Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
MESLEK SEÇİMİ SUNUMU HAZIRLAYAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN EBRU GÖKER

2 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI LİSESİNDEKİ ALANLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI MUHASEBE FİNANSMAN ALANI PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

3

4 MUHASEBE NEDİR? NE İŞE YARAR?
Muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir bilimdir. Muhasebe bir ölçme-ölçümleme mesleğidir. Bir işi, işlemi, olayı, vakayı, doğru ölçebilmemiz için o durumla alakalı her şeyin eksiksiz kaydedilmesi gerekir.

5 Eğer mali işlemleri eksiksiz kaydetmez isek doğru ölçemeyiz
Eğer mali işlemleri eksiksiz kaydetmez isek doğru ölçemeyiz. Doğru ölçemezsek, o zaman da hiçbir şey tam bir şekilde anlaşılamaz. Muhasebenin en temel işlevi mali nitelikteki olayları yazmak kayda geçirmektir.

6 Yazmak, kaydetmek insanlık tarihi ile başlar
Yazmak, kaydetmek insanlık tarihi ile başlar. Yazılanlar unutulmaz, hatırlanır. Eski devirlerde yaşayan insanlar taşa, deriye, tahtaya, yazmışlar. Yazılmayan şeyinde hesabı doğru tutulmaz . Sonuçları da sağlıklı olmaz. Kimse de itibar etmez. ”söz uçar yazı kalır “(atasözü)

7 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki eğitim sistemini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çaba Türkiye’nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında rekabet edebilirliği ve Avrupa Birliğine giriş sürecinde daha da anlamlı hâle gelmektedir.

8 Ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.

9 Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir
Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Muhasebe ile ilgili ilk kanunumuz Mustafa Kemal ATATÜRK zamanında çıkartılmış olan tarih ve 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunudur.

10 3568 sayılı tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunun ise bu unvanlara meslek içerisinde kademelendirme getirmiştir.

11

12 Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a- Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. b- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. c- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

13 Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir. Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

14

15 Meslek Mensubunun yaptığı işler:
Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder, Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler, Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler,

16 Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar, Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar, Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler, Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir,

17 Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar, Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar, Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımlar, ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.)

18 Muhasebe Finansman Alanı altında şu dallar bulunmaktadır:
Bilgisayarlı muhasebe Dış ticaret ofis hizmetleri Finans ve borsa hizmetleri

19 MUHASEBE FİNANSMAN ALAN DALLARI

20 BİLGİSAYARLI MUHASEBE
Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlayan, beyannameleri düzenleyen bilgisayarı kullanan, defterleri mevzuata göre tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, koordinasyon sağlayan yazışma ve raporları yazan, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri hakkında bilgi sahibi olan nitelikli kişidir.

21 Görevleri Hesap planı sistemini oluşturmak.
Beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlamak. Beyannameleri düzenlemek. Bilgisayar kullanmak.

22 Defterleri tutmak. Firmanın kredi ve cari hesap durumunu kontrol etmek. Koordinasyon sağlamak. Yazışma ve raporları yazmak. Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR bildirgelerini hazırlamak.

23 Meslek Elemanında Aranan Özellikler
Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip olmak Dikkatli olmak Dürüst olmak Etkili ve güzel konuşmak Güler yüzlü olmak

24

25 İnsan ilişkilerine özen göstermek
Ekip çalışmasına uygun olmak Yeniliklere açık olmak Sır saklayabilmek İşleri zamanında bitirmek İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranmak Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranmak

26 Çalışma Ortamı Ve Koşulları
Muhasebe hizmetleri genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Temiz büro ortamlarında, işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebe de kullanılan bildirge ve beyannameler günlü olduğundan, vergi ve yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.

27

28 Meslek mensuplarının kazançları, muhasebe ve mali müşavirlerin yasalarla düzenlenmiş olan S.M.M.M.O (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları) tarafından bir tarife ile belirlenmektedir. Alt meslek gruplarının kazançları ise işyerlerine göre değişiklik göstermektedir.

29

30 İş Bulma İmkanları Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.

31 Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.

32 Eğitim ve Kariyer İmkanları
Meslek eğitimi, ortaöğretimde Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler.

33 Bu eğitimden sonra ÖSYM’nin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme sağlamaları mümkündür.

34 Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilirler.

35 DIŞ TİCARET OFİS ELEMANI
İhracat / İthalat operasyonları olan firmalarda siparişlerin alınması, sipariş formları ve proforma faturaların hazırlanması, siparişlerin üretim- planlama birimine bildirilmesi, üretilen ürünlerin nakliyesi ve gümrük işlemleri ve ürün bedellerinin tahsilatı sürecindeki işleri takip eden kişidir.

36 Görevleri Çalışma planı ve iş organizasyonu yapmak.
Siparişlerle ilgili gerekli formları doldurmak. Planlama ve operasyon birimi ile koordinasyon sağlamak. İlgili ihracat ve ithalat dökümlerini hazırlamak.

37 Nakliye firması ile gümrük müşaviri arasında iletişimi sağlamak.
Yapılan ithalat/ ihracat işlemi sonrası ilgili birimler ve müşteri ile iletişim kurmak. Müşteri cari hesaplarının ve sevkiyatların kontrolünü yapmak, rapor oluşturmak.

38 Meslek Elemanında Aranan Özellikler
Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip olmak Dikkatli olmak Dürüst olmak Etkili ve güzel konuşmak Güler yüzlü olmak İnsan ilişkilerine özen göstermek

39 Ekip çalışmasına uygun olmak
Yeniliklere açık olmak Sır saklayabilmek İşleri zamanında bitirmek İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranmak Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranmak

40

41 Çalışma Ortamı Ve Koşulları
Muhasebe hizmetleri genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Temiz büro ortamlarında, işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebe de kullanılan bildirge ve beyannameler günlü olduğundan, vergi ve yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur. 

42 Meslek mensuplarının kazançları, muhasebe ve mali müşavirlerin yasalarla düzenlenmiş olan S.M.M.M.O (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları) tarafından bir tarife ile belirlenmektedir. Alt meslek gruplarının kazançları ise işyerlerine göre değişiklik göstermektedir.

43 İş Bulma İmkanları Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.

44 Eğitim ve Kariyer İmkanları
Meslek eğitimi, ortaöğretimde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar.

45 Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler.

46 Bu eğitimden sonra ÖSYM’nin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme sağlamaları mümkündür.

47 Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilirler.

48 FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ ELEMANI

49 Borsa seansından önceki, seans esnasındaki ve seans sonrasındaki işlemleri yapan, müşterilere kredi ayarlayan, ekonomi ve şirket haberlerini takip ederek müşterilere danışmanlık hizmeti veren nitelikli kişidir. İş öncesi hazırlık yapan, reyon işlemlerini yapan/yaptıran mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten sorumluluk sahibi nitelikli kişidir

50 Görevleri Günlük para hareketlerini takip etmek.
Günlük satışları ve kayıtları kontrol etmek. Banka işlemlerini yürütmek. Satıcılar ile ticari ilişkileri düzenlemek. Stokları yönetmek. Tahsil ve tediye işlemlerinin ön muhasebesini gerçekleştirmek. Alımları sevk ve idare etmek.

51 Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin düzenlenmesi ve ödemelerini yapmak.
Seans öncesi işlemleri yapmak. Seans esnasındaki işlemleri yapmak. Kredisi uygun olmayan müşterilere kredi ayarlamak. Ekonomi ve şirket haberlerini takip etmek. Müşterilere danışmanlık yapmak. Seans sonu işlemleri yapmak.

52 Meslek Elemanında Aranan Özellikler
Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip olmak Dikkatli olmak Dürüst olmak Etkili ve güzel konuşmak Güler yüzlü olmak İnsan ilişkilerine özen göstermek

53 Ekip çalışmasına uygun olmak
Yeniliklere açık olmak Sır saklayabilmek İşleri zamanında bitirmek İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranmak Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranmak

54 Çalışma Ortamı Ve Koşulları
Muhasebe hizmetleri genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Temiz büro ortamlarında, işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebe de kullanılan bildirge ve beyannameler günlü olduğundan, vergi ve yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur. 

55 İş Bulma İmkanları Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.

56 Eğitim ve Kariyer İmkanları
Meslek eğitimi, ortaöğretimde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler.

57 Bu eğitimden sonra ÖSYM’nin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme sağlamaları mümkündür.

58 Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilirler.

59 Muhasebe-Finansman Alanı Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri 2 Yıllık Önlisans Programları
Bankacılık ve sigortacılık Deniz ve liman işletmeciliği Dış ticaret Emlak ve emlak yönetimi Hava lojistiği Havacılıkta yer hizmetleri yönetimi İnsan kaynakları yönetimi İşletme yönetimi Kooperatifçilik Lojistik Marina işletme Marka iletişimi Menkul kıymetler ve sermaye piyasası

60 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim!
HAZIRLAYAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN EBRU GÖKER


"GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları