Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM? ETKİNLİĞİ K U R G U K U Ş A Ğ I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM? ETKİNLİĞİ K U R G U K U Ş A Ğ I."— Sunum transkripti:

1 DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM? ETKİNLİĞİ K U R G U K U Ş A Ğ I

2 Bu etkinlikte bireysel çalışma yapacaksınız.

3 6.sınıfta yaptığımız “Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde ortaya koyduğumuz çözüme yönelik önerilerimizi şu anki;

4 B i r i k i m,

5 K a y g ı,

6 B e k l e n t i,

7 D ü ş ü n c e,

8 H a y a l l e r i n i z d e k i

9 D e ğ i ş i m v e g e l i ş i m i d e

10 Göz önüne alarak

11 Y e n i d e n d e ğ e r l e n d i r e c e ğ i z.

12 Geçen yıl yaptıklarımızı inceleyelim.

13 Y a p t ı ğ ı m ı z ç ö z ü m ö n e r i m i z i n ç i z i m i n i y a z ı l ı a n l a t ı m o l a m a y a c a k ş e k l e g e t i r e l i m.

14 Ç i z i m l e r i n i z i y a z ı s ı z h a l e g e t i r i r k e n ü s t ü n e k o y u p k o p y a y o l u y l a y e n i d e n ç i z e b i l i r v e y a y a z d ı ğ ı n ı z y a z ı l a r ı s i l e b i l i r s i n i z. Y a z ı l a r s i l i n e m i y o r s a k a ğ ı t p a r ç a l a r ı n ı k e s i p y a z ı l a r ı n ü s t ü n e y a p ı ş t ı r ı p k a p a t a b i l i r s i n i z.

15 Y a z ı s ı z h a l e g e t i r d i ğ i m i z ç i z i m l e r i m i z i y a k ı n ç e v r e m i z d e k i k i ş i l e r e g ö s t e r e l i m.

16 Ç i z i m i n i z i n k e n d i l e r i n e n e i f a d e e t t i ğ i n i s o r u n.

17 B u k i ş i l e r d e n a l d ı ğ ı n ı z g ö r ü ş l e r i l i s t e h a l i n e g e t i r i n.

18 B u d e ğ e r l e n d i r m e l e r s o n u c u n d a ç i z i m i n i z d e k i a n l a ş ı l m a y a n y e r l e r i b e l i r l e y i n.

19 A n l a ş ı l m a y a n b ö l ü m l e r i n a s ı l d e ğ i ş t i r e b i l e c e ğ i n i z i a r a ş t ı r ı n.

20 Farklı teknikler kullanılabileceğini düşünün. Araştırmalarınızın sonuçlarını yazın.

21 A r a ş t ı r m a s o n u ç l a r ı n ı z g ö r e ç i z i m i n i z d e k i d e ğ i ş i k l i k l e r i y a p ı n. Ç ö z ü m ö n e r i n i z i y e n i d e n ç i z i n.

22 H a n g i d e ğ i ş i k l i k l e r i y a p t ı ğ ı n ı z ı s ı n ı f t a a r k a d a ş l a r ı n ı z l a p a y l a ş ı n.

23 İ l k ç i z i m i n i z i l e s o n y a p t ı ğ ı n ı z ç i z i m i n i z i s e r g i l e y i n v e d ü ş ü n c e l e r i n i z d e k i d e ğ i ş i m i v e g e l i ş i m i g ö r m e y e ç a l ı ş ı n.

24 Bu derste kaydettiğiniz gelişmeleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşacağınızı unutmayın ve yaşadığınız süreci tasarım günlüğünüze yazın.

25 A.Kadir AKBAŞ Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni


"DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM? ETKİNLİĞİ K U R G U K U Ş A Ğ I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları