Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK TİCARET İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK TİCARET İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK TİCARET İŞLEMLERİ
Kapalı ve açık ağlar kullanılarak yapılabilecek iş ve ticaret aktiviteleri şu şekilde sıralanabilir: o Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi, o Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma, o Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, o Sipariş verme, o Anlaşma/sözleşme yapma, o Elektronik banka işlemleri ve fon transferi, o Elektronik konşimento gönderme, o Gümrükleme, o Elektronik ortamda kamu alımları, o Elektronik para ile ilgili işlemler, o Doğrudan tüketiciye pazarlama, o Sayısal içeriğin anında dağıtımı, o Anında bilgi oluşturma ve aktarma, o Elektronik ortamda vergilendirme,

2 MAL VE HİZMETLERİN ELEKTRONİK ALIŞVERİŞİ
Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, 2000'li yıllardan sonra yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel pazarlama yöntemlerine, İnternet olanaklarını da ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir kitleye satış yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurma şansını elde edebilmeye başlamıştır. Eskiden birçok şirket televizyon, gazete, radyo gibi araçları kullanarak potansiyel müşterilerine ulaşmaya uğraşırken, bugün bunlara İnternet üzerinden reklamcılık da eklenmiştir. Elektronik ticaretin araçları, birbirleriyle ticaret yapanların ticari işlemlerini kolaylaştıran telefon, faks, bilgisayar, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri değişimi sistemleri (Electronic Data Interchange-EDI), İnternet gibi her türlü teknolojik ürünlerdir. EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin önemli bir aracıdır. Elektronik ticaret açısından en etkin araç olarak kabul edilen yeni İnternet teknolojileri ise ses, görüntü ve yazılı metni aynı anda, daha hızlı ve güvenli bir şekilde ilettiğinden, İnternet üzerinden yapılan bu işlemlerin maliyeti diğer araçlara oranla hayli düşüktür. Geçmişte bir ölçüye kadar kapalı bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaret uygulamaları, güvenli olmakla birlikte maliyeti yüksek sistemlerdir. Günümüzde, açık bilgisayar ağı olan internet, elektronik ticaret için çok daha uygun bir altyapıdır. İnternet aracılığıyla, artık kapalı yapıdan açık yapıya geçerek küreselleşen ağların getireceği avantajlardan yararlanılmaktadır. Bu da özellikle KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin) dünya ticaretinde daha fazla yer almalarına olanak sağlamaktadır. Elektronik ticaret, özellikle KOBİ'ler için çok uygun bir ticaret şeklidir. Elektronik ticaret, ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını sağlamaktadır. Potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkân vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır. Dünyada 2001 yılında yapılan e-ticaretin hacmi 65 milyar dolar iken, 2007 yıl sonu verilerine bakıldığında Türkiye'de e-ticaret cirosu 5.537,17 YTL'dir. Bu rakam 2008 yılı Ağustos ayı ile birlikte 6.208,5; 2009 yılı Ağustos ayı itibariyle ,6 seviyesine ulaşmıştır.

3 Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma
Üretim Zinciri Yönetiminin faydaları Teslimat performansını iyileştirir Envanterin azaltılmasını sağlar Sipariş karşılama oranını yükseltir Talep tahminlerinin doğruluğunu arttırır Tedarik çevrim süresini kısaltır Lojistik masraflarını azaltır Verimlilik ve kapasite artışı sağlar Müşteri memnuniyetini arttırır Girdilerin teminini garantileyerek, üretimin devamlılığını sağlar Tüketici taleplerini en iyi şekilde karşılayarak kaliteyi arttırır Toplam maliyetleri azaltır Üretim zincirinin temel fonksiyonları Tedarik zincirini yönetiminde, zinciri oluşturan tüm fonksiyonlar bütünleşmiş olmalıdır. Ürünlerin, tedarikçiden son kullanıcıya ulaşmasında bir dizi fonksiyon belirli görevleri, altı temel hedef doğrultusunda yerine getirir: Talep ve sipariş yönetimi Satın alma Planlama Üretim Envanter (Stok) yönetimi Depo yönetimi Sevkiyat (Taşıma)

4 Tanıtım, reklam ve bilgilendirme,
Sipariş verme

5 Anlaşma ve sözleşme yapma
LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ    KURULUŞ: Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket  kurulmuştur. ÜNVAN: Madde 2- Şirketin ünvanı Limited Şirketidir. (İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43) Sıra no 1 Kurucunun Adı ve Soyadı ………………………………. Yerleşim Yeri ……………….. Uyruğu T.C. Kimlik No ……… ……………… (Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur. Madde 573/1, 574/1) Sıra no 1 Kurucunun Adı ve Soyadı ………………………………. Yerleşim Yeri ……………….. Uyruğu T.C. Kimlik No ……… ……………… (Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur. Madde 573/1, 574/1)

6 Elektronik Konşimento Gönderme
Son birkaç yılda, taşımacılık faaliyetinde bazı alanlarda kullanımı artmaya başlayan, electronic paperless, yani basılı kağıt olmadan, elektronik işlemler yöntemiyle bazı önemli dokümanların üretilmesi ve kullanımı yaygınlık kazanmaktadır. Kuru yük sektöründe faaliyet gösteren büyük kiracı operatörler özellikle “e-bills’’ yani e- konişmentoların kullanılmasını talep etmektedirler. 2013’ te başlayan bu gelişme artarak bu yılda devam etmiştir. Armatör firmalar büyük güçlü kiracıların talepleri karşısında, elektronik doküman uygulamasının yaratacağı riskleri değerlendirmek amacıyle PandI Club’lerine müracaat etmişler ve bu kuruluşlar birtakım kurallar oluşturmuş ve üyelerine, gemi armatörlerine, gemi operatörlerine gerekli duyuruları yaparak, kuralları belirlemişlerdir.  Elektronik ticaret, esasen ticari faaliyetin çoktandır uygulamasındadır. Charterparty, recap ve sair taşıma sözlesmeleri 15 yılı asan bir süredir elektronik posta yoluyle düzenlenmekte, çoğu zaman taraflar sözleşmeyi basılı göndermeden, ıslak imza olmaksızın, taşıma faaliyeti ve kontrat ifa edilmektedir. 

7 Gümrükleme nedir? Gümrük nedir?
Bir ülkeye ithal edilen ya da ihraç edilen eşyadan yürürlükteki Gümrük Kanunları doğrultusunda alınan vergi, resim veya harçtır. Gümrük kavramı, bu işlemlerin yapıldığı yer için de kullanılmaktadır. Türkiye’de gümrük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda çalışan bir kurumdur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname – KHK/640 göre ilgili birimin görevleri şunlardır; Türk Gümrük Tarife Cetvelini, eşyanın menşeini, gümrük kıymetini, gümrük rejim ve formalitelerini taraf olunan anlaşmalara ve uluslararası uygulamalara uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak. Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve malî yükleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek. Dâhilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve antrepo gümrük rejimleriyle ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamanın yürütülmesini sağlamak. Gümrükleme nedir? Gümrükleme, yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

8 Elektronik Para ile ilgili İşlemler Türkiye Barolar Birliği'nin 21. 10
Elektronik Para ile ilgili İşlemler Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli 2014/88 sayılı Barolarımızın Barokart aktarımları hakkında konulu duyurusunda “ tarih ve 2014/85 nolu duyuru ile de belirtildiği üzere söz konusu yasal zorunluluk nedeni ile; Yönetim Kurulumuz Barokart İşletmesi ve tüm hizmetlerin devredilmesine karar verildiği,Barokarta yapılacak para yükleme işlemleri ile ilgili Turk Elektronik Para A.Ş. yetkili olduğu, hesap numaraları aşağıdaki gibi değiştiği belirtilmiştir. Duyuruda “ tarihinden itibaren Barolarımızdan yapılacak nakit barokart yüklemelerinin söz konusu hesaba aktarılması gerektiği, aktarımların her haftanın Cuma günü ya da yapılan yükleme tutarının toplam TL'ye ulaşması durumunda ivedilikle yapılması gerektiği, ayrıca Barolarımızdaki pos cihazlarından avukatlarımızın yapacağı harcamalara ilişkin Barolarımızın alacaklarına dair şirket yetkilileri ile mahsuplaşma yapılması gerektiği, Gereken aktarımların belirlenen şekilde yapılmaması halinde ise ilgili Barolarımızın üyesi meslektaşlarımızın barokarta yükleme işlemi yapılamayacağı,  Konu hakkında detaylı bilgi için ilgili şirket yetkilileri ile görüşülmesi hususu önemle bilgilerinize sunulmuştur.

9 Anında bilgi oluşturma ve Aktarma
Devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların, firmaların ve hatta bireylerin açık ağ ortamında (internet)ya da kapalı ağ ortamında (intranet), yazı, ses ve görüntü şeklindeki fonksiyonların, sayısal biçimde işlenmesi, iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir. Bu kapsamda ticari sonuçlar doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, tanıtım-reklam vb. amaçlar için elektronik ortamlarda yapılan işlemler de elektronik ticaret kapsamına girmektedir. Internet üzerinden elektronik veri değişimi (EDI) ya da elektronik fon transferi (EFT) ve tamamen kredi kartı üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler gibi finansal ve ticari faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekominikasyon ağları üzerinden yapılması işlemidir.

10 Elektronik ortamda vergilendirme, MADDE 1 – (1) Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede bulunan yazılımları, vergi ile ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi amacı ile kullanmaktadır. Artan faaliyet hacimlerinin de doğal sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili kayıtların niteliğini değiştirmekte, neticede vergi denetim süreçleri ile ilgili yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. (2) Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. Yetki MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde, Maliye Bakanlığının, mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, mezkûr Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, yine mezkûr Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. (2) Ayrıca söz konusu maddenin birinci fıkrasının üçüncü bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılmasıveya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanmasızorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

11 ÖDEVİ VEREN : GİZEM TANIŞ HAZIRLAYAN UĞUR SAMET DAŞTAN


"ELEKTRONİK TİCARET İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları