Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Z a m a n l a a n l ı y o r i n s a n : 3 - 4 g ü n e s ı k ı ş m ı ş b i r t a t i l d e n ö t e b i r ş e y b a y r a m... H a y a t a r a s g e l e.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Z a m a n l a a n l ı y o r i n s a n : 3 - 4 g ü n e s ı k ı ş m ı ş b i r t a t i l d e n ö t e b i r ş e y b a y r a m... H a y a t a r a s g e l e."— Sunum transkripti:

1

2 Z a m a n l a a n l ı y o r i n s a n : 3 - 4 g ü n e s ı k ı ş m ı ş b i r t a t i l d e n ö t e b i r ş e y b a y r a m... H a y a t a r a s g e l e s e r p i ş t i r i l m i ş i l a h i i k r a m l a r, k ı y m e t b i l e n k u l l a r a h e r d a i m b a y r a m y a ş a t ı r. Slaytı kendi akışında ve sesli izleyiniz.

3 N e f e s a l m a k b a y r a m d ı r m e s e l a ; g ü n ü n b i r i n d e s o l u k s u z k a l ı n c a a n l a r i n s a n... G ö r m e n i n n a s ı l b i r b a y r a m o l d u ğ u n u k a r a n l ı k ö ğ r e t i r ; s e v m e n i n k i n i y a l n ı z l ı k... S ı z l a m a y a n h e r o r g a n, h e l e d e b u r u n d i r e ğ i b a y r a m d ı r. B a y r a m d ı r, e l d e n a y a k t a n d ü ş m e m e k, z i h i n d e n ö n c e b e d e n i k a y b e t m e m e k, k u r d a k u ş a y e m o l m a y ı p " Ç o k ş ü k ü r b u g ü n ü d e g ö r d ü k " d i y e b i l m e k... S e v d i k l e r i n l e g e ç e n h e r g ü n b a y r a m d ı r. K ü s k e n b a r ı ş m a k, a y r ı y k e n k a v u ş m a k, s u s k u n k e n k o n u ş m a k b a y r a m d ı r.

4 B i r k i t a b ı b i t i r m e k, b i r b i n a y ı b i t i r m e k, b i r o k u l u b i t i r m e k, k â b u s l u b i r r ü y a y ı, k o d e s t e a ğ ı r c e z a y ı b i t i r m e k b a y r a m d ı r. Y o ğ u n b a k ı m d a s a n c ı l ı g e c e y i y a d a k a n g r e n o l m u ş b i r i l i ş k i y i b i t i r m e k d e ö y l e... V u s l a t d a b a y r a m d ı r ö t e y a n d a n... E n d i ş e i ç i n d e b e k l e d i ğ i n d e n m e k t u p a l m a k, t e l e f o n d a a n s ı z ı n s e s i n i d u y m a k, d e l i g i b i b u r n u n d a t ü t e n i n b o y n u n a s a r ı l m a k b a y r a m d ı r.

5 E n a c ı k t ı ğ ı n a n d a d u m a n ı t ü t e n b i r s o m u n u n k ö ş e s i n i b ö l m e k, k o r k t u ğ u n d a g ü v e n d i ğ i n e s a r ı l a b i l m e k, d a r a d ü ş t ü ğ ü n d e d o s t k a p ı s ı n ı ç a l a b i l m e k b a y r a m d ı r. B i r s ü r p r i z p a k e t i n d e n ç ı k a n h e d i y e, t a t l ı b i r ş e k e r l e m e d e ü s t ü n e s e r i l e n b a t t a n i y e, s a ç l a r ı n ı m ü ş f i k b i r s e v g i y l e o k ş a y a n a n n e b a y r a m d ı r. " O n a g ü v e n m i ş t i m, y a n ı l m a m ı ş ı m " s ö z ü b a y r a m d ı r. H i ç a l d a t m a m ı ş, a l d a n m a m ı ş o l m a k b a y r a m...

6 Y e n i b i r s ö z c ü k ö ğ r e n m e k, b i r t ü n e l i n s o n u n a g e l m e k, m ü z m i n b i r i ş i n k a p ı s ı n ı ç a r p ı p u z u n b i r y o l a ç ı k ı v e r m e k b a y r a m d ı r. Z o r l u k l a r a t e k b a ş ı n a g ö ğ ü s g e r e b i l m e k, g e r e ğ i n d e h a k s ı z l ı ğ ı n ü s t ü n e y a l ı n k ı l ı ç y ü r ü y e b i l m e k b a y r a m d ı r. Y e n i e v e a s ı l a n b a s m a p e r d e l e r, a l ı n t e r i y l e k a z a n ı l m ı ş i l k r ı z k ı n k o n d u ğ u ç e r ç e v e l e r, y ü k l ü b i r b o r c u n s o n t a k s i t i ö d e n i r k e n s ı k ı l a n e l l e r b a y r a m d ı r.

7 E v d e y a l n ı z l ı ğ ı n o k t a l a y a n i n s a n n e f e s i, a k ş a m k a p ı d a k a r ş ı l a y a n y a v u k l u b u s e s i, s e v d a l ı b i r e l i n t e n d e g e z m e s i, n i c e a d a ğ ı n a r d ı n d a n ç ı n l a y a n ç o c u k s e s i b a y r a m d ı r. S o n r a s ı n d a g e l e n i l k d i ş b a y r a m d ı r, i l k s ö z b a y r a m, i l k a d ı m, i l k y a z ı, i l k k a r n e b a y r a m...

8 G ü n e g ü l ü m s e y e r e k b a ş l a m a k b a y r a m d ı r. " İ y i k i y a n ı m d a s ı n " b a y r a m, " H e r ş e y i s a n a b o r ç l u y u m " b a y r a m, " H i ç p i ş m a n d e ğ i l i m " b a y r a m...

9 E v l a t l a r ı n m ü r ü v v e t i n i g ö r e b i l m e k, e v e d o l u b i r t o r b a y l a g i d e b i l m e k, k o n u k o m ş u y l a y a r e n l i k e d e b i l m e k, a k ş a m l a r ı e s k i m e y e n b i r k e y i f l e ç a y d e m l e y e b i l m e k b a y r a m d ı r. Z a m a n ı d o n d u r a n e s k i f o t o ğ r a f l a r a n e d a m e t s i z b a k a b i l m e k, a l t ı ç i z i l m i ş e s k i k i t a p l a r ı a y n ı i n a n ç l a o k u y a b i l m e k, y o l a r k a d a ş l a r ı n ı n y ü z ü n e u t a n m a d a n b a k a b i l m e k b a y r a m d ı r. A l n ı a ç ı k y a ş l a n m a k b a y r a m d ı r ; u l u b i r ç ı n a r g i b i a y a k t a ö l e b i l m e k b a y r a m...

10 B u n l a r ı n k a d r i n i b i l i r s e n i z, k ı y m e t b i l m e y i ö ğ r e n i r s e n i z h e r g ü n ü n ü z b a y r a m o l u r. M e r a k l a n m a y ı n, ö y l e d i r d i y e s i z e d e l i d e m e z l e r.

11 Deseler de böyle delilik, bayram artığı günlerdeki nankör akıllılıktan evladır. Her gününüz bayram olsun! Can Dündar Hazırlayan:

12 Slaytlar,ilginç ve komik resim,videolar,hikayeler,diziler, sanatçılar ve daha fazlası Türkiye’nin Bilgi Deposu Tr-Cafe Mail Grubunda Aradığınız Her şey Bir Tık Kadar Uzağınızda.. Tr-Cafe Mail Grubuna Üye Olmak İçin Tıklayınız..


"Z a m a n l a a n l ı y o r i n s a n : 3 - 4 g ü n e s ı k ı ş m ı ş b i r t a t i l d e n ö t e b i r ş e y b a y r a m... H a y a t a r a s g e l e." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları