Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ ÇER İ K(MUHTEVA). Programın içerik bölümünde belirlenen amaçlara ulaşmak için ''Ne Ö ğ retelim?'' sorusuna yanıt aranmaktadır İ çerik, hedef ve davranışları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ ÇER İ K(MUHTEVA). Programın içerik bölümünde belirlenen amaçlara ulaşmak için ''Ne Ö ğ retelim?'' sorusuna yanıt aranmaktadır İ çerik, hedef ve davranışları."— Sunum transkripti:

1 İ ÇER İ K(MUHTEVA)

2 Programın içerik bölümünde belirlenen amaçlara ulaşmak için ''Ne Ö ğ retelim?'' sorusuna yanıt aranmaktadır İ çerik, hedef ve davranışları kazandıracak biçimde ünite ve konuların düzenlenmesi gibi ele alınabilir. İ çerik hedef davranışlar için bir araçtır.Çünkü önce hedef ve davranışlar belirlenir; sonra hedef ve davranışların kazandırılmasına yardımcı olacak biçimde içerik düzenlenir.

3 İçeriğin seçimindeki ölçütler: Geçerlik ve Güvenirlik Bilimsellik Öğrenci İlgi ve İhtiyaçlarını Karşılama Faydalılık Öğrenilebilirlik Sosyal Gerçeklerle Tutarlılık

4 Geçerlik ve Güvenirlik Öğretilecek içeriğin hem geçerli hem güvenilir olması gerekir. Teknik anlamda geçerlilik içeriğin amaçla bağlantısını kurmaktır.Örneğin; amaç kişiye diğer toplumlarla iletişim kurmasına yardımcı ikinci bir dil öğretmek ise İngilizce; Çince ya da Japoncaya göre daha geçerlidir. Geçerliliğin ikinci anlamı gerçeklikle ilgilidir.İçeriğin gerçek bilgileri kapsaması gerekir.Gerçek bilgi doğru bilgidir. İçeriğin bir diğer geçerlilik ölçüsü kullanışlılığıdır.Sonuçta güncel, doğru ve kullanılan bilgi geçerli bilgidir.

5 Geçerlik ve Güvenirlik İçeriğin güvenirliliği tutarlılığıdır. Birbiriyle tutarlı olmayan bilgi güvenilir değildir.Ya da bir yerde farklı başka yerde farklı anlaşılan bilgi güvenilir değildir.Ancak bazı bilgiler her yerde güvenilir, aynı olup, geçerli yani doğru olmayabilir. Örneğin, bütün matematik kitapları ''1 metre 99 santimetredir'' yazarsa bu içerik güvenilir ama geçerli değildir.Bazı matematik kitapları ''1 metre 99 santimetredir'' Bazı matematik kitapları ''1 metre 100 santimetredir'' yazarsa, bu içerik ne geçerli nede güvenilirdir.Ama bütün matematik kitapları ''1 metre 100 santimetredir'' yazarsa bu içerik hem geçerli hem de güvenilirdir.

6 Bilimsellik İ çerik yeni bilgileri araştırmaya teşvik etmeli ve yeni fikirlere temel oluşturmalıdır. Verilen içerik geniş problemlere bilimsel cevaplar aramaya yardımcı olmalıdır.

7 Ö ğ renci İ lgi ve İ htiyaçlarını karşılama: Ö ğ renci ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama yalnızca içeri ğ in seçimini de ğ il, e ğ itim programlarının temelini oluşturur. Ö ğ renci ilgileri içerik seçiminde özel ölçütler koymaya neden olmalıdır.Örne ğ in; seçimlik ve zorunlu ders konuları ö ğ rencilerin ilgilerine yönelik konuyu ö ğ renmelerini sa ğ layabilir. Sınıfın düzeyi, ö ğ rencilerin bütün bir grup olarak ya da bireysel ilgileri içerik seçimine yardımcı olur. Ayrıca ö ğ rencilerin tecrübeleriyle ilişki kurabilecek içerik seçimine özen gösterilmelidir.

8 Faydalılık Ö ğ renciye ö ğ retilen içerik onun mevcut ve gelecekteki problemlerine cevap verebilmeli ve pratik bir yarar sa ğ lamalıdır.

9 Ö ğ renebilirlik: Ö ğ renci içerikle ilgili bilgileri başka kaynaklara gerek duymadan ö ğ renebilmelidir.

10 Sosyal Gerçeklerle Tutarlılık Ö ğ rencilere içerik olarak en gerekli bilgiler verilmelidir.Ö ğ renci konuyu ö ğ renmemeli, konulardan ö ğ renmelidir.

11 İÇERİK DÜZENLEME İLKELERİ Hedef Davranışlar ve İçerik Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik Öğrencinin Hazırbulunuşluk Düzeyi ve İçerik

12 İÇERİK DÜZENLEME İLKELERİ Diğer İlkeler ve İçerik Soyutlama İlkesi Düzey İlkesi Şema İlkesi Vardama İlkesi Materyal Örgütlenişi İlkesi Alıştırma İlkesi Görsel Düzen İlkesi

13 İÇERİK DÜZENLEME İLKELERİ Değişik Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri ve İçerik

14 Hedef Davranışlar ve İçerik İ çerik hedef davranışlara göre düzenlenmelidir. Bu düzenleme yapılırken hedefin düzeyi,sınırlama ve basamak göz önüne alınmalıdır. ‘‘Yurdumuz, komşularımız ve di ğ er ülkelerle ilgili temel kavramların anlam bilgisi’’ temele alınmalı; buradan hareket edilerek aşamalılık ilkesine göre ‘‘Yurdumuz, komşularımız ve di ğ er ülkelerle ilgili temel olguları de ğ erlendirebilme’’ basama ğ ına dek çıkılmalıdır. İ çerik de basit, kolay ve önkoşul oluş özelli ğ ine göre hem kendi içinde, hem de di ğ er ünitelere göre sıralanmalıdır.

15 Hedef Davranışlar ve İçerik Yıllık düzeydeki hedef bir içerikle kenetli oldu ğ undan, hedef, içerikte hangi konuların olaca ğ ını belirler. Örne ğ in; İ lkö ğ retim 4.sınıf sosyal bilgiler dersi için önerilen ‘‘ İ limiz, bölgemiz ve yurdumuzla ilgili temel kavramların anlam bilgisi’’ hedefinin konuları il, bölge ve yurtla ilgili olmalıdır.Bir yıl için böyle bir hedef belirlenmişse, içerikte; Bulgaristan,Yunanistan,ABD gibi devletler yer alamaz.Çünkü hedefte komşularımız ve di ğ er ülkeler ifadesi bulunmamaktadır.

16 Hedef Davranışlar ve İçerik İ çeri ğ in ne olaca ğ ını belirleyen ikinci özellik ise hedefte geçen ‘‘temel’’ sözcü ğ üdür.Her türlü özellik de ğ il, temel özelliklerin verilece ğ i vurgulanmıştır. İ lkö ğ retim birinci kademe için içeri ğ in sınırlandırılması gerekmektedir.Çünkü ö ğ rencinin hazırbulunuşluk düzeyi her türlü bilgi, beceri ve duygunun ö ğ retilmesine uygun de ğ ildir.

17 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik İ çerik, ça ğ daş bilimsel, sanatsal ve felsefi bilgiye ters düşmemelidir.Burada ters düşmeme; onu yadsıyan, yok sayan, onunla çelişen önermelerin bulunmaması anlamındadır. Örne ğ in; ‘‘uygarlı ğ ın beşi ğ i eski Yunan’dır’’ gibi bir önerme, bugünkü bilimsel bilgiye ters düşmektedir.Çünkü uygarlı ğ ın beşi ğ inin Sümer, Hint, Çin, Babil, Mısır,Fenike, Eti vb. oldu ğ u bu günkü araştırmalarla kanıtlanmıştır. Do ğ ruluk de ğ eri yüksek önermeler içerikte yer almalıdır.

18 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik İ çerikte gelişme ve de ğ işmelere yer verilmelidir. Konu alanlarıyla ilgili sorunların çözümünde kullanılan yöntem ve teknikler içerikte sunulmalıdır.Bu yöntem ve tekniklerdeki de ğ işme ve yenilikler, yeni yaklaşımlar, stratejilerin iş ve işlem basamakları, dayandı ğ ı ilkeler ve hangi durumlarda nasıl kullanılaca ğ ı örnekler üzerinde gösterilmelidir.

19 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik Bilgiden daha çok yöntem ve tekniklerin kullanılmasına a ğ ırlık verilmelidir.Çünkü, her türlü bilgi yöntem ve tekniklerin kullanılmasıyla elde edilebilir.Bilgi çok çabuk unutulur; fakat yöntem ve tekni ğ in kullanımı ve bunun sonunda elde edilen bilgi kolay kolay unutulmaz.

20 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik İ çerik, akıl yürütme yollarıyla da tutarlı olmalıdır.Çünkü ö ğ renciden zihinsel süreçleri kullanması beklenmektedir.

21 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik İçerik, temele alınan felsefe ve eğitim felsefesine de göre düzenlenebilir. Temele idealizm ve onun eğitime yansıması olan daimicilik alınmışsa; İçerik ideaya ulaşmak, aklı kurallara uygun olarak kullanmak, mutlak, değişmez doğruları kişiye kazandırmak için düzenlenmeli ve konular bu hedeflere hizmet etmelidir.

22 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik Realizm ve onun e ğ itime yansıması olan esasicilik alınmışsa, do ğ al ve toplumsal gerçe ğ i temele almak, toplumun başat kültürel de ğ erlerini kişiye kazandırmak, onu toplumsallaştırmak, deney, gözlem, ve akılla elde edilen bilgiyi mutlak, kesin do ğ ru kabul etmek üzere içerik yapılandırılmalıdır.

23 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik Marksizim ve e ğ itimde uygulaması olan politeknik e ğ itim amaçlanmışsa, do ğ al ve toplumsal çelişkiyi en aza indirmek, üretimde bulunmak, komünizmi gerçekleştirmek,diyalektik akıl yürütmeyi sa ğ lamak,insanı çok yönlü yetiştirmek üzere içerik düzenlenmelidir.

24 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik Pragmatizm ve onun eğitimde uygulaması olan ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim akımlarına göre içerik düzenlenirken, öğrencinin yaşantı geçirmesini sağlamak, yaşamın sürekli değişeceğini ve değişmenin kaçınılmaz olduğunu kabul etmek, her türlü bilgi ve değerin değişeceğini benimsemek, demokratik bir yaşam tarzını savunmak,uygulamak,bilimsel yöntemi kullanmak gibi özellikler dikkate alınmalıdır.

25 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik Varoluşçu felsefe ve onun e ğ itimdeki göstergesi olan varoluşçuluk temele alınmışsa, kişiyi sınır durumuna getirmek,onun özgürce seçim yapmasını ve bunun sonucuna katlanmasını sa ğ lamak, tek tek her insanı temele almak, toplumsal de ğ erleri kabul etmemek gibi hedef ve davranışlar içerikte ana noktaları oluşturmalıdır.

26 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik Olabilirlik ve onun e ğ itime yansıması olan görüş temele alınmışsa, insanı çok yönlü düşünen bir varlık olarak yetiştirmek, her şey olabilir ilkesini temele almak, do ğ rudan demokrasiyi savunmak, dinamik bir denge anlayışı benimsemek ve yaşama geçirmek, bilimsel bilgiye ve yönteme sorun çözerken öncelik vermek; fakat tekbir çözüm yolu olmadı ğ ını kabul etmek,her türlü bilginin şimdilik do ğ ru, yanlış oldu ğ unu bilmek, insanı ve do ğ ayı sevmek gibi görüşlere göre içerik düzenlenmelidir.

27 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik İ çerikte tanım ve betimlemeler yapılırken ilkö ğ retim 1,2,3. sınıflar için üç, dört; 4. ve 5. sınıflar için cümlelerdeki sözcük sayısı genellikle yediyi geçmemelidir.

28 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik İ çerikteki cümleler genellikle devrik olmamalı, dil açık, anlaşılır ve yalın olmalıdır.Gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalı, punto ö ğ rencinin düzeyine uygun şekilde düzenlenmeli, ilkeler, genellemeler örnek, şekil, resim, kroki, plan ve haritalarla desteklenmeli ; bunlar renkli olmalı; altlarında açıklama yapılmalıdır.

29 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik Her ünitenin sonunda, metinde geçen kavramlara ve onların ne anlama geldi ğ ine yer verilmeli; ilkeler vurgulanmalı ve ünitenin özeti yapılmalıdır. Her ünitenin sonunda, o ünitede kazandırılmak istenen hedef ve davranışların her biriyle ilgili en az üç soru bulunmalıdır.Bu sorular hedef ve davranışla ilgili olmalı; ölçme ve de ğ erlendirme ilkelerine göre düzenlenmelidir. Soru yanıtlanamadı ğ ı zaman, ö ğ rencinin içerikte nereyi tekrar okuyaca ğ ı yada hangi kaynaklara bakaca ğ ı da her soruda belirtilmelidir.

30 Çağdaş,Bilimsel,Sanatsal ve Felsefi Bilgi ve İçerik İ çerik üniteler şeklinde sunulmalı; her ünite ortalama 7 saati geçmemeli, en az 3 saat, en fazla 12 saat olmalıdır.Ön ve son testler için birer saat bu süreye eklenebilir. Her ünite birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sıralanmalıdır.

31 Öğrencinin Hazırbulunuşluk Düzeyi ve İçerik İ çerik hazırlanırken ö ğ rencinin gelişim özellikleri, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınmalıdır. İ çerik ö ğ rencinin yaşadı ğ ı do ğ al ve toplumsal koşullara göre düzenlenmelidir.

32 Öğrencinin Hazırbulunuşluk Düzeyi ve İçerik İ çerik ö ğ rencinin içinde yaşadı ğ ı kültürel de ğ erlere göre düzenlenmelidir. Örne ğ in; Köyde okuyan bir çocu ğ a demokratik yaşamla ilgili kavram ve ilkeler ö ğ retilirken, ‘‘sınıf başkanının seçiminden, köy muhtarı, ihtiyar heyeti, milletvekili, belediye başkanı seçimine’’ do ğ ru bir sıra izlenebilir.

33 Di ğ er İ lkeler ve İ çerik İ çerik somuttan soyuta, basitten karmaşı ğ a, kolaydan zora, yakın çevre ve zamandan uza ğ a do ğ ru sıralanmalıdır. Örne ğ in; ‘‘ İ limiz ve Bölgemizde Yaşayış’’ ünitesi köy okulunda işlenirken köyden, ilçede işlenirken ilçeden, ilde işlenirken ilden başlanmalıdır. Köy okulunda işleniyorsa, ‘‘köy, kasaba, il ve bölge’’ sırasına göre içerik düzenlenmelidir.

34 Di ğ er İ lkeler ve İ çerik Soyutlama ilkesi: Bir metinde ö ğ rencinin ana fikri ö ğ renmesi olarak ele alınabilir. İ çerikte ana nokta açık, anlaşılır ve yalın bir şekilde ya metnin başında ya da sonunda ortaya konmalıdır. Ana fikir metnin başında verilirse, yardımcı fikirler tümdengelim yoluyla çıkarılmalıdır.E ğ er ana fikir metnin sonunda veriliyorsa, yardımcı fikirlerle tümevarım yoluyla ana fikire ulaşılmalıdır

35 Di ğ er İ lkeler ve İ çerik Düzey İ lkesi: İ çeri ğ in aşamalı ve birbirinin önkoşulu olacak şekilde sıralanması gerekmektedir. Konular anlamlı temel kavram ve ilkelere dayandırılmalı ve bir bütünlük oluşturacak şekilde yapılandırılmalıdır.

36 Di ğ er İ lkeler ve İ çerik Şema İ lkesi: İ çerik; kişinin kendi ö ğ renme şemasını kurmasına izin verecek bir esneklikle yazılmalıdır.Bunlar ön örgütleyiciler tarafından sa ğ lanabilir. Ön örgütleyicilere örnek olarak; bölüm başlarında yer alan özetler, bölüm ve alt başlıklar, ön bilgiler,grafikler, şemalar,haritalar,resimler, tablolar vb. verilebilir.

37 Di ğ er İ lkeler ve İ çerik Derslerde ünitelerin ana ve alt başlıkları anlamlı ve birbirleriyle ilişkili bir şekilde yazılmalı; içeri ğ in başında kısa özetler bulunmalı; içerik grafikler, şemalar, haritalar, resimler ve tablolarla desteklenmelidir.

38 Di ğ er İ lkeler ve İ çerik Vardama İ lkesi: İ çerik; ö ğ rencinin elde etti ğ i bilgi ve becerilere dayanarak geçmişi ve gelece ğ i kestirmesine olanak vermelidir. ‘‘Do ğ al ve Tarihi Yapılar Korunmazsa Neler Olabilir’’, ‘‘Sa ğ lık Kurallarına Uymazsak Neler Olabilir’’ vb. gibi başlıklar bu ilkeye uygun örnekler olabilir.

39 Di ğ er İ lkeler ve İ çerik Materyal Örgütlenişi İ lkesi: İ çerik; hedef davranışlarda belirtilen ve o bilim, sanat, felsefe için geçerli olan genel ilkeler etrafında örgütlenmelidir. İ çerikte ilkeler şemalarla, tablolarla, örneklerle desteklenmeli, ö ğ rencilerin bu ilkeleri de ğ işik ve uygun durumlarda kullanmasına imkan verecek biçimde konular düzenlenmelidir.

40 Di ğ er İ lkeler ve İ çerik Alıştırma İ lkesi: Her içerikte bölüm başlarında, sonlarında ya da ünite sonlarında; hedeflenen davranışlarla ilgili sorular bulunmalıdır.

41 Di ğ er İ lkeler ve İ çerik Görsel Düzen İ lkesi: İ çerikte sunulan kavramlar, olgular, semboller, sınıflamalar, ilkeler vb. tablolar, şekiller, resimler, akış diyagramları, haritalar, grafikler tarafından desteklenmeli ve bunlar aslına uygun, renkli olmalıdır.

42 Değişik Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri ve İçerik İ çerik, de ğ işik ö ğ renme-ö ğ retme strateji, yöntem ve tekniklerine uygun biçimde düzenlenmelidir. Örne ğ in;Sosyal Bilgiler dersinde ‘‘ İ limiz ve bölgemizin do ğ al yapısıyla ilgili temel kavramların anlam bilgisi’’ düzeyindeki hedefle ilgili içerik düzenlenirken sunuş yolu stratejisi kullanulabilir.

43 Değişik Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri ve İçerik ‘‘Temel ilkelerin önemini kavrayabilme ’’ ile ilgili içerik, buluş yolu stratejisi; ‘‘ İ limizin haritasını çizebilme’’ gibi uygulama ve daha yukarı düzeydeki hedeflerle ilgili olarak içerik, araştırma soruşturma yolu stratejisi, örnek olay, gösterip yaptırma yöntemlerinin özelliklerine göre düzenlenebilir.

44


"İ ÇER İ K(MUHTEVA). Programın içerik bölümünde belirlenen amaçlara ulaşmak için ''Ne Ö ğ retelim?'' sorusuna yanıt aranmaktadır İ çerik, hedef ve davranışları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları