Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplum ve Değişim Avcı – Toplayıcı Toplumlar Bahçe – Çoban Toplumlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplum ve Değişim Avcı – Toplayıcı Toplumlar Bahçe – Çoban Toplumlar"— Sunum transkripti:

1 Toplum ve Değişim Avcı – Toplayıcı Toplumlar Bahçe – Çoban Toplumlar
Tarım Toplumları Endüstri/Sanayi – Modern Toplumlar Endüstri/Sanayi Sonrası – Post-Modern Toplumlar

2 DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu Tarım Toplumu İlkel Toplum

3 Toplum Türleri Sanayi Toplumu (1700’ler ve sonrası)
En önemli üretim kaynağı maddi hammadeler Buhar Makinası İletişim ve ulaşımda yenilikler Seri/Fabrikasyon Üretim Bilgi Toplumu (20. YY’ın ikinci yarısından itibaren bugüne) Sanayi Ötesi Toplum/ Bilişim Toplumu En önemli üretim kaynağı bilgi

4 Yeni Toplumsal Sistem Maclup - Bilgi Ekonomisi Toplumu
Dahrendorf - Post-Kapitalizm Toplumu Etzioni - Post-Modern Toplum Bell - Post-Endüstriyel Toplum Drucker - Post-Business Society Masuda ve Porat - Bilgi Toplumu

5 Post-Modern Toplum / Bilgi Toplumu
Fabrikanın yerini ofisler aldı. Makinaların yerini bilgisayarlar/robotlar aldı Nüfusun çok büyük bölümü kentlere yığıldı Kentler – Metropol kentlere dönüştü - Yeni kentsel yapı ve yönetimler ortaya çıktı... Ör. Büyükşehir Belediyeleri, Kent Meclisleri vb. Bilgi-bilişim yeni sermaye oldu

6 Post-Modern Toplum Kol emeğinin yerini beyin gücü aldı
Bilgi, dünyanın her tarafında üretilmekte ve iletişim teknolojisi aracılığıyla anında her tarafa yayılmaktadır. Kamu-Özel iktisadi kuruluşlarının yanında Gönüllü (STK) Kuruluşlar giderek önem kazanmaya ve hayatımıza girmeye başladı. - Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye (Tele-Demokrasi/ E-Demokrasi) geçiş başladı.

7 Ana Devrimler: i. Tarım Devrimi, ii. Sanayi Devrimi,
iii. İletişim/Bilişim Devrimi. YENİ DÖNEM Küresel Çağ, Bilgi Çağı – Bilgi Sermayesi = BİLGİ TOPLUMU

8 BİLGİ TOPLUMU Bilgi/bilişim/uydu teknolojileri ile bütün dünya ülkeleri birbirlerine bağlandı – Ör: Web., İnternet, Google Earth vb. “Ağ Toplumu (Network Society-M. Castel)” – “Risk Toplumu (Risk Society-U. Beck)” denilen yapılar ortaya çıktı. Bunun sonucunda, küresel iletişim, küresel ekonomi/ticaret, küresel bloklar, küresel grup ve hareketler ortaya çıktı. Kısacası, yeni bir dünya sistemi/sistemsizliği – toplum modeli ortaya çıkmış oldu.

9 Kısacası Günümüz Toplumu:
-Yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, Eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı; (çalışanların-profesyonellerin zaman zaman eğitim programlarına tabi tutulmaları vb.) İletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması olarak tanımlanmaktadır. = KÜRESELLEŞME

10 Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar
Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması ve Dayanışma Yoluna Gitmeden Karşılanamaması Örgütlenmeye Duyulan Gereksinimin Artması Değişim Olgusunu Zorunlu Hale Getirmektedir.

11 Değişim Denilen Şey Bir durumdan bir başka duruma, bir düzeyden bir başka düzeye geçmek… Kişisel değişim gereği Örgütsel değişim gereği

12 DEĞİŞİM Planlı ya da plansız bir şekilde bir sistemin bir durumdan başka bir duruma dönüşmesidir

13 DEĞİŞİM Şu anda nerede olduğunuzu bilmektir. Nereye ulaşmak istediğinizi bilmektir. Ulaşmak istediğiniz yere ulaştığınızı bilmek için ölçme yapabilmektir. Ulaşmak istediğiniz yere ulaşmak için neyi değiştireceğinizi bilmektir. Şu anda olduğunuz yerden olmak istediğinize yere götürecek süreci yönetmek demektir

14 Değişim Yönetilmelidir Uzmanlık Gerektirir Bilgiyle Desteklenmelidir
Planlanmış Bir Süreç İzlenmelidir

15 Derler ki… “Eski köye yeni adet….?”
“Düne dair ne varsa dünle gitti can cazım/Artık yeni şeyler söylemek zamanıdır” (Mevlana) Basmakalıp: “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”…

16 Değişimi Engelleyen Sözler
Kulağa hoş geliyor ama ya uygulamada ? İyi bir fikir olsaydı başkası mutlaka uygulardı ! Kimse yapmıyor, niye biz yapalım ki?

17 Değişimi Engelleyen Sözler
Üst kademeye bu fikri kabul ettiremezsin. Değişmek istemiyorum. Patron/Başkan böyle şeyleri sevmez. Patron/Başkan kendisine akıl verilmesinden nefret eder!

18 Ne tür olursa olsun değişim rahatımızı kaçırır ve bizi etkiler......

19 Artan Değişim Yeni teknoloji İş örgütlerinde yapısal değişmeler
İşin niteliğinde değişmeler Becerilerde değişmeler Artan küreselleşme?

20 Değişim Zorunludur Yaşadığımız toplum Dünya Kendimiz
Çalıştığımız kurum Çünkü, hızla değişiyorlar…

21 Değişim Zordur Arzulanan Durum Mevcut Durum Paylaşılmış Vizyon Geçiş
Durumu Eskiye bağlı kalmanın en büyük nedeni, eskiye olan bağlılık değil gelecekte olunacak durum ile şimdiki durum arasındaki belirsizliktir…

22 Değişimin Nedenleri Teknolojik Ekonomik Değişim Kültürel Sosyal

23 Değişime Zorlayan Güçler
İşletme Dışı Güçler -Tüketicilere İlişkin Koşullar -Rekabet Koşulları -Teknolojik Koşullar Toplumsal Koşullar Yasal Koşullar Uluslar arası Çevre Koşulları Girdilere ilişkin Koşullar Doğal Koşullar

24 İşletme İçi Güçler Örgütsel Yetersizlikler Küçülme Politikası
Alternatif Çalışma Yöntemleri Tepe Yöneticilerin Değişmesi Büyüme Politikası Şirket Birleşmeleri

25 Değişim Türleri Bireysel Örgütsel Makro ve Mikro Değişim
Zamana Yayılmış ve Ani Değişim Öngörücü ve Tepkisel Değişim P

26 Aktif ve Pasif Değişim İyileştirme Şeklinde ve Köklü Değişim Gelişimsel, Geçişsel ve Dönüşümsel Değişim Planlı ve Plansız Değişim

27 Bireysel Değişim Örgütün etkinliğini artırmak için bireyin tek başına ve gruplar halinde değişime uyarlanmasıdır

28 Bireylerin Değişime İlişkin Tutumları
Çalışanların değişimle ilgili sekiz tutumunun değişim projelerinde başarısızlığı hazırladığı görülmüştür: İhtiyaçların varolan sistemle zaten karşılandığı inancı Değişimin, ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştıracağı düşüncesi Değişimin beraberinde getireceği risklerin, yararlarından fazla olacağı inancı Değişimin istenmeyen durumlardan kaçınmak için gereksiz olduğu inancı Değişim sürecinin doğru şekilde ele alınmadığına olan inanç Değişimin başarısızlıkla sonuçlanacağı düşüncesi Değişimin, şirketin ve çalışanların sahip olduğu değerlerle örtüşmediği düşüncesi Değişim sürecini yöneten kişilere güven duyulmaması

29 Herkes değişimi sever, ama değiştirilmeyi sevmez.

30 Örgütsel Değişim Örgütlerin yapı olarak bulundukları çevreye uyarlanmasıdır

31 Makro ve Mikro Değişim Makro değişim, işletmenin tamamını ilgilendiren köklü bir değişimdir. İşletmenin tüm organlarında gerçekleşen ve tüm faaliyet alanını ilgilendiren geniş bir değişim alanını içerir.

32 Mikro değişim ise, işletmenin bir bölümünü ilgilendirir
Mikro değişim ise, işletmenin bir bölümünü ilgilendirir. Mikro değişim çabaları makro değişime kıyasla daha küçük alanlarda gerçekleşir.

33 Zamana Yayılmış ve Ani Değişim
Değişim geniş bir zaman periyodu içerisinde yavaş yavaş gerçekleşir. Bazı durumlarda ise değişim çok kısa periyodlarda ve birden gerçekleşir. Genellikle ani değişimler işletme içerisinde daha fazla dirençle karşılanmasına neden olur.

34 Öngörücü ve Tepkisel Değişim
Öngörücü değişimde bir takım tahminlerden yola çıkarak gerekli örgütsel değişim gerçekleştirilir. Kriz dönmelerinde döviz kurlarının artacağını öngörerek işletmenin bazı düzenlemeler yapması.

35 Tepkisel değişimde ise çevrede oluşan olumsuzlukların işetmeye zarar verebileceğini düşünerek zararı azaltmak amacıyla değişimin gerçekleştirilmesidir. Kriz patlak verdikten sonra döviz kurlarının yükselmesi karşısında alınan önlemler.

36 Aktif ve Pasif Değişim Aktif değişim işletmenin bir takım yenilikleri diğer işletmelerden önce uygulayarak kendisi değişirken çevresin de değişmeye zorlamasıdır. Örneğin yeni bir teknolojiyi geliştiren işletmenin geliştirdiği teknolojiyi uygulaması ve diğer işletmelerin de söz konusu teknolojiye ayak uydurmaya çalışmaları.

37 Pasif değişim ise işletmenin dış çevresinde ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlayabilmesi için değişim yapmak zorunda kalmasıdır.

38 İyileştirme Şeklinde ve Köklü Değişim
İşletmenin dış çevresindeki değişmeler nedeniyle diğer işletmelerin yaptıkları iyileştirmeleri adım adım uygulayarak endüstrinin gerisinde kalmama çabalarıdır. İşletmelerdeki KAİZEN çalışmaları iyileştirme şeklindek değişimlere örnek gösterilebilir.

39 İşletmelerin mevcut durumu radikal bir şekilde değiştirmesi ise köklü değişimlerdir.
Değişim mühendisliği çalışmaları köklü değişimlere örnek gösterilebilir.

40 Gelişimsel, Geçişsel ve Dönüşümsel Değişim
Gelişimsel değişim, ustalıkta, metotlarda ya da süreçlerde örgütün fonksiyonlarının daha etkili uygulanmasına yardımcı olan kademeli gelişmelerdir. Bu tür değişimler ince ayar olarak da adlandırılır.

41 Geçişsel değişim, bir örgütün eski bir durumdan yeni bir duruma geliştirilmesidir.
Değişim zaman içinde kademeli olarak ortaya çıkar. Gelişimsel değişimden farklı olarak mevcut olanı değiştirmekten çok daha fazlasını içerir. Geçişsel değişim yeni süreçleri veya yeni örgütsel yapıyı içerir.

42 Dönüşümsel değişim, örgütün misyon, kültür, liderlik ya da yapısının radikal bir şekilde yeniden yapılandırılmasıdır. Bu tür değişim atalet içinde olan ve dağılmaya başlayan örgütlerde ortaya çıkar Bu değişime örnek olarak satışlarının azalması ve uluslar arası rekabet nedeniyle Pazar payını kaybeden tecrübeli ve olgun bir şirket gösterilebilir. Bu durum teknolojik gelişmelerle tehdit edilen tüm bir endüstrinin iş yapma şekillerinin eski moda haline gelmesi ile olasıdır.


"Toplum ve Değişim Avcı – Toplayıcı Toplumlar Bahçe – Çoban Toplumlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları