Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVDEN KAÇMA DAVRANIŞI ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVDEN KAÇMA DAVRANIŞI ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 EVDEN KAÇMA DAVRANIŞI ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 EVDEN KAÇMA DAVRANIŞI NED İ R?  Gencin ebeveynlerinin iznini almadan, onların bilgisi olmadan eve gelmemesi, geceyi başka bir yerde ya da sokakta geçirmesidir.  Son bir yıl içerisinde en az bir geceyi, evde bir sorunu takiben ve ailesinin haberi olmadan başka bir yerde ya da sokakta geçirme evden kaçma davranışı olarak de ğ erlendirilir. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

3 EVDEN KAÇMA ASLINDA ÇOCU Ğ UN A İ LES İ NE KARŞI YAPTI Ğ I B İ R PROTESTODUR. Bebeklikten itibaren insanlardaki birincil duygusal ihtiyaç GÜVEN duygusudur. Bunun sa ğ landı ğ ı yer de ev ortamıdır. E ğ er evde bu güven duygusu yıkılmışsa ev, aile ortamı ba ğ lanılan liman olmaktan çıkar ve birey isteklerini, arzularını başka bir yerde aramaya başlar. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4 EVDEN KAÇMA DAVRANIŞININ NEDENLER İ  Anne babanın ilgisizli ğ i, çocu ğ un anne babası tarafından sürekli reddedilmesi,  Çocu ğ un ailesi ile yaşadı ğ ı de ğ er çelişkileri,  Da ğ ılmış aile çocuklarında otorite figürü eksikli ğ i,  Anne-babanın istedikleri tavrı, başarıyı bulamayınca çocuğa aşırı katı ve ters davranmaları,  Evde şiddet uygulanması, aile içi çatışmalar,  Ebeveynler arasındaki ciddi anlaşmazlıklar, ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

5 EVDEN KAÇMA DAVRANIŞININ NEDENLER İ  Gencin özgürlük arayışı,  İ stismarın da (fiziksel, duygusal ya da cinsel) yaşandı ğ ı sa ğ lıksız ev ortamları,  Otorite ile yaşanan sorunlar,  Çocu ğ un cinsel yönelimi ile ilgili yaşadı ğ ı problemler,  Madde kullanımı, ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

6 EVDEN KAÇMA DAVRANIŞININ NEDENLER İ  Geçiş dönemleri,  Psikolojik hastalıklar, zihinsel yetersizlikler …  Aile içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, çocuğun çalışmak zorunda kalması,  Kentleşme: Kırdan kente göçün yoğunlaşmasıyla beraber kentsel yaşama uyumda zorluklar yaşanması, ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

7 EVDEN KAÇAN ÇOCUKLARI BEKLEYEN R İ SKLER  Alkol madde ba ğ ımlılı ğ ı  Çeşitli hastalıklar  Sa ğ lıksız beslenme  Sokakta kalma ve donma  Yaralanma  Kaçırılma  Öldürülme  Taciz veya tecavüze u ğ rama  E ğ itimden uzaklaşma  Kendine zarar verme ve intihar davranışı ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

8 ÇOCU Ğ UNUZUN EVDEN KAÇMASINI ÖNLEMEK İ Ç İ N NELER YAPAB İ L İ R S İ N İ Z?  Çocu ğ unuzun hayatına dair (ev dışında geçirdi ğ i zamanlarda neler yaptı ğ ına ve kimlerle görüştü ğ üne dair) bilgi sahibi olun.  Arkadaşları, ilgi alanları, sorunları ile ilgili olarak konuştu ğ unda onu yargılamadan dinleyin.  Sizden yardım istedi ğ inde buna öncelik verin. Ne demek istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu dikkat ederek dinleyin. Önerilerinizi öğüt yada ders veren bir şekilde yapmamaya özen gösterin. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

9  Çocu ğ unuzu koşulsuz bir şekilde kabul edip, sevin ve sevginizi gösterin.  Huzurlu ve güvenli bir ev ortamı sa ğ layın.  Ondan yapamayaca ğ ı şeyler istemeyin, yüksek beklentilerde bulunmayın.  Psikolojik ya da fiziksel şiddet asla uygulamayın.  Çocu ğ u bir birey olarak kabul edip yargılamadan, suçlamadan dinlemeye ve anlamaya çalışın, bu yaklaşım onun aileye olan ba ğ lılı ğ ını arttırır.  Zararlı alışkanlıklar ve madde kullanımı konusunda çocu ğ u bilgilendirin. ÇOCU Ğ UNUZUN EVDEN KAÇMASINI ÖNLEMEK İ Ç İ N NELER YAPAB İ L İ R S İ N İ Z? ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

10 BIR ARAŞTıRMA …  Sosyolog Tekin Karaçam «Evden kaçmanın sebeplerini» araştırdı ğ ı çalışmasında; evden kaçma e ğ iliminde olan her iki ö ğ renciden birinin aile içinde sık sık sorunlar yaşadı ğ ı, öfke sorunları oldu ğ u (yüzde 67,6) ve evden kaçma e ğ iliminde olan ö ğ rencilerin di ğ er ö ğ rencilere göre daha uzun süreli televizyon izledikleri (yüzde 70,4) ve meşhur olmak istedikleri sonuçlarına ulaşmıştır. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

11 BAZI İ PUÇLARI! Çocu ğ unuz evden kaçmadan önce bunu düşündü ğ üne dair bazı sinyaller verecektir. Bunlar:  Çocu ğ unuzun davranış kalıplarında de ğ işiklikler meydana gelebilir. Her zamankinden daha içine kapanık ya da asi davranabilir.  Sizi evden kaçmakla tehdit edebilir.  Bir kenarda para, de ğ erli eşya ve giysi biriktirmeye başlayabilir.  Zihinleri sürekli bu konu ile meşgul olabilir. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

12 ÇOCU Ğ UNUZ EVDEN KAÇTI Ğ INDA!  Sakin olmaya çalışın.  Çocu ğ unuzun neden ve nereye kaçmış olabilece ğ ini düşünün. Odasını, masasını, dolabını kontrol ederek ipuçları bulmaya çalışın.  Çocu ğ unuzun nerede olabilece ğ ini bilme ihtimali olan arkadaşları, ö ğ retmenleri, akrabaları arayarak bilgi edinin. Bir gelişme olursa sizi aramalarını söyleyin.  Ankara Çocuk Şube Müdürlü ğ üne çocu ğ unuzun kayboldu ğ unu bildirin.  Bu bildirim için belli bir bekleme süresi yoktur. Hemen arayabilirsiniz.  TEL: 0312 362 76 35 ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

13

14 ÇOCU Ğ UNUZ EVE DÖNDÜ Ğ ÜNDE …  Ani tepkiler vermeyin. Döndü ğ ü için memnun oldu ğ unuzu onu merak etti ğ inizi ifade edin.  Çocu ğ un eve alışması, rahatlaması, yemek yemek, uyumak, banyo yapmak gibi ihtiyaçlarını gidermesi için zaman tanıyın.  Sa ğ lık durumunu kontrol edin. Müdahale gerektiren bir durum varsa doktora başvurun. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

15 ÇOCU Ğ UNUZ EVE DÖNDÜ Ğ ÜNDE …  Kayıp haberi verdi ğ iniz kişileri, çocu ğ unuzun eve döndü ğ üne dair bilgilendirin.  Evden kaçmasına neden olan sorunun çözümü için ona destek olaca ğ ınızı belirtin.  Profesyonel destek alın ve çocu ğ unuzun destek almasını sa ğ layın.  Ç ocu ğ unuzu KES İ NL İ KLE eve ya da odasına kilitlemeyin. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

16 ÇOCU Ğ UNUZU KES İ NL İ KLE EVE YA DA ODASINA K İ L İ TLEMEY İ N ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

17 ÇOCU Ğ UNUZ EVE DÖNDÜ Ğ ÜNDE …  Yaklaşımınızı belirlerken e vden kaçma nedenin i dikkate alın.  Konu ile ilgili okula bilgi verin.  Sokakta yaşamak ile ilgili gerçekçi olmayan düşüncelerini ö ğ renin.  Çocu ğ unuzu yargılamadan,suçlamadan ona sokakta kaldı ğ ında karşılaşabilece ğ i tehlikeleri açıklayın.  Arkadaş çevresi hakkında bilgi sahibi olun. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

18 Ö Ğ RETMEN NE YAPMALI?  Sakin olun.  Etiketlemeyin ve etiketlenmesinin önüne geçin.  Önyargılarınızın farkında olun.  Okul psikolojik danışmanına yönlendirin.  Ö ğ renciye sorun çözme becerilerini kullanırken yardımcı olun.  Okul çalışmalarına katılması konusunda ö ğ renciyi destekleyin.  Okul ile arasında sa ğ lıklı bir ba ğ kurmasına destek olun.  Ö ğ rencinizi takip edin. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

19 UNUTMAYIN! Hiçbir çocuk nedensiz yere evden kaçmaz ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

20 OKULDAN KAÇMA DAVRANIŞI ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

21 OKULDAN KAÇ MA ?  Okuldan kaçma; çocu ğ un uzun süreli, geçerli bahanesi olmaksızın okula gitmemesi ya da ders saatleri dahilinde okulu terk etmesi olarak tanımlanabilir.  Her iki durumda da çocuk yetişkinlerin bilgisi olmadan okuldan uzaklaşmaktadır. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

22

23 OKULDAN KAÇMAYA NEDEN OLAB İ LECEK ETMENLER  Çocu ğ un okula gitmeye isteksiz olması.  Okuldaki uygunsuz ortamlar ve uygun olmayan disiplin anlayışı.  Ebeveynlerinden ayrılmak istememesi.  Arkadaş edinme becerilerinin zayıf olması.  Di ğ er çocukların ö ğ renme seviyesine yetişememesi.  Ö ğ retmenleri ile sorunlar yaşaması.  Sınıf arkadaşlarıyla anlaşamaması.  Ev içinde sorunlar yaşanması.  Çocu ğ un çalıştırılması. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

24  Bayraktar(2007) tarafından Ankara’da sokakta çalıştırılan elli (50) çocuk ile yapılan araştırmada, görüşülen çocukların çoğunun temel eğitimini tamamlamadığı, okuldan kaçma davranışının ise bu çocuklar arasında yaygın olduğu ortaya çıkmıştır ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

25 Okul Devamsızlı ğ ının Sonuçları …  Düşük akademik başarı,  Düşük mezuniyet derecesi,  İ ş bulmada güçlük,  Düşük benlik saygısı,  Düşük özgüven.  Okuldan atılma ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

26 D İ KKAT ! Okuldan kaçma;  Madde kullanımı n a,  Okuldan atılmaya,  Riskli davranışlar sergilemeye,  Suç işlemeye neden olabilir. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

27 VEL İ LER NELER YAPAB İ L İ R? ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

28  Çocu ğ unuzun okulu ile ba ğ lantı halinde olun. Ö ğ retmenlerden, rehber ö ğ retmenden çocu ğ unuzun sınıf içi davranışları, ders başarısı, okul devamlılı ğ ı gibi konularda bilgi edinin.Okul sizin bu konularda titiz davrandı ğ ınızı bilirse bir sorun yaşandı ğ ında sizinle iletişime geçmek isteyecektir.  Okuldan kaçmasının altında yatan sebepleri ö ğ renin. Sizinle bunları paylaşmasına fırsat verin ve çözümü beraber bulmaya çalışın. Onu cezalandırmak için de ğ il destek olmak için konuştu ğ unuzu vurgulayın. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

29  Okula devam edip etmedi ğ ini takip edin. Uygun durumlarda siz okula bırakın ve okuldan alın.  Her okuldan kaçtı ğ ında hafta sonu arkadaşlarıyla gezmek, televizyon seyretmek gibi bazı imtiyazlarını kaybedece ğ ini anlatın.  Çocu ğ unuzun sınıfta kalmasını önlemek için rapor almayın. Bu çocu ğ unuzun okuldan kaçma davranışının pekişmesine ve tekrarlamasına neden olabilir. Çocu ğ un kendi davranışının sorumlulu ğ unu alması için yanlış yaptı ğ ı durumlarda bunun yaptırımları oldu ğ unu bilmesi gerekir. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

30  Çocu ğ unuzun okuldan kaçtı ğ ında neler yaptı ğ ın a, kimlerle birlikte oldu ğ un a, nerelere gitti ğ ine dair bilgi sahibi olun. Madde kullanmak, başkalarının eşyasına zarar vermek gibi riskli davranışlarda bulunup bulunmadı ğ ı hakkında bilgi edinin. E ğ er böyle bir durum söz konusu ise okul rehber ö ğ retmenine danışarak destek alın.  Çocu ğ unuzun okul ile sıkı ba ğ lar kurmasını sa ğ layın. Okul içindeki bazı etkinliklerde (e ğ itici kollar, okul takımı) görev alması, okul ile ilgili işlerde sorumluluk alması(nöbetçi olmak, sınıf başkanı olmak, bir ö ğ retmenin asistanlı ğ ını yapmak)için onu yüreklendirin. Bu yönde bir girişimde bulundu ğ unda çocu ğ unuzu överek davranışının pekişmesine yardımcı olun. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

31 ÖNEML İ ! Çocu ğ unuzun yanında KES İ NL İ KLE okul ya da ö ğ retmenlerle ilgili olumsuz ifadeler kullanmayın. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

32 Ö Ğ RETMENLER NELER YAPAB İ L İ R?  Okula kaç gün devamsızlı ğ ı oldu ğ unu ö ğ renin.  Ailesinin durumdan haberi yoksa bilgilendirin.  Aile ile ortaklaşa çalışın.  Devamsızlı ğ ın esas nedenini ö ğ renin.  Ders saatleri arasında okuldan kaçtığında bu durumu hemen okul idaresine bildirin.  Çocuk okuldan kaçtı ğ ında nereye gitti ğ ini, neler yaptı ğ ını, kimlerle birlikte oldu ğ unu araştırın.  Okuldaki sosyal etkinliklere yönlendirin. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

33  Sınıf içinde bazı sorumluluklar verin.  Grup etkinliklerine katılımını teşvik edin.  Bir olayın birden fazla açıklaması olabilece ğ ini unutmayın, ö ğ rencinizle ilgili çabuk yargıya varmayın.  Okuldan kaçmanın sonuçları konusunda ö ğ renciyle konuşu n ve somut anlaşmalar yapı n.  Ö ğ rencinizden bizzat okuldan kaçma ve devamsızlık nedenlerini dinleyin, gerçek nedenlerini aile ile birlikte araştırarak ö ğ renmeye çalışın. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

34 Okuldan kaçmaları onların “haylaz” oldu ğ unu de ğ il, bir sorunları oldu ğ unun göstergesidir. UNUTMAYIN! DAHA BÜYÜK SORUNLARI ÖNLEMEK İ Ç İ N VAR OLAN SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞMAK VE ÇOCU Ğ U OKUL S İ STEM İ İ Ç İ NDE TUTMAYA ÇALIŞMAK GEREKL İ D İ R. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

35 ÇOCU Ğ UN OKUL İ Ç İ NDE ET İ KELTENMES İ NE NEDEN OLAB İ LECEK DAVRANIŞLARDAN/KONUŞMALARDAN KAÇININ.  Etiketlenme dışlanmayı, dışlanma etiketlenmeyi ve etiketlenme de daha fazla dışlanmayı tetikler. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

36  Okul içinde çocuğun adının çıkması çocuğu olumsuz etkiler ve etiketlenen çocuğun kendisinden olumlu davranış beklentisi zaman içinde azalır. Çocuk ile ilgili bilgileri sadece konuyla ilgili kişilerin bilmesi gerekir. Bu bir koruyucu önlemdir. Çocukların etiketlenmelerini önlemek için riskli davranışlarının herkes tarafından öğrenilmesi çocuğa zarar verir. ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

37 TEŞEKKÜRLER Hazırlayanlar Merve Laçin Şermin Pınar Yogev Bilgi ve Değerlendirme Birimi Şermin Pınar Yogev Günsu Ertunç Gökçen Kılıç ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


"EVDEN KAÇMA DAVRANIŞI ÇANKAYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları