Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI TEKNOLOJİ TRANSFERİ / YERLİ TEKNOLOJİK YETENEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI TEKNOLOJİ TRANSFERİ / YERLİ TEKNOLOJİK YETENEK"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI TEKNOLOJİ TRANSFERİ / YERLİ TEKNOLOJİK YETENEK
Metin Durgut ve Müfit Akyos

2 BÖLÜM I

3 endojen teknolojik çaba
transferi endojen teknolojik çaba yeni bilgi proses ürün ekonomi ÖNDEKİLERİ YAKALAMA EKONOMİK BÜYÜME

4 GLOBAL TEKNOLOJİ TRANSFERİ (1995)
NAFTA %6 USA 27 M $ %20 %52 %25 %30 %18 AB+EFTA 34 M $ JAPONYA 5 M $ %5 %52 %47 AVRUPA ASYA YSÜ

5 TEKNOLOJİ kodifikasyon ENFORMASYON (açık) teknik transferi
esnek, jenerik, uyarlanabilir kolay erişim fiyat odaklı ticari işlem konusu kol-boyu ilişki ile transfer düşük transfer maliyeti KURULUŞA-ÖZGÜ (örtük) yetenek transferi yerel, birikimli, “yol bağımlı” kısıtlı erişim dinamik dışsallık odaklı yatırım konusu bilgi transferi yöntemleri yüksek transfer maliyeti Yetenek: Örtük ve kişilerde/organizasyonda gömülü teknolojik bilginin transferi, kullanım için gerekli uzmanlık yeteneğinin de transferini gerektirir Yatırım: Teknolojinin yerellik özelliği, bilgi, beceri, donanım transferini ve bu transfer için ilgili servisleri gerektirir. Transfer maliyetleri oluşur.

6 TRANSFERİN İÇERİĞİ teknolojik yetenek teknolojik yetenek
veren alan teknolojik yetenek mühendislik ve yönetim hizmetleri yatırım malları işletme ve bakım için beceri ve “nasılı-bilme” teknolojik yetenek teknolojik değişim için bilgi, uzmanlık, deneyim ve “nedeni- bilme”

7 TRANSFER BİÇİMLERİ 1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI 2. ORTAK GİRİŞİMLER
3. LİSANS ANLAŞMALARI 4. MAL İTHALATI 5. İŞBİRLİĞİ İTTİFAKLARI 6. ALT-YÜKLENİCİLİK 7. İHRACAT 8. İNSAN İLE TRANSFER 9. TEKNİK YARDIM DYY: Yatırımcı firma içinde ama ev ülkenin dışında yapılan yatırımlar. Transfer edilen kaynakların denetimi ve yabancı girişimin yönetimi yatırımcıdadır.DDY transfe- rinin etkin olabilmesi için yerli teknoloji yeteneğinin varlığı şarttır. Ortak Girişim: Kuruluşların, ortaklık biçim ve paylarını belirleyerek yönetimlerini devrettikleri, teknoloji geliştirmek üzere oluşturduklerı firma. Teknoloji edinme anlaşmaya bağlıdır. İşbirliği İttifakları: Uzak ilişki ile firma birleşmesi arasında yer alan ittifaklar, tamamlayıcı, bağımsız ve yakın güçteki ortakların bir süre için bir araya gelmesidir. Ortak bilgi üretimi ve paylaşımı (transfer) iki yönlüdür. ArGe, teknoloji gibi pazarlama (dağıtım) yer alabilir. Alt-Yüklenicilik: Teknolojide öncü firmalarla girişilen alt-yüklenicilik, tasarım ve birlikte ürün geliştirme yeteneklerinin kazanılmasına yol açar. Teknoloji transferi, üretim, kalite, yönetim teknikleri vb.yi kapsar.Kontrol ana firmadadır. Üretimin uluslararası kaynaklandırması ile birlikte yaygınlaşmaktadır. Lisans: Başkasına ait fikri mülkiyet hakkının karşılığı verilerek alınmasıdır. Firma yeteneğine bağlı olarak etkili olur. İhracat: Yabancı müşteriden öğrenme. İnsan: Beyin göçü, ziyaret, yayın, sergi.

8 1960/1970’lerin TEKNOLOJİ POLİTİKALARI TEKNOLOJİ REGÜLASYONU
uygun teknolojinin fiyatı uygun tranfer koşulları teknolojinin korumalı ortamda geliştirilmesi teknoloji ithalatının yerel yetenek lehine kısıtlanması İTHAL İKAMESİ Varsayımlar Kısıtsız bilgi akışı, teknoloji transferinin maliyetini artırır Kısıtsız teknoloji transferi yerli teknoloji yeteneğini ve öğrenmeyi engeller Teknoloji korumalı ortamda da geliştirilebilir Transfer mekanizmaları önemlidir; hisse kontrolü ve mülkiyet önemli rol oynar teknolojinin fiyatlandırılması, “teknolojik gelişme yararı”nın uluslararası dağılımını belirler Ana transfer sorunu, teknolojiyi bulma değil fiyatı ve transfer koşullarıdır TRANSFER MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK TEKNOLOJİ İTHALATINDAN AZAMİ ÖĞRENMEYİ SAĞLAMAK

9 POLİTİKA SONUÇLARI Regülasyonlar uygun transfer koşullarını sağladı Transfer politikaları ile ulusal teknoloji politikaları arasında her zaman uyum sağlanamadı Yeni karmaşık teknolojiler müdahaleci politikalara takıldı Transferlerin ulusal teknoloji çabaları üzerindeki etkisi ülkeye bağlı olarak değişti Doğrudan etkiler: Maliyet düşürücü regülasyonlar olumlu sonuç verdi. Stratejik sanayilerde millileştirmeye gidilerek ÇUŞ’lerin egemenliği engellendi. Fiyatlar için sıkı pazarlık yapıldı. Yerel Teknoloji: Transfer kısıtlamaları, “paketlerin açılması”, uluslararası transferin regülasyonu, yerel yetenek geliştirme politikası ile genelde bütünleşemedi. Müdahale Maliyetleri: Müdahalenin başarısı hükümetlerin yetilerine bağlıydı. Yeni teknoloji ve sermaye akışısı engellendi. Kısa vadeli maliyet düşürme uzun vadeli yerel “yaparak öğrenme” sürecini gölgeledi.

10 TRANSFERİN DEĞİŞEN BAĞLAMI
(1) TRANSFERİN DEĞİŞEN BAĞLAMI Ticaretin ve mali işlemlerin liberalizasyonu ( Sığ Entegrasyon ) Üretim ve teknoloji ağyapılarının küresel ölçekte yaygınlaşmaları ( Derin Entegrasyon ) “Sığ” ve “derin” entegrasyon arasında, deregülasyon, GATT / WTO vb. globalleşme baskıları sonucu karmaşık ilişkilerin gelişmesi

11 kendiliğinden teknolojik birikim sağlamadı
(2) Ama, sığ entegrasyon beklendiği gibi kendiliğinden teknolojik birikim sağlamadı Yabancı firmalar, doğrudan dinamik öğrenme yetenekleri yaratamadı (yerel çaba gerekiyor) “Global”in tüm dünya demek olmadığı anlaşıldı Teknolojinin aktif uyarlayıcısı ve kaynağı olmayı başaramayanlar teknolojik marjinalliğe mahkum olurlar. Transfer edilen yeteneğin ulusal sistemde yaygınlaşarak ulusal teknoloji yeteneğine katılması için müdahale gerekir Bu nedenle, ulusal sistemlerin ve ulusal politikaların yeniden yapılanmalarının önemlidir

12 ÖNDEKİLERİ YAKALAMA (1)
BİRBİRİNİN YERİNE GEÇME teknoloji kapma yeteneği YERLİ TEKNOLOJİK ÇABA İTHAL TEKNOLOJİ BİRBİRİNİ TAMAMLAMA

13 (2) dış pazarlar sınai kümeler ağyapılar yetenek geliştirme arkadan
gelen (kuruluş) telafi mekanizmaları gelişen ekonomi: bulunmayan pazarlar bulunmayan yetenekler olumsuz dışsallıklar

14 B-T’nin globalleşmesi ticaretin globalleşmesi
YENİ EKONOMİDE ARKADAN GELEN FİRMA B-T’nin globalleşmesi derin entegrasyon teknikler global/ bölgesel kaynak- landırma mali globalleşme yönetim prosesler maliye ürünler sığ entegrasyon ticaretin globalleşmesi

15 Telafi Mekanizmaları Yetenek Açıkları
(3) Telafi Mekanizmaları Yetenek Açıkları Doğrudan Yabancı Yatırımları Ortak Girişimler Alt-Sözleşmeler İşbirliği İttifakları Yerli Şirket Grupları Yerli Teknik / Pazarlama Altyapıları Mali Sistem Ürün Geliştirme Pazar Geliştirme Yönetim Açığı

16 TRANSFER POLİTİKALARININ LİBERALİZASYONU
(1) TRANSFER POLİTİKALARININ LİBERALİZASYONU Hükümetlerin, DYY’ları ve ÇUŞ’leri sorun kadar kaynak olarak da görmeye başlaması “Performans talepleri” dışında transfer politikalarında deregülasyona gidilmesi Teknolojinin firmaya-özgüllüğü nedeniyle arkadan-gelenlerin teknoloji transferinin temel taşıyıcıları sayılması

17 (2) Hükümetlerin, pazar tökezlemeleri dahil teknoloji akışının önündeki engellerin üstesinden gelmek amacıyla özel teşebbüsü tamamlayıcı endojen bir rol oynaması “Seçici müdahale” yerine, hükümetlerin idari ve ağyapı yetenekleri ile kuruluşları/ulusal sistemleri global üretim ve pazarlama ağyapılarına bağlaması

18 TRANSFERİN “KAYNAKLANDIRMA” BAĞLAMI
ULUSLARARASI ÜRETİM: Ortak mülkiyet ve kontrol çerçevesinde yapılan işlemler KAYNAKLANDIRMA: Bir firmanın ürettiği alt-takımların, bileşenlerin veya işlenmiş malzemenin başka bir firma tarafından alındığı bağımsız-firmalar-arası işlemler

19 KAYNAKLANDIRMA KRİTERLERİ
teslim teknoloji teslim kalite maliyet kalite maliyet hizmetler GELENEKSEL YENİ

20 KAYNAKLANDIRMA BAĞLAMINDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇERÇEVESİ
(1) KAYNAKLANDIRMA BAĞLAMINDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇERÇEVESİ PAZARA VE TEKNOLOJİYE AYNI ANDA ERİŞİM i. değişik erişim kanalları ii. ağyapılar içinde öğrenme FİRMAYA-ÖZGÜ YETENEK TRANSFERİ i. arkadan-gelen firmalar ii. kaynaklandırma ve eklemlenme yetenekleri ÜRETİM ZİNCİRİNDEKİ KONUM i. ilk konum ve dinamik öğrenme amacı ii. öğrenmenin süreksizlik özelliği

21 (2) MAKRO-ORGANİZASYON STRATEJİSİ i. ulusal sanayi stratejisi olarak teknoloji transfer politikası ii. performans talepleri ve yabancı yatırımlarına stratejik yaklaşım iii. yönetim ve ağyapılanma yetenekleri

22 İTTİFAK İÇİNDE TEKNOLOJİ ÖĞRENME
(1) teknolojik entegrasyon 5 4 3 2 1 teknoloji transferi hedefi

23 ÖĞRENME AŞAMALARI (2) 1. maliyet düşürme, standart kalite
MALİYET DÜŞÜRÜCÜ İTTİFAKLAR 1. maliyet düşürme, standart kalite 2. kalite artırma, esneklik ve tepki zamanı ÜRÜN VE PROSES GELİŞTİRME İTTİFAKLARI 3. ısmarlama ürün, proses geliştirme 4. sınırlı ortak ürün geliştirme 5. Ar-Ge işbirliği, önemli ürün geliştirme ( gerçekleşmiş teknolojik entegrasyon )

24 POLİTİKALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

25 BÖLÜM II

26 FİRMA TEKNOLOJİ TABANI
“teknolojiyi, ana rekabet unsuru olarak ekonomik değere çevirebilme, geliştirebilme becerilerinin bütünü”

27 FİRMA TEKNOLOJİK YETENEKLERİ
Teknolojik bilgi kuruluşlar arasında eşit olarak paylaşılmaz, kolay taklit edilemez, kuruluşlar arasında kolaylıkla transfer edilemez ( teknolojik faaliyetin evrimci doğası ) Transfer, öğrenme süreçlerini gerektirir, çünkü teknolojiler “örtük” niteliktedir. Bu süreçler yeni beceri, bilgi ve nihayet teknolojik yetenek kazanmayı içerirler: 1. yaparak öğrenme 2. kullanarak öğrenme 3. uyum göstererek öğrenme 4. etkileşerek öğrenme

28 (2) Teknolojik yetenek; 1. uzmanlık oluşturma
2. kuruluş-içi teknoloji geliştirme 3. yeni teknolojileri ve pazarları arama 4. performans özdeğerlendirmesi için zaman ve kaynak yatırımı yapmak gibi teknolojik çabaları gerektirir Teknolojik yeteneklerin; 1. organizasyon 2. ağyapı yetenekleri ile desteklenmesi gerekir

29 inovasyon yetenekleri
Teknolojik yetenekler: 1. uygun teknolojiyi seçmek, özümsemek ve kullanabilmek (temel düzey yetenekler) 2. üretim ve pazar koşullarına teknolojiyi uyarlamak, artımsal yenilikler ile geliştirmek (ara düzey yetenekler); 3. temel araştırma sonucu teknoloji üretmek (üst düzey yetenekler) (3) karmaşıklık teknoloji ilkelerinin bilinmesi alınan teknolojinin kullanımı 3 2 1 1 işletme yetenekleri inovasyon yetenekleri

30 A B C

31

32

33 TEKNOLOJİK YETENEK PERSPEKTİFİ
ülke sektör, bölge, küme firma teknolojik çaba öğrenme teknolojik yetenekler ekonomik performans ekonomik performans ekonomik performans

34 ULUSAL TEKNOLOJİK YETENEKLER
fiziksel yatırımlar özümseme, geliştirme beceri, tavır, yeti teknolojik çaba insan kaynağı

35 ULUSAL YETENEKLERİN BELİRLEYİCİLERİ
destekler faktör pazarları ulusal yetenekler kurumlar

36 (günümüzde ekonomik gelişmenin
KAYNAKLAR YETKİNLİKLER (günümüzde ekonomik gelişmenin anahtarı) YETENEKLER yenilik sistemleri yenilik yetenekleri

37 ULUSAL TEKNOLOJİK YETKİNLİK GÖSTERGELERİ
ihracat performansı ve yapısı insan sermayesi tabanı teknolojik karmaşıklık düzeyi Ar-Ge faaliyeti yabancı kuruluşların rolü toplam faktör prodüktivite artışı devletin rolü

38 tekno-ekonomik ilişkiler
TEKNOLOJİK SİSTEM (1) yenilikçi ilişkiler yenilikçi alt-sistemler üretici alt-sistemler kurumsal altyapı tekno-ekonomik ilişkiler pazar

39 teknik sistemler tekno-bilimsel bilgi PAZAR
(2) teknik sistemler tekno-bilimsel bilgi kurumsal arayüz PAZAR

40 TEKNOLOJİK SÜREKSİZLİK
yerli üretim teknolojisi verimli kullanım ekonomide yaygınlaştırma ithal teknoloji yerel özümseme

41 FİRMA TEKNOLOJİ TABANI
“teknolojiyi, ana rekabet unsuru olarak ekonomik değere çevirebilme, geliştirebilme becerilerinin bütünü”

42 TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇ/DIŞ KAYNAK DENGESİ
% Firma İçi Bilgi ve Yetenekler Firma Dışı Bilgi ve Yetenekler Firma İçi Teknolojik Bilginin Yaratılması Firma içinde yapılan Ar-Ge çalışmaları Firma Dışı Teknolojik Bilginin Yaratılması Firma dışında yapılan Ar-Ge çalışmaları Firma Kaynakları Arasında Teknoloji Transferi Firma Dışı Kaynaklardan Teknoloji Transferi YENİ ÜRÜN/PROSES/TEKNOLOJİ

43 TEKNOLOJİLER BUGÜN YAKIN UZAK REKABET DÜZEYİ GELECEK GELECEK Geleceğin
Teknolojileri Öncü Teknolojiler Temel ve Kilit Teknolojiler BUGÜN YAKIN UZAK GELECEK GELECEK

44 TEKNOLOJİ TABANI MODELİ
DIŞSAL VARLIKLAR DIŞ ÇEVRE Ürün ve/veya Servis Geliştirme Süreci Ana Teknolojik Varlıklar Destek Varlıklar Yönetimsel Varlıklar


"ULUSLARARASI TEKNOLOJİ TRANSFERİ / YERLİ TEKNOLOJİK YETENEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları