsan,ne dü ş ünüyorsa odur.Bir ö ğ retmen,ö ğ rencilerini isterse olumlu dü ş ündürür,ba ş arıya motive eder,onların ola ğ anüstü bir ş ekilde çalı ş masını temin eder ve ba ş arılı olmalarını sa ğ lar. Kötümser bir ö ğ retmen,davranı ş ları,umut kırıcı sözleri ve verdi ğ i kötü notlarla çocukların motivasyonunu bozar ve onları ba ş arısızlı ğ a sürükler. Ö ğ renciler önce ki ş ilik,sonra önemli de ğ er yargıları kazandırmalıdır.Dedi. De ğ erli meslekta ş larım,ba ş arılı olmak için önce inanmak gerekir.Ne kadar inanırsak o kadar ba ş arılı oluruz.

12 Bir öğretmenin deneyimleri 12 ö ğ retmenlikte ö ğ rendi ğ im en önemli ş eylerin birkaçı ho ş görü, sabır ve sevgi...bir de ö ğ rencilerle bu sene birlikte basketbol voleybol oynadık. sene sonuna do ğ ru anket yaptım eksik gördü ğ ünüz be ğ endi ğ iniz yanlar vs. 5 soru. çocuklar en çok onlarla birlikte oyun oynamamı sevmi ş ler. bana kar ş ı korkuları azalmı ş.ama bu zamana kadar kendini bilen ö ğ rencilerimden de hiçbir saygısızlık görmedim.onlara istedi ğ im ş eyi söylüyorum yani eksikliklerini rahatça söylüyorum. güzel bir dille söyledi ğ im için de hiç tepki almadım. her ş eyleriyle ilgilenmeye çalı ş tım.

13 Daha İleriye, En İyiye... 13 Çünkü de ğ i ş mezsek, de ğ i ş tirmezsek; yenilenemeyiz, geli ş emeyiz, ilerleyemeyiz Ba ş arıyı izleme ve geli ş tirme projesi Veli bilgilendirme toplantısı (Danı ş man Ö ğ retmenlerin sorumlulukları) “Daha ba ş arılı olmak için neler yapmalıyız Ö ğ renciyi Tanıma Bilgi Formu Devam-Devamsızlık Takibi Ders Takip Çizelgesi Veli Takip İ mzası 2- Ö ğ rencilerin devam devamsızlık bilgilerinin kısa mesaj yoluyla velilere bildirilmesi (Sürekli)

14 DEĞİŞİM 14 Ça ğ ımızda her ş ey o kadar hızlı ya ş anıyor ki, bu hızlı akı ş a ayak uydurabilmek için sürekli bir de ğ i ş im içinde olmak gerekiyor. Artık sürekli olarak bir ö ğ renme süreci içinde bulunanlar kazanıyor. Karanlık Bir Odayı Aydınlatabilmek İ çin Küçük Bir Dü ğ meye Basmak Yeterlidir…… Sen de ğ i ş irsen dünya de ğ i ş ir.

15 15 İ nsan, ba ş arılı olmak istiyorsa, ortalamanın çok çok üstüne çıkmak için rutin gayretinin üzerinde bir çaba harcamalı Sonra da ne yapaca ğ ına karar vermeli. Çünkü en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Daha sonra da alınan bu kararı gerçekle ş tirmek için harekete geçilmeli. E ğ er harekete geçme evresini gerçekle ş tiremezsen, karar vermenin de bir anlamı olmaz.

16 16 Deneme sınavların analizleri yapıldı mı? Meb’in 8383 abone olmaları için velilere öneride bulunun.Toplu mesaj gönderilmesi, Web sitemizi takip edin Haber, Duyuru, Sınav takvimi vb. web sitemiz: www.sevimkal@meb.k12.tr

17 17 iyi bir insan olmak için bence: duyarlı, samimi, dürüst, akılcı, saygılı, dü ş ünceli, iyi niyetli, yardımsever, vatansever, insan sever, do ğ a sever, payla ş ımcı, insanlar içinde ayrım yapmayan, insanları ırklarına göre kayırmayan, inancına göre de ğ il, ki ş ili ğ ine göre de ğ erlendiren, ho ş görülü, art niyetsiz olmak gerekir. Aslında daha da artabilir

18 18 Farkını yansıt, de ğ i ş, geli ş, ke ş fedilmeyeni ke ş fet, yücelerin içinde yüksel.

19 4-2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı 1. Döneminin Genel Değerlendirmesinin Yapılması, Derslere Göre Başarı, Başarısızlığın Nedenleri Ve 2.Dönem İçin Başarıyı Arttırıcı Önlemlerin Görüşülmesi, 19 Okul müdürü Ömer DA Ğ ;de ğ erli meslekta ş larım, de ğ erlendirmemi üç boyutta yapmak istiyorum. E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YÖNET İ M

20 EĞİTİM 20 E ğ itim, normal fakat istenmedik insan davranı ş ını istendik yönde de ğ i ş tirme ya da insana yeni davranı ş lar kazandırma i ş inin en verimlice nasıl yapılabilece ğ i ile ilgili bütün bilgi, beceri ve uygulamalardır. E ğ itim, ö ğ renilen bilgilerin ya ş ama geçirilmesidir. Davranı ş a dönü ş türülememi ş e ğ itim, e ğ itim de ğ il ö ğ retimdir. Etkin e ğ itim için etkin e ğ itici gerekir. İ stenmeyen davranı ş ların yönetiminde aile ile olumlu ili ş kiler kurun.

21 Okuldaki Düzenin Sa ğ lanmasında Alınan Ortak Kararlar 21 1-Ö ğ renci ile diyalogda ortak tavır ve davranı ş sergilenmeli, 2-Düzenin sa ğ lanması açısından derse giri ş -çıkı ş lara dikkat edilecek, 3-Derste izin isteyen ö ğ renciye izin verilmemesi, 4-Okulun açılı ş ında okulun kuralları ve ö ğ rencilerin dikkat edece ğ i hususların ö ğ renciye açıklanmasına, 5-Her ö ğ retmen sınıf rehberli ğ i verilen ö ğ renciden sorumlu oldu ğ unu,sınıfında sorunlu ö ğ renci varise ailesiyle zamanında görü ş erek sorunu ortadan kaldırılmasına, 6-Sadece problem ortaya çıkınca harekete geçilmemeli,her ö ğ renci ile yakından ilgilenmeli,sorunlu ö ğ rencileri tespit ederek zamanında önlemini almalı, 7-Sınavlarda ö ğ rencilerin dı ş arı çıkarılmamasına, 8-Ö ğ retmeni olmayan sınıflara o anda dersi olmayan ö ğ retmenin o sınıfa girerek ö ğ rencilerle ilgilenmesine, 9-Ders defterinin korunması sınıf rehber ö ğ retmene aittir. Sınıf rehber ö ğ retmeni ders defterin korunması ve yoklamalarda karalama vb. durumlarına meydan verilmemesine, 1-Ö ğ renci ile diyalogda ortak tavır ve davranı ş sergilenmeli, 2-Düzenin sa ğ lanması açısından derse giri ş -çıkı ş lara dikkat edilecek, 3-Derste izin isteyen ö ğ renciye izin verilmemesi, 4-Okulun açılı ş ında okulun kuralları ve ö ğ rencilerin dikkat edece ğ i hususların ö ğ renciye açıklanmasına, 5-Her ö ğ retmen sınıf rehberli ğ i verilen ö ğ renciden sorumlu oldu ğ unu,sınıfında sorunlu ö ğ renci varise ailesiyle zamanında görü ş erek sorunu ortadan kaldırılmasına, 6-Sadece problem ortaya çıkınca harekete geçilmemeli,her ö ğ renci ile yakından ilgilenmeli,sorunlu ö ğ rencileri tespit ederek zamanında önlemini almalı, 7-Sınavlarda ö ğ rencilerin dı ş arı çıkarılmamasına, 8-Ö ğ retmeni olmayan sınıflara o anda dersi olmayan ö ğ retmenin o sınıfa girerek ö ğ rencilerle ilgilenmesine, 9-Ders defterinin korunması sınıf rehber ö ğ retmene aittir. Sınıf rehber ö ğ retmeni ders defterin korunması ve yoklamalarda karalama vb. durumlarına meydan verilmemesine,

22 Eğitim 22 Rehber ö ğ retmenimiz ö ğ renci sorunları konusunda nasıl bir çalı ş ma yaptı? ö ğ rencileri tanımakla Harika bir okul meydana gelir. Hiçbir bahçıvan bahçesinde gördü ğ ü yabani otlar yüzünden çiçeklerini koparıp atamaz.Onun i ş i bahçeyi zararlı otlardan arındırıp çiçeklerin daha güzel yeti ş mesini sa ğ lamaktır,çiçekleri soldurmak,onları öldürmek de ğ il…. Peki biz ö ğ retmenlerin i ş i ne?Bize yanlı ş gelen bir davranı ş ı gördü ğ ümüz bir ö ğ renciyi okuldan atmak mı?bekledi ğ imiz gibi davranmıyor diye onu suçlamak,ayıplamak mı? Elbette hayır…çiçek yeti ş tirmeyen evine yapma çiçekler koyar. E ğ er,biz,ö ğ rencilerimizi yakından tanımazsak,yeti ş tirmeyi bilmezsek,onları”yapma”ö ğ renci haline getiririz Mahsulden ş ikayetimiz var, tarlayla ilgimiz yok.

23 Sınıfta Sıklıkla Gözlenen İstenmeyen Öğrenci Davranışları: 23 Derse hazırlıksız gelme, Dersle ilgilenmemek, Derse devam etmeme ya da derslere geç gelme, Derste söz almadan konu ş ma, Derste hayal kurma ya da ders dı ş ı bir etkinlikle u ğ ra ş ma, Derste di ğ er arkada ş larını rahatsız etme, Sınıfta uygun olmayan yer ve zamanda konu ş ma, Konu ş urken argo kelimeler kullanma ya da küfür etme, Arkada ş larına lakap takma, İ zinsiz sınıfa girme ya da sınıftan çıkma, Ö ğ retmene kar ş ı gelme veya saygısızlıkta bulunma, Sınıftaki e ş yalara ve araç-gereçlere zarar verme, Arkada ş larına ve e ş yalarına zarar verme, Ba ş kalarının e ş yalarını izinsiz alma veya kullanma, Verilen görev ve ödevleri yapmama,

24 Sınıfta Oluşan İstenmeyen Davranışları Önlemek İçin Öğretmenin Uygulayabileceği Stratejiler Vardır. 24 Görmezden Gelme Uyarma Sözel Olmayan Uyarı Sözel Uyarı Derse Ara Verme – Kuralları Hatırlatma Fiziksel Müdahale Derste De ğ i ş iklik Yapma Sorumluluk Verme Ö ğ renciyle Konu ş ma Okul Yönetimi ve Aileyle İş birli ğ i Okul Disiplin Kurullarına Ba ş vurma Sorunlu davranı ş lar kar ş ısında ho ş görülü ve kararlı bir tutum gösterin. Ö ğ renciler hata yaparak ö ğ renirler. Onların hatasız olmalarını beklemeyin. Ö ğ rencilerin kendilerini ifade etme, saygınlık kazanma ve sınıfta etkin bir yer edinme çabalarını destekleyin. Ö ğ rencilerinize olumlu yönde geli ş ecekleri konusunda iyimser beklentilere sahip oldu ğ unuzu gösterin. Ö ğ rencilerinizin olumlu özelliklerini vurgulayarak onları olumlu geli ş imler için motive edin. Derslerin ve her tür e ğ itsel etkinli ğ in ö ğ rencilerin beklenti ve gereksinimlerine dönük olmasına özen gösterin. İ stenmeyen davranı ş ları yasaklamak yerine alternatif davranı ş seçenekleri sunun. İ stenmeyen davranı ş ların yönetiminde aile ile olumlu ili ş kiler kurun.

25 ÖĞRETİM 25 Okul ba ş arısı dü ş ük olan ö ğ rencilerin, nasıl ö ğ rendikleri konusunda eksik bilgilere sahip oldukları sonucudur Ö ğ retmenlerin uygun buldukları zaman aralıklarında ö ğ renciyi derse odaklamak amaçlı kullanabilecekleri bazı sorular üretti. Bugünkü dersteki ana fikir ne olacak? Bu konu ile ilgili bildiklerin neler? Konuyla neleri ili ş kilendirebilirsin? Anahtar noktaları hatırlamak için neler yapabilirsin? Konu ile ilgili anlamadı ğ ın, açık olmayan noktalar var mı? Varsa nelerdir? “Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.” Hz. Muhammed

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 YOL HAR İ TASI(KAVRAM HAR İ TASI)SIFAT NİTELEME SIFATLARI BELİRTME SIFATLARI İşaret Sıfatları Sayı Sıfatları Soru Sıfatları Belgisiz Sıfatlar

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 Okul İçi Yarışmalar 91 Sınıf içi ve sınıflar arasında yapılan bilgi-kültür (münazara, ş iir, kompozisyon, resim, müzik) yarı ş maları yapılmalı, Sınıf içi ve sınıflar arasında yapılan spor (Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Badminton vb.) kar ş ıla ş maları çalı ş malar yapılmalıdır. sistem tarafından baskılanmadan ve kendi içlerindeki cevher söndürülmeden kendi yol haritalarını çizebiliyorlar

92 92 Ö Ğ RENC İ MERKEZL İ E Ğİ T İ MDE; ö ğ retmenin içerik uzmanı,bilgi kayna ğ ı ve bilgi transferi rolü yerine kolayla ş tırıcı,bilgi rehberi,bilgi rotası belirleyen kaptan ve ö ğ rencilerle birlikte ö ğ renen rollerine bırakmı ş tır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri

93 93

94 94 Farkını yansıt, de ğ i ş, geli ş, ke ş fedilmeyeni ke ş fet, yücelerin içinde yüksel. Sonunda tek ol! Çünkü… Bir sır daha var, çözdüklerinden ba ş ka Bir ı ş ık daha var, bu ı ş ıklardan ba ş ka Hiçbir yaptı ğ ınla yetinme, geç öteye Bir ş ey daha var, bütün yapıtlardan ba ş ka…

95 2014-2015 Eğitim-öğretim Yılı 2.Dönem Ortak Sınavların Yapılacağı Tarihleri Gösteren Çizelgedir 95 S.NOTAR İ HGÜNDERS İ N ADISINAVIN YAPILACA Ğ I SAAT 125/05/2015PazartesiMatematik5.saat 222/05/2015CumaBiyoloji5.Saat 326/05/2015Salıfelsefe7.Saat 420/05/2015ÇarşambaCoğrafya5.Saat 527/05/2015ÇarşambaDin Külürü7.Saat 614/05/2015PerşembeTarih5.Saat 722/05/2015CumaDil ve Anlatım5.Saat 825/05/2015PazartesiFizik5.Saat 926/05/2015SalıGeometri5.Saat 1020/05/2015ÇarşambaKimya7.Saat 1128/05/2015perşembeİngilizce(9.10.Sınıflar)5.saat 1221/05/2015PerşembeEdebiyat5.Saat 1329/05/2015Cumaİngilizce(11.12.Sınıflar)5.Saat 14 29/05/2015CumaAlmanca7.Saat

96 Gündem:4-)bu İstatistiği Sonuçlara Göre Alınacak Önlemler Ve Bu Önlemler İle Eğitim-öğretimde Karşılaşılan Güçlükler Var Mı? Varsa Bu Güçlükleri Nasıl Aşabiliriz?Çözüm Getirici Öneri Ve Önlemler, 96 Öncelikle kendimizi sevdirece ğ iz.Kendimizi sevdiremezsek dersimizi de sevdiremeyiz. Sevgi ile atılan bir adım,inanılmayacak ba ş arılar getirir.Ö ğ rencilerini,mesle ğ ini seven bir ö ğ retmenin ba ş arısız olması dü ş ünülemez. Zaten sevmeden yapılan i ş ler,insana angarya gibi gelir. İ yi bir ö ğ retmen,ö ğ rencisine her zaman yapabilme ve ba ş arma ümidi verir.Ö ğ rencinin kendine güven duymasını sa ğ lar. Bir Fransız atasözü”Bir atı zorla suya götürebilirsiniz,fakat zorla su içiremezsiniz.”Motivasyon sa ğ lanmadı ğ ında ö ğ renciden herhangi bir ba ş arı da beklenmemelidir.Ö ğ renci ilk önce güdülenmelidir.Güdülendirme nasıl yapılmalıdır?ö ğ renci hedeften haberdar edilmeli,o dersin sonunda kazanacaklarını önceden bilmelidir.Dersi dinleyen ö ğ renci zaten ba ş arıya giden yolda büyük adım atmı ş demektir.Ö ğ rencinin derse katılması da gerekmektedir. Notunuzu bol tutun,iyi notun,ö ğ renci üzerinde sihirli bir etkisi vardır.Ö ğ rencinin dersi sevmesine,ö ğ retmeni sevmesine yol açar.Bu sevgi;ö ğ renciyi daha çalı ş kan hale getirir. Bütün meslek hayatım boyunca birkaç istisna dı ş ında,yüksek not alan ö ğ rencinin dersi daha çok sevdi ğ ini ve daha çok çalı ş tı ğ ını gördüm.E ğ itimde ödül cezadan daha etkilidir. Ödül ve iyi not ö ğ rencinin gayretini artırır.

97 97 Sınavlarda soru sorarken 30-40 puanlık sorunun çok kolay olmasına,sonraki 30 puanlık sorunun önemli konuları kapsamasına,geriye kalan soruların sınıfta çalı ş kanlar arası tatlı bir rekabet meydana getirmesine dikkat edin. Sevgi, gücü ölçülemeyen bir duygudur.Kendimizi sevdirece ğ iz,dersimizi sevdirece ğ iz.Aksi taktirde ö ğ renci dersten ümidini keserse problem çıkarır.Kitap getirmez,derste konu ş ur,en azından birkaç arkada ş ını kendisi gibi yapmaya çalı ş ır. Böyle olma e ğ ilimindeki ö ğ rencilerle birebir konu ş malı,onları dersi yapabileceklerine ikna etmeli ve neler yapmaları gerekti ğ i anlatılmalı. Ö ğ rencilerin ba ş arılarını,iyi taraflarını,yaptıkları güzel i ş leri taktir edin.Bu durum onları mutu eder. Küçük ba ş arılarını bile atlamayın.Notla ödüllendirin.Sözlü olarak sınıf içinde taktir edin. Toplum içinde bir ö ğ rencinin taktir görmesi,onun iç dünyasında nasıl bir fırtına estirir tahmin edemezsiniz.

98 98 Ancak zaman ilerledikçe bulundu ğ umuz noktada kalır ve daha ileriye gitmeyi hedeflemezsek ne kadar özel bir konumda olursak olalım, belli bir zaman sonra içinde bulundu ğ umuz durumumuzu da koruyamadı ğ ımızı görürüz. Bu gerçe ğ i göz ardı etmemek çok önemlidir. Aslında bu gerçe ğ i göz ardı etmemek ya da bir ba ş ka ifadeyle bu gerçe ğ in farkında olmak tek ba ş ına yeterli de ğ ildir. Çünkü harekete geçilmezse bu farkındalık hiçbir i ş e yaramaz. De ğ i ş im için hareket ş arttır. Sonuç olarak ş unu unutmamak önemli;

99 99 İ leti ş im tekniklerini bilen ve uygulayan e ğ itimciler daha ba ş arılı olurlar. Finlandiya’da ö ğ retmen olabilmek için sadece lisans ö ğ renimi de yeterli de ğ il. Ö ğ retmen adayının seçece ğ i konuya göre tezli yüksek lisans derecesine sahip olması da zorunlu. Böylelikle Finli ö ğ retmenlerin ara ş tırma tabanlı bir e ğ itimle, sorgulayıcı bir bakı ş açısına sahip olmaları sa ğ lanıyor.

100 Gündem: 9-)öğrencilerin,okul Eşyası,ders Araç Gereci,makine Ve Teçhizatın Korunması, Kullanılması Ve Bakımı Yönünde İyi Alışkanlıkların Kazandırılması Hususunda Alınacak Önlemlerin Karara Bağlanması, 100 Ö ğ rencilere okuldaki tüm e ş yaların kendilerinin oldu ğ u anlayı ş ı kazandırmamız ve sahiplenme bilincini vermemiz gerekir. Sizlere sınıfınızdaki e ş yalar KBS ‘de sizlere zimmetlendi.Siz de öncelikle sınıfınızın oturma planını çıkarın.Hangi ö ğ rencinin hangi sırada oturdu ğ unu belirleyip sırasını kendisine zimmetleyin. Sınıf oturma planları 20 Ş ubat 2015 Cuma gününe kadar tamamlanıp sınıfın uygun yerine asılı ş olacaktır.

101 SONUÇ 101 De ğ i ş im mutlaka olacaktır ve bununla beraber de ğ i ş ime kar ş ı tepkiler de olacaktır. Önemli olan tepkilerin deste ğ e çevrilerek, de ğ i ş imden maksimum düzeyde verim sa ğ lanmaya çalı ş ılmasıdır.

102 Değişimi Engelleyen Sözler Daha evvel hiç denenmedi... Yeterince elemanımız yok. Teorik olarak olumlu gözüküyor ama uygulamada? Bu kadar iyi fikir olsaydı başkası mutlaka uygulardı. Bizim işte geçerli değil. Kendi işinle ilgilen, başka işlere karışma. Üst kademeye bu fikri kabul ettiremezsin. Değişmek istemiyorum. Neden daha farklı şekilde yapmak zorundayım? Şimdiye kadar yaptığım şeyleri yapmaktan çok mutluyum. Kulağa hoş geliyor ama... Zaman ve paramız yok. 102

103 Arzulanan Durum Paylaşılmış Vizyon Mevcut Durum Eskiye bağlı kalmanın en büyük nedeni, eskiye olan bağlılık değil gelecekte olunacak durum ile şimdiki durum arasındaki belirsizliktir Değişim Zordur 103 Geçiş Durumu

104 Ülkemizin Aydınlık Geleceği İçin...... Hedef, Akıl Ve Gönül Birliği İçinde Ne Kadar, 104 El ele verdiğimize bağlı!!!

105 En Önemlisi de Kendimize ve birbirimize olan güvenimize bağlı! 105

106 5- Devam-devamsızlık, Ödül Ve Disiplin İle Onur Kurulu Çalışmalarının Görüşülmesi,değerlendirilmesi Ve Alınacak Önlemler 106 Ö ğ renci i ş lerine bakan Müdür Yardımcısı Abdullah SANCAK bey tarafından sizlere bilgi verilecektir. Ödül Olumlulukları sürdürmeye ve geliştirmeye, Olumsuzlukları gidermeye, Teşvik eden şey

107 6- Sınıf Rehber Öğretmenliği Ve Sosyal Kulüp Görevi Verilen Öğretmen Arkadaşlarımızın Ara Raporlarının Kurula Sunulması Ve Değerlendirilmesi, 107 Rehber ö ğ retmenimiz Samet ÇOBAN bey tarafından dönemin raporunu sunacaktır.

108 7- 2.Dönem Zümre Toplantı Esaslarının Tekrar Dikkatlere Sunulması Ve Toplantı Tarihlerinin Belirlenerek Tutanakların Okul Müdürlüğüne Teslim Edilmesi Tarihinin Belirlenmesi,. 108 ZÜMRE Ö Ğ RETMENLER KURULU Zümre ö ğ retmenler kurulu toplantıları aynı dersleri okutan bran ş ö ğ retmenleri ile aynı sınıfları okutan ö ğ retmenlerin katıldı ğ ı, e ğ itim ve ö ğ retimi yönlendirici, ortak kararların alındı ğ ı bir çalı ş ma organıdır. A)Uygulamalarda kar ş ıla ş ılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır. B) Ö ğ rencilerin çalı ş ma ve e ğ itim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararla ş tırılır. C)Meslekî eserler ve e ğ itim alanındaki yeni geli ş meler incelenir. D)Toplantıda her ö ğ retmen, gündeme dayalı olarak görü ş ve dü ş üncelerini söyler. Bu görü ş ve dü ş üncelerin ı ş ı ğ ı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan bu kararlar ba ğ layıcıdır E)Toplantılarda, yönetmelik maddeleri karar olarak yazılmaz ve alınan kararlar tavsiye ve temenni nitelikli de ğ il, e ğ itim - ö ğ retimi olumlu yönde geli ş tirecek nitelikte olmalıdır

109 109 F)Ö ğ renci ba ş arısını ölçme ve de ğ erlendirme çalı ş malarında, okul genelinde birlik ve beraberli ğ i sa ğ layıcı esaslar üzerinde durulur. G)Ders dı ş ı e ğ itim-ö ğ retim faaliyetleri ile ilgili görü ş meler yapılırken, verilecek Performans ve Projelerin konusu, verilme- toplanma zamanları ve de ğ erlendirme kıstasları karara ba ğ lanır, H)Bir önceki toplantıda alınan kararlara ili ş kin uygulama sonuçları ve ö ğ renci ba ş arısı ele alınıp de ğ erlendirilir ve elde edilen sonuçlara göre yeni kararlar alınır İ )Yapılacak sınavların tarihleri ile yapılı ş ş ekil ve esasları belirtilir.Fazla sınav yapılacaksa karar altına alınır. J)Dönem içinde yapılacak olan ortak sınavların tarihleri ile yapılı ş ş ekil ve esasları belirlenir. Ö ğ retmen-veli ve ö ğ renci ili ş kilerinin görü ş ülerek karara ba ğ lanması,her dönemde yapılacak sınıf bazında veli toplantılarının belirlenmesi, Zümre toplantıları :14-20 Ş ubat 2015 tarihleri arasında yapılacak 20 Ş ubat 2015 Cuma günü okul müdürüne teslim edilmi ş olacaktır.

110 8-2. Dönem Veli Toplantısının Planlanıp Karara Bağlanıp Sınıflara Göre Tarihinin Belirlenmesi, 110 V.TOPLANTI Okul Müdürü Ömer DA Ğ ;velilerin deste ğ i olmadan ba ş arılı ve iyi ö ğ renci yeti ş tirilmesinin mümkün olmayaca ğ ı muhakkaktır. Veli, ö ğ retmen ve yöneticilerin amacı, ö ğ rencilerin daha iyi yeti ş mesidir. Bu nedenle, veli- ö ğ retmen-yönetici aynı dü ş ünce ve anlayı ş düzeyinde davranmalıdır. Yönetici ve velilerin ortak hedefi, ö ğ renciyi daha iyi e ğ itmektir. Bu nedenle e ğ itim-ö ğ retim anlayı ş ı konusunda birliktelik sa ğ lanmasına önem verilmelidir.

111 SINIF BAZINDA VELİ TOPLANTI GÜN VE SAATİNİ GÖSTEREN ÇİZELGEDİR 111 SIRA NO SINIFI2014-2015 SINIF Ö Ğ RETMEN İ TAR İ H SAAT 19/AHüner ÖZGÜR24/02/2015-salı11,20 29/BÇi ğ dem AYGÜN23/02/2015-Pazartesi10,30 310/AYusuf ARI25/02/2015-Çar ş amba15,10 410/BCahit KARALAR26/02/2015-Per ş embe12,00 510/CBehrem ATMACA27/02/2015-Cuma15,10 610/DMehpare GÖKALP02/03/2015-Pazartesi15,10 711/ATurunç KAT05/03/2015-Per ş embe15,10 811/BCemile PAMUK04/03/2015-Çar ş amba12,00 911/CLeyla BAR İ N05/03/2015-Per ş embe12,00 1011/DSinan A Ğ LAR06/03/2015-Cuma15,10 1111/ESinem ÖZDEM İ R09/03/2015-Pazartesi11,20 1212/ARüveyda KANDEM İ R15/02/2015-PAZAR12,30 1312/BSevilay ÖZDEM İ R17/02/2015-Salı10,00 1412/CYakup ASLAN16/02/2015-Pazartesi15,10

112 9-öğretmen –Öğrenci Nöbet Görevinde Dikkat Edilecek Hususların Tekrar Dikkatlere Sunulması,(taşımalı Öğrenci Vb.) 112 Isıtma,elektrik tesisleri ile sıhhi tesisatların çalı ş ıp çalı ş madı ğ ını,okul içi temizli ğ inin yapılıp yapılmadı ğ ının okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadı ğ ının günlük kontrolünü yapmak, eksikleri gidermek,gideremedi ğ ini ilgililere bildirmek. Nöbetlerde Ö ğ renci wc’leri nöbetçi ö ğ retmenler tarafından günlük kontrolleri yapılacak görülen aksaklıklar ilgili elemana giderilecektir. Ö ğ renciler içeri alınırken ö ğ rencilere kılık-kıyafet konusunda gerekli açıklamalar yapılacak,uygun kıyafetle gelmeyen ö ğ renciler için ö ğ retmenler kurulunda ne karar verildiyse gere ğ ini yapacaktır. Aykırı kıyafetle tespit edilen ö ğ rencinin uyarılması ve aynı davranı ş ın tekrarlanması durumunda ö ğ rencinin e ğ itim-ö ğ retime kabul edilmemesi kararla ş tırılmı ş tır. Ö ğ rencilerin ayaklarını silerek içeri girmeleri konusunda e ğ itici rolümüzü yerine getirerek sa ğ lanacaktır. Bayrak töreni ;Bayrak kanunu ve bayrak tüzü ğ ü esas alınarak usulüne uygun yapılması sa ğ lanacaktır. Tüm ö ğ retmenler tören esnasında ö ğ rencilerin ba ş ında bulunulacaktır.Ö ğ rencilerden ayrı yerde durulmayarak bir bütünlük sa ğ lanacaktır.

113 113 İ stiklal Mar ş ı müzik ö ğ retmenin nezaretinde söylenecek,Bayrak töreninde ö ğ rencilerin düzgün sıralanması (boy sırasına göre dizilmeleri)Beden E ğ itimi ö ğ retmeni tarafından sa ğ lanacaktır.Pazartesi günleri sabah 1.saat dersi olan tüm ö ğ retmenler törende hazır bulunmak zorundadır.Bayrak töreninde bulunmayan ö ğ retmen hakkında yasal i ş lem ba ş latılacaktır.Milli mar ş ımızın okunmasında ö ğ retmenler i ş tirak edecektir. Hiçbir ö ğ retmen elinde çay barda ğ ı ile sınıfa veya koridorlara çıkmayacaktır.Çayını kantinde veya ö ğ retmenler odasında içecektir. Okulun temizli ğ i ile yakından ilgilenecek,temizlik için idareye de ğ il sorumlu elemanla aksaklıkları giderecektir. Sınıfa girildi ğ inde sıralar düzensiz ise öncelikle ö ğ rencilerin düzgün oturma düzeni sa ğ landıktan sonra dersine ba ş layacaktır. Derste bere,atkı vb. ile oturan ö ğ renciye müsaade edilmeyecektir.Elinde eldiven varsa çıkartılacaktır. Okulun nöbetçi ö ğ rencilerine nöbet konusunda bilgi verilecektir.Sınıf ba ş kanını seçecek,o sınıfta günde iki ö ğ renci sorumlu tutulacak.Bu görevi sınıf ba ş kanı yürütecektir.

114 10-proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 114 PROJE 1. Konunun belirlenmesi 2. Ara ş tırma ve hipotez 3. Veri toplama ve analiz etme 4. Proje raporunun hazırlanması 5. Sunumun olu ş turulması

115 11-Okulumuzda Derslere Göre Yapılan Ortak Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve II. Dönemde Yapılacak Ortak Sınavlar Konusunda Alınacak Ortak Kararın Belirlenmesi. 115 De ğ erli meslekta ş larım yaptı ğ ınız ortak sınavların de ğ erlendirmesini yaptınız mı? Bu konuda sınıflara göre ö ğ rencilerin ders ba ş arıları konusunda bilgi verelim.

116 Sevim Kürüm Anadolu Lisesi 2014-2015 Eğitim-öğretim Yılı 2.Dönem Ortak Sınavların Yapılacağı Tarihleri Gösteren Çizelgedir 116 S.NOTARİHGÜNDERSİN ADI SINAVIN YAPILACAĞI SAAT 125/05/2015PAZARTESİMatematik5.saat 22/05/2015CUMABiyoloji5.Saat 226/05/2015SALIfelsefe7.Saat 320/05/2015ÇARŞAMBACoğrafya5.Saat 420/05/2015ÇARŞAMBADin Külürü7.Saat 514/05/2015PERŞEMBETarih5.Saat 622/05/2015CUMADil ve Anlatım5.Saat 725/05/2015PAZARTESİFizik5.Saat 826/05/2015SALIGeometri5.Saat 920/05/2015ÇARŞAMBAKimya7.Saat 1028/05/2015PERŞEMBEİngilizce(9.10.Sınıflar)7.saat 1121/05/2015PERŞEMBEEdebiyat5.Saat 1229/05/2015CUMAİngilizce(11.12.Sınıflar)5.Saat 1329/05/2015CumaAlmanca7.Saat

117 12- Hafta Sonu Kursların Değerlendirilerek Aksayan Yönler Varsa Giderilmesi Yönünde Görüş Ve Önerilerin Alınması,. 117 Hafta sonu kurslarının gidi ş atı konusunda sorumlu müdür yardımcısı Abdullah SANCAK’ın kurula bilgi vermesi istendi.

118 13-Öğrencilerin,okul Eşyası,ders Araç Gereci,makine Ve Teçhizatın Korunması, Kullanılması Ve Bakımı Yönünde İyi Alışkanlıkların Kazandırılması Hususunda Alınacak Önlemlerin Karara Bağlanması, 118 Ö ğ rencilere okuldaki tüm e ş yaların kendilerinin oldu ğ u anlayı ş ı kazandırmamız ve sahiplenme bilincini vermemiz gerekir. Sınıflardaki demirba ş lar sınıf ö ğ retmenlerine zimmetlendi.Ö ğ retmenlerimiz ilk önce foto ğ raflı oturma planı hazırlayarak sınıfın uygun yerine asacak.Her ö ğ renciye oturdu ğ u sıralar zimmetlenecek herhangi bir hasar olu ş ması halinde ö ğ rencinin ödeyece ğ inin bilgilendirilmesi,her gün ö ğ retmen tarafından üzerindeki zimmetli sınıf kontrol edilecek,aksaklıkların giderilmesine çalı ş ılacaktır.

119 14-Güvenlik Tedbirleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemlerin Alınması. 119

120 14-Mevzuat, Genelge Ve Emirlerle İlgili Duyuruların ( Varsa ) Yapılması. 120

121 15-dilek Ve Temenniler. 121

122 16-Kapanış 122

123 123 TEŞEKKÜRLER


"1. 1-Açılış Ve Yoklama 2 Okul müdürü Ömer DA Ğ,2.kanaat dönem ba ş ı ö ğ retmenler kurulu toplantısı,öncelikle okulumuza,ö ğ retmenlerimize,ö ğ rencilerimize." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları