Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürlüğü Buğra KOTAN Çevre Mühendisi Eylül-2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürlüğü Buğra KOTAN Çevre Mühendisi Eylül-2012."— Sunum transkripti:

1 T.C. Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürlüğü Buğra KOTAN Çevre Mühendisi Eylül-2012

2 ÇED Şube Müdürlüğü 2 ÇED Şube Müdürlüğü Personel Durumu Resul ÇİNİCİOĞLU Çevre Mühendisi Şube Müdür V. Abdulkadir MESCİ Kimya Yüksek Mühendisi Muhammed ERSOY Çevre Yüksek Mühendisi Buğra KOTAN Çevre Mühendisi Fatih KÖZEN Çevre Mühendisi ÇED Şube Müdürlüğü İşleri, Olmak üzere toplam 5 personel tarafından yürütülmektedir.

3 ÇED Şube Müdürlüğü 3 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin planlanma aşamasında inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin olumlu ve olumsuz çevresel etkilerinin belirlenmesi, olumsuz etkilerinin önlenmesi ya da zarar vermeyecek ölçüde en aza indirgenmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesi ve faaliyetlerin izlenmesi - denetlenmesinde sürdürülecek çalışmalardır.

4 ÇED Şube Müdürlüğü 4 Çevresel Etki Değerlendirmesinin Amacı Bugünkü ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye sokmadan karşılayabilen “Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Çevre” bilincine ulaşmaktır. Çevre kirliliğinin oluştuktan sonra giderilmesi yerine, koruma kullanma dengesini sağlayarak kirliliğin oluşmasını baştan önlemek dünyada takip edilen en önemli yöntemdir. Bunu sağlayan en iyi enstrüman Çevresel Etki Değerlendirmesidir.

5 ÇED Şube Müdürlüğü 5 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMENİN YAKLAŞIMI: Öngörü – Sentez – Önlem üçlüsü üzerine kurulmuştur. Çevre politikalarının ana unsurlarından birisi, salt kirlenme sonrası temizleme faaliyetleri yerine, günümüzde kabul gören çağdaş yaklaşımla, tamamlayıcı fonksiyon olarak kirlenmeden araştırma ve inceleme yaparak koruyucu tedbirler almaktır. Ülkemizde de bu konuda büyük gelişmeler olmuştur.

6 ÇED Şube Müdürlüğü 6 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Çevre sorunları ortaya çıkmadan bilimsel ve teknik metotlarla önlemek ÇED’in amacıdır. Kalkınmış ülkelerde ve ülkemizde çevre yönetiminde; yöre insanının kendi geleceğine ilişkin karar sürecine katılımının sağlanması bakımından ÇED çevre yönetiminin en ileri aşaması olduğu kabul edilmektedir.

7 ÇED Şube Müdürlüğü 7 ÇED’in Yasal Dayanağı: 2872(Değişik-5491) Sayılı Çevre Kanunu 10. Madde (Değişik: 26/4/2006 – 5491/12 md.): ÇED Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır. Çevresel Etki Değerlendirmesine tâbi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tâbi plân ve programlar ve konuya ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

8 ÇED Şube Müdürlüğü 8 Faaliyetlerin durdurulması: 15. Madde’nin 3. Fıkrası – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/12 md.) Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. ÇED’in Yasal Dayanağı: 2872(Değişik-5491) Sayılı Çevre Kanunu

9 ÇED Şube Müdürlüğü 9 20. Madde, (e) bendi (Değişik: 26/4/2006 – 5491/12 md.): “Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 10.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.”* (*) ÇED Taahhüt ihlali 2012/2 Tebliğ ile her bir ihlal 15.705 TL olarak güncellenmiştir. ÇED’in Yasal Dayanağı: 2872(Değişik-5491) Sayılı Çevre Kanunu

10 ÇED Şube Müdürlüğü 10 ÇED Şube Müdürlüğünün Görevleri, Çalışmaları ve Hedefleri 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinde (EK-II) yer alan projelerle ilgili sunulan Proje Tanıtım Dosyalarını belirlenen süreler içerisinde incelenip değerlendirilerek ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir kararlarının alınması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 2) ÇED Yönetmeliği ile ilgili yapılan müracaatları inceleyip değerlendirmek ve ÇED Yönetmeliğine tabi olup olmadıklarını müracaat sahiplerine bildirmek.

11 ÇED Şube Müdürlüğü 11 ÇED Şube Müdürlüğünün Görevleri, Çalışmaları ve Hedefleri 3) Bakanlıkça belirtilen format doğrultusunda “Çevre Durum Raporu”nu hazırlamak. 4) Bakanlıkça belirtilen format doğrultusunda iki yılın verilerini kapsayacak şekilde “İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri” hazırlamak. 5) Avrupa Çevre Ajansına üyelik çerçevesinde Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek. 6) Bakanlığımızca gönderilen ÇED Başvuru Dosyası ile ilgili olarak başvuru yapıldığını ve ÇED sürecinin başladığını ilan etmek.

12 ÇED Şube Müdürlüğü 12 ÇED Şube Müdürlüğünün Görevleri, Çalışmaları ve Hedefleri 7) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin ÇED Uygulanacak Projeler Listesinde bulunan projelerle ilgili Halkın Katılımı Toplantıları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, toplantı ile ilgili duyuruları yapmak, Halkın Katılımı Toplantısını yapmak. 8) ÇED Başvuru Dosyası ve ÇED Raporunun İncelenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile Bakanlık tarafından oluşturulan İnceleme – Değerlendirme Komisyon Toplantılarına katılım sağlayarak İl Müdürlüğü adına projeler hakkında görüş bildirmek. 9) Bakanlığımızca gönderilen ÇED Raporunun halkın görüşüne açıldığına ilişkin ilan ve görüşleri alarak Bakanlığa sunmak.

13 ÇED Şube Müdürlüğü 13 ÇED Şube Müdürlüğünün Görevleri, Çalışmaları ve Hedefleri 10) Bakanlıkça nihai edilmiş ÇED raporlarının, halkın görüşüne tekrar açılmasına ilişkin duyuru yapmak ve İl Müdürlüğüne bildirilen görüşleri Bakanlığa iletmek. 11) Bakanlıkça verilen ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz kararlarının yöre halkına ilanı ve kurum kuruşlara bildirmek,

14 ÇED Şube Müdürlüğü 14 ÇED Şube Müdürlüğünün Görevleri, Çalışmaları ve Hedefleri Ayrıca Şube Müdürlüğümüz; 1) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevleri yerine getirmekte, 2) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmakta ve 3) İl Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmaktadır.

15 ÇED Şube Müdürlüğü 15 1)Bir projenin önerilen şekliyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği. 2)Aynı yararlar sağlayacak ancak çevresel açıdan daha olumlu proje alternatiflerinin bulunup bulunmadığı. 3)Teknolojik gelişmelere karşı toplum sağlığında ortaya çıkan risklerin neler olduğu. 4)Proje alternatiflerinin gerçekleştirilmesi aşamasında hangi çevre koruma önlemlerinin gerekli olduğu. 5)Projenin işletme aşamasında hangi çevre koruma önlemlerinin gerekli olduğu 6)Projenin faaliyete kapandıktan sonraki aşamasında hangi çevre koruma önlemlerinin gerekli olduğu. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMENİN (ÇED) İÇERİĞİ :

16 ÇED Şube Müdürlüğü 16 ÇED Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ve 01.07.2012 Tarihi İtibariyle ÇED Olumlu Ve ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projeler Erzurum il sınırları içerisinde ÇED Yönetmeliği kapsamında olan ve ÇED Olumlu/ÇED Olumsuz ve ÇED Gerekli Değildir/ÇED Gereklidir kararı verilen proje sayısı 14.09.2012 tarihi itibariyle 523 dür. Bu 523 projenin 39 tanesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinde (Ek-1) yer almakta ve bu projelerin tümüne Bakanlığımız Tarafından ÇED Olumlu Kararı verilmiştir. ÇED Yönetmeliğine tabi 512 projenin 484 adedi Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinde (Ek-2) yer almakta olup, bu 484 projeden 37’si hakkında “ÇED Gereklidir Kararı”, 438’i hakkında ise “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verilmiştir.

17 ÇED Şube Müdürlüğü 17 ÇED Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ve 01.07.2012 Tarihi İtibariyle ÇED Olumlu Ve ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projeler 2012 yılının ilk yarısında ÇED Yönetmeliğine tabi 51 proje hakkında ÇED Olumlu/ÇED Olumsuz ve ÇED Gerekli Değildir/ÇED Gereklidir kararı verilmiştir. Bu 51 projenin 3’ü ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 Listesinde yer almakta ve Bakanlığımız Tarafından ÇED Olumlu Kararı verilmiştir. 38 adedi ise ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 Listesinde yer almakta olup, bu 48 projeden 7’si hakkında ÇED Gereklidir, 41 proje hakkında ise ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir.

18 ÇED Şube Müdürlüğü 18 ÇED Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ve 01.07.2012 Tarihi İtibariyle ÇED Olumlu Ve ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projeler 14 Eylül-2012 itibariyle; - ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 Listesinde yer alan ve ÇED süreci devam eden proje sayısı 19 adet olup, ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 Listesinde yer alan ve ÇED süreci devam eden proje sayısı 29 olup Toplam ÇED süreci devam eden proje sayısı 48 dir. - 250 adet proje başvurusu ÇED Yönetmeliği açısından değerlendirilmiş, bu müracaatlardan 170’i ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmiştir.

19 ÇED Şube Müdürlüğü 19 ÇED Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ve 01.07.2012 Tarihi İtibariyle ÇED Olumlu Ve ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projeler ÇED Şube Müdürlüğü tarafından 2012 yılının ilk yarısında ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmadan yatırıma başladığı tespit edilen 8 proje hakkında toplam 75.898 TL idari para cezası uygulanmış ayrıca bu faaliyetlerle ilgili faaliyet durdurma uygulanmıştır.

20 ÇED Şube Müdürlüğü 20 ÇED Olumlu/ ÇED Olumsuz veya ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı 279 Adet ; Madencilik (Taş,Kireç,Pomza v.s) Projeleri 45 Adet; Metalik (Bakır,demir v.s) Madencilik Projeleri 34 Adet; Taşkın Koruma İnşaatı ve Malzeme Ocağı Projesi

21 ÇED Şube Müdürlüğü 21 ÇED Olumlu/ ÇED Olumsuz veya ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı 8 Adet; Kültür Balıkçılığı 12 Adet; Kömür Ocağı ve Paketleme Tesisi 8 Adet; Turizm Konaklama ve Kayak Mekanik Tesisi

22 ÇED Şube Müdürlüğü 22 ÇED Olumlu/ ÇED Olumsuz veya ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı 12 Adet; Enerji İletim Hattı 7 Adet; Toplu Konut 4 Adet; Süt ve Süt Ürünleri Tesisi

23 ÇED Şube Müdürlüğü 23 ÇED Olumlu/ ÇED Olumsuz veya ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı 20 Adet; Sanayi (Çimento Fab-Alçı Fab -Sinter Manyezit Fab. V.s)Fab. -Deterjan-Rendering - BESİ OSB – Boya - Oto Lastik Kaplama) 4 Adet; Ulaşım (Karayolu – Demiryolu) 1 Adet; Atık Su Arıtma Tesisi

24 ÇED Şube Müdürlüğü 24 ÇED Olumlu/ ÇED Olumsuz veya ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı 2 Adet; Rüzgar Elektrik Santrali (RES) 4 Adet; Sulama Projeleri ve Sulama Amaçlı Barajlar 46 Adet; Baraj ve HES

25 ÇED Şube Müdürlüğü 25 ÇED Olumlu/ ÇED Olumsuz veya ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı 4 Adet; Sabit Asfalt Tesisi 14 Adet; Hazır Beton Tesisi 5 Adet; Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 1 Adet; Rekreasyon Alanı

26 ÇED Şube Müdürlüğü 26 ÇED Olumlu/ ÇED Olumsuz veya ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı 2 Adet; Akaryakıt Depolama Tesisi 5 Adet; Maden Zenginleştirme Tesisi 5 Adet; Petrol ve Doğalgaz 1 Adet; Eğitim Kampüsü

27 ÇED Şube Müdürlüğü 27 ÇED Olumlu/ ÇED Olumsuz veya ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projelerin Coğrafik Dağılımı Sr.No: COĞRAFİK DAĞILIM SEKTÖREL DAĞILIM 1İl Geneli13Madencilik (Taş-Kum-Ariyet-Kil-Manyezit-Kireç-Alçı-Mermer- Kalsit-Perlit-Pomza-Volkanik Tüf) 279 2Yakutiye30Metalik (Krom-Mangan-Demir- Çinko Bakır Kurşun) Madencilik Projeleri45 3Palandöken29Taşkın Koruma İnşaatı ve Malzeme Ocağı Projesi34 4Aziziye50Kültür Balıkçılığı8 5Aşkale73Kömür Ocağı ve Paketleme Tesisi12 6Çat10Turizm Konaklama ve Kayak Mekanik Tesisi9 7İspir63Enerji İletim Hattı12 8Pazaryolu14Toplu Konut - Eğitim Kampüsü – Rekreasyon Alanı7 9Şenkaya10Süt ve Süt Ürünleri Tesisi3 10Oltu48Sanayi (Çimento Fab-Alçı Fab-Sinter Manyezit Fab-Kireç Fab-Deterjan-Hayvancılık–Besi OSB-Boya ) 21 11Olur10Ulaşım (Karayolu – Demiryolu)4 12Narman11Atık Su Arıtma Tesisi1 13Tortum35Rüzgar Elektrik Santrali (RES)2 14Uzundere14Sulama Projeleri ve Sulama Amaçlı Barajlar4 15Pasinler33Baraj ve HES46 16Köprüköy14Sabit Asfalt Tesisi4 17Horasan22Hazır Beton Tesisi14 18Tekman21Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi5 19Hınıs3Akaryakıt Depolama Tesisi2 20Karaçoban7Maden Zenginleştirme Tesisi5 21Karayazı13Petrol ve Doğalgaz5 TOPLAM 523 TOPLAM 523

28 ÇED Şube Müdürlüğü 28 ÇED Olumlu/ ÇED Olumsuz veya ÇED Gerekli Değildir/ ÇED Gereklidir Kararı Verilen Projelerin Coğrafik Dağılımı

29 ÇED Şube Müdürlüğü 29 Hepinize yaşanabilir ve temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir hayat dileriz… Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürlüğü Eylül - 2012


"T.C. Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürlüğü Buğra KOTAN Çevre Mühendisi Eylül-2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları