Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayvan sa ğ lı ğ ının korunması için önlemler alan, hayvan hastalıklarına tanı koyan, tıbbî ve cerrahî girişimlerde bulunarak hastalı ğ ın tedavisini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayvan sa ğ lı ğ ının korunması için önlemler alan, hayvan hastalıklarına tanı koyan, tıbbî ve cerrahî girişimlerde bulunarak hastalı ğ ın tedavisini."— Sunum transkripti:

1

2 Hayvan sa ğ lı ğ ının korunması için önlemler alan, hayvan hastalıklarına tanı koyan, tıbbî ve cerrahî girişimlerde bulunarak hastalı ğ ın tedavisini sa ğ layan kişi. Veterinerin geniş bir sorumluluk alanı vardır. Hayvan popülâsyonlarının sa ğ lıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanların, arıların, su canlılarının, egzotik hayvanların ve kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması bu alana girer. Bunun yanında hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle salgın hastalıkların önlenmesi de onların sorumlulu ğ undadır. Ayrıca hayvansal ürünlerin üretim teknolojisinin ve insan tüketimine uygunlu ğ unun her aşamadaki sa ğ lık kontrolünden, hayvansal ürünlerdeki kirlenme ve hayvansal atıkların yönetimiyle çevre kirlili ğ i konularından da veteriner hekimler sorumludur. İ leri

3 Veteriner hekimli ğ in görev alanını yalnızca hayvan sa ğ lı ğ ıyla sınırlamak yanlış ve toplum zararına olacak kısır bir düşüncedir. Veteriner hekimli ğ in görev alanı gerçekte do ğ rudan do ğ ruya insan sa ğ lı ğ ıyla ilgilidir. Zira, hayvan sa ğ lı ğ ıyla insan sa ğ lı ğ ını birbirinden kesin olarak ayırmak olanaksızdır. Hayvanlardan insanlara do ğ rudan ya da hayvansal ürünler üzerinden dolaylı olarak geçen hastalıklardan insanların korunması ancak veteriner hekimlerin sorumlulu ğ undaki çalışmalar sayesinde olur.

4 Veteriner fakülteleri, evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sa ğ lıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, hayvansal besinlerin niteli ğ inin ve insan sa ğ lı ğ ına uygunlu ğ unun kontrolü konularında e ğ itim-ö ğ retim, uygulama ve araştırma yapmaktadır. Mezunlar İ l Veteriner Müdürlükleri hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında, veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri ile bölge laboratuvarlarında çalışabilirler. Uzmanlık alanlarına göre, Sa ğ lık Bakanlı ğ ına ba ğ lı çeşitli enstitü ve laboratuvarlarda ilaç firmalarında çiftliklerde, gıda sanayi sektöründe, halk sa ğ lı ğ ı ve çevre sa ğ lı ğ ı ile ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapabilmektedirler.

5 Veteriner hekimlik programının amacı, evcil, küçük ve büyükbaş ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sa ğ lı ğ ının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin (su ürünleri dahil), insan sa ğ lı ğ ına uygunlu ğ unun kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirlili ğ i konularında e ğ itim-ö ğ retim ve uygulama yapmaktır.

6 1.Anthrax (ŞARBON) 2.Bacillus anthracis 3.Brucellosis(YAVRU ATMA) 4.Brucella abortus 5.Brucella melitensis 6.Brucella suis 7.Brucella canis

7 8.Cat Scratch Fever(KARAC İĞ ER YIRTILMASI) 9.Clostridial Disiase (TETANOZ) 10.Clostridium türleri 11.Erysipeloid (BUZA Ğ I ARTR İ T) 12.Erysipelothrix rhusiopathie 13.Leptospirosis(Sarılık,yavru atma) 14.Leptospira spp

8 Ana sayfaya dön

9

10 Adı: İ kra Soyadı: Gürbüz Sınıf: 6/E No: 407 LÜTFEN HAYVANLARI KORUYALIM


"Hayvan sa ğ lı ğ ının korunması için önlemler alan, hayvan hastalıklarına tanı koyan, tıbbî ve cerrahî girişimlerde bulunarak hastalı ğ ın tedavisini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları