Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çözeltiler Homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır. çözücü,çözünen Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) çözeltinin fazını belirleyen bileşen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çözeltiler Homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır. çözücü,çözünen Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) çözeltinin fazını belirleyen bileşen."— Sunum transkripti:

1 Çözeltiler Homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır. çözücü,çözünen Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) çözeltinin fazını belirleyen bileşen Kütlece daha az olan (çözücü içinde dağılan) bileşen Konsantre çözelti Göreceli olarak yüksek oranda çözünen içeren çözelti Seyreltik çözeltiAz oranda çözünen içeren çözelti elektrolit non elektrolit suda çözündüğü zaman iyonlarına ayrışan ve elektriği ileten maddelere elektrolit denir Elektriği iletmeyen çözelti

2 çözüne n çözücüçözeltiörnek Gaz Hava GazSıvı soda (CO 2 in H 2 O) Sıvı Etanol-su KatıSıvı (NaCl –su) GazKatı H 2 - Pd Katı 14 ayar altın (Ag - Au)

3 çözünen kütlesi Ağırlıkça Yüzde = ------------------------ x 100 çözelti kütlesi çözünen hacmi Hacimce yüzde = ------------------------- x 100 çözelti hacmi çözünen kütlesi Ağırlık/hacim yüzdesi = --------------------- x 100 (gr/100ml) çözelti hacmi Konsantrasyon birimleri

4 çözünen in mol sayısı Molarite = ----------------------------------------------- çözeltinin hacmi Litre cinsinden çözünen in mol sayısı Molalite = -------------------------------------------------- çözücü kütlesi kilogram cinsinden herhangi bir bileşenin mol sayısı Mol kesri = --------------------------------------------------------- çözeltideki bileşenlerin mol sayıları toplamı Parts per million (ppm), Parts Per Billion(ppb) mg çözünen  g çözünen 1 ppm = -------------------- 1 ppb = -------------------------------- kg çözelti kg çözelti

5 Soru Yoğunluğu 1.235g/ml olan kütlece % 90.0 glycerol C 3 H 8 O 3 ve %10 H 2 O içeren çözelti için a- C 3 H 8 O 3 molaritesini b- H 2 O molaritesini c- C 3 H 8 O 3 ün mole kesrini d- H 2 O un molalitesini hesaplayınız.

6 Mass of solute Percent by mass = ------------------------ x 100 Mass of solution Volume of solute Percent by volume = ------------------------- x 100 Volume of solution Mass of solute Mass / volume percent = --------------------- x 100 (gr/100ml) Volume of solution Solution Concentrations

7 ÇözünürlükBelli bir sıcaklıkta çözünenin çözücü içeisinde en çok (fazla) çözünebildiği orana (konsantrasyona) çözünürlük denir. Doymuş çözeltiÇözebileceği en fazla oranda çözünen içeren çözeltidir. Aşırı doymuşÇözebileceğinden daha çok çözünen içeren çözeltidir. Aşırı miktar kristallenerek çöker. Doymamış çözelti Doymuş çözeltiden daha az oranda (düşük konsantrasyonda) çözünen içeren çözelti

8 Sıvı çözeltilerde; Katıların çözünürlüğü sıcaklıkla genelde artar. Sıvı çözeltilerde; Gazların çözünürlüğü sıcaklık artıkça azalır. Sıvı çözeltilerde; Gazların çözünürlüğü basınç artıkça artar. Çözücü ve çözünen moleküllerin özelikleri çözünme olayında önemlidir. Benzer maddeler benzer maddelerde çözünürler. Apolar türler apolar çözeltilerde, polar türler polar çözücülerde çözünme eğilimindedirler. Çözünürlük BasınçSıcaklık

9 Çözünme Olayı -a- çözücü moleküllerinin birbirinden ayrılması (birbirleri arasındaki çekim kuvvetlerini yenmeleri) ∆ H > 0 -b- çözünen türün moleküllerinin birbirinden ayrılması ∆ H > 0 c- çözücü ve çözünen moleküllerinin karışması Ayrılmış çözücü molekülleri + ↔ çözelti ∆ H < 0 Ayrılmış çözünen molekülleri ∆ H çözelti = ∆ H a + ∆ H b + ∆ Hc

10 ∆ H solution = ∆ H a + ∆ H b + ∆ Hc

11 Karışımlarda moleküllerarası çekim kuvvetleri ** Benzer benzeri çözer ** Benzer moleküllerarasıçekim kuvvetlerine sahip maddeler birbirleri içinde çözünme eğilimindedirler. -Polar sıvılar polar polar çözücülerde çözünür. - çözücü ve çözünen arasında Hidrojen bağları oluşumu çözünürlüğü arttırır. (alkol lerde karbon zinciri sayısı arttıça suda çözünürlük azalır) -iyonik bileşiklerin sudaki çözünürlüğü bileşiğe göre farklılık gösterir. (katı tanecikler arasındaki çekim kuvvetine göre) - Apolar bileşikler apolar çözücülerde çözünür.

12 ideal çözelti

13 Aşağıdaki bileşiklerin CCl 4 veya H 2 O çözücülerden hangisinde çözüneceğini belirtiniz. C 7 H 16 NaHCO 3 HCl I 2

14

15

16 Çözünürlük & sıcaklık Sıvı çözeltilerde; Katıların çözünürlüğü sıcaklıkla genelde artar. Sıvı çözeltilerde; Gazların çözünürlüğü sıcaklık artıkça azalır. kristallenmeAşırı doymuş çözeltide, çözünenin aşırı olan kısmının çökmesi olayıdır. Doymuş çözeltiÇözebileceği en fazla oranda çözünen içeren çözeltidir. Aşırı doymuşÇözebileceğinden daha çok çözünen içeren çözeltidir. Aşırı miktar kristallenerek çöker. Doymamış çözeltiDoymuş çözeltiden daha az oranda (düşük konsantrasyonda) çözünen içeren çözelti

17

18

19 60°C de 95g NH 4 Cl ün 200.0g H 2 O içinde çözünmesiyle oluşturulan çözelti 20 °C soğutulduğunda kaç gram NH 4 Cl kristallenir? NH 4 Cl ün çözünürlüğü 20 °C de 37gNH 4 Cl/100gH 2 O 60 °C de 56gNH 4 Cl/100gH 2 O

20 çözünürlük & basınç Sıvı çözeltilerde; Gazların çözünürlüğü basınç artıkça artar C = k P gaz Henry’s Law C = gazın çözünürlüğü k = Henry kanunu sabiti Pgas = çözelti üzerinde gazın kısmi basıncı

21 37°C ve 1 atm basınçta saf azot un kandaki çözünürlüğü 6.2x10^-4M dır. Basıncın 2.5 atm e eşit olduğu bir derinliğe inen bir dalgıcın kanındaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu nedir. (X N2 = 0.78)

22 Kolligatif Özellikler Buhar basıncı azalması (Rault kanunu) Kaynama noktası yükselmesi Donma noktası alçalması Osmatik basınç

23 Çözeltilerin Buhar basıncı Roault, 1880 –Çözücünün buhar basıncı içinde çözünenler nedeniyle çözeltide daha düşük olur –İdeal bir çözeltide çözücünün buhar basıncı çözücünün mol fraksiyonu ile saf çözücünün o sıcaklıktaki basıncının çarpımına eşittir. P A =  A P°  A = mol kesri P° = saf çözücünün buhar basıncı

24 100g sukroz un (C 12 H 22 O 11 ) 1000g su içinde çözünmesinden dolayı 25°C deki suyun buhar basıncında oluşan azalmayı hesaplayınız. (25°C de saf suyun buhar basıncı 23.8mmHg.)

25 Saf benzen ve toluenin 25°C de buhar basınçları sırasıyla 95.1 and 28.4mmHg dir. 1 mol benzen ile 3 mol toulenin karışımından oluşan çözeltinin toplam buhar basıncını hesaplayınız.

26 Bir çözelti ve saf çözücü (veya farklı iki konsantrasyonda çözelti) birbirlerinden yarı geçirgen (çözücü moleküllerini geçiren ancak çözüneni geçirmeyen) zar ile ayrılırsa çözünen konsantrasyonu her iki tarafta eşitleninceye kadar çözücü zardan daha konsantre tarafa geçer. Bu olaya ozmoz denir.

27 Ozmatik basıç ozmoz (çözücünün seyreltik tarafa geçmesini) engellemek için uygulanması gereken dış basınçtır.

28 Osmatik Basınç πV = nRT π = RT n V = M RT Osmoz; Çözücünün yarı geçirgen bir zardan çözeltiye akışıdır. π Osmatik basıç; ozmozu (çözücünün akışını) durdurmak için için uygulanması gereken dış basınçtır

29 Ters Osmosis

30 25°C 7.7atm ozmatik basınca sahip kan çözeltisi ile izotonik olan şeker çözeltisinin konsantrasyonu nedir? İsotonik çözeltiler; aynı ozmatik basınca sahip çözeltiler izotonik olarak adlandırılır.

31 Donma noktası alçalması & Kaynama noktası yükselmesi ΔT f = -K f i m ΔT b = K b i m m= molalite i= van’t Hoff factor bileşikler suda çözüldüklerinde oluşan tür sayısı

32 van’t Hoff ΔT d = -i K d m i = == 1.98 ölçülen ΔT f ΔTk = i K k m beklenen ΔT f 0.0361°C 0.0186°C π = -i M RT

33 Aşağıdaki sulu çözeltileri beklenen donma noktalarına göre küçükten büyüğe göre sıralayınız.  0.050m CaCl 2  0.150m NaCl  0.100m HCl  0.050m HC 2 H 3 O 2 (acetic acid)  0.100m C 12 H 22 O 11

34 100.0g ethyleneglicol (C 2 H 6 O 2 ) ün 900.0g H 2 O da çözünmesiyle oluşan çözeltinin donma ve kaynama noktalarını hesaplayınız. Su için Kk=0.52°C/m Kd= 1.86 °C/m

35 5g/L hemoglobin çözeltisinin 25°C de ozmatik basıncı 0.0018atm olduğuna göre hemoglobininin molekül ağırlığını hesaplayınız.

36 10g üre 100g suda çözündüğünde oluşan çözeltinin kaynama noktasını hesaplayınız. Mw üre=59.0g/mol su için Kd= 1.86 Kk=0.51

37 0.2 iyonik olmayan bir bileşik 50g saf suda çözündüğünde suyun donma noktası -0.22 °C ye düşmektedir. Bu bileşiğin molekül ağırlığını bulunuz.

38 Vasopressin in molekül ağırlığını belirlemek için 10.00g vasopressin 50.00g of Naphthalen (Kd=6.94°C/m) içinde çözülüyor ve karışımın donma noktası 79.01°C olarak bulunuyor, saf Naphthalenin donma noktası 80.29°C olduğuna göre Vasopressin in molekül ağırlığını bulunuz.

39 25.0g Naphthalenin (Mw=128.2g/mol) 0.750L S 2 (d=1.263g/ml) ile karıştırılarak hazırlanan 0.750L çözelti için. Çözeltideki Naphthalenin ağırlıkça yüzdesini Naphthalen konsantrasyonunu ppm cinsinden Çözeltinin yoğunluğunu çözeltideki Naphthalen in molaritesini çözeltideki Naphthalen in molalitesini safCS 2 nin 25°C de buhar basıncı 358mmHg ise Naphthalenden gelen buhar basıncını ihmal ederek,25°C çözeltinin toplam buhar basıncını Çözeltinin ozmatik basıncını CS 2 normal kaynama noktası 46.13°C (Kk= 2.34°C/m) ise, çözeltinin normal kaynama noktasını hesaplayınız.


"Çözeltiler Homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır. çözücü,çözünen Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) çözeltinin fazını belirleyen bileşen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları